ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
8601 16 ส.ค. 2556 130810102 ฮภ-8150 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ส่งเครื่องมือสอบเทียบ บ.ลีน่า (ประเทศไทย)จำกัด เลขที่40 หมู่4 ถนมริงสิต-นครนายน ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 10:00 บ.ลีน่า (ประเทศไทย)จำกัด เลขที่40 หมู่4 ถนมริงสิต-นครนายน ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8602 17 ส.ค. 2556
ถึง 18 ส.ค. 2556
121030088 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 50 รถบัสโดยสาร
8603 17 ส.ค. 2556
ถึง 18 ส.ค. 2556
130530001 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปศึกษาสาหร่ายทางทะเลและการนำไปใช้ประโยชน์ หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยี 06:00 หาดนางรำ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 43 รถบัสโดยสาร
8604 17 ส.ค. 2556 130720053 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เพื่อใช้ในงานศึกษาดูงาน คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สุขุมวิท 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8605 17 ส.ค. 2556 130720053 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เพื่อใช้ในงานศึกษาดูงาน คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สุขุมวิท 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8606 17 ส.ค. 2556 130720053 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ เพื่อใช้ในงานศึกษาดูงาน คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สุขุมวิท 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8607 17 ส.ค. 2556 130810118 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผู้บริหารไปสนามบินสุวรรณภูมิ กพน. 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 3 นั่งสามตอนแวน
8608 17 ส.ค. 2556 130820007 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ แข่งขันวาดภาพ ศิลป์รักโลก ครั้งที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 07:30 ดีจี อาร์ต แอนด์ คราฟท์ คลองสาน กทม. 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8609 17 ส.ค. 2556 130820008 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะครุศาสตร์ (งานศพ) คณะครุศาสตร์ 08:00 จ.นครนายก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8610 17 ส.ค. 2556 130820008 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะครุศาสตร์ (งานศพ) คณะครุศาสตร์ 08:00 จ.นครนายก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8611 18 ส.ค. 2556 130720054 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เพื่อใช้ในการศึกษาดูงาน คณะสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สุขุมวิท 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8612 18 ส.ค. 2556 130720054 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เพื่อใช้ในการศึกษาดูงาน คณะสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สุขุมวิท 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8613 18 ส.ค. 2556 130720054 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ เพื่อใช้ในการศึกษาดูงาน คณะสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สุขุมวิท 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8614 18 ส.ค. 2556 130810060 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ งานณาปนกิจศพ ณ วัดลำกระดาน กทม อาคารนาฏศิลปื และดุริยางค์ 09:00 วัดลำกระดาน กทม 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8615 18 ส.ค. 2556 130810061 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ งานณาปนกิจศพ ณ วัดลำกระดาน กทม อาคารนาฏศิลป์ และดุริยางค์ 09:00 วัดลำกระดาน กทม 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8616 19 ส.ค. 2556 130410044 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8617 19 ส.ค. 2556 130610054 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงานห้องสมุดเพื่อการออกแบบ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล้วยนำ้ไท 35 รถบัสโดยสาร
8618 19 ส.ค. 2556 130610336 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8619 19 ส.ค. 2556 130710061 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปเยียมชมห้องสุดเพื่อการออกแบบและสิ่งทอ อาคาร 1 08:00 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล้วยน้ำไท 30 ตู้นั่งสี่ตอน
8620 19 ส.ค. 2556 130710062 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปเยี่ยมชมห้องสมุดเพื่อการออกแบบและสิ่งทอ อาคาร 1 08:00 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล้วยน้ำไท 30 ตู้นั่งสี่ตอน
8621 19 ส.ค. 2556 130710083 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงานระบบการผลิตเสื้อผ้า อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:30 โรงงานไทยการ์เม้นท์ อ้อมน้อย 35 รถบัสโดยสาร
8622 19 ส.ค. 2556 130710220 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี เดินทางไปวัดตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นายสุนทร อรุณานนท์ชัย) สำนักงานอธิการบดี 09:30 บริษัท ซี.พี.พลาซ่า จำกัด 29 อาคารฟอร์จูนทาวน์ สี่แยก อ.ส.ม.ท. ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพ 3 เก๋งสองตอน
8623 19 ส.ค. 2556 130710228 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เพื่อใช้ในงานศึกษาดูาน คณะสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สุขุมวิท 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8624 19 ส.ค. 2556 130710228 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เพื่อใช้ในงานศึกษาดูาน คณะสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สุขุมวิท 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8625 19 ส.ค. 2556 130710228 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ เพื่อใช้ในงานศึกษาดูาน คณะสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สุขุมวิท 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8626 19 ส.ค. 2556 130810040 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ ศูนย์การศึกษานานาชาติฯ อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 แจ้งให้ทราบ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8627 19 ส.ค. 2556 130810053 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ ศูนย์การศึกษานานาชาติฯ อาคาร 5 คณะศิลปกรรม 07:00 แจ้งให้ทราบ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
