ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
1401 15 มี.ค. 2555 120310176 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ช่อง 7 ทำข่าวคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และบริเวณมหาวิทยาลัย ตึกสำนักงานอธิการบดี 16:00 บริเวณมหาวิทยาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
1402 15 มี.ค. 2555 120310191 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 11:30 โรงแรมแลนด์มาร์ค 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1403 15 มี.ค. 2555 120310192 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร บ้านดินโค้งกองกิจการนักศึกษา 10:00 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 2 เก๋งสองตอน
1404 15 มี.ค. 2555 120310203 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับนักเรียนอนุบาลสาธิตไปซ้อมการแสดง อาคารโรงเรียนสาธิตอนุบาล 09:00 ห้องประชุมรินลอุบล 50 ตู้นั่งสี่ตอน
1405 15 มี.ค. 2555 120310204 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับนักเรียนอนุบาลสาธิตไปซ้อมการแสดง อาคารโรงเรียนสาธิตอนุบาล 09:00 ห้องประชุมรินลอุบล 50 ตู้นั่งสี่ตอน
1406 15 มี.ค. 2555 120310205 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับนักเรียนอนุบาลสาธิตไปซ้อมการแสดง อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 09:00 ห้องประชุมรินลอุบล 50 ตู้นั่งสี่ตอน
1407 15 มี.ค. 2555 120310210 กง-3446(4ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปซื้อนาฬิกาสำนักงาน คณ่ะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 3 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1408 15 มี.ค. 2555 120310222 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปทำพาสปอต คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 กงสุลกากร แจ้งวัฒนะ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1409 15 มี.ค. 2555 120310228 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รับเสื้อที่สั่งทำ ของกองกลาง กองพัฒนาอาคารและสถานที่ 09:05 ประตูนำ้ำ 1 นั่งสองตอนแวน
1410 15 มี.ค. 2555 120310235 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปเลี้ยงรับรองแขก(นายสุนทร) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:00 กรุงกวี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1411 15 มี.ค. 2555 120310237 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ , และผู้บริหารของโรงพยาบาลพระมงกฏดูงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1412 15 มี.ค. 2555 120310240 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมสภาคณบดี อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 กระทรวงศึกษา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1413 15 มี.ค. 2555 120310250 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถตู้เพื่อมารับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย Institute of Technical Education College East สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปที่สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เพื่อไปพบรองรองอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:45 สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 13 ตู้นั่งสี่ตอน
1414 16 มี.ค. 2555 120110284 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดทำถ้วยรางวัลฯ และซื้อของรางวัล กพน. 10:00 บ.BKS Sport golf 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1415 16 มี.ค. 2555 120110482 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุม ก สาธารณสุข บ้านพัก-ชมฟ้า 07:00 ก สาธารณสุข นนทบุรี 1 เก๋งสองตอน
1416 16 มี.ค. 2555 120110640 ญส-3851 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากร โครงการ In-Country ปี 55 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (เซียร์ รังสิต) 06:00 อาคารฝึกอบรม ของสำนักวิทยบริการ 1 เก๋งสองตอน
1417 16 มี.ค. 2555 120110652 นค-2968(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง ผู้อบรม โครงการ In-Country ปี 55 โรงแรมราชบงกช 06:00 อาคารฝึกอบรม ของสำนักวิทยบริการ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1418 16 มี.ค. 2555 120210348 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับ-ส่งชาวต่างชาติ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:00 สถานี BTS หมอชิต 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1419 16 มี.ค. 2555 120210448 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับข้อสอบคัดเลือก ปี 2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 สวท. 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1420 16 มี.ค. 2555 120310033 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับคณบดี ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 ถึงเวลา 22.50 น. สนามบินสุวรรณภูมิ 21:30 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1421 16 มี.ค. 2555 120310043 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พบบรรณาธิการ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ ปรึกษาหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ และงานข่าว กองประชาสัมพันธ์ 08:30 หนังสือพิมพ์มติชน 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1422 16 มี.