ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
901 14 ก.พ. 2555 120210275 นค-4539(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ทำพาสปอร์ต สำนักงานอธิการบดี 13:00 กทม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
902 14 ก.พ. 2555 120230001 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:30 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25 ตู้นั่งสี่ตอน
903 14 ก.พ. 2555 120230002 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:30 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25 ตู้นั่งสี่ตอน
904 14 ก.พ. 2555 120230006 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:45 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 1 เก๋งสองตอน
905 15 ก.พ. 2555 120110615 นค-4543(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ไปแข่งขันและอัดรายการยุทธการกู้โลก ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 สุขุมวิท 101 6 ตู้นั่งสี่ตอน
906 15 ก.พ. 2555
ถึง 16 ก.พ. 2555
120210065 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปอบรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรม ทีเค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
907 15 ก.พ. 2555 120210078 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุม ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ม.จุฬาลงกรณ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
908 15 ก.พ. 2555 120210090 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดำเนินการโครงการศึกษาศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:30 มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
909 15 ก.พ. 2555 120210118 นค-4550(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าวสกุลไทย สัมภาษณ์นักศึกษาที่ได้รับรางวัล กองประชาสัมพันธ์ 07:30 เซ็นทรัลบางนา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
910 15 ก.พ. 2555 120210127 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน งานโฟโต้แฟร์ ไบเทคบางนา เพื่อนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 ไบเทคบางนา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
911 15 ก.พ. 2555 120210128 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน งานโฟโต้แฟร์ ไบเทคบางนา เพื่อนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 ไบเทคบางนา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
912 15 ก.พ. 2555 120210161 ญส-3850 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เดินทางไปเลือกซื้อม้าหินอ่อนและตู้ยา หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 องค์การเภสัช สาขารังสิต และ ร้านคลอง 9 เฟอร์นิเจอร์ คลอง 9 2 เก๋งสองตอน
913 15 ก.พ. 2555 120210208 ญส-3851 กองกฎหมาย ขอคัดสำเนาเอกสาร หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี, ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก และกระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ 2 เก๋งสองตอน
914 15 ก.พ. 2555 120210212 ภศ-5783(4ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมรัฐสภา อาคารครุศาสตร์อุตสากรรม 07:00 รัฐสภา 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
915 15 ก.พ. 2555 120210215 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ t t 09:15 t 1 ตู้นั่งสี่ตอน
916 15 ก.พ. 2555 120210221 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปรับใบเสร็จรับเงิน และซื้อขวดบรรจุภัณฑ์ ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 สะพานขาว กรุงเทพ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
917 15 ก.พ. 2555 120210236 นค-4539(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ลาพักร้อน กองกลาง 08:30 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
918 15 ก.พ. 2555 120210254 นค-4527(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา จ.นครปฐม สำนักงานอธิการบดี 11:00 มทร.รัตนโกสินทร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
919 15 ก.พ. 2555 120210260 พอ-1530(4ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสารสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา (ข้างภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 13:00 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 1 นั่งสองตอนแวน
920 15 ก.พ. 2555 120210265 นค-4534(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปทาสีที่ศูนย์ CKC ตึก วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 09:00 ศูนย์ CKC วิทยาเขตปทุมธานี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
921 15 ก.พ. 2555 120210273 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ประชุมเพื่อคัดเลือกเข้าสอบ กลุ่มวิชาชีพภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 07:00 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศน์ 1 นั่งสามตอนแวน
922 15 ก.พ. 2555 120230033 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ดูต้นไม้ กองกลาง 08:40 จ.เลย 14 ตู้นั่งสี่ตอน
923 16 ก.พ. 2555 111210520 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดทำถ้วยรางวัลกอล์ฟการกุศล 54 กพน. 10:00 บ. BKS Golf Sport 1 ตู้นั่งสี่ตอน
924 16 ก.พ. 2555 120110487 นค-4551(6ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำเดือนให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 รัชดา,วิภาวดี,พญาไท,พระราม6,ราชเทวี,สุขุมวิท 1 ตู้นั่งสี่ตอน
925 16 ก.พ. 2555 120110500 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำเดือนให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 ปากเกร็ด,บางกะปิ,ดุสิต,ห้วยขวาง,ปทุมวัน,หลักสี่,บางพลัด 1 ตู้นั่งสี่ตอน
926 16 ก.พ. 2555 120110723 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะอาจารย์ และนักเรียนไปศึกษาดูงาน หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11:30 ห้างหุ้นส่วน ประยูร ออคิดส์ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