8628 19 ส.ค. 2556 130810092 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 สนง.คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม. 1 เก๋งสองตอน
8629 19 ส.ค. 2556 130810094 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:00 โรงเเรมมิราเคิล เเกรนด์ 2 เก๋งสองตอน
8630 19 ส.ค. 2556 130810113 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รับอาจาร์ยและนักศึกษาแลกเปลี่ยน) วิศวะ 9 ชั้น 14:45 สนามบินสุวรรณภูมิ 20 ตู้นั่งสี่ตอน
8631 20 ส.ค. 2556 130410045 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8632 20 ส.ค. 2556 130610337 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8633 20 ส.ค. 2556 130620021 40-0786(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W.12-ฟังบรรยาย และร่วมตรวจงาน คณะสถาปัตย์ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตรื 08:00 คณะสถาปัตย์ม.รังสิต 45 รถบัสโดยสาร
8634 20 ส.ค. 2556 130710150 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W.12-รับวิทยากร พระโขนง 08:00 ม.รังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8635 20 ส.ค. 2556 130710213 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับเสาพุี่่่มพนมมาลา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 วิทยาลัยเพาะช่า่ง มทร.รัตนโกสินทร์ 2 เก๋งสองตอน
8636 20 ส.ค. 2556 130810041 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ หอพักฝึกอบรม 07:00 แจ้งให้ทราบ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8637 20 ส.ค. 2556 130810054 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ ศูนย์การศึกษานานาชาติฯ อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาตร์ 07:00 แจ้งให้ทราบ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
8638 20 ส.ค. 2556 130810125 ญส-3850 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปทำพาสปอร์ต ที่กงศุล (กระทรวงการต่างประเทศ) ถนนแจ้งวัฒนะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 กงศุล 2 เก๋งสองตอน
8639 20 ส.ค. 2556 130810131 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม สกอ. โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:00 ม. ราชภัฏสวนสุนันทา 2 เก๋งสองตอน
8640 20 ส.ค. 2556 130810132 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พาตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปีซื้อวัสดุ ผ้า และวัสดุตบแต่งอื่นๆเพื่อใช้ในงานออกแบบ Fashion show case งานแฟชั่นโชว์ก่อนจบการศึกษาภาคการเรียนที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 พาหุรัด 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8641 20 ส.ค. 2556 130810148 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้รับชุดเครื่องแต่งกาย งาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 09:00 สำนักการสังคีต สนามหลวง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8642 20 ส.ค. 2556 130810149 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี สอ.ใหม่ 07:05 กระทรวงศึกษาธิการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8643 20 ส.ค. 2556 130830015 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเยื่ยมชมโรงงานผลิตบล็อกแก้วตราช้าง คณะวิศวกรรมโยธา 07:00 โรงงานผลิต สวนอุตสาหกรรม ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 40 รถบัสโดยสาร
8644 21 ส.ค. 2556 130310394 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 นั่งสามตอนแวน
8645 21 ส.ค. 2556 130610338 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8646 21 ส.ค. 2556 130710118 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาดูงานที่ สวทช.ศูนย์ธรรมศาสตร์ จำนวน 37 คน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:30 สวทช.ศูนย์ธรรมศาสตร์ 37 รถบัสโดยสาร
8647 21 ส.ค. 2556 130710135 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปบางปะกง และ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต คณะวิศว 9 ชั้น 08:00 ม.ธรรมศาสตร์ - บางปะกง 80 ตู้นั่งสี่ตอน
8648 21 ส.ค. 2556 130710135 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปบางปะกง และ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต คณะวิศว 9 ชั้น 08:00 ม.ธรรมศาสตร์ - บางปะกง 80 ตู้นั่งสี่ตอน
8649 21 ส.ค. 2556 130710135 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปบางปะกง และ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต คณะวิศว 9 ชั้น 08:00 ม.ธรรมศาสตร์ - บางปะกง 80 ตู้นั่งสี่ตอน
8650 21 ส.ค. 2556 130710135 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปบางปะกง และ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต คณะวิศว 9 ชั้น 08:00 ม.ธรรมศาสตร์ - บางปะกง 80 ตู้นั่งสี่ตอน
8651 21 ส.ค. 2556 130710135 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปบางปะกง และ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต คณะวิศว 9 ชั้น 08:00 ม.ธรรมศาสตร์ - บางปะกง 80 ตู้นั่งสี่ตอน
8652 21 ส.ค. 2556 130710135 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปบางปะกง และ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต คณะวิศว 9 ชั้น 08:00 ม.ธรรมศาสตร์ - บางปะกง 80 ตู้นั่งสี่ตอน
