ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
1801 19 เม.ย. 2555 120410134 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี จัดซื้อของบวงสรวงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดอนเมือง 08:30 ปากคลองตลาด รังสิต ดอนเมือง ปากเกร็ด จตุจักร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1802 19 เม.ย. 2555 120410145 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ-ส่งอาหารบัณฑิต อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 05:00 คณะบริหารธุรกิจ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1803 19 เม.ย. 2555 120410151 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา (ข้างภาควิชา) 09:00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1 เก๋งสองตอน
1804 19 เม.ย. 2555 120410156 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเยี่ยมคารวะอดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถานที่ไป บางนา,เอกชัย บางบอน,สามเสน,บางบัว, ลาดปลาเค้า (ผศ.อริยา สุอังคะวาทิน 081-2060248) คณะศิลปกรรรมศาสตร์ อาคารสำนังานคณบดีคณะ 07:00 บ้านอ.เสวนิตย์ แสงวิเชียร ถนนบางนา,เอ.สนิท บุตย์สัปฤกษ์ อกชัย บางบอน,รศ.อัศนีย์ ชูอรุณ สามเสน, ม. ศรีปทุม บางบัว, โรงพิมพ์กรังค์ปรีด์ลาดปลาเค้า 7 ตู้นั่งสี่ตอน
1805 19 เม.ย. 2555 120410166 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการ ที่ สกอ.และกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานอธิการบดี 09:00 สกอ.และกระทรวงศึกษาธิการ 2 เก๋งสองตอน
1806 19 เม.ย. 2555 120410168 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี วางพวงหรีด รับเอกสาร สำนักงานอธิการบดี 11:30 วัดตรีทศเทพ สถานกงสุล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1807 19 เม.ย. 2555 120410169 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับหนังสือบริจาคจากโรงพิมพ์ สำนักงานอธิการบดี 13:00 บ.เคล็ดไทย จำกัด 1 เก๋งสองตอน
1808 19 เม.ย. 2555 120410170 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองคลัง รับใบเสร็จรับเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 นั่งสามตอนแวน
1809 19 เม.ย. 2555 120410174 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปซื้อดอกไม้ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:00 ตลาดไท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1810 19 เม.ย. 2555
ถึง 22 เม.ย. 2555
120410177 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขนของงานจัดเลี้ยงหลังเวที อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 09:00 หอประชุม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1811 19 เม.ย. 2555 120410189 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 พรธิสาร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1812 19 เม.ย. 2555 120410197 นค-4544(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี จัดซื้อของบวงสรวงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 ดอนเมือง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1813 19 เม.ย. 2555 120410209 ภศ-5783(4ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ขนของไปหอประชุม สำนักงานอธิการบดี 10:00 หอประชุม 2 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1814 19 เม.ย. 2555 120410213 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไปงานฌาปนกิจศพ สวท. 15:00 วัดบางพลัด ถนนจรัลสนิทวงศ์ ซอย 79 กรุงเทพ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1815 19 เม.ย. 2555 120430023 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจนิเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 08:30 นครราชสีมา ลพบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1816 19 เม.ย. 2555
ถึง 20 เม.ย. 2555
120430098 40-0786(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สัมมนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาคารศึกษาศาสตร์ 07:00 จังหวัดนครนายก 120 รถบัสโดยสาร
1817 20 เม.ย. 2555 120310215 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับพราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวงงานพระราชทานปริญญาบัตร โบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า 04:30 มทร.ธัญบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1818 20 เม.ย. 2555 120310363 นค-4550(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา งานวันซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร กองพัฒนานักศึกษา 06:00 ภายในมหาวิทยาลัยฯ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1819 20 เม.ย. 2555
ถึง 25 เม.ย. 2555
120410072 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ใช้ในงานพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 20-25 เมษายน 2555 คณะศิลปศาสตร์ 06:30 หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1820 20 เม.ย. 2555 120410111 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อรับ-ส่ง บัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ ที่หอประชุม ในงานพระราชทานปริญญาบัตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 หอประชุม 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1821 20 เม.ย. 2555 120410133 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับขนมจัดเลี้ยงหลังเวที อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 12:00 เดอะมอลงามวงศ์วาน 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1822 20 เม.ย. 2555 120410137 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ร่วมพิธีศพ สำนักงานอธิการบดี 16:00 วัดเสมียรนารี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1823 20 เม.ย. 2555 120410140 ภศ-5783(4ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ-ส่ง อาหารหลังเวที อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 06:00 หอประชุมใหญ่ 4 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1824 20 เม.ย. 2555 120410165 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อของห้องประทับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 เซ็นทรัลลาดพร้าว/สยามพารากอน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1825 20 เม.ย. 2555 120410173 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปงานสวดพระอภิธรรม วัดเสมียนนารี อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17:00 วัดเสมียนนารี กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1826 20 เม.ย. 2555 120410190 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 05:00 มณฑลทหารราบที่1 เกียกกาย กรุงเทพฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1827 20 เม.ย. 2555