927 16 ก.พ. 2555 120120044 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับพระ วัดรอบมหาวิทยาลัย 05:30 ชมรมพุทธ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
928 16 ก.พ. 2555 120210014 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:30 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จ. ลพบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
929 16 ก.พ. 2555 120210107 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการ กกมท. กพน. 12:00 สกอ. 1 นั่งสามตอนแวน
930 16 ก.พ. 2555 120210150 ญส-3851 คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุม คณะศิลปศาสตร์ 11:45 กระทรวงศึกษาธิการ 1 เก๋งสองตอน
931 16 ก.พ. 2555 120210152 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับกรรมการสอบนักศึกษา ป.เอก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
932 16 ก.พ. 2555 120210158 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ประฃุมคณะกรรมการจัดหาพื้นที่ถาวรเพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 16:00 อาคารฟอร์จูนทาวน์ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
933 16 ก.พ. 2555 120210166 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานกรมสรรพาวุธทหารอากาศ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ทุ่งสีกัน ดอนเมือง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
934 16 ก.พ. 2555
ถึง 29 มี.ค. 2555
120210248 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 07:30 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
935 16 ก.พ. 2555 120210252 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการเรียนการสอน รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านแถวพระราม 5, รับ อ.วันทนีย์ และ อ.มณฑา ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ, รับ อ.สะอิ้ง ที่บ้านแถวราชภัฏบ้านสมเด็จ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น)(สถานที่ไป) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
936 16 ก.พ. 2555 120210266 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ใช้เพื่อดูแลนักศึกษาที่เดินรณณรงค์เครื่องแต่งกาย คณะศิลปศาสตร์ 11:10 โรงอาหารมหาวิทยาลัย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
937 16 ก.พ. 2555 120210292 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมที่กรมอาชีวะศึกษาและครุสภา อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:30 กรมอาชีวะและครุสภา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
938 16 ก.พ. 2555 120210297 นค-4550(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานอธิการบดี 09:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
939 16 ก.พ. 2555 120210300 นค-4549(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และบริเวณมหาวิทยาลัย ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
940 16 ก.พ. 2555 120210304 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ไปทำธุรกรรมกับธนาคารไทยพาณิชย์ และซื้ออาหารเบรค สวพ. 09:00 ธ.ไทยพาณิชย์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
941 16 ก.พ. 2555
ถึง 19 ก.พ. 2555
120230015 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาดูงาน สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2555 หน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต) 07:00 จังหวัดเชียงใหม่ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
942 17 ก.พ. 2555 120110428 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อาคารศึกษาศาสตร์ 06:00 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
943 17 ก.พ. 2555 120110760 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปห้องสมุดเพื่อการออกแบบ TCDC อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม 50 รถบัสโดยสาร
944 17 ก.พ. 2555 120110762 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปห้องสมุดเพ่อการออกแบบ TCDC อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
945 17 ก.พ. 2555 120110763 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปห้องสมุดเพ่อการออกแบบ TCDC อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
946 17 ก.พ. 2555
ถึง 19 ก.พ. 2555
120130046 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 จ.อุทัยธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
947 17 ก.พ. 2555 120210101 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับนมดัชมิลล์,ซื้อเสื้อ + ของรางวัล กพน. 10:00 บ.ดัชมิลล์ , สำเพ็ง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
948 17 ก.พ. 2555 120210103 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ แนะแนวการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:15 โรงเรียนองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 4 ตู้นั่งสี่ตอน
949 17 ก.พ. 2555 120210117 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อนำนักศึกษาและอาจารย์เข้ารับรางวัลธนาคารความดี ประจำปี 2554 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 07:00 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
950 17 ก.พ. 2555 120210129 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การเตรียมพร้อมนิสิตเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน กพน. 07:30 ม.ศรีปทุม 3 นั่งสามตอนแวน
951 17 ก.พ. 2555 120210134 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พานักศึกษาสาขาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ เข้าศึกษา ดูงาน ที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ตึกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
