ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
3501 17 ส.ค. 2555
ถึง 19 ส.ค. 2555
120830057 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานบริการวิชาการ อ.บ่อทอง จ.ปราจีนบุรี อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:30 จ.ปราจีนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3502 18 ส.ค. 2555
ถึง 19 ส.ค. 2555
120430002 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ณ จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี คณะศิลปศาสตร์ 06:00 จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี 31 รถบัสโดยสาร
3503 18 ส.ค. 2555 120610519 นค-4544(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุมวิชาการ (ฝ่ายแบบ กองกลาง) กพส. 07:30 โรงแรม ทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3504 18 ส.ค. 2555 120710420 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรองแขกจากญี่ป่น ผู้ประนงาน ดร.สรพงษ์ 08-4989-2128 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09:00 รับรองแขกญี่ปุ่น 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3505 18 ส.ค. 2555 120720015 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่ง อาจารย์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3506 18 ส.ค. 2555 120820001 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย 40 ตู้นั่งสี่ตอน
3507 18 ส.ค. 2555 120820002 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย 40 ตู้นั่งสี่ตอน
3508 18 ส.ค. 2555 120820003 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย 40 ตู้นั่งสี่ตอน
3509 18 ส.ค. 2555 120830034 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจวางแผนธุรกิจ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี และ คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดฝึกประสบการร์มัคคุเทศน์ เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.ลพบุรี กองประชาสัมพันธ์ 08:30 นสพ.เดลินิวส์ อนุสาวรีย์ จ.สระบุรี จ.ลพบุรี 10 นั่งสามตอนแวน
3510 18 ส.ค. 2555 120830074 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ท่านอธิการบดี มอบผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุมานิการ จันทร์บรรเจิดไปประชุมแทน สำนักงานอธิการบดี 06:00 กบินทร์บุรี 1 เก๋งสองตอน
3511 19 ส.ค. 2555 120610520 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุมวิชาการ (ฝ่ายแบบ กองกลาง) กพส 07:30 โรงแรม ทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3512 19 ส.ค. 2555 120710421 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรอแขกจากญี่ปุ่น ผู้ประสานงาน ดร.สรพงษ์ 08-4989-2128 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09:00 รับรอแขกญี่ปุ่น 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3513 19 ส.ค. 2555 120720016 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่ง อาจารย์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3514 19 ส.ค. 2555 120810110 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ACM (ม.มหิดล) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3515 19 ส.ค. 2555 120820015 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวัฒนธรรมกลองยาว คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 บ้านชุ้ง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3516 19 ส.ค. 2555 120820017 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปร่วมโครงการอบรมฟื้ฟูกลองยาว คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 บ้านชุ้ง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3517 19 ส.ค. 2555 120820018 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูกลองยาว คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 บ้านชุ้ง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3518 19 ส.ค. 2555 120820021 นค-4543(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง กพน. 07:00 จังหวัดปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3519 20 ส.ค. 2555 120610188 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาสาขาวิศวกรรมอาหารศึกษาดูงาน ณ บริษัทปทุมบริวเวอรี่ จำกัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 08:00 บ.ปทุมบริวเวอร์รี่ 30 รถบัสโดยสาร
3520 20 ส.ค. 2555 120710266 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี กองพัฒนานักศึกษา 06:30 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3521 20 ส.ค. 2555 120710273 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่ง อาจารย์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 07:00 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3522 20 ส.ค. 2555 120710299 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
3523 20 ส.ค. 2555 120710581 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน เนื่องจากไปอบรมโครงการฝึกอบรมตรวจสอบภายในภาครัฐ ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใต้ถุนตึก) 06:45 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา 2 เก๋งสองตอน
3524 20 ส.ค. 2555 120710655 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ซื้อของชำร่วยกอล์ฟการกุศล 55 กพน. 10:00 โบ้เบ้ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3525 20 ส.ค. 2555 120730031 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3526 20 ส.ค. 2555
ถึง 21 ส.ค. 2555
120730068 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มอบสื่อการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านห่วยโป่ง อาคารศึกษาศาสตร์ 1 09:30 โรงเรียนบ้านห่วยโป่ง จ.เพชรบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3527 20 ส.ค. 2555
