ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
5601 9 ม.ค. 2556
ถึง 20 ม.ค. 2556
121130049 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอมมหกรรม กพน 07:25 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5602 9 ม.ค. 2556
ถึง 20 ม.ค. 2556
121130050 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอมมหกรรม กพน 07:00 สถาบันการพลศึกษา ชลบุรี 3 นั่งสามตอนแวน
5603 9 ม.ค. 2556
ถึง 20 ม.ค. 2556
121130051 นค-4543(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอมมหกรรม กพน 07:25 สถาบันการพลศึกษาชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5604 9 ม.ค. 2556
ถึง 20 ม.ค. 2556
121130052 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอมมหกรรม กพน 07:30 สถาบันการพลศึกษาชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5605 9 ม.ค. 2556 121130062 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จับสลากแบ่งสายกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 07:00 มทร.ตะวันออก จังหวัดชลบุรี 50 รถบัสโดยสาร
5606 9 ม.ค. 2556 121210130 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 5 นั่งสองตอนแวน
5607 9 ม.ค. 2556 121210277 ญส-3851 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปสัมมนา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:30 บ.อัมรินทร์พริ้นติ้ง 1 เก๋งสองตอน
5608 9 ม.ค. 2556 121210346 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาไปทำกิจกรรมโรงเรียนวัดหว่านบุญ คณะศิลปศาสตร์ 12:00 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5609 9 ม.ค. 2556 121210347 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาไปทำกิจกรรมโรงเรียนวัดหว่านบุญ คณะศิลปศาสตร์ 12:00 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5610 9 ม.ค. 2556 121210377 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณบดีที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ดร.สมหมาย 08-9900-3227) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13:45 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5611 9 ม.ค. 2556 121230035 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2555 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5612 9 ม.ค. 2556 130110050 ญส-3852 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการสั่งซื้อม้าหินอ่อนตั้งหน้าคณะสำหรับนักศึกษา หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13:30 คลอง 7 - 10 3 เก๋งสองตอน
5613 9 ม.ค. 2556 130110069 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 13:30 สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ 2 เก๋งสองตอน
5614 9 ม.ค. 2556 130110075 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ แสดงความยินดีหนังสือพิมพ์มติชนครบรอบ 35 ปี สวัสดีปีใหม่ สื่อมวลชน กองประชาสัมพันธ์ 08:00 นสพ.มติชน ข่าวสด สยามรัฐ ฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5615 9 ม.ค. 2556 130110082 นค-4554(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯฝบ. ประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น หอพัก ตึก 9 มทรธ. 06:30 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5616 9 ม.ค. 2556 130110090 ฮภ-8149 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุยกับสถานประกอบการเรื่องฝึกงานของนักศึกษา อาคารศึกษาศาสตร์ 2 08:30 สำนักงานหนังสือพิมพ์เดอะเนชั้น (บางนา) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5617 9 ม.ค. 2556 130110100 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขนอุปกรณ์สำหรับงาน RT คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10:00 พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ซอยเจริญกรุง43 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5618 9 ม.ค. 2556 130110116 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ติดต่อประสานงานเรื่องหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 09:30 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5619 9 ม.ค. 2556 130130016 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปปลุกเสกเหรียญเดิน - วิ่งการกุศล กพน 08:30 อยุธยา และอ่างทอง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5620 10 ม.ค. 2556
ถึง 13 ม.ค. 2556
121130018 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำอาจารย์และนักศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10-13 มกราคม 2556 หน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต) 06:00 จ.เชียงใหม่ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
5621 10 ม.ค. 2556
ถึง 13 ม.ค. 2556
121130019 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำอาจารย์และนักศึกษาดูงานจ.เชียงใหม่ หน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต) 06:00 จ.เชียงใหม่ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
5622 10 ม.ค. 2556
ถึง 13 ม.ค. 2556
121130020 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำอาจารย์และนักศึกษาดูงาน จ.เชียงใหม่ หน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต) 06:00 จ.เชียงใหม่ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