8653 21 ส.ค. 2556 130710135 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปบางปะกง และ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต คณะวิศว 9 ชั้น 08:00 ม.ธรรมศาสตร์ - บางปะกง 80 ตู้นั่งสี่ตอน
8654 21 ส.ค. 2556 130710135 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปบางปะกง และ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต คณะวิศว 9 ชั้น 08:00 ม.ธรรมศาสตร์ - บางปะกง 80 ตู้นั่งสี่ตอน
8655 21 ส.ค. 2556 130710135 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปบางปะกง และ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต คณะวิศว 9 ชั้น 08:00 ม.ธรรมศาสตร์ - บางปะกง 80 ตู้นั่งสี่ตอน
8656 21 ส.ค. 2556 130730026 ฮภ-8151 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานซ่อมบำรุงโรงงานไฟฟ้าบางปะกง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 โรงงานไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 40 ตู้นั่งสี่ตอน
8657 21 ส.ค. 2556 130810101 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปรับเครื่องมือสอบเทียบ บ.ฟิลพาร์ทเอ็นจิเนียริ่ง 1999 จำกัด 143 ซ.ลาซาล42 ถ.สุขุมวิท105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ รหัส 10260 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:10 บริษัท ฟิลพาร์ทเอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด 143 ซอยลาซาล 42 สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตยางนา กรุงเทพฯ 10260 1 เก๋งสองตอน
8658 21 ส.ค. 2556 130810115 ญส-3850 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ไปร่วมงานที่สถานฑูตอินโดนีเซีย วิเทศสัมพันธ์ อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 17:00 สถานฑูตอินโดนีเซีย 2 เก๋งสองตอน
8659 21 ส.ค. 2556 130810123 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
8660 22 ส.ค. 2556 130410046 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8661 22 ส.ค. 2556 130510206 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5 บ้านอ.สุวรรณี, อ.สอิ้ง ,อ.วันทนีย์ แถว มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา บ้านอาจารย์ประคอง แถวแม็คโคลจรัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพรับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
8662 22 ส.ค. 2556 130610270 ฮภ-8151 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขนย้ายผลงานวิจัย และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย 2556 Thailand Research Expo 2013 สถาบันวิจัยและพัฒนา 09:00 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8663 22 ส.ค. 2556 130610274 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ขนย้ายผลงานวิจัย และวัสดุอุปกรณ์เพื่อแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 09:00 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8664 22 ส.ค. 2556 130610339 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8665 22 ส.ค. 2556 130610455 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(นายสู่บุญ วุฒิวงศ์) บ้านพักเลขที่ 355/34 ซอยอาภาภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 06:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี(ใหม่) มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8666 22 ส.ค. 2556 130610457 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(นายชุมพล เที่ยงธรรม) บริษัท ไทยนครอินทิเม็กซ์ จำกัด เลขที่ 79 แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 06:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8667 22 ส.ค. 2556 130610459 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) 27/50 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 36 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 06:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี(ใหม่) มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
8668 22 ส.ค. 2556 130710023 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาคุณธรรม อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 14:00 วัดปัญญานันทราราม 45 รถบัสโดยสาร
8669 22 ส.ค. 2556 130710069 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาดูงานที่ บมจ.ไทยน้ำทิพย์(รังสิตคลองสิบสาม) และ บมจ.มาลีสามพราน หน้าตึกสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 07:00 บมจ.ไทยน้ำทิพย์(รังสิตคลองสิบสาม) และ บมจ.มาลีสามพราน 28 รถบัสโดยสาร
8670 22 ส.ค. 2556 130710143 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ-ส่งนักศึกษาญี่ปุ่น โรงแรมราชบงกช 09:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8671 22 ส.ค. 2556 130710229 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เพื่อใช้ รับส่ง นศ.จากประเทศญี่ปุ่น โครงการความร่วมมือระห่วาง มหาวิทยาลัย (สำรองงานคณะสื่อสารมวลชน) รร.ราชบงกช 09:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
8672 22 ส.ค. 2556 130810020 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อไปรับวิทยากรด้านการแต่งหน้า จากบริษัท เทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด MTI ถนน รัชดาภิเษก เพื่ออบรมการแต่งหน้าเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ และบุคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านการแต่งหน้า คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 บริษัท เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 382 อาคารไนซ์ 2 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8673 22 ส.ค. 2556 130810133 ญส-3850 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับพาสปอร์ต ที่กงศุล (กระทรวงการต่างประเทศ) ถนนแจ้งวัฒนะ คณะสถาปัตย 09:00 กงศุล 1 เก๋งสองตอน
8674 22 ส.ค. 2556 130810147 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปประกันสังคม ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 ไปประกันสังคม 1 เก๋งสองตอน
8675 23 ส.ค. 2556 130410047 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพ 1 นั่งสามตอนแวน
