ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
301 30 ธ.ค. 2554 111210499 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปรับพาสปอร์ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:30 อาคาร BB อโศก ซ.สุขุมวิท 23 2 ตู้นั่งสี่ตอน
302 30 ธ.ค. 2554 111210502 นค-4554(10 ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปวิทยาเขตปทุม ตึก ICT 09:00 วิทยาเขตปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
303 30 ธ.ค. 2554 111210504 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มอบของชำร่วยในนามของอธิการบดี อาคาร 48 พระชันษา 09:00 ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
304 30 ธ.ค. 2554 111210515 ญส-3850 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับป้ายโปสเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 13:00 ร้านคลองสี่ อิงค์เจ็ท อะครีลิค จำกัด 2 เก๋งสองตอน
305 3 ม.ค. 2555 120110771 ญส-3850 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 สำเพ็ง, พาหุรัด 3 เก๋งสองตอน
306 4 ม.ค. 2555 111210389 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดซื้อวัสดุใจการจัดทำอาหารทดสอบการชิมและสาธิต งาน Bol Fair 2011 อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 09:00 ตลาดไทย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
307 4 ม.ค. 2555 111210489 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาต่างชาติไปต่อวีซ่า คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ปทุมธานี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
308 4 ม.ค. 2555 111210490 บต-7332 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่ง หนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 กระบะบรรทุก 4 ล้อ
309 4 ม.ค. 2555 111210498 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ไปพิธีลงนามความร่วมมือ หอพักฝึกอบรม 07:30 โรงแรมมิราเคิล 1 เก๋งสองตอน
310 4 ม.ค. 2555 120110004 นค-4554(10 ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ไปเชียร์รังสิต ตึกอธิการบดี 10:30 เชียร์รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
311 4 ม.ค. 2555 120110005 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ไปเชียร์รังสิต ตึกอธิการบดี 10:30 เชียร์รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
312 4 ม.ค. 2555 120110006 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัยฯ สจส. 08:30 ภายในมหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
313 4 ม.ค. 2555 120110008 นค-4556 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีรดน้ำศพบุตรชายผศ.รัชดา รัตนสิน คณะศิลปศาสตร์ 15:30 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กทม. 12 ตู้นั่งสี่ตอน
314 4 ม.ค. 2555 120110016 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ t t 08:40 t 3 รถบัสโดยสาร
315 4 ม.ค. 2555 120110024 ญส-3850 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร 48 พระชันษา 10:00 กระทรวงศึกษาธิการ 1 เก๋งสองตอน
316 4 ม.ค. 2555 120110030 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา ไปรับเอกสาร อาคารฝึกอบรม 13:30 คลองเจ็ด ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
317 4 ม.ค. 2555 120110035 ภศ-5783(4ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เตรียมของตักบาตร กพน. 15:30 บริเวณมหาวิทยาลัย 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
318 4 ม.ค. 2555 120110045 นค-4549(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 14:30 ไปรษณีย์ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
319 4 ม.ค. 2555 120110049 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ไปมอบกระเช้าของขวัญ สวพ. 14:30 ภายในหน่วยงาน 10 คณะ+สอ.ใหม่ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
320 5 ม.ค. 2555 111210348 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปรับอาจารย์พิเศษ หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
321 5 ม.ค. 2555 111210491 นค-4534(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่ง หนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
322 5 ม.ค. 2555 111210501 ญส-3850 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปรับวิทยากร ม.ศิลปากร 10:00 มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
323 5 ม.ค. 2555 111210503 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ราชมงคลเกมส์ กพน. 08:00 มทร.กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
324 5 ม.ค. 2555 111210507 ญส-3851 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปรับวิทยากร บางนา 10:00 คณะสถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
325 5 ม.ค. 2555 111210517 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรึกษาปัญหางาน และส่งเอกสารเพิ่มเติม กองคลัง 09:00 สำนักนายกรัฐมนตรีและกรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
326 5 ม.ค. 2555 111230073 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจดูตรามหาวิทยาลัยฯ กพน 13:00 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อยุธยา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
327 5 ม.ค. 2555 120110007 นค-4549(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี มอบกระเช้า ตึกอธิการบดี 12:00 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, ม.ธุรกิจบัณฑิต, สำนักงานรับรองมาตรฐานฯ (สมศ.). ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