5623 10 ม.ค. 2556 121130074 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาดูงานที่่ จังหวัดชลบุรี ที่ พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 07:00 จังหวัดชลบุรี พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรร 65 รถบัสโดยสาร
5624 10 ม.ค. 2556 121210131 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
5625 10 ม.ค. 2556 121230024 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5626 10 ม.ค. 2556 130110017 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ลา ลา 08:30 ลา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5627 10 ม.ค. 2556 130110022 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักงานบริหารจัดการหอพักสวัสดิการนักศึกษา ไปรับพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แดพระสงฆ์ 9 รูป ประจำปีการศึกษา 2555 หอพักนักศึกษา 05:00 วัดลำกระดาน คลอง 7 ลำลูกกา 9 ตู้นั่งสี่ตอน
5628 10 ม.ค. 2556 130110024 ญส-3852 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประชุม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 โรงพิมพ์รัฐสภา สะพานความ 1 เก๋งสองตอน
5629 10 ม.ค. 2556 130110032 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปร่วมสัมนา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12:30 บ.อัมรินทร์ปริ้นติ้ง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5630 10 ม.ค. 2556 130110080 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์งานrtวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ กองประชาสัมพันธ์ 08:00 นสพ.โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ช่อง 3 ช่อง 9 ฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5631 10 ม.ค. 2556 130110085 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุ อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:30 สำเพ็ง /วงเวียนใหญ่ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
5632 10 ม.ค. 2556 130110087 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญมาทำการเรียน การสอน รับ อ.สุวรรณี, อ.สะอิ้ง, อ.วันทนีย์ ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับ อ.มณฑา, อ.ประคอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 8 ตู้นั่งสี่ตอน
5633 10 ม.ค. 2556 130110144 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 35 ตู้นั่งสี่ตอน
5634 10 ม.ค. 2556 130110144 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 35 ตู้นั่งสี่ตอน
5635 10 ม.ค. 2556 130110144 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 35 ตู้นั่งสี่ตอน
5636 10 ม.ค. 2556 130110150 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี เปลี่ยนซิมโทรศัพท์มือถือประจำตำแหน่ง สำนักงานอธิการบดี 14:00 วิทยาลัยแพทย์แผนไทย-ศูนย์ AIS ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 1 เก๋งสองตอน
5637 11 ม.ค. 2556 121010388 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาดูงาน บ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด กับ บ.วันไทยอุตสาหกรรม เขตมีนบุรี กทม. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 07:30 บ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด กับ บ.วันไทยอุตสาหกรรม เขตมีนบุรี กทม. 35 รถบัสโดยสาร
5638 11 ม.ค. 2556 121110316 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม กองพัฒนานักศึกษา 08:30 ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5639 11 ม.ค. 2556 121210132 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
5640 11 ม.ค. 2556 121210248 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เดินทางไปศึกษาดูงานประเทศอังกฤษ อา่คารศึกษาศาสตร์1 04:45 สนามบินสุวรรณภูมิ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
5641 11 ม.ค. 2556 121210249 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เดินทางไปศึกษาดูงานประเทศอังกฤษ อาคารศึกษาศาสตร์1 04:45 สนามบินสุวรรณภูมิ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
5642 11 ม.ค. 2556 121220039 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ - ส่งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมรับประทานอาหาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 16:30 ร้านอาหารคลอง 2 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5643 11 ม.ค. 2556 121230044 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:15 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 1 เก๋งสองตอน
5644 11 ม.ค. 2556 130110002 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินทางกลับจากประชุม เชียงใหม่ สนามบิน ดอนเมือง 14:00 บ้านพัก 1695 ม ชมฟ้า ซ 10 ถ รังสิต-นครนายก อ ธัญบุรี ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
5645 11 ม.ค. 2556 130110012 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ ผอ.กลับจาก จ.เชียงใหม่ ณ สนามบินดอนเมือง สนามบินดอนเมือง 15:00 มบ.ชมฟ้า ซ.10 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5646 11 ม.ค. 2556 130110043 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการจิตอาสาฟื้นฟูบูรณะพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:30 วัดหว่านบุญ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