ถึง 21 เม.ย. 2555
120410227 นค-4530(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ประสานงาน และเตรียมเอกสารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 20-21 เมษายน 2555 กองประชาสัมพันธ์ 06:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี , คลอง 10 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1828 20 เม.ย. 2555 120410228 นค-4550(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ไปร่วมงานศพพี่สาวท่านอธิการบดี หน้าตึกอธิการบดี 16:30 วัดเสมียนนารี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1829 20 เม.ย. 2555 120430024 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจนิเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 08:30 ปทุมธานี อยุธยา คลอง 11 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1830 20 เม.ย. 2555
ถึง 21 เม.ย. 2555
120430035 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปให้บริการวิชาการ ณ วัดสิงห์สุทธาวาส ผู้ประสานงาน ด.กฤษณ์ชนม์ 08-4111-9051 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13:00 วัดสิงห์สุทธาวาส จังหวัดสิงห์บุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1831 21 เม.ย. 2555 120320006 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ส่งนักศึกษาจีนสิบสองปันนา รุ่นที่ 5 (กลับเมืองจีน) หอพักนักศึกษา มทร.ธัญบุรี (หอ 4) 09:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
1832 21 เม.ย. 2555 120320007 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ส่งนักศึกษาจีนสิบสองปันนา รุ่นที่ 5 (กลับเมืองจีน) หอพักนักศึกษา มทร.ธัญบุรี 09:00 สนามบินตสุวรรณภูมิ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
1833 21 เม.ย. 2555 120410085 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับอาจารย์และเจ้าหน้าที่งานซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 วัดเสมียนนารี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1834 21 เม.ย. 2555 120410138 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ร่วมพิธีศพ สำนักงานอธิการบดี 16:00 วัดตรีทศเทพ ศาลา5 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1835 21 เม.ย. 2555 120410141 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ-ส่ง อาหารหลังเวที อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 06:00 หอประชุมใหญ่ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1836 21 เม.ย. 2555 120410164 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อของห้องประทับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 เกษตรนวมินทร์ บางโพธิ์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1837 21 เม.ย. 2555 120410191 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 05:00 มณฑลทหารราบที่1 เกียกกาย กรุงเทพฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1838 21 เม.ย. 2555 120410199 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดซื้อวัสดุงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 09:00 สยามพารากอน/อตก/ตลาดไท/เซ็นทรัลเวิลด์/ลาดพร้าว 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1839 21 เม.ย. 2555 120430034 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปใหบริการวิชาการ ณ วัดสิงห์สุทธาวาส ผู้ประสานงาน ดร.กฤษณ์ชนม์ 08-4111-9051 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 วัดสิงห์สุทธาวาส จังหวัดสิงห์บุรี 50 รถบัสโดยสาร
1840 22 เม.ย. 2555
ถึง 25 เม.ย. 2555
120310360 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ประสานงาน และเตรียมเอกสารเผยแพร่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 22-25 เมษายน2555 กองประชาสัมพันธ์ 06:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี,คลอง 10 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1841 22 เม.ย. 2555 120410142 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ-ส่ง อาหารหลังเวที อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 06:00 หอประชุมใหญ่ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1842 22 เม.ย. 2555 120410192 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 05:00 มณฑลทหารราบที่1 เกียกกาย กรุงเทพฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1843 22 เม.ย. 2555 120410200 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดซื้อวัสดุงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 09:00 สยามพารากอน/อตก/ตลาดไท/เซ็นทรัลเวิลด์/ทาวอินทาว 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1844 23 เม.ย. 2555
ถึง 25 เม.ย. 2555
120410090 นค-4552(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานรับปริญญา(คหกรรม) กองกลาง 08:30 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1845 23 เม.ย. 2555
ถึง 25 เม.ย. 2555
120410091 นค-2968(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานรับปรฺญญา(คหกรรม) กองกลาง 08:30 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1846 23 เม.ย. 2555 120410112 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อรับ-ส่ง บัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ ในงานพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเข้าหอประชุม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 หอประชุม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1847 23 เม.ย. 2555 120410125 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมวิขาการไบโอพลาสติก ผู้ประสานงาน ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บางเขน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1848 23 เม.ย. 2555 120410193 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งาานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 พรธิสาร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1849 23 เม.ย. 2555 120420003 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับ-ส่งอาจารย์สักขี, เครื่องราช งานพระราชทานปริญญาบัตร ติดต่อ คุณอาริยา 081-4048154 หน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต) 06:00 มทร.ธัญบุรี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
