ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
6601 7 มี.ค. 2556 130210231 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการครูพันธุ์ใหม่ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 06:00 ค่ายลุกเสือพรหมวัฒนาแคมป์ ปางหัวช้าง จ.สระบุรี 30 รถบัสโดยสาร
6602 7 มี.ค. 2556 130210268 อร-9834(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญมาทำการสอบป้องกันศิลปนิพนธ์ ประสานงานโดย นางสาวพจนี ศรีดี 085-915-2398 รับ อ.สุวรรณี ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับอ.ประคอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6603 7 มี.ค. 2556 130210271 ญส-3850 กองคลัง รับใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 กระทรวงศึกษาธิการ และสหกรณ์ปทุม 1 เก๋งสองตอน
6604 7 มี.ค. 2556 130210276 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 บริษัทแสงชัยมิเตอร์ 35 ตู้นั่งสี่ตอน
6605 7 มี.ค. 2556 130210277 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 บริษัทแสงชัยมิเตอร์ 33 ตู้นั่งสี่ตอน
6606 7 มี.ค. 2556 130210278 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 บริษัทแสงชัยมิเตอร์ 33 ตู้นั่งสี่ตอน
6607 7 มี.ค. 2556 130210292 ฮภ-8150 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
6608 7 มี.ค. 2556 130210370 ฮภ-8149 กองพัฒนานักศึกษา ประชุม คณะกรรมการเครือข่ายสารเสพติด ห้องพยาบาล อาคารสโมสรข้าราชการ 07:30 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6609 7 มี.ค. 2556 130210412 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมและดูงานโรงเรียนสาธิต อาคารศึกษาศาสตร์ 2 07:30 มศว. (กรุงเทพ) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6610 7 มี.ค. 2556 130210420 นค-4554(10 ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จัดทำข้อสอบสอบตรง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 07:30 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6611 7 มี.ค. 2556 130230115 ฮภ-8151 กองประชาสัมพันธ์ นำอาจารย์นักศึกษาสาขาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปรึกษาหารือเจ้าอาวาสเกี่ยวกับงานปั้นศิลปรูปเหมือน และการบูรณปฎิสังขรณ์เชิงอนุรักษ์ จิตรกรรมสีฝุ่น วัดประดู่ สมุทรสงคราม กองประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 วัดประดู่ สมุทรสงคราม 8 ตู้นั่งสี่ตอน
6612 7 มี.ค. 2556 130310003 ญส-3852 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดทำข้อสอบสอบเข้า คณะศิลปศาสตร์ 07:30 โรงพิมพ์คุรุสภา 3 เก๋งสองตอน
6613 7 มี.ค. 2556 130310013 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปตรวจข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 คุรุสภา ลาดพร้าว 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6614 7 มี.ค. 2556 130310016 นค-4527(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมเครือข่ายภาคกลาง กพน 12:00 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6615 7 มี.ค. 2556 130310080 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับบัตรโดยสารที่การบินไทยสำนักงานหลานหลวง อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13:00 สำนักงานการบินไทย หลานหลวง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6616 7 มี.ค. 2556 130310084 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ลาพักร้อน 07-08/03/56 บ้าน 08:00 บ้าน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6617 7 มี.ค. 2556 130310085 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง กรมสุขภาพจิต 07:00 มทร.ธัญบุรี (สโมสรข้าราชการ) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6618 8 มี.ค. 2556 121210059 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำข้อสอบที่โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว (สอบตรง คุณวุฒิ ม.6/ปวช. และ ปวส.) สวท. 07:00 โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6619 8 มี.ค. 2556 121210396 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
6620 8 มี.ค. 2556 130110504 ฮภ-8150 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ีรับผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ดร.สมหมาย 08 9900 3227) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6621 8 มี.ค. 2556 130210175 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นิเทศนักศึกษา อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6622 8 มี.ค. 2556 130210269 อร-9834(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญมาทำการสอบป้องกันศิลปนิพนธ์ ประสานงานโดย นางสาวพจนี ศรีดี 085-915-2398 รับ อ.สุวรรณี ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับอ.ประคอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6623 8 มี.ค. 2556 130210283 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับ Dr.Mervyn คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6624 8 มี.ค. 2556 130210354 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อไปเป็ยวิทยากรการอบรมถ่ายภาพเบื้องต้น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 โรงเรียนบดินทร์ 2 ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6625 8 มี.ค. 2556 130210357 นค-4544(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ นำข้อมูลผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 111ปีย้อนรอยพระพุทธเจ้าหลวง ร่วมออกรายการผู้หญิง คุยโขมง กองประชาสัมพันธ์ 06:00 ช่อง 3 MCOT Nation Channel 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6626 8 มี.ค. 2556 130210413 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม อาคารศึกษาศาสตร์ 2 07:30 มหาวิทยาลัยเกษตร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6627 8 มี.ค. 2556 130210422 นค-4554(10 ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประสานที่ฝึกนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 09:00 รพ.ลำลูกกา กับ รพ.ลาดหลุมแก้ว 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6628 8 มี.ค. 2556
