ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
9001 20 ก.ย. 2556 130630053 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปทัศนศึกษาถ่ายภาพอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 อยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
9002 20 ก.ย. 2556 130810105 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ มทร.ธัญบุรี 06:30 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 3 เก๋งสองตอน
9003 20 ก.ย. 2556 130810243 ฮภ-8149 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี รับส่งผู้อบรมและขนย้ายอุปกรณ์ฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:30 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20 ตู้นั่งสี่ตอน
9004 20 ก.ย. 2556 130910005 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าประชุมสัมนามูลนิธิชัย วันที่ 2 สนง.คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 มูลนิธิชัยพัฒนา (แห่งใหม่สะพานพระราม ๘) 2 เก๋งสองตอน
9005 20 ก.ย. 2556 130910040 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่ โรงกษาปน์ สำนักงานอธิการบดี 09:00 โรงกษาปน์ อ.คลองหลวง รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9006 20 ก.ย. 2556 130910042 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ไปสำนักงาน ก.พ. ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:30 ไปสำนักงาน ก.พ. 2 เก๋งสองตอน
9007 20 ก.ย. 2556 130910065 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาไปดูงานที่ ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก และศูนย์ฉายรังสี เทคโนธานี คลองห้าจ.ปทุมธานี หน้าสำนักงานคณบดีคณะเทโนโลยีการเกษตร 08:00 อ.องครักษ์ จ.นครนายก และคลองห้า จ.ปทุมธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9008 20 ก.ย. 2556 130910086 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมอบรมสัมนาดนตรีไทย อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 07:00 วิทยาลัยนาฏศิลป วังหน้า สนามหลวง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9009 20 ก.ย. 2556 130910112 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ออกตั๋วเครื่องบิน ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 11:00 บ. การบินไทย จก. (หลานหลวง) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9010 20 ก.ย. 2556 130930056 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9011 21 ก.ย. 2556
ถึง 22 ก.ย. 2556
130830002 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ เพื่อใช้ในงานสัมมนาบุคลากร (แพทย์แผนไทย) ศูนย์รังสิต 06:00 จ.กาญจนบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9012 21 ก.ย. 2556
ถึง 22 ก.ย. 2556
130830002 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ เพื่อใช้ในงานสัมมนาบุคลากร (แพทย์แผนไทย) ศูนย์รังสิต 06:00 จ.กาญจนบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9013 21 ก.ย. 2556
ถึง 22 ก.ย. 2556
130830002 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ เพื่อใช้ในงานสัมมนาบุคลากร (แพทย์แผนไทย) ศูนย์รังสิต 06:00 จ.กาญจนบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9014 21 ก.ย. 2556 130920013 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปดูงาน จ.นครปฐม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 จ.นครปฐม 45 รถบัสโดยสาร
9015 21 ก.ย. 2556 130930013 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาไปดูงาน สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 06:30 อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 26 รถบัสโดยสาร
9016 22 ก.ย. 2556 130920005 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาฝึกบรรยายวัดสำคัญในกรุงเทพฯ เป็นภาษาอังกฤษ หน้าตึกคณะศิลปศาสตร์ 07:00 วัดเบญจมบพิตร วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ และวัดอรุณ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
9017 22 ก.ย. 2556 130920012 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไป จ.พระนครศรีอยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 จ.พระนครศรีอยุธยา 45 รถบัสโดยสาร
9018 22 ก.ย. 2556 130930050 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อนำนักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงาน อาคาร 70 ปี เกษตรปทุม (ศูนย์รังสิต) 08:30 จังหวัดสุพรรณบุรี 40 รถบัสโดยสาร
9019 23 ก.ย. 2556 130610146 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9020 23 ก.ย. 2556 130610378 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
9021 23 ก.ย. 2556 130810106 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ มทร.ธัญบุรี 06:30 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 3 เก๋งสองตอน
9022 23 ก.ย. 2556 130910025 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปดูงานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 ม.บรูพา จังหวัดชลบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
9023 23 ก.ย. 2556 130910092 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปรับเอกสารจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:30 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 75/42 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400 3 เก๋งสองตอน
9024 23 ก.ย. 2556 130910113 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ยื่นจดสิทธิบัตร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 13:00 กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2 เก๋งสองตอน
