ลงทะเบียนใช้งาน
ข้อมูลการลงทะเบียน
 รหัสบัตรประจำตัวประชาชน: -
User WiFi:
Password:
 
   
หมายเหตุ : - รหัสบัตรประจำตัวประชาชนใช้ในการตรวจสอบกับฐานข้อมูลบุคลากร กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้อง
  - ผู้ลงทะเบียนใช้งานต้องเป็นบุคลการภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เท่านั้น
  - หากไม่พบข้อมูลในระบบให้แจ้งขอเพิ่มสิทธิ์การเช้าใช้ระบบฐานข้อมูล ได้ที่ ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
  - หากมีปัญหาในการลงทะเบียนใช้งานแจ้งมาที่ โทรศัพท์: 0-2549-3084
   
หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ : ฝ่ายยานพาหนะกลาง กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     โทรศัพท์ : 02-549-4497 ถึง 4498
พัฒนาระบบโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : นายฤทธิชัย บ่อศีล