328 5 ม.ค. 2555 120110015 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง คีย์เงินเดือน ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
329 5 ม.ค. 2555 120110023 บต-7332 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซื้อของเตรียมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน มทร.ธัญบุรี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ตึกวิศวฯ) 13:00 ตลาดรังสิต 2 กระบะบรรทุก 4 ล้อ
330 5 ม.ค. 2555 120110027 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญ อ.สอิ้ง ที่บ้านย่าน ราชภัฎบ้านสมเด็จ,อ.มณฑา ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ อ.สอิ้ง ที่บ้านย่าน ราชภัฎบ้านสมเด็จ,อ.มณฑา ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์แลพดุริยางค์ ( ตึก 9 ชั้น ) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
331 5 ม.ค. 2555 120110033 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปบริษัทแมงป่อง ลาดพร้าว คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:00 ไปบริษัทแมงป่อง ลาดพร้าว 5 ตู้นั่งสี่ตอน
332 5 ม.ค. 2555 120110037 อร-8846(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เตรียมของตักบาตร กพน. 05:30 บริเวณหอประชุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
333 5 ม.ค. 2555 120110040 ภศ-5783(4ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เตรียมของตักบาตร กพน. 05:30 บริเวณหอประชุม 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
334 5 ม.ค. 2555 120110041 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
335 5 ม.ค. 2555 120110046 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ร่วมรับเสด็จ สำนักงานอธิการบดี 12:00 อิมแพค เมืองทองธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
336 5 ม.ค. 2555 120110048 นค-4554(10 ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี มอบกระเช้าปีใหม่ ตึกสำนักงานอธิการบดี 12:00 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, ม.ธุรกิจบัณฑิต, สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2 ตู้นั่งสี่ตอน
337 5 ม.ค. 2555 120110051 พอ-1530(4ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ วัดหว่านบุญ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 13:30 วัดหว่านบุญ 2 นั่งสองตอนแวน
338 5 ม.ค. 2555 120110079 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 14:30 ไปรษณีย์ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
339 6 ม.ค. 2555 111210210 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ส่งเล่มวาระให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ม.เกษตร,หลักสี่,จามจุรีแสควร์,มจพ.บางแค.ราม21 สำนักงานอธิการบดี 08:30 ม.เกษตร,หลักสี่,จามจุรีแสควร์,มจพ.บางแค.ราม21 1 ตู้นั่งสี่ตอน
340 6 ม.ค. 2555 111210427 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุม กพน 08:00 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 2 นั่งสามตอนแวน
341 6 ม.ค. 2555 111210487 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ไปเสาชิงช้าและส่งสมุดลงนามถวายพระพรสำนักพระราชวัง (วัดพระแก้ว) ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 เสาชิงช้าและสำนักพระราชวัง 1 เก๋งสองตอน
342 6 ม.ค. 2555 111210492 บต-7332 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่ง หนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 กระบะบรรทุก 4 ล้อ
343 6 ม.ค. 2555 111210514 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ไปรับพระที่วัดนาบุญ อาคารวิทยบริการ 10:00 วัดนาบุญ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
344 6 ม.ค. 2555 111210516 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดซื้อของรางวัล กพน. 11:00 บางเขน กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
345 6 ม.ค. 2555 111210523 ญส-3850 กองคลัง รับรายการและแผ่นข้อมูลสหกรณ์ ศธ.และบันทึกหนี้ในระบบเงินเดือนที่กรมบัญชีกลาง กองคลัง 09:00 สหกรณ์ ศธ.และ กรมบัญชีกลาง 1 เก๋งสองตอน
346 6 ม.ค. 2555 111210524 ญส-3851 กองคลัง ส่งภาษีและเงินประกันสังคม กองคลัง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สรรพากรและประกันสังคม 1 เก๋งสองตอน
347 6 ม.ค. 2555 111230051 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำรวจตลาดค้าส่งระดับกลาง ประกอบรายวิชาการสำรวจตลาดแฟชั่น อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 ตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 40 รถบัสโดยสาร
348 6 ม.ค. 2555 120110044 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานหลักสูตร ตึก สวท. 09:00 สกอ. และคุรุสภา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
349 6 ม.ค. 2555 120110050 นค-4554(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ไปประชุม สวพ. 10:00 กรมวิชาการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
350 6 ม.ค. 2555 120110056 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 09:00 รังสิต,สี่มุมเมือง,ตลาดไท 2 ตู้นั่งสี่ตอน
351 6 ม.ค. 2555 120110059 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนเมืองคุนหมิง รุ่นที่ 5 ต่อวีซ่า คณะศิลปศาสตร์ 09:00 ตม.สามโคก จังหวัดปทุมธานี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
352 6 ม.ค. 2555 120110061 นค-4556 คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนเมืองคุนหมิง รุ่นที่ 5 ต่อวีซ่า คณะศิลปศาสตร์ 09:00 ตม.สมโคก จังหวัดปทุมธานี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
