ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
6701 12 มี.ค. 2556 130310140 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ไปส่งเอกสารที่ สสวท. และสถาบันคลังสมองแห่งชาตื กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา 09:00 สสวท และสถาบันคลังสมองแห่งชาติ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6702 12 มี.ค. 2556 130310148 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับส่งนักดนตรี ในการแสดงงาน 111 ปี เมืองธัญบุรี อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 14:00 ห้างสรรพสินค้า ฟิวเจอร์ปาครังสิต 50 รถบัสโดยสาร
6703 12 มี.ค. 2556 130310150 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับส่งนักแสดง งาน 111 ปี เมืองธัญบุรี อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 10:00 ห้างสรรพสินค้าฟวเจอร์ปาครังสิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6704 12 มี.ค. 2556 130310159 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปติดต่อราชการ กรมบัญชีกลาง สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 1 เก๋งสองตอน
6705 12 มี.ค. 2556 130310165 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมกรรมการกองทุนงานวิจัย 1/56 สวพ. 13:00 สำนักงานอธิการบดี 2 เก๋งสองตอน
6706 12 มี.ค. 2556 130310172 ญส-3852 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับเอกสาร อาคารศึกษาศาสตร์1 09:00 กระทรวงศึกษาธิการ และ ม.เซนจอห์น 3 เก๋งสองตอน
6707 12 มี.ค. 2556
ถึง 13 มี.ค. 2556
130330006 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ดูสถานที่จัดสัมนา กพน 06:00 ประจวบ 4 นั่งสามตอนแวน
6708 12 มี.ค. 2556 130330029 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปอบรมให้นักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 สิงห์บุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
6709 13 มี.ค. 2556 121210065 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำข้อสอบที่โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว (สอบตรง คุณวุฒิ ม.6/ปวช. และ ปวส.) สวท. 07:00 โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6710 13 มี.ค. 2556 121210399 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
6711 13 มี.ค. 2556 130210201 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น อาคารวิทยบริการ 07:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 3 เก๋งสองตอน
6712 13 มี.ค. 2556
ถึง 14 มี.ค. 2556
130230074 40-0785(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาออกค่ายโครงการครุศาสตร์โยธาร่วมใจช่วยโรงเรียนขาดแคลน อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 โรงเรียนวัดท่ามะนาว 50 รถบัสโดยสาร
6713 13 มี.ค. 2556 130310051 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รัย-ส่งผู้ทรงคูณวุฒิ ภาิควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ-ม.จุฬา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 16:00 ภาิควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ-ม.จุฬา 1 เก๋งสองตอน
6714 13 มี.ค. 2556 130310052 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประสานแหล่งฝึกทักษะ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 09:00 รพสต.บางขะแยง ปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6715 13 มี.ค. 2556 130310064 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ กพน. 07:00 ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6716 13 มี.ค. 2556 130310071 ญส-3852 สภาคณาจารย์และข้าราชการ อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร งานเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 บ้านพักสวัสดิการ ตึก 7 05:30 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า ถ.เจริญกรุง 1 เก๋งสองตอน
6717 13 มี.ค. 2556 130310115 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี วันพุธ ที่ 13 มีค 56 เวลา 13.00- 16.00น. คณะศิลปศาสตร์ อาคารปฏิบัติการ 9 ชั้น 09:00 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6718 13 มี.ค. 2556 130310123 อร-9834(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมมนาเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา อาคารวิทยบริการ 05:30 โรงแรมแม่น้ำรามาดพลาซ่า 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6719 13 มี.ค. 2556 130310194 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นรายการ The shock festival คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 07:30 ที่ JSL สตูดิโอ ซอยลาดพร้าว 107 กทม 7 ตู้นั่งสี่ตอน
6720 13 มี.ค. 2556 130310199 ฮภ-8149 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูนักศึกษาในโครงการฝึกทักษะ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6721 13 มี.ค. 2556 130310200 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปทำประชาพิจารณ์ พรบ.ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6722 13 มี.ค. 2556 130310210 นค-4544(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ช่อง 9 ทำข่าวพิพิธภัณฑ์บัว และบริเวณมหาวิทยาลัย ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:00 พิพิธภัณฑ์บัว 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6723 13 มี.ค. 2556 130310212 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมที่มหาวิทยาลัยเกษตร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 มหาวิทยาลัยเกษตร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6724 13 มี.ค. 2556 130320024 ฮภ-8150 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมงานสวดอภิธรรมศพบิดาของบุคลากรถึงแก่กรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 17:00 วัดบางพูน จ.ปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6725 13 มี.ค. 2556 130320025 ฮภ-8151 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมงานสวดอภิธรรมศพบิดาของบุคลากรถึงแก่กรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 17:00 วัดบางพูน จ.ปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6726 13 มี.ค. 2556
ถึง 15 มี.ค. 2556
130330030 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาไปอบรมสัมมนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 08:00 จ.นคราชสีมา 50 รถบัสโดยสาร
6727 13 มี.ค. 2556
ถึง 15 มี.ค. 2556
130330037 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาไปอบรมสัมมนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 08:00 จ.นครราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6728 14 มี.ค. 2556 121210066 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควบคุมและกำกับการขนย้ายข้อสอบที่โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว มา สวท.มทร.ธัญบุรี สวท. 08:00 โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6729 14 มี.ค. 2556 121210400 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
6730 14 มี.ค. 2556 130310038 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ดูสถานที่จัดสัมมนา กพน. 09:00 กทม. 4 นั่งสามตอนแวน
6731 14 มี.ค. 2556 130310065 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ กพน. 07:00 ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6732 14 มี.ค. 2556 130310072 ญส-3852 สภาคณาจารย์และข้าราชการ อบรมโครงการเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 บ้านพักสวัสดิการ ตึก 7 05:30 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า ถ.เจริญกรุง 1 เก๋งสองตอน