1850 23 เม.ย. 2555 120430013 40-0786(40ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน (สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.ศุภพงษ์ 08-5111-9389) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 07:30 คณะเภสัชศาสตร์ มศว. องครักษ์ 52 รถบัสโดยสาร
1851 24 เม.ย. 2555 120410056 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ประชุมสัมมนาโครงการอนุรักษ์มรดกเอกสารโบราณภาษามอญ ตึกอธิการบดี 08:00 วัดบางหลวง 1 เก๋งสองตอน
1852 24 เม.ย. 2555 120410086 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับอาจารย์และเจ้าหน้าที่งานรับพระราชทานปริญญาบัตร(รับจริง) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 วัดเสมียนนารี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1853 24 เม.ย. 2555 120410136 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้ออาหารสดใช้ในงานจัดเลี้ยงบัณฑิตกิติมศักดิ์ อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 11:00 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1854 24 เม.ย. 2555 120410152 ญส-3851 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจนิเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 08:30 กรุงเทพฯ ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
1855 24 เม.ย. 2555 120410154 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้ประสานงาน ดร.ณรงค์ชัย 08-4711-5255 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 04:00 สนามบินสวรรณภูมิ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1856 24 เม.ย. 2555 120410194 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 พรธิสาร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1857 25 เม.ย. 2555 120410195 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 พรธิสาร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1858 25 เม.ย. 2555 120410205 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 สุขุมวิท 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1859 25 เม.ย. 2555 120410210 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เวียดนาม) อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:00 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1860 25 เม.ย. 2555
ถึง 26 เม.ย. 2555
120430045 ญส-3851 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจนิเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 08:00 ราชบุรี นครปฐม นนทบุรี 2 เก๋งสองตอน
1861 26 เม.ย. 2555 120410175 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งวาระการประชุม ดร.ชุมพล กพน. 10:00 รามคำแหง 1 นั่งสามตอนแวน
1862 26 เม.ย. 2555 120410182 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออนุญาตใช้รถไปนิเทศนักศึกษษฝึกงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 1. บริษัท ทีโอที จำกัด สาขาบางพูน 2. สำนักงานประสานงานชมรมพุทธศาสตร์ (อ.คลองหลวง) 3. ธนาคารทหารไทย (สาขารังสิต-คลอง 3) 4. บริษัท แจค เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (จ.นนทบุรี) 2 เก๋งสองตอน
1863 26 เม.ย. 2555 120410184 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 1. ศูนย์สารสนเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (เขตราชเทวี กทม) 2. บริษัท ที.ดับบลิว.กรุ๊ป อิมปอร์ต – เอ็กซ์ปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด (เขตจัตุจักร กทม.) 3. บริษัท เทิร์นคีย์คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (เขตหลักสี่ กทม.) 2 เก๋งสองตอน
1864 26 เม.ย. 2555 120410211 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เวียดนาม) อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:00 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1865 26 เม.ย. 2555 120410251 นค-4530(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ส่งเอกสารการประชุมในมหาลัย สำนักงานอธิการบดี 09:00 วิศวฯ,บริหาร,สถาบันวิจัยเคมี,ศิลปกรรม,ศิลปศาสตร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1866 26 เม.ย. 2555
ถึง 27 เม.ย. 2555
120430011 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปศึกษาดูงานกองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขัน์ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 กองบิน 5 อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 50 รถบัสโดยสาร
1867 26 เม.ย. 2555
ถึง 27 เม.ย. 2555
120430012 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปศึกษาดูงานกองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:00 กองบิน 5 อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1868 26 เม.ย. 2555 120430054 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 1. ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขา ท่าเรือ (จ.อยุธยา) 2. การปะปาส่วนภูมิภาค เขต 1 (จ.สระบุรี) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1869 26 เม.ย. 2555 120430059 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษา กิจกรรมประชุมเชียร์รับน้อง 2555 กองพพัฒนานักศึกษา 07:00 บ้านนารีสอร์ท อ.บ้่านนา จ.นครนายก 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1870 26 เม.ย. 2555 120430070 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานสวดพระอภิธรรม สำนักงานอธิการบดี 16:00 จ.กาญจนบุรี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
1871 27 เม.ย. 2555 120310367 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ อธิการบดี ออกอากาศสด สถานีโทรทัศน์ Nation Channel กองประชาสัมพันธ์ 09:00 ตึกNation บางนา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1872 27 เม.ย. 2555 120410103 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารรูปเล่มระเบียบวาระการประชุมสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 4/2555 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 08:30 อาคารฟอร์จูน รัชดาภิเษก, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , อาคารพหลโยธินเพลส, สกอ.,หลักสี่,จตุจักร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1873 27 เม.ย. 2555 120410104 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ส่งรูปเล่มเอกสารประชุมสภา มทร.ธัญบุรี อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 08:30 อ่อนนุช,สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติ,สุขุมวิท ซอย 31,ปากเกร็ด,หลักสี่ 1 เก๋งสองตอน
