ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
701 2 ก.พ. 2555 120110286 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 โรงงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
702 2 ก.พ. 2555 120110366 นค-4556 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ สวพ. 08:00 อิมแพ็คเมืองทองธานี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
703 2 ก.พ. 2555
ถึง 3 ก.พ. 2555
120110405 นค-4544(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมหัวข้อหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่วัยสูงอายุ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมอะเดรียติก พลาเลซ เขตราชเทวี กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
704 2 ก.พ. 2555 120110514 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมรับฟังและร่วมพิธีเปิดกการสัมมนาวิชาการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
705 2 ก.พ. 2555 120110533 ญส-3850 กองกฎหมาย ไปฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุด หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 ศาลปกครองสูงสุด 1 เก๋งสองตอน
706 2 ก.พ. 2555 120110538 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดซื้อวัสดุงานนัดพบสถานประกอบการ กพน. 09:00 รังสิต 3 นั่งสองตอนแวน
707 2 ก.พ. 2555 120110595 กง-3446(4ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดซื้อาหารแห้งโรงเรียนสาธิตอนุบาล โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล 13:30 ตลาดไท,บิ๊กซี 3 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
708 2 ก.พ. 2555 120110603 นค-4550(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปรับทุน บริษัท เอ็น.ซี.ฯ และร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดและทาสี ปรับปรุง โรงเรียน ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:45 โรงเรียนวัดปัจทายิกาวาส 6 ตู้นั่งสี่ตอน
709 2 ก.พ. 2555 120110625 นค-2968(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกชาวต่างประเทศ (จีน) หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรม ดิอิมเมอรัล กรุงเทพฯ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
710 2 ก.พ. 2555 120110627 อร-8846(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกชาวต่างประเทศ (จีน) หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรม ดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
711 2 ก.พ. 2555 120110718 ญส-3852 สำนักบัณฑิตศึกษา ไปคีย์ข้อมูลที่ สกอ. อาคาร ICT 07:00 อาคาร สกอ. 4 เก๋งสองตอน
712 2 ก.พ. 2555 120120043 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับพระ วัดรอบมหาวิทยาลัย 05:30 ชมรมพุทธ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
713 2 ก.พ. 2555 120130129 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร พานักศึกษาศึกษาดูงาน บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ หน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต) 07:30 บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี 80 รถบัสโดยสาร
714 2 ก.พ. 2555 120130132 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร พานักศึกษาดูงาน บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ หน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต) 07:30 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
715 2 ก.พ. 2555 120130133 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร พานักศึกษาดูงานบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ หน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต) 07:30 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
716 2 ก.พ. 2555 120210016 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทำหนังสือเดินทาง อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 กงการกงศุล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
717 2 ก.พ. 2555 120210051 ญส-3851 กองนโยบายและแผน จัดส่งเอกสาร ตึกสำนักงาน 12:30 สำนักงบประมาณ 1 เก๋งสองตอน
718 3 ก.พ. 2555 111210459 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งข้อสอบให้ศูนย์สอบ (การจัดสอบ V-NET) สำนักงานอธิการบดี 08:00 ร.ร.เทคโนโลยีปทุมธานี ร.ร.เทคโนโลยีแหลมทองและวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
719 3 ก.พ. 2555 111230063 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งข้อสอบให้ศูนย์สอบ (การจัดสอบ V-NET) สำนักงานอธิการบดี 08:00 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก 2 ตู้นั่งสี่ตอน
720 3 ก.พ. 2555 111230064 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งข้อสอบให้ศูนย์สอบ (การจัดสอบ V-NET) สำนักงานอธิการบดี 08:00 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีและวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
721 3 ก.พ. 2555 111230065 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งข้อสอบให้ศูนย์สอบ (การจัดสอบ V-NET) สำนักงานอธิการบดี 08:00 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จังหวัดสระบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
722 3 ก.พ. 2555 120110295 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
723 3 ก.พ. 2555 120110319 ญส-3852 กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวการศึกษาสัญจร กองพัฒนานักศึกษา 07:00 ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม 2 เก๋งสองตอน
724 3 ก.พ. 2555 120110367 นค-4556 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ สวพ. 08:00 อิมแพ็คเมืองทองธานี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
725 3 ก.พ. 2555 120110583 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ แนะแนวการศึกษาฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
726 3 ก.พ. 2555 120110611 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับเจ้าหน้าที่และใช้ในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 วัดเสมียนนารีและหอประชุม 8 ตู้นั่งสี่ตอน
