ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
7301 29 เม.ย. 2556 130410237 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับวัสดุ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 13:00 แม็คโคร ตลาดไท 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7302 29 เม.ย. 2556 130410243 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อไปรับกระเป๋าที่ใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์มืออาชีพ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 14:00 บริษัทอุดมภัณฑ์พรีเมี่ยม ถนนเสาชิงช้า เขตพระนคร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7303 29 เม.ย. 2556 130410249 อร-8846(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 07:30 ศูนย์พัฒนาการสวัสดกิารผู้สูงอายุ คลอง5 ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7304 29 เม.ย. 2556 130410257 นค-4530(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทีมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ทำข่าวประชาสัมพันธ์และสัมภาษณ์ ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม เกี่ยวกับธุรกิจอาหาร และสาำธิต กองประชาสัมพันธ์ 09:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
7305 29 เม.ย. 2556 130410313 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่อเรื่องเอกสารในการรับทุนการศึกษา กองคลัง 09:00 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7306 29 เม.ย. 2556 130420010 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อส่งนักวิจัยเดินทางไปราชการต่างประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา 18:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7307 29 เม.ย. 2556 130420015 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01.อำนวยการร่วมจัดแสดงงานสถาปนิก '56 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18:00 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7308 29 เม.ย. 2556 130420016 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02.อำนวยการร่วมจัดแสดงงานสถาปนิก '56 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18:00 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7309 29 เม.ย. 2556 130420017 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03.อำนวยการร่วมจัดแสดงงานสถาปนิก '56 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18:00 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7310 29 เม.ย. 2556 130430050 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ประชุมสัมมนา โรงพยาบาลเลิดศิน 06:30 โรงแรมเวลคัม เวิร์ล บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ชลบุรี 1 เก๋งสองตอน
7311 30 เม.ย. 2556 130310270 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ไปแข่งขันกีฬา ณ มหาวิทยลัยบูรพา จ.ชลบุรี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 มหาวิทยาลัยบูรพา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7312 30 เม.ย. 2556 130310293 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7313 30 เม.ย. 2556 130310314 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ไปงานกีฬา ม.บูรพา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.บูรพา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7314 30 เม.ย. 2556 130310323 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไป ม.บูรพา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.บูรพา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7315 30 เม.ย. 2556 130310347 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไป ม.บูรพา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.บูรพา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7316 30 เม.ย. 2556 130310434 ฮภ-8150 กองกฎหมาย ประสานงานการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:25 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) 7 ตู้นั่งสี่ตอน
7317 30 เม.ย. 2556 130310436 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองกฎหมาย ประสานงานการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:10 ประจำศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง สำนักงานอธิการบดี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
7318 30 เม.ย. 2556 130310437 นค-4546(10ที่นั่ง) กองกฎหมาย ประสานงานการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (รับ-ส่ง บุคลากร) หน้าอาคาร 70 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) 06:20 ประจำหน่วยเลือกตั้งมหาวิทยาลัยฯ (ธัญบุรี) 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7319 30 เม.ย. 2556 130310455 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 06:30 กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7320 30 เม.ย. 2556 130310485 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัย ธนาคารกรุงเทพฯ สจส. 10:00 ภายในมหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
7321 30 เม.ย. 2556 130310561 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาพัฒนาบุคลากร กพน. 07:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 40 รถบัสโดยสาร
7322 30 เม.ย. 2556 130410123 อร-8846(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 07:00 ศูนย์พัฒนาการสวัสดิการผู้สูงอายุ คลอง5 ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7323 30 เม.ย. 2556 130410274 ญส-3852 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 วัดพระธรรมกายและไทยพีบีเอส 1 เก๋งสองตอน