ถึง 10 มี.ค. 2556
130230001 ฮภ-8149 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมพัฒนาบุคลากร กองคลัง 10:00 อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6629 8 มี.ค. 2556
ถึง 9 มี.ค. 2556
130230002 ฮภ-8151 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง วิทยากร อบรมพัฒนาบุคลากร กองคลัง 09:00 ถนนลาดพร้าวและ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6630 8 มี.ค. 2556 130230117 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.วีระพงษ์ ครูส่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนไประชุมมี่ วข.ราชสีมา มทร.อีสาน วิศว 9 ชั้น 05:30 วข.ราชสีมา มทร.อีสาน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6631 8 มี.ค. 2556 130310008 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัทไทยนครอินทิเม็กซ์ จำกัด 79 แขวงบ้านพานถม เขตพนคร 12:00 มทร.ธ 1 เก๋งสองตอน
6632 8 มี.ค. 2556 130310009 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เก็บข้อมูลงานวิจัย อาคารศึกษาศาสตร์ 1 09:00 GIZ สุมขุมวิท สภาอุตสาหกรรม 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6633 8 มี.ค. 2556 130310020 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งแขกต่างชาติ 13:00 3 เก๋งสองตอน
6634 8 มี.ค. 2556 130310076 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ประชุมกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สำนักงานอธิการบดี 06:00 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เก๋งสองตอน
6635 8 มี.ค. 2556 130310114 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวะ 9 ชั้น 15:00 ฟอร์จูน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6636 8 มี.ค. 2556 130310114 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวะ 9 ชั้น 15:00 ฟอร์จูน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6637 9 มี.ค. 2556 121210060 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำข้อสอบที่โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว (สอบตรง คุณวุฒิ ม.6/ปวช. และ ปวส.) สวท. 07:00 โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6638 9 มี.ค. 2556 121210418 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อบรมโครงการบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 ร.ร.บดินทร์2 40 รถบัสโดยสาร
6639 9 มี.ค. 2556 130110506 ฮภ-8150 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรองแขกจากญี่ปุ่น (ดร.สมหมาย 08-9900-3227) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:30 กรีนการ์เดนท์รีสอร์ท ถนนเลียบคลองหก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6640 9 มี.ค. 2556
ถึง 10 มี.ค. 2556
130130108 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กองพัฒนานักศึกษา 09:00 นครนายก 45 รถบัสโดยสาร
6641 9 มี.ค. 2556
ถึง 10 มี.ค. 2556
130130110 นค-4543(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กองพัฒนานักศึกษา 09:00 นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6642 9 มี.ค. 2556
ถึง 10 มี.ค. 2556
130130111 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กองพัฒนานักศึกษา 09:00 นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6643 9 มี.ค. 2556
ถึง 10 มี.ค. 2556
130130112 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กองพัฒนานักศึกษา 09:00 นครนายก 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6644 9 มี.ค. 2556 130210232 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการครูพันธุ์ใหม่ ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนาแคมป์ ปางหัวช้าง จ.สระบุรี 08:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 30 ตู้นั่งสี่ตอน
6645 9 มี.ค. 2556 130210232 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการครูพันธุ์ใหม่ ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนาแคมป์ ปางหัวช้าง จ.สระบุรี 08:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 30 ตู้นั่งสี่ตอน
6646 9 มี.ค. 2556 130210232 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการครูพันธุ์ใหม่ ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนาแคมป์ ปางหัวช้าง จ.สระบุรี 08:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 30 ตู้นั่งสี่ตอน
6647 9 มี.ค. 2556 130210270 อร-9834(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญมาทำการสอบป้องกันศิลปนิพนธ์ ประสานงานโดย นางสาวพจนี ศรีดี 085-915-2398 รับ อ.สุวรรณี ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับอ.ประคอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6648 9 มี.ค. 2556 130220019 นค-4544(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ อบรมฝ่ายยานพาหนะ กพส 08:00 สโมสรข้าราชการ มทร ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6649 9 มี.ค. 2556 130220019 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ อบรมฝ่ายยานพาหนะ กพส 08:00 สโมสรข้าราชการ มทร ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
