ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
7901 17 มิ.ย. 2556 130610097 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี โอนเงิน สำนักงานอธิการบดี 10:00 ธ.ทหารไทย 1 เก๋งสองตอน
7902 17 มิ.ย. 2556 130610127 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ อาคาร 1 07:00 เทศบาลบึงยี่โถ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7903 17 มิ.ย. 2556 130610242 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ไปรับเครื่องราช ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ทำเนียบรัฐบาล 2 เก๋งสองตอน
7904 17 มิ.ย. 2556 130610283 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ไปชี้แจงงบประมาณ 57 ด้านหน้าอาคาร สำนักงานอธิการบดี 09:00 รัฐสภา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7905 17 มิ.ย. 2556 130610303 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ นำอาจารย์ชาวต่างชาติไปรับเอกสารขออนุญาตทำงาน (work permit)ในช่วงเช้า จากนั้นจึงไปดำเนินการขอ Visa ในช่วงบ่าย คณะศิลปศาสตร์ 09:00 กรมจัดหางาน ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี (ช่วงเช้า) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต.สามโคก อ.เมือง จ.ปทุมธานี (ช่วงบ่าย) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7906 18 มิ.ย. 2556 130310518 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยฯ สจส. 09:30 มหาวิทยาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
7907 18 มิ.ย. 2556 130410017 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7908 18 มิ.ย. 2556 130610050 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงานและสาธิตการประกอบรองเท้า อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 Shoes School ซ.ตากสิน 5 35 ตู้นั่งสี่ตอน
7909 18 มิ.ย. 2556 130610051 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงานและสาธิตการประกอบรองเท้า อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 Shoes School ซ.ตากสิน 5 13 ตู้นั่งสี่ตอน
7910 18 มิ.ย. 2556 130610096 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปคุยเรื่องงานสอบเทียบที่บริษัท บูรพา เมโทรโลยี ซีสเต็ม จำกัด เลขที่ 270 ถนน เปรมใจราษฏร์ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:00 บริษัท บูรพา เมโทรโลยี ซีสเต็ม จำกัด เลขที่ 270 ถนน เปรมใจราษฏร์ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 3 เก๋งสองตอน
7911 18 มิ.ย. 2556 130610098 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับวิทยากรที่ สมศ สำนักงานอธิการบดี 07:00 สมศ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7912 18 มิ.ย. 2556 130610128 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ อาคาร 1 07:00 เทศบาลบึงยี่โถ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7913 18 มิ.ย. 2556 130610282 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปราชการเรื่องการเรียนการสอน อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:30 แพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี (เมืองเอก) 1 เก๋งสองตอน
7914 18 มิ.ย. 2556 130610284 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ไปชี้แจงงบประมาณปี 57 ด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 รัฐสภา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7915 18 มิ.ย. 2556 130610286 อร-8846(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ชี้แจงงบประมาณ 57 ด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 รัฐสภา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7916 18 มิ.ย. 2556 130610319 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปเปลี่ยนประเภทวีซ่า คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 09:00 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ตม.1 3 เก๋งสองตอน
7917 19 มิ.ย. 2556 130110180 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม คกก.บห.วชก.&วจ. เวลา 9.30 น. ณ มังคลอุบล สวพ. 09:20 สอ.ใหม่ 1 เก๋งสองตอน
7918 19 มิ.ย. 2556 130110471 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมบัญชีถือจ่ายที่หนึ่ง กพน. 11:00 กระทรวงศึกษาธิการ 1 นั่งสามตอนแวน
7919 19 มิ.ย. 2556 130310519 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัยฯ สจส. 09:00 มหาวิทยาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
7920 19 มิ.ย. 2556 130510298 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้างกองพัฒนานักศึกษา 08:30 โรงเเรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินเเดง กรุงเทพมหานคร 2 เก๋งสองตอน
7921 19 มิ.ย. 2556 130610111 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองผู้ทรงคุณวุฒิ(ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร) สนามบินสุวรรณภูมิ 06:00 โรงแรม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7922 19 มิ.ย. 2556 130610143 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่องาน กองคลัง 10:00 รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7923 19 มิ.ย. 2556 130610268 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ไปชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2557 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 รัฐสภา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
7924 19 มิ.ย. 2556 130610269 นค-4530(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ไปชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2557 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 รัฐสภา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
7925 19 มิ.ย. 2556 130610354 นค-4527(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ทำ Passport ตึกอธิการบดี 10:00 กรมการกงศุล หลักสี่ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