7324 30 เม.ย. 2556 130410276 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับ-ส่งผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานอธิการบดี 06:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 เก๋งสองตอน
7325 30 เม.ย. 2556 130430015 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน นำคณะกรรมการจาก Temasek Foundation สาธารณรัฐสิงคโปร์ เดินทางไปประเมินติดตามผลความร่วมมือทางวิชาการ ที่ มทร.อีสาน สำนักงานอธิการบดี 07:00 จังหวัดนรราชสีมา 7 ตู้นั่งสี่ตอน
7326 30 เม.ย. 2556 130430043 40-0786(40ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ใหม่) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07:00 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก 50 รถบัสโดยสาร
7327 30 เม.ย. 2556 130430044 ฮภ-8149 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ใหม่) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07:00 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7328 30 เม.ย. 2556 130430051 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ประชุมสัมมนา โรงพยาบาลเลิดศิน 06:30 โรงแรมเวลคัม เวิร์ล บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ชลบุรี 1 เก๋งสองตอน
7329 1 พ.ค. 2556 130310315 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ไป ม.บูรพา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.บูรพา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7330 1 พ.ค. 2556 130310324 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไป ม.บูรพา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ไป ม.บูรพา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7331 1 พ.ค. 2556 130310338 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7332 1 พ.ค. 2556 130310486 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยลัยฯ สจส. 09:30 มหาวิทยาลัยฯ 4 นั่งสองตอนแวน
7333 1 พ.ค. 2556 130330034 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พาคณาจารย์ไปเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7334 1 พ.ค. 2556 130410112 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน คำคณะกรรมการจาก Temasek Foundation เดินทางไปประเมินติดตามผลความร่วมมือทางวิชาการที่ มทร.พระนคร มทร มทร.รัตนโกสินทร์ สำนักงานอธิการบดี 06:00 มทร.รัตนโกสินทร์ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
7335 1 พ.ค. 2556 130410116 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 07:30 ศูนย์พัฒนาการสวัสดิการผู้สูงอายุ คลอง5 ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7336 1 พ.ค. 2556 130410275 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับ-ส่งผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานอธิการบดี 06:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 เก๋งสองตอน
7337 1 พ.ค. 2556
ถึง 5 พ.ค. 2556
130430021 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานแข่งกีฬา ม.บูรพา กพน 08:00 จ.ชลบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7338 1 พ.ค. 2556
ถึง 5 พ.ค. 2556
130430021 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานแข่งกีฬา ม.บูรพา กพน 08:00 จ.ชลบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7339 1 พ.ค. 2556
ถึง 5 พ.ค. 2556
130430021 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานแข่งกีฬา ม.บูรพา กพน 08:00 จ.ชลบุรี 5 นั่งสามตอนแวน
7340 1 พ.ค. 2556
ถึง 2 พ.ค. 2556
130430025 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 ตู้นั่งสี่ตอน
7341 1 พ.ค. 2556 130430045 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ใหม่) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07:00 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7342 1 พ.ค. 2556 130430046 นค-4554(10 ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ใหม่) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07:00 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7343 1 พ.ค. 2556 130430047 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ใหม่) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07:00 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7344 1 พ.ค. 2556 130430048 ฮภ-8149 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ใหม่) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07:00 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7345 1 พ.ค. 2556 130430052 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ประชุมสัมมนา โรงพยาบาลเลิดศิน 06:30 โรงแรมเวลคัม เวิร์ล บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ชลบุรี 1 เก๋งสองตอน
7346 1 พ.ค. 2556 130430070 นค-4535 (10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ติดต่อประสานงาน จ.ปราจีนบุรี สอ.ใหม่ 08:00 จ.ปราจีนบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7347 1 พ.ค. 2556 130430080 40-0786(40ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการพัฒนาบุคลากร (อาจารย์ใหม่) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07:00 จ.นครนายก(ภูเขางามรีสอร์ท ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 50 รถบัสโดยสาร
7348 2 พ.ค. 2556 130110184 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมสภาวิชาการ เวลา 9.30 น. ณ มังคลอุบล สวพ. 09:20 สอ.ใหม่ 1 เก๋งสองตอน