6650 9 มี.ค. 2556 130220019 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ อบรมฝ่ายยานพาหนะ กพส 08:00 สโมสรข้าราชการ มทร ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
6651 9 มี.ค. 2556 130220019 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ อบรมฝ่ายยานพาหนะ กพส 08:00 สโมสรข้าราชการ มทร ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
6652 9 มี.ค. 2556
ถึง 10 มี.ค. 2556
130230079 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมผู้นำนักศึกษาแกนนำ (รับส่งผอ.) กองพัฒนานักศึกษา 08:30 นครนายก 4 นั่งสามตอนแวน
6653 9 มี.ค. 2556 130310156 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 ศูนย์ราชการ ทีโอที 2 เก๋งสองตอน
6654 9 มี.ค. 2556 130320011 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน กพน 09:00 จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6655 9 มี.ค. 2556 130320011 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน กพน 09:00 จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6656 9 มี.ค. 2556 130320014 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ลา ลา 08:30 ลา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6657 10 มี.ค. 2556 121210061 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำข้อสอบที่โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว (สอบตรง คุณวุฒิ ม.6/ปวช. และ ปวส.) สวท. 07:00 โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6658 10 มี.ค. 2556 130110507 ฮภ-8150 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรองแขกจากญี่ปุ่่น (ดร.สมหมาย 08-9900-3227) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:30 กรีนการ์เดนรีสอร์ท ถนนเลียบคลองหก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6659 10 มี.ค. 2556 130210319 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ดร.สมหมาย 08-9900-3227) หมู่บ้านสินธานีแกรนด์ คลองห้า เลขที่ 31/400 ซอย P7 20:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6660 10 มี.ค. 2556 130210345 ฮภ-8151 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยยามากะตะ ประเทศญี่ปุ่น ตึก 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6661 10 มี.ค. 2556 130320015 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ลา ลา 08:30 ลา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6662 11 มี.ค. 2556 121210062 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำข้อสอบที่โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว (สอบตรง คุณวุฒิ ม.6/ปวช. และ ปวส.) สวท. 07:00 โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6663 11 มี.ค. 2556 121210397 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 4 นั่งสองตอนแวน
6664 11 มี.ค. 2556 130210215 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปรับวิทยากร ที่สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
6665 11 มี.ค. 2556 130210227 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ทำถ้วยรางวัล กพน. 10:00 บ.รางวัลไทย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6666 11 มี.ค. 2556 130210282 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ ไปรับ Dr.Mervyn คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:00 สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต 1 เก๋งสองตอน
6667 11 มี.ค. 2556 130210298 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/56 กองพัฒนานักศึกษา 11:30 ตักบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล 1 นั่งสามตอนแวน
6668 11 มี.ค. 2556 130210347 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยยามากะตะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ตึก 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6669 11 มี.ค. 2556 130210360 ฮภ-8151 กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ 111ปีย้อนรอยพระพุทธเจ้าหลวง กองประชาสัมพันธ์ 08:00 ASTV ถนนพระอาทิตย์ ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6670 11 มี.ค. 2556 130210378 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมหารือและวางแผนอบรมงานบริการวิชาการกับตัวแทนเกษตรกรในชุมชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) 08:30 อำเภอหนองเสือ 25 ตู้นั่งสี่ตอน
6671 11 มี.ค. 2556 130210379 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมหารือและวางแผนอบรมงานบริการวิชาการกับตัวแทนเกษตรกรในชุมชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) 08:30 อำเภอหนองเสือ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6672 11 มี.ค. 2556 130210383 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปเทคนิคราชสิทธาราม หน้าคณะครุศาสตร์ 07:30 เทคนิคราชสิทธาราม 30 ตู้นั่งสี่ตอน
6673 11 มี.ค. 2556 130210384 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม หน้าคณะครุศาสตร์ 07:30 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 30 ตู้นั่งสี่ตอน
6674 11 มี.ค. 2556 130210385 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม หน้าคณะครุศาสตร์ 07:30 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 30 ตู้นั่งสี่ตอน
6675 11 มี.ค. 2556 130210404 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯ ฝบ. ประชุมคกก.คข.วิจัยประชาชื่น หอพักตึก 9 มทรธ. 06:00 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัญสนิทวงศ์ (วล.อินเตอร์เทค ลำปาง) ซ.จรัญสนิทวงค์ 41 บางกอกน้อย กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6676 11 มี.ค. 2556 130210424 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ดร.สมหมาย ผิวสอาด 089-900-3227) หมู่บ้านสินธานีแกรนด์ คลองห้า เลขที่ 31/400 ซอย P7 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