ค. 2555 120310155 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการฝึกอบรม ของศูนย์ SEAMEO VOCTECH (ใช้ภายในมทร.ธัญบุรี) สวส 08:30 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1423 16 มี.ค. 2555 120310157 กง-3446(4ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำเดือน มี.ค.ให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 รัชดาฯ,วิภาวดี,พญาไท,พระราม6,ราชเทวี,สุขุมวิท 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1424 16 มี.ค. 2555 120310177 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ช่อง 11 ทำข่าวคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 คณะตรุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 นั่งสองตอนแวน
1425 16 มี.ค. 2555 120310181 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อเดินทางไปส่งอาจารย์ที่มาร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสิงคโปร์จำนวน 1 คน เดินทางไปส่งยังสนามบินสุวรรณภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
1426 16 มี.ค. 2555 120310207 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับนักเรียนอนุบาลสาธิตไปทำการแสดง อาคารโรงเรียนสาธิตอนุบาล 16:30 ห้องประชุมรินลอุบล 50 ตู้นั่งสี่ตอน
1427 16 มี.ค. 2555 120310208 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับนักเรียนอนุบาลสาธิตไปทำการแสดง อาคารโรงเรียนสาธิตอนุบาล 16:30 ห้องประชุมรินลอุบล 50 ตู้นั่งสี่ตอน
1428 16 มี.ค. 2555 120310219 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปร่วมประชุมวิชาการ NCOA ครั้งที่ 7 อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 17 ตู้นั่งสี่ตอน
1429 16 มี.ค. 2555 120310220 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปร่วมประชุมวิชาการ NCOA ครั้งที่ 7 คันที่ 2 อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 17 ตู้นั่งสี่ตอน
1430 16 มี.ค. 2555 120310263 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำเดือน มี.ค.ให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 รัชดาฯ,วิภาวดี,พญาไท,พระราม6,ราชเทวี,สุขุมวิท 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1431 16 มี.ค. 2555 120330017 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1432 17 มี.ค. 2555 120110641 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากร โครงการ In-Country ปี 55 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (เซียร์ รังสิต) 06:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1433 17 มี.ค. 2555 120110670 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำข้อสอบภาพรวม 9 มทร.(สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.) สวท. 07:00 โรงพิมพ์ครุสภา ลาดพร้าว 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1434 17 มี.ค. 2555 120120065 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 สุทธิสาร กทม 1 เก๋งสองตอน
1435 17 มี.ค. 2555
ถึง 18 มี.ค. 2555
120210255 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอใช้รถเพื่อรับส่งข้อสอบ ในส่วนสนามสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.), คณะฯ ต่างภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นสนามสอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1436 17 มี.ค. 2555
ถึง 18 มี.ค. 2555
120210258 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอใช้รถเพื่อรับส่งข้อสอบ ในส่วนสนามสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.), คณะฯ ต่างภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นสนามสอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1437 17 มี.ค. 2555
ถึง 18 มี.ค. 2555
120210306 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี (คุณวุฒิ ปวช./ม.6)ประจำปีการศึกษา 2555 สนามสอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:30 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1438 17 มี.ค. 2555
ถึง 18 มี.ค. 2555
120220014 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รับวุฒิ ม.6/ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2555 สนามสอบคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 08:30 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1439 17 มี.ค. 2555 120310169 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 17:00 อาคารฟอร์จูน สี่แยก อสมท. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1440 17 มี.ค. 2555 120310284 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับ-ส่งเจ้าหน้าที่และข้อสอบ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 วัดเสมียนนารี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1441 17 มี.ค. 2555 120310493 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(นายสุนทร) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 วังสวนจิตรลดา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1442 18 มี.ค. 2555 120110671 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำข้อสอบภาพรวม 9 มทร.(สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.) สวท. 07:00 โรงพิมพ์ครุสภา ลาดพร้าว 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1443 18 มี.ค. 2555 120120066 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 สุทธิสาร กทม 1 เก๋งสองตอน