5647 11 ม.ค. 2556 130110062 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับพระสงฆ์ วัดลำกระดาน อ.คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 9 ตู้นั่งสี่ตอน
5648 11 ม.ค. 2556 130110115 นค-4543(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปติดต่อราชการที่ประกันสังคม สำนักงานอธิการบดี 09:30 ประกันสังคม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5649 11 ม.ค. 2556 130110145 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5650 11 ม.ค. 2556 130110145 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5651 11 ม.ค. 2556 130110145 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5652 12 ม.ค. 2556 121210305 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปงานวิศวกรรมเคมีสัมพันธ์13 จัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12-13 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 07:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 120 รถบัสโดยสาร
5653 12 ม.ค. 2556 121210379 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ดร.สมหมาย 08-9900-3227 สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องลงเวลา 17.45 น. 16:30 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5654 12 ม.ค. 2556 130110071 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปอบรมสัมมนา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:00 จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5655 13 ม.ค. 2556 121210306 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปร่วมงานวิศวกรรมเคมีสัมพันธ์ครั้งที่13 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนฏโลยีราชมงคลธัญบุรี 07:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 120 รถบัสโดยสาร
5656 13 ม.ค. 2556 121230038 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเก็บตัวอย่างดินที่ป่าชายเลน หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5657 13 ม.ค. 2556 130110054 นค-4919(10 ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปทัศนศึกษา ตึก ICT 14:00 อยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5658 13 ม.ค. 2556 130130004 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปทัศนศึกษา ตึก ICT 14:00 อยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5659 13 ม.ค. 2556 130130005 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปทัศนศึกษา ตึก ICT 14:00 อยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5660 13 ม.ค. 2556 130130006 นค-4554(10 ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปทัศนศึกษา ตึก ICT 14:00 อยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5661 13 ม.ค. 2556 130130007 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปทัศนศึกษา ตึก ICT 14:00 อยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5662 13 ม.ค. 2556 130130024 ฮภ-8151 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5663 14 ม.ค. 2556 121110116 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 โรงพิมพ์ศิริวัฒนา บางนา-ตราด 45 รถบัสโดยสาร
5664 14 ม.ค. 2556 121110254 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ไปเข้าร่วมการอบรมสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5665 14 ม.ค. 2556 121210133 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
5666 14 ม.ค. 2556 121210254 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ส่งนักศึกษาจีนที่สนามบิน คณะบริหาร อาคาร 4 14:45 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5667 14 ม.ค. 2556 121210255 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ส่งนักศึกษาจีนที่สนามบิน คณะบริหาร อาคาร 4 14:45 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5668 14 ม.ค. 2556 121210256 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ส่งนักศึกษาจีนที่สนามบิน คณะบริหาร อาคาร 4 14:45 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5669 14 ม.ค. 2556 121210257 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ส่งนักศึกษาจีนที่สนามบิน คณะบริหาร อาคาร 4 14:45 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5670 14 ม.ค. 2556 121210370 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปศึกษาดูงาน บริษัท โต โย ต้า มอเตอร์ จำกัด อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 บริษัท โต โย ต้า มอเตอร์ จำกัด (บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา) 30 ตู้นั่งสี่ตอน
5671 14 ม.ค. 2556 121210371 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปศึกษาบริษัท โต โย ต้า มอเตอร์ จำกัด อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 บริษัท โต โย ต้า มอเตอร์ จำกัด 30 ตู้นั่งสี่ตอน
5672 14 ม.ค. 2556 121230025 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5673 14 ม.ค. 2556 130110025 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นศ.สาขาการพิมพ์ดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 บริษัทยูเอฟไอ พระราม2 7 ตู้นั่งสี่ตอน
5674 14 ม.ค. 2556 130110148 ญส-3852 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดขอบเขตและคุณภาพผลงานในลักษณะอื่นตามวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:30 โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กทม. 1 เก๋งสองตอน