952 17 ก.พ. 2555 120210135 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พานักศึกษาสาขาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ เข้าศึกษา ดูงาน ที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ตึกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
953 17 ก.พ. 2555 120210136 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พานักศึกษาสาขาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ เข้าศึกษา ดูงาน ที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ตึกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
954 17 ก.พ. 2555 120210149 ญส-3850 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง สารนิทัศน์พัฒนาการสอน : คอร์สแวร์กับสตูดิโอเสมือนจริง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 11:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 เก๋งสองตอน
955 17 ก.พ. 2555 120210184 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนามบินสุวรรณภูมิ วิศว 9 ชั้น 06:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
956 17 ก.พ. 2555 120210186 ญส-3851 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนามบินดอนเมือง วิศว 9 ชั้น 08:00 สนามบินดอนเมือง 1 เก๋งสองตอน
957 17 ก.พ. 2555 120210280 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ไปทาสีอาคาร CKC อาคาร ICT 09:00 อาคาร CKC ปทุมธานี 5 นั่งสองตอนแวน
958 17 ก.พ. 2555 120210296 นค-4550(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเรื่องเว็บไซต์ ตึก ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14:30 โรงงานบุญเจริญโภคภัณฑ์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
959 17 ก.พ. 2555 120210336 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พาบัณฑิตกิตติมศักดิ์คณะสถาปัตย์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ไปถ่ายภาพที่ร้านวสันต์ สตูดิโอ ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:25 ม.ศิลปากร และร้านวสันต์ สตูดิโอ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
960 17 ก.พ. 2555 120210346 นค-2968(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการจัดหาพื้นที่ถาวรเพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุฯ ไปดูที่ดิน ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 วิภาวดี 12 กรมประชาสัมพันธ์ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
961 17 ก.พ. 2555 120210351 ภศ-5783(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สั่งทำเสื้อกองกลาง กพส 13:30 ประตูน้ำ 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
962 17 ก.พ. 2555 120210442 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 (รับส่งข้อสอบ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 สวท. 4 ตู้นั่งสี่ตอน
963 17 ก.พ. 2555
ถึง 19 ก.พ. 2555
120230028 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยาภาพความเป็นผู้นำของนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร1 07:00 บ้านแม่น้ำรีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 50 รถบัสโดยสาร
964 17 ก.พ. 2555 120230050 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลาง ราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
965 17 ก.พ. 2555
ถึง 19 ก.พ. 2555
120230051 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมสัมมนาสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.9 แห่ง ตึกอธิการบดี 13:00 จ.พิษณุโลก 8 ตู้นั่งสี่ตอน
966 18 ก.พ. 2555 120120024 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ - ส่ง วิทยากรในโครงพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 กทม 1 เก๋งสองตอน
967 18 ก.พ. 2555
ถึง 19 ก.พ. 2555
120130068 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ออกค่ายพักแรมนอกสถานที่ คณะศิลปศาสตร์ 07:30 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 72 ตู้นั่งสี่ตอน
968 18 ก.พ. 2555
ถึง 19 ก.พ. 2555
120130069 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ออกค่ายพักแรมนอกสถานที่ คณะศิลปศาสตร์ 07:30 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 72 ตู้นั่งสี่ตอน
969 18 ก.พ. 2555
ถึง 19 ก.พ. 2555
120130070 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ออกค่ายพักแรมนอกสถานที่ คณะศิลปศาสตร์ 07:30 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 72 รถบัสโดยสาร
970 18 ก.พ. 2555 120210364 นค-4550(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถไปซ่อมบำรุง สำนักงานอธิการบดี 10:00 บริษัท นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส จำกัด 1 ตู้นั่งสี่ตอน
971 18 ก.พ. 2555 120220017 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาไปฝึกบรรยายภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 07:00 วัดเบญจมบพิตร วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ และวัดอรุณฯ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
972 18 ก.พ. 2555 120220019 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนและการติดตั้งชิ้นส่วนอาคารสำเร็จรูป อ่อนนุช กทม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 08:00 SECOM CONSTRUCTION SYSTEM 42 ตู้นั่งสี่ตอน
973 18 ก.พ. 2555 120220020 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนและการติดตั้งชิ้นส่วนอาคารสำเร็จรูปอ่อนนุช กทม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 08:00 SECOM CONSTRUCTION SYSTEM 42 ตู้นั่งสี่ตอน
974 18 ก.พ. 2555 120220021 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนและการติดตั้งชิ้นส่วนอาคารสำเร็จรูปอ่อนนุช กทม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 08:00 SECOM CONSTRUCTION SYSTEM 42 ตู้นั่งสี่ตอน
975 18 ก.พ. 2555 120220022 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนและการติดตั้งชิ้นส่วนอาคารสำเร็จรูปอ่อนนุช กทม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 08:00 SECOM CONSTRUCTION SYSTEM 42 ตู้นั่งสี่ตอน