727 3 ก.พ. 2555 120110616 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
728 3 ก.พ. 2555 120110618 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวให้กับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 20 ตู้นั่งสี่ตอน
729 3 ก.พ. 2555 120110619 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวคณะที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 20 ตู้นั่งสี่ตอน
730 3 ก.พ. 2555 120110703 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ธนาคารกรุงเทพ สจส. 08:30 ธนาคารกรุงเทพ 2 นั่งสองตอนแวน
731 3 ก.พ. 2555 120110707 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:30 สำเพ็ง,เยาวราช,วงเวียนใหญ่ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
732 3 ก.พ. 2555 120110711 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ ไปวัดตัวเสื้อครุยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:45 บริษัทฮาโต้เพ้นท์ บางพลีใหญ่ สมุทรปราการ 3 เก๋งสองตอน
733 3 ก.พ. 2555 120210010 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ประชุมหัวข้อหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่วัสูงอายุ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมอะเดรียติก พลาเลช กทม 1 เก๋งสองตอน
734 3 ก.พ. 2555 120210042 นค-4550(10ที่นั่ง) สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 09:30 สกอ. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
735 3 ก.พ. 2555
ถึง 4 ก.พ. 2555
120230004 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาไปทัศนศึกษา คณะเทคโนเกษตร ศูนย์รังสิต 05:00 อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี 47 รถบัสโดยสาร
736 4 ก.พ. 2555 111210505 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นคณะกรรมการประจำศูนย์สอบการจัดสอบ V-NET สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07:00 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานีและโรงเรียนเทคโนโลยีแหลมทอง จังหวัดปทุมธานี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
737 4 ก.พ. 2555 111230066 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นคณะกรรมการประจำศูนย์สอบของการจัดสอบ V-NET สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07:00 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก 4 ตู้นั่งสี่ตอน
738 4 ก.พ. 2555 111230067 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นคณะกรรมการประจำศูนย์สอบการจัดสอบ V-NET สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07:00 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี และวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
739 4 ก.พ. 2555 111230068 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นคณะกรรมกาประจำศูนย์สอบการจัดสอบ V-NET สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07:00 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จังหวัดสระบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
740 4 ก.พ. 2555 120110368 นค-4556 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ สวพ. 08:00 อิมแพ็คเมืองทองธานี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
741 4 ก.พ. 2555 120120019 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ - ส่ง วิทยากรในโครงพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 กทม 1 เก๋งสองตอน
742 4 ก.พ. 2555 120120049 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อนำนักศึกษาโครงการ "แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา(รูปแบบการเรียน 2+1)ร่นที่ 5 กลุ่มที่ 1 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปทัศนศึกษา ณ จ.นครปฐม หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 08:00 จ.นครปฐม (พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ตลาดน้ำดอนหวาย) 23 ตู้นั่งสี่ตอน
743 4 ก.พ. 2555 120120049 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อนำนักศึกษาโครงการ "แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา(รูปแบบการเรียน 2+1)ร่นที่ 5 กลุ่มที่ 1 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปทัศนศึกษา ณ จ.นครปฐม หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 08:00 จ.นครปฐม (พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ตลาดน้ำดอนหวาย) 23 ตู้นั่งสี่ตอน
744 4 ก.พ. 2555 120120056 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้ในการแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 09:20 ดูโฮม รังสิตคลอง7 10 ตู้นั่งสี่ตอน
745 4 ก.พ. 2555 120220001 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย อาคารศึกษาศาสตร์ 08:30 โรงแรมดิเอมเมอรัล 10 ตู้นั่งสี่ตอน
746 4 ก.พ. 2555 120220002 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย อาคารศึกษาศาสตร์ 07:30 พญาไท 2 เก๋งสองตอน
747 4 ก.พ. 2555 120220008 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อนำนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปทัศนศึกษา ณ จ.นครปฐม หอพักนักศึกษา มทรธัญบุรี 08:00 จ. นครปฐม 23 ตู้นั่งสี่ตอน
748 5 ก.พ. 2555 111210510 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นคณะกรรมการประจำศูนย์สอบการจัดสอบ V-NET และรับข้อสอบกลับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07:00 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานีและโรงเรียนเทคโนโลยีแหลมทอง จังหวัดปทุมธานี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
749 5 ก.พ. 2555 111230070 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นคณะกรรมการประจำศูนย์สอบการจัดสอบ V-NET และรับข้อสอบกลับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07:00 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก 4 ตู้นั่งสี่ตอน