1444 18 มี.ค. 2555 120210074 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งบุคลากรที่เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ 2nd Taiwan-Thailand Higher Education forum 18-23 มีนาคม 2555 ตึก 9 ชั้น สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 04:30 สนามบินสุวรรณภูมิ จ. สมุทรปราการ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1445 18 มี.ค. 2555 120210443 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 (รับส่งข้อสอบ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 สวท. 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1446 18 มี.ค. 2555 120310275 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งผู้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน อาคารศึกษาศาสตร์ 1 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1447 18 มี.ค. 2555 120310279 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งบุคลากรที่เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ 2nd Taiwan-Thailand Higher Education Forum 18-23 มีนาคม 2555 ตึก 9 ชั้น สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 04:30 สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1448 18 มี.ค. 2555 120310282 ญส-3851 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (เซียร์ รังสิต) 04:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
1449 18 มี.ค. 2555 120310283 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รั-ส่งเจ้าหน้าที่และข้อสอบคัดเลือกเข้าฯ คณะบริหารธุรกิจ 06:00 วัดเสมียนนารี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1450 19 มี.ค. 2555
ถึง 20 มี.ค. 2555
120210077 40-0786(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาเข้าโครงการครุศาสตร์โยธารวมใจโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 โรงเรียนวัดเสือข้าม ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 50 รถบัสโดยสาร
1451 19 มี.ค. 2555
ถึง 20 มี.ค. 2555
120230084 นค-4534(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการ "สัปดาห์บริการวิชาการ" และลงนามความร่วมมือเบื้องต้นร่วมกันระหว่าง มทร.ธัญบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมเลอคาซาร์ บางแสน และ มหวิทยาลัยบูรพา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1452 19 มี.ค. 2555 120310054 ญส-3851 กองคลัง รับใบเสร็จรับเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ศธ. 1 เก๋งสองตอน
1453 19 มี.ค. 2555 120310117 นค-4550(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯฝบ.อบรม เรื่อง เทคนิคการสังเคราะห์งานวิจัย หอพัก 9 มทรธ. 06:30 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1454 19 มี.ค. 2555 120310244 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปฟิวเจอร์พาร์คติดต่อการจัดงานศิลปนิพนธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1455 19 มี.ค. 2555 120310246 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พาอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ไปออกรายการสด เช้าข่าวข้นคนข่าวเช้า ช่อง 9 ตึกสำนักงานอธิการบดี 05:30 ช่อง 9 พระราม 9 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1456 19 มี.ค. 2555 120310247 นค-4539(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ - ส่งเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:30 สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี (คลองหก) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1457 19 มี.ค. 2555 120310254 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถตู้เพื่อมารับอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 14 คน (พร้อมสัมภาระ) เดินทางไปสนามบินสุวรรณภมิ เพื่อไปเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกงานวิจัย ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ ป้ายรถเมย์ (ประตู 3 มทร.ธัญบุรี) 04:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
1458 19 มี.ค. 2555 120310259 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งผลงานให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 หน่วยงานภายใน 3 นั่งสองตอนแวน
1459 19 มี.ค. 2555 120310262 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ บรรณาธิการข่าวผู้จัดการ หัวหน้าข่าวคม ชัด ลึก กองประชาสัมพันธ์ 09:00 บางนา ถนนพระอาทิตย์ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1460 19 มี.ค. 2555 120310268 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ส่งหนังสือเชิญประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 สำนักพระราชวัง กระทรวงศึกษาธิการ กรมประชาสัมพันธ์ กรมศาสนา ศาลา จ.ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
1461 19 มี.ค. 2555 120310273 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสาร ตึกอธิการบดี 09:30 ม.ธุรกิจบัณฑิต 1 เก๋งสองตอน