9025 23 ก.ย. 2556 130910132 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ประชุมงบประมาณ อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:00 สำนักงบประมาณ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9026 23 ก.ย. 2556 130910136 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจ อธิการบดีใหม่ 06:00 กทม. 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9027 23 ก.ย. 2556 130930001 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน โรงงานบล็อกแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 โรงงานบล็อกแก้ว จ.ระยอง 40 รถบัสโดยสาร
9028 23 ก.ย. 2556 130930008 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตบล็อกแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 ณ โรงงานผลิตบล็อกแก้ว จ.ระยอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9029 23 ก.ย. 2556 130930023 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ภาคโยธา ) ภาควิชาวโยธา 07:00 จ.ระยอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9030 23 ก.ย. 2556 130930023 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ภาคโยธา ) ภาควิชาวโยธา 07:00 จ.ระยอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9031 23 ก.ย. 2556 130930058 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9032 23 ก.ย. 2556 130930059 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำราชบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9033 24 ก.ย. 2556 130610147 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9034 24 ก.ย. 2556 130610379 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร ธนาคาร 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
9035 24 ก.ย. 2556 130720033 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W.17-ตรวจงานFinal2สถาบัน คณะสถาปัตย์ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตย์ม.รังสิต 45 รถบัสโดยสาร
9036 24 ก.ย. 2556 130720034 40-0786(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W.17-ตรวจงานFinal2สถาบัน คณะสถาปัตย์ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตย์ม.รังสิต 45 รถบัสโดยสาร
9037 24 ก.ย. 2556 130720035 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W.17-ตรวจงานFinal2สถาบัน คณะสถาปัตย์ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตย์ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9038 24 ก.ย. 2556 130720036 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W.17-ตรวจงานFinal2สถาบัน คณะสถาปัตย์ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตย์ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9039 24 ก.ย. 2556 130810107 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ มทร.ธัญบุรี 06:30 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 3 เก๋งสองตอน
9040 24 ก.ย. 2556 130910017 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปดำเนินการตัดสินการประกวดภาพพวาด คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 07:00 มูลนิธิชัยพัฒนา 3 เก๋งสองตอน
9041 24 ก.ย. 2556 130910068 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ เพื่อใช้ในการแสดง งานจังหวัดปทุมธานี ( สำรองงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ) นาฎศิลป์ 9 ชั้น 08:00 ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานีหลังเก่า 26 ตู้นั่งสี่ตอน
9042 24 ก.ย. 2556 130910068 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ เพื่อใช้ในการแสดง งานจังหวัดปทุมธานี ( สำรองงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ) นาฎศิลป์ 9 ชั้น 08:00 ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานีหลังเก่า 26 ตู้นั่งสี่ตอน
9043 24 ก.ย. 2556 130910072 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมสัมมนาฯ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 07:00 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
9044 24 ก.ย. 2556 130910088 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรม นำนักศึกษาไปแสดงงาน จ.ปทุมธานี นาฏศิลปื 9 ชั้น 08:40 ศาลากลาง จ.ปทุมธานี(หลังเก่า) 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9045 24 ก.ย. 2556 130910088 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรม นำนักศึกษาไปแสดงงาน จ.ปทุมธานี นาฏศิลปื 9 ชั้น 08:40 ศาลากลาง จ.ปทุมธานี(หลังเก่า) 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9046 24 ก.ย. 2556 130910138 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจ ตึกอธิการนดีใหม่ 06:00 กทม. 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9047 25 ก.ย. 2556 130110489 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมบัญชีถือจ่ายที่สอง กพน. 07:25 สกอ. 1 นั่งสามตอนแวน
9048 25 ก.ย. 2556 130610380 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
9049 25 ก.ย. 2556 130710122 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานัหศึกษาดูงาน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 06:30 พระโขนง 35 รถบัสโดยสาร
9050 25 ก.ย. 2556 130810108 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ มทร.ธัญบุรี 06:30 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 3 เก๋งสองตอน
9051 25 ก.ย. 2556 130810137 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศึกษาดูงาน หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 มิวเซียมสยาม นิทรรศรัตนโกสินทร์ 45 รถบัสโดยสาร