353 6 ม.ค. 2555 120110062 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนเมืองคุนหมิง รุ่นที่ 5 ต่อวีซ่า คณะศิลปศาสตร์ 09:00 ตม.สามโคก จังหวัดปทุมธานี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
354 6 ม.ค. 2555 120110063 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ประชุม ตึกอธิการบดี 08:00 สกอ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
355 6 ม.ค. 2555 120110074 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัย สจส. 08:30 ภายในมหาวิทยาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
356 6 ม.ค. 2555 120110075 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับผู้บริหารชาวต่างประเทศ - 07:30 โรงแรม แรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
357 6 ม.ค. 2555 120110082 ภศ-5783(4ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงานอธฺการบดี ชั้น 2 14:30 ไปรษณีย์ธัญบุรี 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
358 6 ม.ค. 2555 120110101 นค-4527(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ติดต่องานฝึกอบรม บริษัท ไอโค้ช จำกัด ตึกสาธร นครทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.สาธรเหนือ สีลม กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:00 บริษัท ไอโค้ช จำกัด ตึกสาธร นครทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.สาธรเหนือ สีลม กรุงเทพฯ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
359 7 ม.ค. 2555 120110038 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนางานบีโอไอแฟร์ 2011 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
360 7 ม.ค. 2555 120120002 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทำอาหาร Foodstylist อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 10:00 เซ็นทรัลเวิลฺ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
361 7 ม.ค. 2555 120120009 ญส-3851 คณะบริหารธุรกิจ ไปรับผู้บริหารชาวต่างประเทศมาสอบนักศึกษาปริญญาเอก - 08:30 โรงแรม แรมแบรนดท์ 19 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
362 8 ม.ค. 2555 111210474 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) อาคาร 48 พระชันษา 15:45 สนามบินสุวรรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
363 8 ม.ค. 2555 111210475 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) อาคาร 48 พระชันษา 08:30 15 ตู้นั่งสี่ตอน
364 8 ม.ค. 2555 120110119 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 9ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
365 9 ม.ค. 2555 111210212 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับส่งผู้ทรงคุณวุฒิประชุม แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 06:30 แจ้งวัฒนะ 2 เก๋งสองตอน
366 9 ม.ค. 2555 111210214 อร-8846(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิประชุม บางแค-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 06:30 บางแค-รร.ปริ้นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
367 9 ม.ค. 2555 111210216 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิประชุม ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 06:30 ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
368 9 ม.ค. 2555 111210217 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมบอร์ด ที่รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 07:00 รร.ปริ้นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
369 9 ม.ค. 2555 111210476 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) อาคาร 48 พระชันษา 08:30 15 ตู้นั่งสี่ตอน
370 9 ม.ค. 2555 120110017 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สวัสดีปีใหม่เจ้าของทุนการศึกษา ตึกสวท. 08:30 มูลนิธิทิสโก้ (สาทรเหนือ),บ.กรุงไทยการไฟฟ้า(อาคารธนภูมิ มักกะสัน),มูลนิธิซิเมนต์ไทย(บางซื่อ),มูลนิธิร่วมจิตต์(ตึกมหิดล) 3 ตู้นั่งสี่ตอน
371 9 ม.ค. 2555 120110029 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ แสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน ครบรอบ 34 ปี และสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน job&request ช่องทางทำมาหากิน หนังสือพิมพ์บ้านเมือง หนังสือพิมพ์แนวหน้า กองประชาสัมพันธ์ 08:00 ประชานิเวศน์ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า วิภาวดีรังสิต 5 ตู้นั่งสี่ตอน
372 9 ม.ค. 2555 120110064 บต-7332 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่งหนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 กระบะบรรทุก 4 ล้อ
373 9 ม.ค. 2555 120110089 นค-4546(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ส่งของขวัญปีใหม่ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สำนักงาน ก.พ. สกอ. ศูนย์ราชการ (แจ้งวัฒนะ) ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุน ม.ธรรมศาสตร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
374 9 ม.ค. 2555 120110112 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับส่งผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี 14:00 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
375 9 ม.ค. 2555 120110115 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เดินทางไปสำนักงานประมาณ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 สำนักงบประมาณ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
376 9 ม.ค. 2555
ถึง 10 ม.ค. 2555
120110141 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน โรงน้ำ โรงอาหาร หอพัก สำนักจัดการทรัพย์สิน 08:30 โรงน้ำ โรงอาหาร หอพัก 3 นั่งสองตอนแวน