7349 2 พ.ค. 2556 130310316 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ไป ม.บูรพา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.บูรพา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7350 2 พ.ค. 2556 130310325 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไป ม.บูรพา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ม. บูรพา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7351 2 พ.ค. 2556 130310339 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7352 2 พ.ค. 2556 130310487 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบๆมหาวิทยาลัยฯ หอพักฝึก โรงอาหาร สจส. 09:30 มหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
7353 2 พ.ค. 2556 130330035 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พาคณาจารย์ไปเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7354 2 พ.ค. 2556 130410115 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน นำคณะกรรมการจาก Temasek Foundation สาธารณรัฐสิงคโปร์เดินทางไปประเมินติดตามผลความร่วมมือทางวิชาการที่ มทร.กรุงเทพ สำนักงานอธิการบดี 06:00 มทร.กรุงเทพ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
7355 2 พ.ค. 2556 130410210 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. ไปรับผู้เชี่ยวชาญที่สนามบินสุวรรณภูมิมาส่งที่โรงเเรมราชบงกช 2. พาเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์เเละเลี้ยงต้อนรับ อาคารชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
7356 2 พ.ค. 2556 130410260 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ สัมภาษณ์คณบดีธนาเกี่ยวกับประติมากรรมบัวทอง และนักศึกษาต่างชาติ กองประชาสัมพันธ์ 10:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7357 2 พ.ค. 2556 130410262 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01.ส่งงานสถาปนิก '56 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7358 2 พ.ค. 2556 130410267 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ไปประชุมเขียนบทความทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:30 ม.ธุรกิจบัณฑิต 7 ตู้นั่งสี่ตอน
7359 2 พ.ค. 2556 130410277 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี อบรมฐานข้อมูลcheqaonline สำนักงานอธิการบดี 06:00 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 เก๋งสองตอน
7360 2 พ.ค. 2556 130410287 นค-4530(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุุม จัดบูธวิชาการ โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 อิมแพคเมืองทองธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7361 2 พ.ค. 2556 130430064 ญส-3852 สำนักสหกิจศึกษา รับกลับจากการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
7362 2 พ.ค. 2556 130510020 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฎศิลป์ 9 ชั้น 08:30 วัดโพสพ คลอง 2 10 รถบัสโดยสาร
7363 3 พ.ค. 2556 130310317 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ไป ม.บูรพา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.บูรพา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7364 3 พ.ค. 2556 130310326 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไป ม.บูรพา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.บูรพา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7365 3 พ.ค. 2556 130310340 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7366 3 พ.ค. 2556 130310488 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบๆ มหาวิทยาลัยฯ ธนาคาร โรงอาหาร สจส. 09:00 มหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
7367 3 พ.ค. 2556 130330036 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พาคณาจารย์ไปเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7368 3 พ.ค. 2556 130410225 ฮภ-8150 สำนักบัณฑิตศึกษา ประชุมโครงการ "แผนการพัฒนากำลังคนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยใช้เงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศจากญี่ปุ่น" อาคารสำนักงานอธิการบดี 11:00 อาคารฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7369 3 พ.ค. 2556 130410253 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. ประชุมหารือในหัวข้อ ET Robot Contests Programming contest ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. พาผู้เชี่ยวชาญเยี่ยมชม Campus Tour , Robot Club เเละเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี 3. ไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ โรงเเรมราชบงกช 08:45 สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ,Campus Tour ,Robot Club,คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี,สนามบินสุวรรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7370 3 พ.ค. 2556 130410259 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ และสัมภาษณ์นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกระเทาะเม็ดบัวแห้ง กองประชาสัมพันธ์ 10:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7371 3 พ.ค. 2556 130410263 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02.ส่งงานสถาปนิก '56 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7372 3 พ.ค. 2556 130410273 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปนิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 บ.กันตนา และบ.อินโนเวชั่น 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7373 3 พ.ค. 2556 130410284 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุุม จัดบูธวิชาการ โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 อิมแพคเมืองทองธานี 2 เก๋งสองตอน
7374 3 พ.ค. 2556 130410284 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุุม จัดบูธวิชาการ โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 อิมแพคเมืองทองธานี 2 เก๋งสองตอน