1462 19 มี.ค. 2555 120310278 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถตู้เพื่อมารับอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 7 คน (พร้อมสัมภาระ) เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อไปเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกงานวิจัย ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ ป้านรถเมย์ (ประตู 3 มทร.ธัญบุรี) 04:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
1463 19 มี.ค. 2555 120310289 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปโรงพิมพ์ด่านสุทธา ลาดพร้าว 87 กองประฃาสัมพันธ์ ช้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 ด่านสุทธาการพิมพ์ ลาดพร้าว 87 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1464 19 มี.ค. 2555 120330014 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานโครงการ ไปเรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลาง จ.ราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1465 20 มี.ค. 2555 120210484 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิประชุม จุฬา-ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 08:30 จุฬา-ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
1466 20 มี.ค. 2555 120310183 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับรองสือมวลชน รายการ Knowledge Gang Truelife TV True Vision 67 ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร พิพิธภัณฑ์บัว และผศ.ไศลเพชร ศรีสุวรรณ น้ำอบ น้ำปรุงจากดอกบัว กองประชาสัมพันธ์ 08:30 บริเวณมทร.ธัญบุรี , คลอง 13 ,นาบัว 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1467 20 มี.ค. 2555 120310202 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทย อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 09:30 ตลาดไท , ตลาดรังสิต,แม็คโคร,บิ๊กซี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1468 20 มี.ค. 2555 120310265 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รายการครอบครัวข่าวเด็ก ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาล ราชมงคลธัญบุรี กองประชาสัมพันธ์ 07:30 สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 3 และบริเวณมทร.ธัญบุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1469 20 มี.ค. 2555 120310277 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้รับ-ส่ง นักศึกษาเข้าสอบทุนนริศรานุวัติวงศ์ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 06:00 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1470 20 มี.ค. 2555 120310295 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ธนาคาร กรุงเทพ นอกมหาวิทยาลัย สจส 08:30 ธนาคาร กรุงเทพ นอกมหาวิทยาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
1471 20 มี.ค. 2555 120310299 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปร่วมการประวิชาการนานาชาติ ISSCT co-product workshop คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10:00 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์, ราชประสงค์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1472 20 มี.ค. 2555 120310302 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ ต่อทะเบียนภาษีประจำปี รับเอกสารการซ่อมรถยนต์ราชการ กองกลาง 09:00 ขนส่งคลอง 4 บ.ฮีโน่รังสิต 2 เก๋งสองตอน
1473 20 มี.ค. 2555 120310304 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ ส่งเอกสาร กองกลาง 09:00 จังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
1474 20 มี.ค. 2555 120310307 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งเอกสารโครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10:30 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1475 20 มี.ค. 2555 120310308 อว-9418(10ที่นั้ง) กองกฎหมาย ไปพบอธิบดีศาลปกครองกลาง หน้าสำนักงานอธิการบดี 10:00 ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1476 20 มี.ค. 2555 120310308 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองกฎหมาย ไปพบอธิบดีศาลปกครองกลาง หน้าสำนักงานอธิการบดี 10:00 ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1477 21 มี.ค. 2555
ถึง 22 มี.ค. 2555
120210173 40-0786(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครุศาสตร์โยธาร่วมใจช่วยเหลือน้ำท่วม อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 โรงเรียนวัดเสือข้าม ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 50 รถบัสโดยสาร