ถึง 21 ส.ค. 2555
120730069 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มอบสื่อการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านห่วยโป่ง อาคารศึกษาศาสตร์ 1 09:30 โรงเรียนบ้านห่วยโป่ง จ.เพชรบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3528 20 ส.ค. 2555 120810016 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม อาคารโรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคล 08:00 วัดปัญญานันทาราม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
3529 20 ส.ค. 2555 120810017 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม อาคารโรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคล 08:00 วัดปัญญานันทาราม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
3530 20 ส.ค. 2555 120810052 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรและการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารสำนักงานคณบดี 07:30 โรงแรม ที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ 1 เก๋งสองตอน
3531 20 ส.ค. 2555 120810095 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรและการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2555 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 โรงแรม ที.เค พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 2 นั่งสามตอนแวน
3532 20 ส.ค. 2555 120810235 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปงาน วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ไปเทค บางนา กรุงเทพฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 ศูนญ์แสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 50 รถบัสโดยสาร
3533 20 ส.ค. 2555 120810245 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ-ส่ง วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ สำนักงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 07:30 อาคาร ckc ศูนย์รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3534 20 ส.ค. 2555 120810252 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ นำเอกสารวิชาการไปส่งอาจารย์สอนปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:00 อาคารสุขุมวิทสวีท ซอย 13 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3535 20 ส.ค. 2555 120810282 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ส่งเอกสาร คณะฯต่างๆ ภายในมหาลัย สำนักงานอธิการบดี 10:00 คณะฯต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3536 20 ส.ค. 2555 120810291 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสอนคนตาบอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05:00 กทม 40 ตู้นั่งสี่ตอน
3537 20 ส.ค. 2555 120810292 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสอนคนตาบอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05:00 กทม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3538 20 ส.ค. 2555 120810338 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ประชุมวิชาการฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:30 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3539 20 ส.ค. 2555 120830018 ญส-3851 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 1 เก๋งสองตอน
3540 21 ส.ค. 2555 120510094 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ ตึก สวท 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3541 21 ส.ค. 2555 120710093 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี กองพัฒนานักศึกษา 06:00 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3542 21 ส.ค. 2555 120710274 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่ง อาจารย์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 07:00 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3543 21 ส.ค. 2555 120710300 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจว 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
3544 21 ส.ค. 2555 120710474 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนว ร.ร.วัดเขียนเขต กองพัมนานักศึกษา 12:00 ร.ร.วัดเขียนเขต 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3545 21 ส.ค. 2555 120710488 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการ KM เครือข่ายประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี 07:00 จักรพงษ์ภูวนาถ มทร.ตะวันออก 14 ตู้นั่งสี่ตอน
3546 21 ส.ค. 2555 120710582 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน เนื่องจากไปอบรมโครงการฝึกอบรมตรวจสอบภายในภาครัฐ ตึกอธิการบดี (ใต้ถุนตึก) 07:00 โรงแรมแม่ รามาดาพลาซา 2 เก๋งสองตอน
3547 21 ส.ค. 2555 120710709 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาฟังบรรยายเรื่องเทรนด์แฟชั่นและศึกษาดูงานห้องสมุดแฟชั่น อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแฟชั่น TCDC ศูนย์กาค้าเอมโพเรียล สุขุมวิท 48 รถบัสโดยสาร
3548 21 ส.ค. 2555 120810055 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรและการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารสำนักงานคณบดี 07:30 โรงแรม ที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ 1 เก๋งสองตอน
3549 21 ส.ค. 2555 120810071 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 11:00 บริษัท CCL ถนนบางนา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3550 21 ส.ค. 2555 120810072 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 11:00 บริษัท CCL ถนนบางนา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3551 21 ส.ค. 2555 120810073 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 11:00 บริษัท CCL ถนนบางนา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3552 21 ส.ค. 2555 120810077 ญส-3851 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรและการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2555 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 โรงแรม เค.ที.พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