976 19 ก.พ. 2555 120110751 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ t t 14:10 t 4 ตู้นั่งสี่ตอน
977 19 ก.พ. 2555 120120025 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ - ส่ง วิทยากรในโครงพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 กทม 1 เก๋งสองตอน
978 19 ก.พ. 2555 120120054 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับ-ส่งอาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 บ้านเลขที่ 367/186 ถนนจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
979 20 ก.พ. 2555 111210485 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับถ้วยรางวัลกอล์ฟการกุศล บริษัท BKS GOLF SPORT 11:00 รามอินทรา กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
980 20 ก.พ. 2555 120110608 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนา คณะศิลปศาสตร์ มทร. ธัญบุรี 07:15 โรงแรมวินเซอร์สวีท ถนนสุขุมวิท ซอย 20 14 ตู้นั่งสี่ตอน
981 20 ก.พ. 2555 120110746 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ t t 16:15 t 2 นั่งสามตอนแวน
982 20 ก.พ. 2555 120210110 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รั-ส่งบวิทยากรจาก MTI. สาธิตการแต่งหน้าให้กับนักศึกษาสาขาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ อาคารเอ็ม.ที่.ไอ. รัชดา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 อาคารเอ็มทีไอ. รัชดา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
983 20 ก.พ. 2555 120210151 ญส-3851 คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุม คณะศิลปศาสตร์ 11:45 กระทรวงศึกษาธิการ 1 เก๋งสองตอน
984 20 ก.พ. 2555 120210183 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ติดต่อราชการ ด่วน บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ คณะเทคโนยีสื่อสารมวลชน 09:00 บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ (ลาดพร้าว 87) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
985 20 ก.พ. 2555 120210220 ญส-3852 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 07:30 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
986 20 ก.พ. 2555 120210249 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พานักศึกษาไปดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12:30 บริษัทไทยเทคโนเพลต บางคูวัด ปทุมธานี 45 รถบัสโดยสาร
987 20 ก.พ. 2555 120210250 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พานักศึกษาไปดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12:30 บริษัทไทยเทคโนเพลต บางคูวัด ปทุมธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
988 20 ก.พ. 2555 120210251 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พานักศึกษาไปดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12:30 บริษัทไทยเทคโนเพลต บางคูวัด ปทุมธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
989 20 ก.พ. 2555 120210259 นค-4530(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ช่อง 3 ทำข่าวคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม บริเวณมหาวิทยาลัยฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
990 20 ก.พ. 2555 120210268 นค-4919(10 ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ - ส่ง เจ้าหน้าที่ หมอ และนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:30 สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
991 20 ก.พ. 2555 120210274 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่บริษัทในเครือสมบูรณ์และบริษัทอีเกียว(บางนา) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 บริษัทในเครือสมบูรณ์และบริษัทอีเกียว 12 ตู้นั่งสี่ตอน
992 20 ก.พ. 2555 120210286 นค-4552(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมสัมมนา "ทิศทางการจ้างงานที่เปลี่ยนไป อาชีวศึกษาไทยพร้อมหรือยัง" สำนักงานอธิการบดี 07:00 ศูนย์ประุชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
993 20 ก.พ. 2555 120210343 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่ ทำเนียบรัฐบาลและ สกอ. สำนักงานอธิการบดี 09:00 ทำเนียบรัฐบาล และ สกอ. 1 เก๋งสองตอน
994 20 ก.พ. 2555 120210345 นค-4546(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ประชุมแทนอธิการบดี อาคาร 48 พระชันษา 07:30 โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
995 20 ก.พ. 2555 120210363 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รับนักศึกษามาเรียน(ผอ.นที ภู่รอด)ให้มาถึงวข.ปทุมธานี เวลา 08.20 น. วข.ปทุมธานี 08:00 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
996 20 ก.พ. 2555 120210367 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ธนาคาร คลอง7 ตึกอธิการ 08:30 ธนาคาร คลอง7 4 นั่งสองตอนแวน
997 21 ก.พ. 2555 120110462 ญส-3850 สภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่ออบรมหลักสูตร ธรรมภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ 8 บ้านพักสวัสดิการตึก 7 14:30 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซล 1 เก๋งสองตอน
998 21 ก.พ. 2555 120110730 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:30 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 7 ตู้นั่งสี่ตอน
999 21 ก.พ. 2555 120130097 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาทัศนศึกษาฝึกปฏิบัติถ่ายภาพนอกสถานที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 จังหวัดอยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
1000 21 ก.พ. 2555 120130108 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจเยี่ยมการฝึกภาควิชาสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3,4,5 ตึก สวท. 07:00 เขาชนไก่ กาญจนบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132