7926 19 มิ.ย. 2556 130610360 ญส-3852 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สภาสถาปนิก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 สภาสถาปนิก 2 เก๋งสองตอน
7927 20 มิ.ย. 2556 130310520 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัยฯ ธนาคาร สจส. 09:00 มหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
7928 20 มิ.ย. 2556 130410018 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7929 20 มิ.ย. 2556 130510171 40-0786(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อนำนักศึกษาจำนวน 3 ห้องเรียน 100 คน และ อาจารย์จำนวน 3 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บจก. วราไมโครเซอร์คิท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทรธ. 08:00 วราไมโครเซอร์คิท ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 Tel: 0-2757-5010 Fax: 0-2385-5775 103 รถบัสโดยสาร
7930 20 มิ.ย. 2556 130510172 40-0785(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อพานักศึกษาจำนวน 100 คน และอาจารย์ 3 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บจก.วราไมโครเซอร์คิท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทรธ. 08:00 บจก. วราไมโครเซอร์คิท ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 Tel: 0-2757-5010 Fax: 0-2385-5775 103 รถบัสโดยสาร
7931 20 มิ.ย. 2556 130510197 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอนในาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5 บ้านอ.สุวรรณี, อ.สอิ้ง ,อ.วันทนีย์ แถว มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา บ้านอาจารย์ประคอง แถวแม็คโคลจรัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพรับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
7932 20 มิ.ย. 2556 130510263 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(นายสู่บุญ วุฒิวงศ์) 355/34 ซอยอาภาภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 06:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี(ใหม่) มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7933 20 มิ.ย. 2556 130510265 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(นายชุมพล เที่ยงธรรม) บริษัท ไทยนครอินทิเม็กซ์ จำกัด 79 ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 06:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) มทร.ธัญบุรี และบริษัท ไทยนครอินทิเม็กซ์ จำกัด 79 ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7934 20 มิ.ย. 2556 130510266 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) 27/50 ซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 36 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 06:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) มทร.ธัญบุรี และ 27/50 ซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 36 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เก๋งสองตอน
7935 20 มิ.ย. 2556 130510284 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พานักศึกษาและอาจารย์จำนวน 10 คน ดูงาน ณ บจก. ไมโครไลน์เซอร์กิต ซอย 14 สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทรธ. 08:00 ซอย 14 สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7936 20 มิ.ย. 2556 130510295 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมอบรม อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7937 20 มิ.ย. 2556 130510299 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้างกองพัฒนานักศึกษา 08:30 โรงเเรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินเเดง กรุงเทพมหานคร 2 เก๋งสองตอน
7938 20 มิ.ย. 2556 130530092 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 เก๋งสองตอน
7939 20 มิ.ย. 2556 130610014 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ 05:00 มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7940 20 มิ.ย. 2556 130610014 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ 05:00 มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7941 20 มิ.ย. 2556 130610014 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ 05:00 มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7942 20 มิ.ย. 2556 130610285 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ชี้แจงงบประมาณ57 ด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 รัฐสภา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7943 21 มิ.ย. 2556 130310521 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยฯ ธนาคาร โรงอาหาร สจส. 09:00 มหาวิทยาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
7944 21 มิ.ย. 2556 130410019 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7945 21 มิ.ย. 2556 130510104 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล อบรมสัมมนาที่โรงแรมปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
7946 21 มิ.ย. 2556 130510248 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
7947 21 มิ.ย. 2556 130510296 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมอบรม อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7948 21 มิ.ย. 2556 130610024 40-0786(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตย์ 13:00 สามโคก 40 รถบัสโดยสาร
7949 21 มิ.ย. 2556 130610025 ญส-3850 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตย์ 13:00 สามโคก 4 เก๋งสองตอน
7950 21 มิ.ย. 2556 130610266 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ไปชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2557 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 รัฐสภา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
