ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
5001 23 พ.ย. 2555 120810192 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน งานพระราชทานปริญญาบัตร สจส 06:00 งานพระราชทานปริญญาบัตร 4 นั่งสองตอนแวน
5002 23 พ.ย. 2555 120810486 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่3 กพน 07:30 โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5003 23 พ.ย. 2555 121010183 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมโครงการ Star Award MOS Certificate 2012 ตึก ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 06:30 อาคารเอสวีโอเอ กลุ่มตึก SV CITY ถ.พระราม 3(สถานที่ไป) 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5004 23 พ.ย. 2555 121010250 นค-3289 กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5005 23 พ.ย. 2555 121010250 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5006 23 พ.ย. 2555 121010250 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5007 23 พ.ย. 2555 121010250 อว-9418(10ที่นั้ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5008 23 พ.ย. 2555 121010250 กง-3446(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
5009 23 พ.ย. 2555 121110023 อร-8846(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เพื่อเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2554 ในหอประชุมมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา 06:00 หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 17 ตู้นั่งสี่ตอน
5010 23 พ.ย. 2555 121110063 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับพราหมณ์ที่เสาชิงช้า โบส์ถพราหมณ์ เสาชิงช้า 05:00 8 ตู้นั่งสี่ตอน
5011 23 พ.ย. 2555 121110186 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา งานรับปริญญา กพน 09:00 บริเวิณมหาวิทยาลัย 1 นั่งสามตอนแวน
5012 23 พ.ย. 2555 121110223 นค-2968(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานรับปริญญา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยบริการ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5013 23 พ.ย. 2555 121110231 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 05:00 มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5014 23 พ.ย. 2555 121110232 นค-4539(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 05:00 มทร.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5015 23 พ.ย. 2555 121110263 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:00 ทมร.ธัญบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5016 23 พ.ย. 2555 121110264 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:00 มทร.ธัญบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5017 23 พ.ย. 2555 121110265 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 เก๋งสองตอน
5018 23 พ.ย. 2555 121110273 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5019 23 พ.ย. 2555 121110273 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5020 23 พ.ย. 2555 121120024 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับทหารในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 05:00 ทหารบก (สะพานแดง) 1 เก๋งสองตอน
5021 24 พ.ย. 2555 120810193 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน งานพระราชทานปริญญาบัตร สจส 05:00 งานพระราชทานปริญญาบัตร 4 นั่งสองตอนแวน
5022 24 พ.ย. 2555 121010251 นค-3289 กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5023 24 พ.ย. 2555 121010251 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5024 24 พ.ย. 2555 121010251 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5025 24 พ.ย. 2555 121010251 อว-9418(10ที่นั้ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5026 24 พ.ย. 2555 121010251 กง-3446(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
5027 24 พ.ย. 2555 121020022 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการรับส่งอาจารย์และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:30 หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5028 24 พ.ย. 2555 121110024 อร-8846(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เพื่อเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2554 ในหอประชุมมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา 06:00 หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 17 ตู้นั่งสี่ตอน
5029 24 พ.ย. 2555 121110187 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา งานรับปริญญา กพน 05:00 บริเวณมหาวิทยาลัย 6 นั่งสามตอนแวน
5030 24 พ.ย. 2555 121110224 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานรับปริญญา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ 05:00 ภายในและภายนอก 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5031 24 พ.ย. 2555 121110240 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ-ส่งอาจารย์ฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 05:00 สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5032 24 พ.ย. 2555 121110266 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 เก๋งสองตอน
5033 24 พ.ย. 2555 121110274 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5034 24 พ.ย. 2555 121110274 นค-4534(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5035 24 พ.ย. 2555 121110274 นค-4539(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5036 24 พ.ย. 2555 121110274 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5037 24 พ.ย. 2555 121110274 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5038 24 พ.ย. 2555 121110308 40-0785(40ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ตึกวิทยบริการ 09:00 เซ็นทรัลเวิลด์ 40 รถบัสโดยสาร
5039 24 พ.ย. 2555 121120004 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ไปร่วมงานแต่งงานของอาจารย์เบญจพร มีพร้อม (อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ 14:00 โรงแรมฮอลิเดย์ จังหวัดลพบุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
5040 24 พ.ย. 2555 121120025 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับทหารงานพระราชทานปริญญาบัตร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 05:00 ทหารบก (สะพานแดง) 1 เก๋งสองตอน
5041 25 พ.ย. 2555 120810194 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน งานพระราชทานปริญญาบัตร สจส 05:00 งานพระราชทานปริญญาบัตร 4 นั่งสองตอนแวน
5042 25 พ.ย. 2555 121010252 นค-3289 กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5043 25 พ.ย. 2555 121010252 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5044 25 พ.ย. 2555 121010252 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5045 25 พ.ย. 2555 121010252 อว-9418(10ที่นั้ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5046 25 พ.ย. 2555 121010252 กง-3446(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
5047 25 พ.ย. 2555 121020031 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับ-ส่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตรฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 05:00 วัดเสมียนนารี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
5048 25 พ.ย. 2555 121110025 อร-8846(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เพื่อเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2554 ในหอประชุมมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา 06:00 หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 17 ตู้นั่งสี่ตอน
5049 25 พ.ย. 2555 121110188 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา งานรับปริญญา กพน 05:00 บริเวณมหาวิทยาลัย 6 นั่งสามตอนแวน