9052 25 ก.ย. 2556 130810177 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ การประชุมเพื่อการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ไปสู่คุณภาพกลุ่ม 1 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9053 25 ก.ย. 2556 130910019 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองกฎหมาย ไปอบรมสัมมนาศาลปกครอง ณ โรงแรมริชมอนด์ สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมริชมอนด์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9054 25 ก.ย. 2556 130910107 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา ร่วมงานพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2556 ภาควิชาอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:00 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา (ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203) 1 เก๋งสองตอน
9055 25 ก.ย. 2556 130910134 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2 เก๋งสองตอน
9056 25 ก.ย. 2556 130930011 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 06:00 จ.ชลบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
9057 25 ก.ย. 2556
ถึง 26 ก.ย. 2556
130930055 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 13:00 เรือนจำกลางราชบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9058 26 ก.ย. 2556 130610148 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9059 26 ก.ย. 2556 130610381 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
9060 26 ก.ย. 2556 130810109 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ มทร.ธัญบุรี 06:30 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 3 เก๋งสองตอน
9061 26 ก.ย. 2556 130810175 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาดูงาน กรมชลประทาน กำแพงแสน นครปฐม ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 กรมชลประทาน กำแพงแสน นครปฐม 35 รถบัสโดยสาร
9062 26 ก.ย. 2556 130810210 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงานโชว์ผลงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 โรงแรมปาร์คนายเลิศ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9063 26 ก.ย. 2556 130810218 ญส-3851 กองคลัง จ่ายชำระหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์ปทุม 1 เก๋งสองตอน
9064 26 ก.ย. 2556 130810222 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายสู่บุญ วุฒิวงศ์) บ้านพักเลขที่ ๓๕๕/๓๔ ซอยอาภาภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 06:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9065 26 ก.ย. 2556 130810223 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) ๒๗/๕๐ ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๓๖ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 06:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี(ใหม่) มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
9066 26 ก.ย. 2556 130810224 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายชุมพล เที่ยงธรรม) บริษัท ไทยนครอินทิเม็กซ์ จำกัด เลขที่ ๗๙ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 06:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9067 26 ก.ย. 2556 130810228 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอน ในภาควิชานาฏดุรืิิยางคศิลป์ บ้านพระราม5 รับอ นพรัตน์ ,บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับ อ สุวรรณี อ วันทนีย์ อ สอิ้ง ,วิทยาลัยนาฏศิลป์ รับ อ มณฑา อ ประคอง 06:00 ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ ตึก 9 ชั้น 6 ตู้นั่งสี่ตอน
9068 26 ก.ย. 2556 130830067 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9069 26 ก.ย. 2556 130830068 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9070 26 ก.ย. 2556 130910161 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อมระบบปรับอากศ กองกลาง 08:00 โรงซ่อม 1 รถบัสโดยสาร
9071 27 ก.ย. 2556 130610149 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9072 27 ก.ย. 2556 130610382 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
9073 27 ก.ย. 2556
ถึง 29 ก.ย. 2556
130630100 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปเขียนรูป อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 เขาใหญ่ มิวเซียม จังหวัดนครราชสีมา 45 รถบัสโดยสาร
9074 27 ก.ย. 2556 130830051 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาไปทัศนศึกษา ศูนย์รังสิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร 06:00 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว/พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน 35 รถบัสโดยสาร
9075 27 ก.ย. 2556 130910010 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปโรงแรมรามาการ์เด้น ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 โรงแรมรามาการ์เด้น 25 ตู้นั่งสี่ตอน
9076 27 ก.ย. 2556 130910011 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล โรงแรมรามาการ์เด้น ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 โรงแรมรามาการ์เด้น 25 ตู้นั่งสี่ตอน
9077 27 ก.ย. 2556 130910012 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล โรงแรมรามาการ์เด้น ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 โรงแรมรามาการ์เด้น 20 ตู้นั่งสี่ตอน