7951 21 มิ.ย. 2556 130610267 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2557 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 รัฐสภา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
7952 21 มิ.ย. 2556 130610358 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมวิชาการการเสนอขอรับทุนจากกระทรวงศึกษา อาคารครุศาสตร์ 07:45 มหาวิทยาลัยจุฬา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7953 21 มิ.ย. 2556 130610362 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปกรมการกงสุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:30 กรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7954 21 มิ.ย. 2556 130610399 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา สำรวจความต้องการของชุมชน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา 09:00 อำเภอหนองเสือ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7955 21 มิ.ย. 2556 130610435 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะเทคโนเกษตร ศูนย์รังสิต 05:00 สถานฑูตอินโตนิเซีย 20 ตู้นั่งสี่ตอน
7956 21 มิ.ย. 2556 130610435 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะเทคโนเกษตร ศูนย์รังสิต 05:00 สถานฑูตอินโตนิเซีย 20 ตู้นั่งสี่ตอน
7957 21 มิ.ย. 2556 130620035 ฮภ-8150 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปเก็บข้อมูลระบบไฟถนน ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของไฟถนนและไฟสาธารณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:00 จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสาคร 7 ตู้นั่งสี่ตอน
7958 21 มิ.ย. 2556 130630055 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รถเข้าซ่อมระบบแอร์ กพส 06:30 บ.เทอร์โมคอนโทล 1 รถบัสโดยสาร
7959 22 มิ.ย. 2556 130510159 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเยาวชนบ้านมหาเมฆ คณะวิทย์ 06:00 บ้านมหาเมฆ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7960 22 มิ.ย. 2556 130510160 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเยาวชนบ้านมหาเมฆ คณะวิทย์ 06:00 บ้านมหาเมฆ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7961 22 มิ.ย. 2556 130520004 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจการจัดกิจกรรมรับน้อง,ประชุมเชียร์,เพื่อความปลอดภัย กองพัฒนานักศึกษา 08:30 บริเวณภายใน-ภายนอกมทร.ธ 14 นั่งสามตอนแวน
7962 22 มิ.ย. 2556 130530082 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ไปปลูกป่า ณ.ป้อมพระจุล จ.สมุทรปราการ คณะศิลปศาสตร์ 06:30 ป้อมพระจุล จ.สมุทรปราการ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7963 22 มิ.ย. 2556 130530083 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ไปปลูกป่า ณ.ป้อมพระจุล จ.สมุทรปราการ โครงการวันบิดามัคคุเทศก์ไทย คณะศิลปศาสตร์ 06:30 ป้อมพระจุล จ.สมุทรปราการ 40 รถบัสโดยสาร
7964 22 มิ.ย. 2556 130610114 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:00 สามโคก 40 รถบัสโดยสาร
7965 22 มิ.ย. 2556 130620036 ฮภ-8150 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปเก็บข้อมูลระบบไฟถนน ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของไฟถนนและไฟสาธารณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13:00 กบินทร์บุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
7966 22 มิ.ย. 2556 130620038 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ อบรม หลักสูตรการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร สำนักอธิการบดี 07:30 โรงแรม ทีเค. พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. 3 เก๋งสองตอน
7967 22 มิ.ย. 2556
ถึง 23 มิ.ย. 2556
130630097 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ ประชุมงานสัมมนา บ้านท่านที่ปรึกษา มทร.ธัญบุรี 05:00 จ.อยุธยา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7968 22 มิ.ย. 2556
ถึง 23 มิ.ย. 2556
130630107 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ เพื่อบรรยายงานสัมมนาบุคลากร แพทย์แผนไทย บ้านท่านที่ปรึกษา มทร.ธัญบุรี 06:00 จ.ระยอง 2 เก๋งสองตอน
7969 23 มิ.ย. 2556 130520005 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่,ประชุมเชียร์,เพื่อความปลอดภัย กองพัฒนานักศึกษา 08:30 บริเวณภายใน-ภายนอกมทร.ธ 10 นั่งสามตอนแวน
7970 23 มิ.ย. 2556 130530086 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7971 23 มิ.ย. 2556 130610412 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พานักศึกษาป.โท ดูงานการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย อาคารศึกษาศาสตร์1 06:00 รร.เซ็นทาราแกรนด์ กทม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7972 23 มิ.ย. 2556 130610449 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุม ปคมทร. ตึกอธิการบดี 13:00 มทร.พระนคร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7973 23 มิ.ย. 2556 130620039 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ อบรม การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร สำนักอธิการบดี 07:30 โรงแรม ทีเค. พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ 3 เก๋งสองตอน
7974 23 มิ.ย. 2556
ถึง 26 มิ.ย. 2556
130630056 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อมระบบแอร์ กพส 05:00 บ.เทอร์ดมคอนโทล 1 รถบัสโดยสาร
7975 24 มิ.ย. 2556 130310522 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ร้านค้าในมหาวิทยาลัยฯ สจส. 09:00 มหาวิทยาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