6677 11 มี.ค. 2556 130310006 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปจัดการประกวดวาดภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 10:00 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6678 11 มี.ค. 2556 130310010 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 สถาบันวิชาการ TOT 33 ตู้นั่งสี่ตอน
6679 11 มี.ค. 2556 130310079 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทยากรอบรมเทคนิคการถ่ายทำภาพเคลื่อไหว คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6680 11 มี.ค. 2556 130310107 40-0785(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 สถาบันวิชาการ TOT 35 รถบัสโดยสาร
6681 11 มี.ค. 2556 130310111 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาๆปแสดงแฟชั่นโชว์ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 16:00 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 30 รถบัสโดยสาร
6682 11 มี.ค. 2556 130310119 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพมารดา ผศ.รุ่งฤดี อภิวัฒนศร คณะศิลปศาสตร์ 16:30 ศาลา 2 ซอยนวมินทร์ 60 วัดบางเตย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6683 11 มี.ค. 2556 130310121 อร-9834(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ มารดา ผศ.รุ่งฤดี อภิวัฒนศร คณะศิลปศาสตร์ 16:30 ศาลา 2 วอยนวมินทร์ 60 วัดบางเตย กทม. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6684 11 มี.ค. 2556 130310146 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวส ตึก ICT 12:00 วัดราชาธิวาสวิหาร 1 เก๋งสองตอน
6685 11 มี.ค. 2556 130310153 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี รพ.รามา 06:00 วข.ศาลายา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6686 11 มี.ค. 2556 130330038 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี พบพระอาจารย์ ตึกอธิการบดี 11:30 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6687 12 มี.ค. 2556 121210063 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำข้อสอบที่โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว (สอบตรง คุณวุฒิ ม.6/ปวช. และ ปวส.) สวท. 07:00 โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6688 12 มี.ค. 2556 121210398 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
6689 12 มี.ค. 2556 130210222 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา รับของสำหรับจัดงานอบรมสัมนา หน้าอาคารสวท. 09:00 สถานีรถไฟหัวลำโพง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6690 12 มี.ค. 2556 130210295 ฮภ-8150 กองประชาสัมพันธ์ รับ - ส่ง ที่ปรึกษากรรมการบริหารสถานีวทิยุฯ ประชุม สนามบินดอนเมือง, ประชานิเวศร์ 1 10:30 ตึกสำนักงานอธิการบดี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6691 12 มี.ค. 2556 130210359 ฮภ-8151 กองประชาสัมพันธ์ รับส่งผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์111 ปีย้อนรอยพระพุทธเจ้าหลวง กองประชาสัมพันธ์ 09:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต กระทรวงศึกษาฯ อนุสาวรีย์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6692 12 มี.ค. 2556 130210380 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมหารือและวางแผนอบรมงานบริการวิชาการกับตัวแทนเกษตรกรในชุมชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) 08:30 ที่ทำการ อบต.ลำลูกกา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6693 12 มี.ค. 2556 130310015 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมปรึกษาหารือโรงเรียนสาธิตฯ อาคารโรงเรียนสาธิตฯ 08:00 ม.บูรพา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6694 12 มี.ค. 2556 130310068 นค-4534(10ที่นั่ง) กองกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมฟอร์จูน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6695 12 มี.ค. 2556 130310097 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปงานศพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 15:30 จังหวัดนครปฐม 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6696 12 มี.ค. 2556 130310101 ฮภ-8149 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุ อาคาร 4 09:00 แม็คโคร ตลาดไท 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6697 12 มี.ค. 2556 130310116 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัแฟชั่นโชว์ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 40 รถบัสโดยสาร
6698 12 มี.ค. 2556 130310117 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดา ผศ.ร่งุฤดี อภิวัฒนศร คณะศิลปศาสตร์ 15:30 ศาลา 2 ซอยนวมินทร์ 60 วัดบางเตย กทม. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6699 12 มี.ค. 2556 130310118 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดา ผศ.ร่งฤดี อภิวัฒนศร คณะศิลปศาสตร์ 15:30 ศาลา 2 ซอยนวมินทร์ 60 วัดบางเตย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6700 12 มี.ค. 2556 130310122 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมมนาเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา อาคารวิทยบริการ 13:00 โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่า 4 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132