1874 27 เม.ย. 2555 120410105 ญส-3850 สภาคณาจารย์และข้าราชการ เรียนชดเชย หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่9 บ้านพักสวัสดิการ ตึก7 07:00 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซล กทม. 1 เก๋งสองตอน
1875 27 เม.ย. 2555 120410153 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจนิเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 08:30 กรุงเทพฯ ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1876 27 เม.ย. 2555 120410163 ญส-3852 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมการพัฒนาคณาจารย์ของเครือข่ายอุดมศึกษา อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
1877 27 เม.ย. 2555 120410206 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา อบรมเชิงปฏิบัติการ"การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(ระบบ NRPM)" สวพ. 07:00 สำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1878 27 เม.ย. 2555 120410244 นค-4527(10ที่นั่ง) กองคลัง ชำระเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. ชพค. สหกรณ์ปทุมธานี ธ.ออมสินคลองหลวง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1879 27 เม.ย. 2555 120410246 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจไทย" คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:30 วุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1880 27 เม.ย. 2555 120410247 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจไทย" คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:30 วุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1881 27 เม.ย. 2555 120410248 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจไทย" คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:30 วุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1882 27 เม.ย. 2555 120410249 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจไทย" คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:30 วุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1883 27 เม.ย. 2555 120410254 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจไทย" คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:30 วุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1884 27 เม.ย. 2555 120410256 นค-2968(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เวียดนาม) อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:00 AIT 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1885 27 เม.ย. 2555 120410264 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับถ้วยรางวัล กพน. 11:00 บ. BKS Sport Golf จก. 1 นั่งสามตอนแวน
1886 27 เม.ย. 2555 120410288 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เวียดนาม) อาคารสำนักงานอธิการบดี 17:00 โรงแรมดิเอมมอรัล รัชดา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1887 27 เม.ย. 2555 120430060 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมดครงการสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษา กิจกรรมประชุมเชียร์ 2555 บ้านนารีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก 14:00 กพน. 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1888 27 เม.ย. 2555
ถึง 28 เม.ย. 2555
120430075 อว-9418(10ที่นั้ง) กองพัฒนานักศึกษา นำคณะนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 รอบมหกรรม กพน 05:00 ม.สงขลา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1889 27 เม.ย. 2555 120430079 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำคณะนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 รอบมหกรรม กพน 05:00 ม.สงขลา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1890 27 เม.ย. 2555
ถึง 28 เม.ย. 2555
120430083 นค-4551(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำคณะนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 รอบมหกรรม กพน 06:00 ม.สงขลา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1891 28 เม.ย. 2555 120410257 นค-2968(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เวียดนาม) อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1892 28 เม.ย. 2555 120410260 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม บ้านดินโค้ง กองกิจการนักศึกษา (ข้างภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 10:30 สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
1893 28 เม.ย. 2555 120410286 อร-8846(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ส่งผู้อบรมที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ธัญบุรี ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 13:00 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ธัญบุรี 18 ตู้นั่งสี่ตอน
1894 28 เม.ย. 2555 120420010 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมสมาคมการศึกษา หอพักราชการ 14 06:30 วิทยาเขตเทเวศ์ 2 เก๋งสองตอน
1895 28 เม.ย. 2555 120420011 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมสมาคมการศึกษา อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:30 เทคนิคกรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1896 28 เม.ย. 2555 120420016 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แข่งขันกีฬา กพน. 07:00 สนามกอล์ฟเขาชะโงก 3 นั่งสามตอนแวน
1897 28 เม.ย. 2555 120420018 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ส่งนักศึกษาจีนสิบสองปันนา รุ่นที่ 5 กลับประเทศจีน หอพักนักศึกษา มทร.ธัญบุรี (หอ 4) 09:00 สนามบินสุวรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1898 28 เม.ย. 2555 120420020 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมสมคมการศึกษา อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 เทคนิคกรุงเทพ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1899 28 เม.ย. 2555 120430080 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำคณะนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 รอบมหกรรม กพน 05:00 ม.สงขลา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1900 29 เม.ย. 2555
ถึง 30 เม.ย. 2555
120220011 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำคณะนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 รอบมหกรรม กพน 06:00 สงขลา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132