3553 21 ส.ค. 2555 120810236 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปงานวันวิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11:50 ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ 60 รถบัสโดยสาร
3554 21 ส.ค. 2555 120810246 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ-ส่ง วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ สำนักงาน (ict) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 07:30 อาคาร ckc ศูนย์รังสิต(สถานที่ไป) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3555 21 ส.ค. 2555 120810254 นค-4544(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสัมมนา อาคารวิทยบริการ 07:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3556 21 ส.ค. 2555 120810268 นค-4919(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ตรวจ SAR ม.สุโขทัยธรรมาธิราช มบ.ชมฟ้า ซ.10 06:30 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3557 21 ส.ค. 2555 120830052 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปราชการโครงการกำลังใจของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลาง จ.ราชบุรี 2 นั่งสามตอนแวน
3558 21 ส.ค. 2555 120830059 นค-4549(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงาน9ราชมงคลสืบสานวัฒนธรรม กพน. 08:00 มทร.รัตนโกสินทร์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3559 22 ส.ค. 2555 120710154 นค-4554(10 ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จัดอบรม บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 07:30 มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3560 22 ส.ค. 2555 120710275 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่ง อาจารย์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 07:00 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3561 22 ส.ค. 2555 120710276 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่ง อาจารย์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 07:00 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3562 22 ส.ค. 2555 120710347 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
3563 22 ส.ค. 2555 120710489 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการ KM เครือข่ายประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี 07:00 จักรพงษภูวนาถ มทร.ตะวันออก 14 ตู้นั่งสี่ตอน
3564 22 ส.ค. 2555 120710585 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน เนื่องจากไปอบรมโครงการฝึกอบรมตรวจสอบภายในภาครัฐ ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใต้ถุนตึก) 07:00 โรมแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา 2 เก๋งสองตอน
3565 22 ส.ค. 2555 120710658 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดทำถ้วยรางวัล กพน. 11:00 บ.BKS Sport Golf 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3566 22 ส.ค. 2555
ถึง 24 ส.ค. 2555
120710666 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา งานสืบสานวัฒนธรรมไทย กพน 07:00 จ.นครปฐม 3 นั่งสามตอนแวน
3567 22 ส.ค. 2555 120810003 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจร ร.ร.ปราจีนกัลยาณี กองพัฒนานักศึกษา 11:00 ร.ร.ปราจีนกัลยาณี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3568 22 ส.ค. 2555 120810148 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยปทุมธานี ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:15 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3569 22 ส.ค. 2555 120810153 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับคณบดี ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องลงเวลา 04.20 น. 04:00 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3570 22 ส.ค. 2555 120810218 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานโรงงานพิมพ์ย้อม อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 โรงงานพิมพ์ย้อม พุมธมณฑลสาย 4 50 รถบัสโดยสาร
3571 22 ส.ค. 2555 120810253 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับล้ออะไหล่รถกอล์ฟ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 บริษัท บริดจ์สโตน รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3572 22 ส.ค. 2555 120810267 นค-4919(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ตรวจ SAR ม.สุโขทัยธรรมาธิราช มบ.ชมฟ้า ซ.10 06:30 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3573 22 ส.ค. 2555 120810277 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดนิทรรศการหอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 13:00 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3574 22 ส.ค. 2555 120810278 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดนิทรรศการหอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 13:00 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3575 22 ส.ค. 2555 120810286 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี เข้าเล่มสมุดลงนามถวายพระพร ตึกอธิการบดี 09:00 เสาชิงช้า 1 เก๋งสองตอน