8676 23 ส.ค. 2556 130610272 ฮภ-8151 สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงนิทรรศการ ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013 สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8677 23 ส.ค. 2556 130610273 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงนิทรรศการงานมหกรรมการนำเสอนผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:00 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8678 23 ส.ค. 2556 130610291 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 เซ็นทรัลเวิลด์ 2 เก๋งสองตอน
8679 23 ส.ค. 2556 130610340 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8680 23 ส.ค. 2556 130710044 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน หน้ามหาวิทยาลัย 12:00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดประยูรออคิดส์ คลอง11 61 รถบัสโดยสาร
8681 23 ส.ค. 2556 130710045 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน หน้ามหาวิทยาลัย 12:00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดประยูรออคิดส์ คลอง11 61 รถบัสโดยสาร
8682 23 ส.ค. 2556 130720055 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van-งานภาคสนาม2 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)-ตลาดพลู 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8683 23 ส.ค. 2556 130720056 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van-งานภาคสนาม2 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)-ตลาดพลู 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8684 23 ส.ค. 2556 130720057 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Van-งานภาคสนาม2 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)-ตลาดพลู 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8685 23 ส.ค. 2556 130810005 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ส่งวาระการประชุม ที่ ม.เกษตร ,ราม21,แจ้งวัฒนะ,มจพ,ม.ศิลปากร,จามจุรีแสควร์ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.เกษตร ,ราม21,แจ้งวัฒนะ,มจพ,ม.ศิลปากร,จามจุรีสแควร์ 1 เก๋งสองตอน
8686 23 ส.ค. 2556 130810024 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อพานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปศึกษาดูงาน หาข้อมูลด้านเครื่องแต่งกาย และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในด้านที่เกี่ยวข้องกัลงานด้านแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ ที่ สถาบันพัฒนาสิ่งทอ กล้วยน้ำไท คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล้วยน้ำไท 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8687 23 ส.ค. 2556 130810025 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อพานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปศึกษาดูงาน หาข้อมูลด้านเครื่องแต่งกาย และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในด้านที่เกี่ยวข้องกัลงานด้านแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ ที่ สถาบันพัฒนาสิ่งทอ กล้วยน้ำไท คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล้วยน้ำไท 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8688 23 ส.ค. 2556 130810173 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับเอกสารและพัสดุที่ศุลกากร สำนักงานอธิการบดี 09:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
8689 24 ส.ค. 2556 130610292 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 เซ็นทรัลเวิลด์ 2 เก๋งสองตอน
8690 24 ส.ค. 2556 130620028 ฮภ-8151 สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงนิทรรศการงานมหกรรมการนำเสอนผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013 สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8691 24 ส.ค. 2556 130620029 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงนิทรรศการงานมหกรรมการนำเสอนผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:00 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8692 24 ส.ค. 2556 130810119 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดทำโครงการบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 เยาวราช 40 ตู้นั่งสี่ตอน
8693 24 ส.ค. 2556 130810119 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดทำโครงการบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 เยาวราช 40 ตู้นั่งสี่ตอน
8694 24 ส.ค. 2556 130810119 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดทำโครงการบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 เยาวราช 40 ตู้นั่งสี่ตอน
8695 24 ส.ค. 2556 130810160 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อม ระบบไฟ้าปรับอากาศ กพส 08:30 บ.โทรโมคอนโทล 2 รถบัสโดยสาร
8696 24 ส.ค. 2556 130820001 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อบรมอูมามิแคม (ส่งอย่างเดียว) อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 จังหวักนครนายก ระเบียงไพรแวลลีย์ รีสอร์ท 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8697 24 ส.ค. 2556 130820010 40-0786(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 เซ็นทรัลเวิลด์ 27 รถบัสโดยสาร
8698 24 ส.ค. 2556
ถึง 25 ส.ค. 2556
130830027 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมงานแต่งงาน จังหวัดเพชรบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 จังหวัดเพชรบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8699 25 ส.ค. 2556 130610293 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 เซ็นทรัลเวิลด์ 2 เก๋งสองตอน
8700 25 ส.ค. 2556 130620030 ฮภ-8151 สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงนิทรรศการงานมหกรรมการนำเสอนผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013 สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132