750 5 ก.พ. 2555 111230071 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นคณะกรรมการประจำศูนย์สอบการจัดสอบ V-NET และรับข้อสอบกลับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07:00 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีและวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
751 5 ก.พ. 2555 111230072 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นคณะกรรมการประจำศูนย์สอบการจัดสอบ V-NET และรับข้อสอบกลับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07:00 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ วิทยลัยเทคนิคสระบุรีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จังหวัดสระบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
752 5 ก.พ. 2555 120110369 นค-4556 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ สวพ. 08:00 อิมแพ็คเมืองทองธานี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
753 5 ก.พ. 2555 120110408 นค-4550(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับรองผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์บัว บริเวณมทร.ธัญบุรี สัมภาษณ์ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร กองประชาสัมพันธ์ 07:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี คลอง 13 สวนศรีไพร คลอง10 ลำลูกกา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
754 5 ก.พ. 2555 120120022 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ - ส่ง วิทยากรในโครงพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 กทม 1 เก๋งสองตอน
755 5 ก.พ. 2555 120120052 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับ-ส่งอาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 บ้านเลขที่ 367/186 ถนนจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
756 6 ก.พ. 2555 120110531 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดซื้อวัสดุในการจัดเตรียมงานนัดพบสถานประกอบการ กพน. 09:00 รังสิต 3 นั่งสามตอนแวน
757 6 ก.พ. 2555 120110586 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ประชุมผลงานวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:00 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
758 6 ก.พ. 2555 120110598 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับเช็ค ค่าแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล กพน. 11:00 บ.ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
759 6 ก.พ. 2555 120110601 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่ง ผู้สื่อข่าวสกุลไทย สัมภาษณ์นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการออกแบบผลิตภัณฑ์ กองประชาสัมพันธ์ 07:00 เซ็นทรัลบางนา สุขุมวิท ซอยนภาศัพท์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
760 6 ก.พ. 2555 120110698 บต-7332 สำนักจัดการทรัพย์สิน โรงน้ำ โรงอาหาร หอพัก สจส. 08:30 โรงน้ำ โรงอาหาร หอพัก 3 กระบะบรรทุก 4 ล้อ
761 6 ก.พ. 2555 120110729 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมเรื่องกล้องวงจรปิด อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:00 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
762 6 ก.พ. 2555 120110735 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ส่งเอกสารวิชาการ ที่ ม.สุโขทัย สำนักงานอธิการ 10:00 ม.สุโขทัย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
763 6 ก.พ. 2555 120110749 ญส-3850 กองกฎหมาย ขอคัดถ่ายหนังสือรับรองบริษัท หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ 1 เก๋งสองตอน
764 6 ก.พ. 2555 120210004 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ประชุม ที่ มทร.กรุงเทพ สำนักงานอธิการบดี 07:30 ม.ราชมงคลกรุงเทพ 1 เก๋งสองตอน
765 6 ก.พ. 2555 120210006 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองคลัง รับรายการหักและแผ่นข้อมูลสหกรณ์,สกสค. และบันทึกหนี้คงที่ที่กรมบัญชีกลาง กองคลัง 09:00 สหกรณ์ ศธ.และกรมบัญชีกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
766 6 ก.พ. 2555 120210047 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองคลัง ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 08:30 อาคารฟอร์จูนฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
767 6 ก.พ. 2555 120210053 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารประชุมสภา กองพัฒนานักศึกษา 09:00 รามคำแหง 1 นั่งสองตอนแวน
768 6 ก.พ. 2555 120210062 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
769 6 ก.พ. 2555 120210066 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปประตูน้ำ รับชุดนักกีฬา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 ประตูน้ำ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
770 6 ก.พ. 2555 120210080 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานฌาปณกิจศพ นายธีรวัต พรหมภักษร นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ (อาคารปฎิบัติการพลาสติก) 15:00 วัดมูลจินดาราม คลอง 5 50 รถบัสโดยสาร
771 7 ก.พ. 2555 111210306 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไปศึกษาดูงานที่โรงผลิตน้ำประปาบางเขน และระบบบำบัดน้ำเสียของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 โรงผลิตน้ำประปาบางเขน และระบบบำบัดน้ำเสียสนามบินสุวรรณภูมิ 45 รถบัสโดยสาร
772 7 ก.พ. 2555 111210521 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ Score Card, ป้ายติดหน้าเวที กพน. 10:00 สนามวินเซอร์ สุวินทวงศ์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
773 7 ก.พ. 2555 120110200 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ ตึกสวท 10:00 ธกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 นั่งสามตอนแวน
774 7 ก.พ. 2555 120110264 ญส-3850 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปรับวิทยากร คอนโดพลัส 38 สุขุมวิท 38 09:45 มทร ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
775 7 ก.พ. 2555 120110539 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดซื้อวัสดุงานนัดพบสถานประกอบการ กพน. 09:00 รังสิต 3 นั่งสองตอนแวน