3576 22 ส.ค. 2555 120810298 นค-4549(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พาอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผลงานวิจัยฯ ไปออกอากาศสด ทางรายการ Health plus channel ตึกสำนักงานอธิการบดี และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 15:00 อาคาร OCM ซอยวิภาวดี 66 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3577 22 ส.ค. 2555 120810365 ญส-3851 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปรับหนังสือเดินทาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 สถานกงสุล 5 เก๋งสองตอน
3578 22 ส.ค. 2555 120830035 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานวัฒนธรรม 9 มทร. กองประชาสัมพันธ์ 08:30 อนุสาวรีย์ เดลินิวส์ มติชน จ.นครปฐม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3579 22 ส.ค. 2555 120830038 นค-4535 (10 ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานวัฒนธรรม 9 มทร. กองประชาสัมพันธ์ 08:00 จ.นครปฐม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3580 23 ส.ค. 2555
ถึง 24 ส.ค. 2555
120430003 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ณ จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี คณะศิลปศาสตร์ 06:00 จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี 31 รถบัสโดยสาร
3581 23 ส.ค. 2555 120510095 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ ตึก สวท 09:00 ธนาคารกรงไทยสำนักงานใหญ่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3582 23 ส.ค. 2555 120710155 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จัดอบรม บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 08:00 มหาวิทยาลัยเทคโยโลยีราชมงคลกรุงเทพ 3 เก๋งสองตอน
3583 23 ส.ค. 2555
ถึง 24 ส.ค. 2555
120710187 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3584 23 ส.ค. 2555 120710199 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการ Thailand Research Expo 2012 สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3585 23 ส.ค. 2555 120710249 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ Thailand Research Expo 2012 สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3586 23 ส.ค. 2555 120710277 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่ง อาจารย์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 07:00 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3587 23 ส.ค. 2555 120710348 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
3588 23 ส.ค. 2555 120710490 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการ KM เครือข่ายประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี 07:00 จักรพงษ์ภูวนาถ มทร.ตะวันออก 14 ตู้นั่งสี่ตอน
3589 23 ส.ค. 2555 120710564 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญมาทำการเรียน การสอน รับ อ.สุวรรณี, อ.สะอิ้ง, อ.วันทนีย์ ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับ อ.มณฑา, อ.ประคอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3590 23 ส.ค. 2555 120710586 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน เนื่องจากไปอบรมโครงการฝึกอบรมตรวจสอบภายในภาครัฐ ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใต้ถุนตึก) 07:00 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา 2 เก๋งสองตอน
3591 23 ส.ค. 2555
ถึง 24 ส.ค. 2555
120710621 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:00 โรงแรมมารวยการ์เดนท์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
3592 23 ส.ค. 2555
ถึง 24 ส.ค. 2555
120710703 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี สมาคมสภามหาวิทยาลัยฯ รวมของ 9 มทร.จัดงานประชุมวิชาการในวันที่ 22-25 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ท่านอธิการให้นักศึกษาจำนวน 20 คน ไปช่วยงานในวันที่ 23 และ 24 สิงหาคม 2555ใช้ระตู้ 2คัน รับส่งนักศึกษา ออกเดินทาง 6.30 น ถึง 17.00น. (รถตู้จะไปส่งตอนเช้าและตอนเย็นไปรับ) สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมรามาการ์เด้น 21 ตู้นั่งสี่ตอน
3593 23 ส.ค. 2555
ถึง 24 ส.ค. 2555
120710706 นค-4544(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี สมาคมสภามหาวิทยาลัย และ 9 มทร.จัดงานประชุมวิชาการในวันที่ 22-25 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ท่านอธิการให้จัดนักศึกษาไปช่วยงานจำนวน 20 คน ในวันที่ 23 และ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมรามาการ์เด้น 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3594 23 ส.ค. 2555 120730032 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3595 23 ส.ค. 2555 120810059 ญส-3851 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:20 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
3596 23 ส.ค. 2555 120810135 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ-ส่ง พระ กพน. 05:45 วัดบริเวณมหาวิทยาลัย 9 ตู้นั่งสี่ตอน
3597 23 ส.ค. 2555 120810260 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาชาวต่างประเทศไปรายงานตัว คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมิอง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3598 23 ส.ค. 2555 120810323 นค-4919(10 ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปถ่ายวีดิโอที่สสมท. อาคารวิทยบริการ 06:00 โรงแรมรามาการ์เด้น 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3599 23 ส.ค. 2555 120810344 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ สืบสานวัฒนธรรม 9 มทร.ธัญบุรี กองประชาสัมพันธ์ 09:00 ศาลายา นครปฐม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3600 23 ส.ค. 2555 120830036 นค-4535 (10 ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานวัฒนธรรม 9 มทร. กองประชาสัมพันธ์ 08:30 จ.นครปฐม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132