5675 14 ม.ค. 2556 130110160 ฮภ-8150 คณะบริหารธุรกิจ ส่งเอกสารประกอบการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 2 08:00 ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ คลอง 5 TOT แจ้งวัฒนะ ม.จุฬาฯ นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี สุขุมวิท 13 nxp หลักสี่ รามอินทรา 40 ซอยนวลจันทร์ ลาดพร้าว 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5676 14 ม.ค. 2556 130110161 ญส-3851 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับบัตรโดยสารที่การบินไทย อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13:30 สำนักงานการบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต 2 เก๋งสองตอน
5677 14 ม.ค. 2556 130110188 นค-4543(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ท่านอธิการบดีให้นำเอกสารการประชุมและกระเป๋า สำหรับการประชุม 9 อธิการบดีมทร. สำนักงานอธิการบดี 07:30 มทร.กรุงเทพ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5678 14 ม.ค. 2556
ถึง 17 ม.ค. 2556
130130010 ฮภ-8149 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการภายใต้ชื่อ "RMUTT Teaching Academy 2013" คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 6 ตู้นั่งสี่ตอน
5679 15 ม.ค. 2556 121030098 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งอุปกรณ์การสอบ V-NET สวท. 08:00 วท.ปทุมธานี วท.ปทุมธานี วท.แหลมทอง จ.ปทุมธานี วท.ท่าหลวงซิเมนตืไทยอนุสรณ์ วท.สระบุรีและ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จ.สระบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5680 15 ม.ค. 2556 121030099 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งอุปกรณ์การสอบ V-NET สวท. 07:30 วท.ปราจีนบุรี และวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5681 15 ม.ค. 2556 121030100 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งอุปกรณ์การสอบ V-NET สวท. 09:30 วท.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วท.นครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก จ.นครนายก 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5682 15 ม.ค. 2556 121110255 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ไปเข้าร่วมการอบรมสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5683 15 ม.ค. 2556 121210040 40-0786(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พานักศึกษาศึกษาดูงานในรายวิชาทัศนศึกษา อาคารศึกษาศาสตร์1 07:30 รร.สวนกุหลาบรังสิต 57 รถบัสโดยสาร
5684 15 ม.ค. 2556 121210134 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
5685 15 ม.ค. 2556 121210353 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:05 สำรองงานกองกลาง 40 ตู้นั่งสี่ตอน
5686 15 ม.ค. 2556 121210353 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:05 สำรองงานกองกลาง 40 ตู้นั่งสี่ตอน
5687 15 ม.ค. 2556 121210353 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:05 สำรองงานกองกลาง 40 ตู้นั่งสี่ตอน
5688 15 ม.ค. 2556 121210353 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:05 สำรองงานกองกลาง 40 ตู้นั่งสี่ตอน
5689 15 ม.ค. 2556 121210355 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:30 สำรองงานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5690 15 ม.ค. 2556 121210355 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:30 สำรองงานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5691 15 ม.ค. 2556 121210355 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:30 สำรองงานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5692 15 ม.ค. 2556 121210355 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:30 สำรองงานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5693 15 ม.ค. 2556 121210355 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:30 สำรองงานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5694 15 ม.ค. 2556 121210355 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:30 สำรองงานกองกลาง 10 เก๋งสองตอน
5695 15 ม.ค. 2556 121210355 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:30 สำรองงานกองกลาง 10 เก๋งสองตอน
5696 15 ม.ค. 2556 121210355 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:30 สำรองงานกองกลาง 10 เก๋งสองตอน
5697 15 ม.ค. 2556 121230046 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12:00 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5698 15 ม.ค. 2556 130110149 ญส-3851 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดขอบเขตและคุณภาพผลงานในลักษณะอื่นตามวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:30 โรงแรมรอยัล ซิีตี้ ปิ่นเกล้า กทม. 1 เก๋งสองตอน
5699 15 ม.ค. 2556 130110151 ฮภ-8150 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พานักศึกษาศึกษาดูงานในรายวิชาทัศนศึกษา อาคารศึกษาศาสตร์ 1 07:30 โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5700 15 ม.ค. 2556 130110210 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุงาน RT 56 อาคาร 4 ครัวพวงชมพู 09:30 แม็คโคร ตลาดไท 2 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132