776 7 ก.พ. 2555 120110585 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณบดี ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
777 7 ก.พ. 2555 120110600 นค-4550(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่ง ผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์ตลาดนัดแรงงานสถานประกอบการ กพน. กองประชาสัมพันธ์ 06:00 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า กระทรวงศึกษาธิการ วัดเสมียนนารี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
778 7 ก.พ. 2555 120110653 ภศ-5783(4ที่นั่ง) กองคลัง ชำระเงิน และจ่ายเช็คค่าไฟฟ้า กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 09:00 สรรพากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และประกันสังคม 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
779 7 ก.พ. 2555 120110731 อร-8846(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ บางแค-ม.ศิลปากร สำนักงานอธิการบดี 10:45 บางแค-ม.ศิลปากร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
780 7 ก.พ. 2555 120110732 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระจอมเกล้าลาดกระบัง-ม.ศิลปากร สำนักงานอธิการบดี 10:30 สถาบันพระจอมเกล้าลาดกระบัง-ม.ศิลปากร 2 เก๋งสองตอน
781 7 ก.พ. 2555 120110733 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เอสพลานาดซีนีเพล็กซ์ แยกแคราย-ม.สิลปากร สำนักงานอธิการบดี 10:00 เอสพลานาดซีนีเพล็กซ์ แยกแคราย-ม.สิลปากร 2 เก๋งสองตอน
782 7 ก.พ. 2555 120110734 นค-4539(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ศิลปากร สำนักงานอธิการบดี 10:30 ม.ศิลปากร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
783 7 ก.พ. 2555 120130138 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 04:00 จังหวัดอุทัยธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
784 7 ก.พ. 2555 120130139 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 04:00 จังหวัดอุทัยธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
785 7 ก.พ. 2555 120210083 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประชุมการจัดทำเว็บไซต์ ตึก ICT 14:00 บริษัทบุญเจริญโภคภัณฑ์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
786 7 ก.พ. 2555 120210088 กง-3446(4ที่นั่ง) กองกฎหมาย ยื่นคำฟ้อง คดีปกครอง หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 13:30 ศาลปกครองกลาง 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
787 7 ก.พ. 2555 120210100 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงานสวดพระอ๓ิธรรมศพ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 17:00 วัดเทพศิรินทร์ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
788 7 ก.พ. 2555 120210104 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน จัดส่งเอกสารสำนักงบประมาณ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 สำนักงบประมาณ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
789 7 ก.พ. 2555 120230016 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ดูงาน ณ บริษัท Cal-comp จ.สมุทรสาคร และ กรุงเทพมหานคร สำนักงานอธิการบดี 06:00 บริษัท Cal-comp 8 ตู้นั่งสี่ตอน
790 8 ก.พ. 2555 120110411 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปทัศนศึกษาที่ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:30 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 45 รถบัสโดยสาร
791 8 ก.พ. 2555 120110493 ภศ-5783(4ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดแนะแนวสัญจร กองพัฒนานักศึกษา 08:00 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 2 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
792 8 ก.พ. 2555 120110612 นค-4543(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ-ส่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ ประชุม ประชานิเวศน์ 1 11:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี บัวหลวง 3 ชั้น 2 3 ตู้นั่งสี่ตอน
793 8 ก.พ. 2555 120210008 กง-3446(4ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน และตู้ยาประจำคณะฯ หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10:00 องค์การเภสัช (บริเวณเมืองเอก) 2 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
794 8 ก.พ. 2555 120210009 ญส-3852 กองคลัง จัดทำเงินเดือนที่กรมบัญชีกลาง กองคลัง 08:45 กรมบัญชีกลาง 1 เก๋งสองตอน
795 8 ก.พ. 2555 120210061 ญส-3851 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมรัฐสภาและประชุมสำนักงานคณะกรรการการอุดมศึกษา อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 รัฐสภาและ สกอ. 1 เก๋งสองตอน
796 8 ก.พ. 2555 120210069 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ นำเครื่องโทรสารไปซ่อม คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:30 ศูนย์พานาโซนิค บางกะปิ กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
797 8 ก.พ. 2555
ถึง 29 มี.ค. 2555
120210086 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พาบัณฑิตกิตติมศักดิ์คณะศิลปศาสตร์ไปถ่ายภาพที่ร้านวสันต์สตูดิโอ ตึกสำนักงานอธิการ 13:00 ร้านวสันต์สตูดิโอ 4 นั่งสามตอนแวน
798 8 ก.พ. 2555 120210089 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปทำโล่ที่เสาชิงช้าเพื่อเตรียมมอบให้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 เสาชิงช้า 3 เก๋งสองตอน
799 8 ก.พ. 2555 120210105 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ขอนำรถเข้าตรวจเช็ค กองกลาง(สำนักงานอธิการบดีใหม่) 08:30 โตโยต้าพารากอน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
800 8 ก.พ. 2555 120210116 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำกระเป๋าใ้ช้ในการเรียนการสอน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12:00 ซอยเจริญรัตน์ วงเวียนใหญ่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132