7375 3 พ.ค. 2556 130410293 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประชุมสัมมนา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:30 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
7376 3 พ.ค. 2556 130410314 ญส-3852 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการซื้อของในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:30 วัดราชนัดดา เขตพระนคร 3 เก๋งสองตอน
7377 3 พ.ค. 2556 130410335 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ เซนต์เอกสารสอบวิทยานิพนธ์ อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ 08:30 NXP หลักสี่ ลาดพร้าว นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7378 3 พ.ค. 2556 130410338 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ไปยื่นเอกสารที่สถานฑูต สำนักงานอธิการบดี 09:00 สถานฑูตเยอรมัน สาทร 1 เก๋งสองตอน
7379 4 พ.ค. 2556 130310318 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ไป ม.บูรพา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.บูรพา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7380 4 พ.ค. 2556 130310327 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไป ม.บูรพา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.บุรพา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7381 4 พ.ค. 2556 130310489 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัยฯ สจส. 09:00 มหาวิทยาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
7382 4 พ.ค. 2556 130410264 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03.ส่งงานสถาปนิก '56 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7383 4 พ.ค. 2556 130410286 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุุม จัดบูธวิชาการ โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 อิมแพคเมืองทองธานี 2 เก๋งสองตอน
7384 5 พ.ค. 2556 130310319 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ไป ม.บูรพา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.บูรพา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7385 5 พ.ค. 2556 130310328 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไป ม.บูรพา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.บูรพา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7386 5 พ.ค. 2556 130420011 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรับนักวิจัยที่กลับจากการเดินทางไปราชการ โดยเที่ยวบิน TG629 ถึงสนามบินเวลา 15.50 น. สนามบินสุวรรณภูมิ 16:30 สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7387 5 พ.ค. 2556 130420022 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04.เก็บงานจัดแสดงงานสถาปนิก '56 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี 20:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7388 5 พ.ค. 2556 130420023 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 05.เก็บงานจัดแสดงงานสถาปนิก '56 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี 20:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7389 5 พ.ค. 2556 130420024 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06.เก็บงานจัดแสดงงานสถาปนิก '56 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี 20:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7390 5 พ.ค. 2556
ถึง 10 พ.ค. 2556
130430004 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าพื้นที่กลุ่มแม่บ้าน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 จังหวัดสกลนคร 20 ตู้นั่งสี่ตอน
7391 5 พ.ค. 2556
ถึง 10 พ.ค. 2556
130430005 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าพื้นที่พบกลุ่มแม่บ้าน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 จังหวัดสกลนคร 20 ตู้นั่งสี่ตอน
7392 5 พ.ค. 2556 130510032 นค-4535 (10 ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ส่งคณะอาจารย์และนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม อาคารสำนักงานอธิการบดี 05:00 สนามบินสุวรณภูมิ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
7393 5 พ.ค. 2556 130510033 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ส่งคณะอาจารย์และนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม อาคารสำนักงานอธิการบดี 05:00 สนามบินสุวรณภูมิ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
7394 5 พ.ค. 2556 130510041 อร-9834(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ส่งเอกสาร กสทช. สถานีวิทยุ อาคารฟอร์จูน 10:10 รัชดา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7395 5 พ.ค. 2556 130530016 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานขนของคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 07:00 จ.นครนายก 2 รถบัสโดยสาร
7396 6 พ.ค. 2556 130310320 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ไป ม.บูรพา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.บูรพา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7397 6 พ.ค. 2556 130310329 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไป ม.บูรพา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.บูรพา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7398 6 พ.ค. 2556 130510014 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเขียนรูปวัดกล้าชะอุ่ม คลอง 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 วัดกล้าชะอุ่ม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7399 7 พ.ค. 2556 130310237 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
7400 7 พ.ค. 2556 130310240 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132