5050 25 พ.ย. 2555 121110196 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ขนเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ในงานวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตึกสำนักงานอธิการบดี 14:00 สำนักวิทยบริการ - บริเวณมหาวิทยาลัย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5051 25 พ.ย. 2555 121110225 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานรับปริญญา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ 05:00 ภายในและภายนอก 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5052 25 พ.ย. 2555 121110267 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 เก๋งสองตอน
5053 25 พ.ย. 2555 121110275 นค-4539(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5054 25 พ.ย. 2555 121110275 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5055 25 พ.ย. 2555 121110275 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5056 25 พ.ย. 2555 121120026 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับทหารงานพระราชทานปริญญาบัตร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 05:00 ทหารบก (สะพานแดง) 1 เก๋งสองตอน
5057 25 พ.ย. 2555 121130008 40-0785(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมทอดกฐิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคารครุสาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 วัดวังยายหุ่น จ.สุพรรณ 50 รถบัสโดยสาร
5058 25 พ.ย. 2555 121130009 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมทอดกฐิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 วัดวังยายหุ่น จ.สุพรรณ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5059 25 พ.ย. 2555 121130010 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมทอดกฐิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 วัดวังยายหุ่น จ.สุพรรณ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5060 25 พ.ย. 2555 121130011 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมทอดกฐิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 วัดวังยายหุ่น จ.สุพรรณ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5061 26 พ.ย. 2555 120810196 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน งานพระราชทานปริญญาบัตร สจส 05:00 งานพระราชทานปริญญาบัตร 4 นั่งสองตอนแวน
5062 26 พ.ย. 2555 121010254 นค-3289 กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5063 26 พ.ย. 2555 121010254 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5064 26 พ.ย. 2555 121010254 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5065 26 พ.ย. 2555 121010254 อว-9418(10ที่นั้ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5066 26 พ.ย. 2555 121010254 กง-3446(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
5067 26 พ.ย. 2555 121010282 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับเครื่องเสวย และประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กองประชาสัมพันธ์ 06:30 คลอง 10 บริเวณมทร.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5068 26 พ.ย. 2555 121010324 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯ ฝบ.ประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น หอพักตึก 9 มทรธ. 11:30 ม.รังสิต 1 เก๋งสองตอน
5069 26 พ.ย. 2555 121030069 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5070 26 พ.ย. 2555 121110152 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปประชุมระดมความคิดเห็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5071 26 พ.ย. 2555 121110189 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา งานรับปริญญา กพน 05:00 บริเวณมหาวิทยาลัย 5 นั่งสามตอนแวน
5072 26 พ.ย. 2555 121110197 นค-4534(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ขนเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ของที่ระลึก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 สำนักวิทยบริการ และบริเวณมหาวิทยาลัย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5073 26 พ.ย. 2555 121110226 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานรับปริญญา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ 05:00 ภายในและภายนอก 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5074 26 พ.ย. 2555 121110268 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 เก๋งสองตอน
5075 26 พ.ย. 2555 121110269 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 เก๋งสองตอน
5076 26 พ.ย. 2555 121110271 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5077 26 พ.ย. 2555 121110271 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5078 26 พ.ย. 2555 121110271 นค-4539(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5079 26 พ.ย. 2555 121110271 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5080 26 พ.ย. 2555 121110271 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5081 26 พ.ย. 2555 121110271 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5082 26 พ.ย. 2555 121110271 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5083 26 พ.ย. 2555 121110271 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5084 26 พ.ย. 2555 121110271 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5085 27 พ.ย. 2555 120810197 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน งานพระราชทานปริญญาบัตร สจส 05:00 งานพระราชทานปริญญาบัตร 4 นั่งสองตอนแวน
5086 27 พ.ย. 2555 121010230 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการรับส่งอาจารย์และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:30 หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5087 27 พ.ย. 2555 121010255 นค-3289 กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5088 27 พ.ย. 2555 121010255 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5089 27 พ.ย. 2555 121010255 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5090 27 พ.ย. 2555 121010255 อว-9418(10ที่นั้ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5091 27 พ.ย. 2555 121010255 กง-3446(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
5092 27 พ.ย. 2555 121010283 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับเครื่องเสวย และประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กองประชาสัมพันธ์ 06:30 คลอง 10 บริเวณมทร.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5093 27 พ.ย. 2555 121110086 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมเรื่อง การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 กองพัฒนานักศึกษา 12:00 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (สวนเจ้าเชตุ) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5094 27 พ.ย. 2555 121110190 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา งานรับปริญญา กพน 05:00 บริเวณมหาวิทยาลัย 6 นั่งสามตอนแวน
5095 27 พ.ย. 2555 121110199 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 สำนักวิทยฯ - บริเวณมหาวิทยาลัย 5 เก๋งสองตอน
5096 27 พ.ย. 2555 121110227 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานรับปริญญา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ 05:00 ภายในและภายนอก 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5097 27 พ.ย. 2555 121110241 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ-ส่ง อาจารย์ฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 05:00 สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5098 27 พ.ย. 2555 121110245 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุม กองคลัง 06:30 โรงแรมเอเช๊ย 1 เก๋งสองตอน
5099 27 พ.ย. 2555 121110272 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5100 27 พ.ย. 2555 121110272 นค-4539(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132