1478 21 มี.ค. 2555 120210445 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่ง ผู้สื่อข่าวสกุลไทย สัมภาษณ์นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กองประชาสัมพันธ์ 08:00 เซ็นทรัลบางนา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1479 21 มี.ค. 2555 120310036 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับเช็คค่าแข่งขันกอล์ฟการกุศล 54 กพน. 10:00 บ.บุญรอดเทรดดิ้ง จก. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1480 21 มี.ค. 2555 120310266 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รายการครอบครัวข่าวเด็ก ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี กองประชาสัมพันธ์ 08:30 บริเวณมทร.ธัญบุรี สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 3 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1481 21 มี.ค. 2555 120310291 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการจัดงานของดีเมืองปทุมธานี งานกาชาด อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12:30 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1482 21 มี.ค. 2555 120310296 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ธนาคารไทยพาณิชย์ สจส 08:30 ธนาคารไทยพาณิชย์ 3 นั่งสองตอนแวน
1483 21 มี.ค. 2555 120310297 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ กรรมการจัดหาที่ดินถาวรเพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุฯ หารีอ กองควบคุมอาคาร กทม. ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 กองควบคุมอาคาร กทม. ดินแดง 7 ตู้นั่งสี่ตอน
1484 21 มี.ค. 2555 120310326 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร เเละรับผู้บริหารหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา (ข้างภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 09:30 สนามบินสุวรรณภูมิกรมทรัพย์สินทางปัญญา เเละกระทรวงพาณิชย์ 1 เก๋งสองตอน
1485 21 มี.ค. 2555 120310327 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตั้งสาย LAN โครงการอบรมผ่านดาวเทียม( NTU) อาคาร I work 11:00 วิทยาเขตปทุม (ศูนย์ CKC) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1486 21 มี.ค. 2555 120310328 ญส-3851 กองกฎหมาย ประสานงานคดีปกครอง หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 08:00 สำนักงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ 2 เก๋งสองตอน
1487 21 มี.ค. 2555 120310332 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เพื่อไปซื้อของ โรงรถกองกลาง 09:10 ดอนเมือง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1488 21 มี.ค. 2555 120310333 ภศ-5783(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ติดต่อราชการงาน โรงรถกองกลาง 09:30 อ.คลองหลวง อ.ธัญบุรี และหน่วยงานรอบ มทร. 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1489 21 มี.ค. 2555 120310342 นค-4550(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ขนอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการจัดโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 14:30 ห้องประชุมรินลอุบล 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1490 22 มี.ค. 2555 120110283 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับถ้วยรางวัลฯ กพน. 10:00 บ.BKS Sport golf 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1491 22 มี.ค. 2555 120210567 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับถ้วยรางวัล กพน 08:30 BKS หลักสี่ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1492 22 มี.ค. 2555 120310096 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล กรมคุ้มครองแรงงาน จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 กรมคุ้มครองแรงงาน จ.ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1493 22 มี.ค. 2555 120310105 นค-4919(10 ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ - ส่ง เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:30 สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1494 22 มี.ค. 2555 120310118 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ วันเกิดหนังสือพิมพ์แนวหน้า พบหัวหน้าข่าวนสพ.คม ชัด ลึก กองประชาสัมพันธ์ 07:30 นสพ.แนวหน้า บางนา บางบัวทอง 7 ตู้นั่งสี่ตอน
1495 22 มี.ค. 2555 120310242 นค-4550(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล กรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1496 22 มี.ค. 2555 120310292 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการจัดงานของดีเมืองปทุมธานี งานกาชาด อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1497 22 มี.ค. 2555 120310309 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ นักข่าว ช่อง 5 ทำข่าวคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และบริเวณมหาวิทยาลัย ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและบริเวณมหาวิทยาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
1498 22 มี.ค. 2555 120310324 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมสัมมนาการเตรียมความพร้อมของกำลังคนรองรับการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า 9 สาขา สวท. 06:30 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1499 22 มี.ค. 2555 120310334 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปส่งเอกสารที่สถาบันคลังสมองของชาติ ตึก ICT 10:00 สถาบันคลังสมองของชาติ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1500 22 มี.ค. 2555 120310343 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา อำนวยความสะดวกในการจัดโครงการของ สวพ. รับ - ส่ง วิทยากร ขนอุปกรณ์ที่ใช้จัดโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 ห้องประชุมรินลอุบล 3 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132