377 9 ม.ค. 2555 120110150 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมรางวัลพระราชทาน กพน. 12:00 ม.รามคำแหง 1 นั่งสามตอนแวน
378 9 ม.ค. 2555
ถึง 13 ม.ค. 2555
120110151 ภศ-5783(4ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ขนของหอประชุม สำนักงานอธิการบดี 10:00 มทร.ธัญบุรี 4 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
379 9 ม.ค. 2555 120110163 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ไปส่งเอกสาร อาคารฝึกอบรม 14:30 คลองเจ็ด ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
380 9 ม.ค. 2555
ถึง 10 ม.ค. 2555
120130003 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิภาค สำนักงานอธิการบดี 05:00 โรงแรม เค พี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี และ หมู่บ้านน้ำกร่อย (บ้านเปร็ดใน) ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด 2 เก๋งสองตอน
381 10 ม.ค. 2555 111210472 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุม สำนักงานอธิการบดี 10:30 โรงแรมฟอร์จูล 8 ตู้นั่งสี่ตอน
382 10 ม.ค. 2555 111210477 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) อาคาร 48 พระชันษา 08:30 15 ตู้นั่งสี่ตอน
383 10 ม.ค. 2555 120110009 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. ตึก สวท. 09:30 ธ.กรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
384 10 ม.ค. 2555 120110031 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ มอบกระเช้าปีใหม่สื่อมวลชน สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 3,ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 9 ,TPBS กองประชาสัมพันธ์ 08:00 พระราม 4 อสมท. หมอชิต สนามเป้า วิภาวดีรังสิต ฯลฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
385 10 ม.ค. 2555 120110065 บต-7332 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่ง หนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 กระบะบรรทุก 4 ล้อ
386 10 ม.ค. 2555 120110066 นค-4556 กองบริหารงานบุคคล ศาลปกครอง ศาลอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด ศาลธัญบุรี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ศาลปกครอง ศาลอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด ศาลธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
387 10 ม.ค. 2555 120110097 นค-4546(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เพื่อเข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี 07:45 สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
388 10 ม.ค. 2555 120110105 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ประชุมกรรมการและอนุกรรมการออกข้อสอบกลุ่มภาษาไทยและสังคม คณะศิลปศาสตร์ 07:00 ณมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมกลาโหม (วิชาสังคมศึกษา)และห้องประชุมอู่ทอง(วิชาภาษาไทย) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
389 10 ม.ค. 2555 120110107 ญส-3852 กองคลัง ดำเนินการเบิกจ่ายตรงเงินเดือนที่กรมบัญชีกลาง กองคลัง 08:45 กรมบัญชีกลาง 1 เก๋งสองตอน
390 10 ม.ค. 2555 120110135 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทำหนังสือเดินทางราชการ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 กงการกงศุล แจ้งวัฒนะ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
391 10 ม.ค. 2555 120110142 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เดินทางไปสำนักงบประมาณ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 สำนักงบประมาณ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
392 10 ม.ค. 2555 120110155 ญส-3851 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09:30 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
393 10 ม.ค. 2555 120110159 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ร่วมงานสวดพระอภิธรรม มารดาข้าราชการ (อ.องอาจ แสดใหม่) สำนักงานอธิการบดี 17:00 วัดเทพธงชัย จังหวัดสมุทรสาคร 8 นั่งสามตอนแวน
394 10 ม.ค. 2555 120110189 นค-4554(10 ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ไปรับเช็คงานโครงการบริการสังคม อาคาร ICT 14:00 สำนักงานเทศบาลเมืองรังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
395 10 ม.ค. 2555
ถึง 11 ม.ค. 2555
120120011 นค-4529(8ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา พานักกีฬาไปฝึกซ้อมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 กองพัฒนานักศึกษา 17:00 มศว องครักษ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
396 10 ม.ค. 2555 120130001 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิภาค สำนักงานอธืการบดี 05:00 โรงแรม เค พี แกรนด์ จ.จันทบุรี และ บ้านเปร็ดใน ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด 2 เก๋งสองตอน
397 11 ม.ค. 2555 111210132 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ณ มสธ. สำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 2 เก๋งสองตอน
398 11 ม.ค. 2555 111210133 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เกษตร-มสธ. สำนักงานอธิการบดี 07:30 ม.เกษตร-ม.สุโขทัย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
399 11 ม.ค. 2555 111210134 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21-มสธ. สำนักงานอธิการบดี 07:30 ราม21-ม.สุโขทัย 2 เก๋งสองตอน
400 11 ม.ค. 2555 111210136 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ม.จุฬา-มสธ. สำนักงานอธิการบดี 07:00 ม.จุฬา-ม.สุโขทัย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132