7976 24 มิ.ย. 2556 130410020 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7977 24 มิ.ย. 2556 130610384 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุม ทปสท. ตึกอธิการบดี 06:00 โรงแรมตรัง ถ.วิสุทธิกษัทตริย์ เขตพระนคร กทม. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7978 24 มิ.ย. 2556 130610401 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพล้อคู่หน้า กองกลาง 08:30 บ.นันธทกิจ 1 รถบัสโดยสาร
7979 24 มิ.ย. 2556 130610428 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ติดต่อราชการที่รัฐสภา อาคาร 1 06:30 รัฐสภา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7980 24 มิ.ย. 2556 130610434 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุ อาคาร 1 11:00 พาหุรัด 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7981 24 มิ.ย. 2556 130610437 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ติดต่อประสานงาน โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 บริษัท เเสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ลาดพร้าว วังหิน 2 เก๋งสองตอน
7982 24 มิ.ย. 2556 130610438 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา ติดต่อราชการ ภาควิชาอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:30 บริษัทฟาบิเน็ท จำกัด (ใกล้ๆ กับ สนามกอล์ฟ ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ) 1 เก๋งสองตอน
7983 24 มิ.ย. 2556 130610443 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปประชุม กบข ที่มทร.รัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 ประชุม กบข ที่มทร.รัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม 2 เก๋งสองตอน
7984 24 มิ.ย. 2556 130610444 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ซื้อวัสดุการสอน อาคารพวงชมพู 09:00 โลตัส คลอง 7 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7985 24 มิ.ย. 2556 130610451 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารให้นายกสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 09:00 สกอ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7986 24 มิ.ย. 2556 130610460 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ส่งวาระการประชุม ม.ศิลปากร,จามจุรีแสควร์,ราม21,ม.เกษตร,แจ้งวัฒนะ,มจพ. สำนักงานอธิการบดี 08:30 ม.ศิลปากร,จามจุรีแสควร์,ราม21,ม.เกษตร,แจ้งวัฒนะ,มจพ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7987 24 มิ.ย. 2556 130630098 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ ขอรับการสนับสนุนจัดภูมิทัศน์ โรงเรียนหนองปลาดุก จ.ลพบุรี หน้า สอ.ใหม่ 08:30 รร.หนองปลาดุก จ.ลพบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7988 25 มิ.ย. 2556 130310382 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 นั่งสามตอนแวน
7989 25 มิ.ย. 2556 130310523 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยฯ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส. 09:00 มหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
7990 25 มิ.ย. 2556 130510280 ญส-3852 กองกฎหมาย ตรวจหน่วยเลือกตั้ง หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 13:00 หน่วยเลือกตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร (รังสิต) และหน่วยเลือกตั้งภายใน มทร.ธัญบุรี (คลองหก) 2 เก๋งสองตอน
7991 25 มิ.ย. 2556 130610039 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิประชุม ราม21-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 ราม21-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
7992 25 มิ.ย. 2556 130610040 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:30 แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
7993 25 มิ.ย. 2556 130610041 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เกษตร - รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7994 25 มิ.ย. 2556 130610042 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 รร.ปริ้นตั้น 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7995 25 มิ.ย. 2556 130610043 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ศิลปากร-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:00 ม.ศิลปากร-รร.ปริ้นตั้น 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7996 25 มิ.ย. 2556 130610060 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการสัมมนาปฏิบัติการนานาชาติเพื่อทำแผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียน Seminar & Workshop on Universities’ Action Plan to ASEAN Community (ชาวต่างประเทศ) สนามบินสุวรรณภูมิ 06:00 หอพักสวนสุทธิพันธ์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7997 25 มิ.ย. 2556 130610061 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการสัมมนาปฏิบัติการนานาชาติเพื่อทำแผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียน Seminar & Workshop on Universities’ Action Plan to ASEAN Community (ชาวต่างประเทศ) สนามบินสุวรรณภูมิ 06:00 หอพักสวนสุทธิพันธ์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7998 25 มิ.ย. 2556 130610140 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับวิทยากร พฤกษาวิลเลจ2 บ้านเลขที่ 55/360 ซอย 61 เวลา 06.00 น. 05:30 ถนนติวานนท์ ซอย 23 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7999 25 มิ.ย. 2556 130610263 ฮภ-8149 คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปฟังบรรยายแผนการตลาด คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 ม.กรุงเทพฯ ศูนย์รังสิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8000 25 มิ.ย. 2556 130610264 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปฟังบรรยายแผนการตลาด คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 ม.กรุงเทพฯ ศูนย์รังสิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132