9078 27 ก.ย. 2556 130910060 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ ประชุมงานเครือข่าย ภูมิทัศน์ สอ.ใหม่ 07:30 ม.หัวเฉียว 4 เก๋งสองตอน
9079 27 ก.ย. 2556 130910071 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง (งานเลี้ยงส่ง) สอ.ใหม่ 09:00 รร.รามากาเด้น 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9080 27 ก.ย. 2556 130910074 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถ่ายภาพรับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ผศกุณฑล ทองศรี อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11:30 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
9081 27 ก.ย. 2556 130910106 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา ร่วมงานรำลึกวันสถาปนาทบวงมหาวิทยาลัย ฯ ภาควิชาอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 เก๋งสองตอน
9082 27 ก.ย. 2556
ถึง 28 ก.ย. 2556
130930051 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 05:00 จ.จันทรบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9083 27 ก.ย. 2556
ถึง 28 ก.ย. 2556
130930051 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 05:00 จ.จันทรบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9084 28 ก.ย. 2556 130810110 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ มทร.ธัญบุรี 06:30 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 3 เก๋งสองตอน
9085 28 ก.ย. 2556 130920025 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อม โตโยต้า พารากอน กองกลาง 08:00 โตโยต้า พารากอน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9086 28 ก.ย. 2556 130920026 ญส-3852 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2556 ตึกไฟฟ้าวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กทม. 1 เก๋งสองตอน
9087 28 ก.ย. 2556
ถึง 29 ก.ย. 2556
130930012 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาดูงาน วันที่ 28-29 กันยายน 2555 เบอร์ติดต่อ ดร.ดาวรุ่ง 081-9282661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 06:00 วิทยาลัยเกษตรชลบุรี 40 รถบัสโดยสาร
9088 28 ก.ย. 2556 130930016 ฮภ-8150 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธ ขอรถตู้ ๑ คัน เพื่อดำเินินกิจกรรมของสมาคมโดยจะัจัดแรลลี่ กรุงเทพ-พัทยา ครั้งที่ ๑ เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาคมกับศิษย์เก่า มทร.ธ โดยจะใช้รถสำรวจเส้นทางในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ และจะจัดแรลลี่วันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ หน้าแผนกวิิชา่พื้นฐานทางวิศวกรรม (Shop ตะไบ) 08:00 พัทยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9089 29 ก.ย. 2556 130930066 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ( ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน) ศูนย์รังสิต 08:30 จ.จันทรบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9090 29 ก.ย. 2556 130930066 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ( ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน) ศูนย์รังสิต 08:30 จ.จันทรบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9091 30 ก.ย. 2556 130610150 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9092 30 ก.ย. 2556 130610383 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
9093 30 ก.ย. 2556 130910090 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ไปแลกเหรียญ ที่โรงกษาปณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หน้าตึกสอ.หลังใหม่ 09:00 โรงกษาปณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
9094 30 ก.ย. 2556 130910146 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อไปขนย้ายผลงานจากบ้านศิลปินแห่งชาติ อ.ชำเรือง วิเีชียรเขต จ.นนทบุรี ไปยังมูลนิธิชัยพัฒนา สะพานพระราม 8 กทม. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 บ้านศิลปินแห่งชาติ อ.ชำเรือง วิเชียรเขต กทม., มูลนิธิชัยพัฒนา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9095 30 ก.ย. 2556 130910148 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้ในการแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยาง (ตึก 9 ชั้น) 08:30 กรมราชทัณฑ์ คลองเปรม 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9096 30 ก.ย. 2556 130910148 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้ในการแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยาง (ตึก 9 ชั้น) 08:30 กรมราชทัณฑ์ คลองเปรม 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9097 30 ก.ย. 2556 130910148 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้ในการแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยาง (ตึก 9 ชั้น) 08:30 กรมราชทัณฑ์ คลองเปรม 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9098 30 ก.ย. 2556 130910171 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปมูลนิธิชัยพัฒนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 08:30 มูลนิธิชัยพัฒนา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
9099 30 ก.ย. 2556 130910189 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน จัดส่งเอกสารจังหวัดปทุมธานี หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9100 30 ก.ย. 2556 130910190 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปซื้อวัสดุฝึก (อาจารย์ยงยุทธ ไปกับรถ089-453-8398) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 09:30 สำเพ็ง จรัลสนิทวงศ์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132