6733 14 มี.ค. 2556 130310124 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมมนาเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา อาคารวิทยบริการ 05:30 โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่า 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6734 14 มี.ค. 2556 130310141 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอไปงานศพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 13:00 นครปฐม 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6735 14 มี.ค. 2556 130310145 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอรถไปงานศพ(ให้อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 13:00 นครปฐม 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6736 14 มี.ค. 2556 130310152 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการแสดงพระราชทานเพลิงศพ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 09:00 วัดบ่อตะกั่ว อ.เมือง จ.นครปฐม 45 ตู้นั่งสี่ตอน
6737 14 มี.ค. 2556 130310152 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการแสดงพระราชทานเพลิงศพ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 09:00 วัดบ่อตะกั่ว อ.เมือง จ.นครปฐม 45 ตู้นั่งสี่ตอน
6738 14 มี.ค. 2556 130310152 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการแสดงพระราชทานเพลิงศพ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 09:00 วัดบ่อตะกั่ว อ.เมือง จ.นครปฐม 45 ตู้นั่งสี่ตอน
6739 14 มี.ค. 2556 130310155 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขนวัสดุอุปกรณ์ อาคารพวงชมพู 10:00 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6740 14 มี.ค. 2556 130310163 ญส-3851 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำเล่มหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรของแต่ละคณะฯ ส่ง สกอ. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 10:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2 เก๋งสองตอน
6741 14 มี.ค. 2556 130310168 ญส-3850 กองกฎหมาย ยื่นคำให้การ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ศาลปกครองกลาง 2 เก๋งสองตอน
6742 14 มี.ค. 2556 130310178 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม หน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6743 14 มี.ค. 2556 130310192 ฮภ-8150 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมงานฌาปณกิจศพบิดาบุคลากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 14:00 วัดบางพูน จ.ปทุมธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6744 14 มี.ค. 2556 130310193 ฮภ-8151 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมงานฌาปกิจศพบิดาบุคลากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 14:00 วัดบางพูน จ.ปทุมธานี 13 ตู้นั่งสี่ตอน
6745 14 มี.ค. 2556 130310197 นค-4530(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ต่อวีซ่าอาจารย์ชาวต่างประเทศ ศูนย์นักศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 13:30 กองตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) สามโคก 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6746 14 มี.ค. 2556 130320017 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องลงเวลา 21.00 น. 20:00 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6747 15 มี.ค. 2556 121210401 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
6748 15 มี.ค. 2556 130210140 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการรับข้อสอบเข้า ประจำปีการศึกษา 2556 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 สวท. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6749 15 มี.ค. 2556 130210228 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับถ้วยรางวัล กพน. 10:00 บ.รางวัลไทย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6750 15 มี.ค. 2556 130210287 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:00 สถาบันวิจัยจุฬาำภรณ์ หลักสี่ กรุงะทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6751 15 มี.ค. 2556 130210309 ญส-3852 คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมท่ีกระทรวงศึกษาธิการ คณะศิลปศาสตร์ 07:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 เก๋งสองตอน
6752 15 มี.ค. 2556 130210321 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ดร.สมหมาย 08-9900-3227) สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องลงเวลา 04.30 น. 04:00 หมู่บ้านสินธานีแกรนด์ คลองห้า เลขที่ 31/400 ซอย P7 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6753 15 มี.ค. 2556 130210386 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับนักศึกษากลับจากวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 15:00 หน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6754 15 มี.ค. 2556 130210387 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับนักศึกษากลับจากวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 15:00 หน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6755 15 มี.ค. 2556 130210388 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปรับนักศึกษากลับจากวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 15:00 หน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6756 15 มี.ค. 2556 130310002 ฮภ-8151 คณะบริหารธุรกิจ ไปรับข้อสอบเข้า คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 สวท. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6757 15 มี.ค. 2556 130310031 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมเตรียมงานแฟชั่นโชว์ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 ม.ธุรกิจบัณฑิต 30 รถบัสโดยสาร
6758 15 มี.ค. 2556 130310039 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมสัมมนา กพน. 09:00 กทม. 4 นั่งสามตอนแวน
6759 15 มี.ค. 2556 130310050 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปติดตั้งผลงานศิลปนิพนธ์ (อาจารย์นรากร สิทธิเทศ 081-8620779 ไปกับรถ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 13:00 มศว. ประสานมิตร 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6760 15 มี.ค. 2556 130310067 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับวิทยากร ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 11:00 สำนักงานอธิการบดี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6761 15 มี.ค. 2556 130310073 ญส-3851 สภาคณาจารย์และข้าราชการ อบรมโครงการงานเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่3 บ้านพักสวัสดิการ ตึก 7 05:30 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า ถ.เจริญกรุง 1 เก๋งสองตอน
6762 15 มี.ค. 2556 130310100 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โครงการบริการวิชาการ อาคาร 1 08:00 กระทรวงเกษตร (ราชดำเนิน) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6763 15 มี.ค. 2556 130310125 อร-9834(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมมนาเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา อาคารวิทยบริการ 05:30 โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่า 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6764 15 มี.ค. 2556 130310129 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมมนาเวทีปัญญา สัมมนาวาที อาคารวิทยบริการ 06:00 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6765 15 มี.ค. 2556 130310157 ญส-3850 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการป้องกันและกำจัดหนอนผีเสื้อเจาะไม้สัก อาคารกลุ่มนวัตกรรม1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาติ จ.ปทุมธานี มบ.ชมฟ้า ซ.10 08:00 อาคารกลุ่มนวัตกรรม1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาติ จ.ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
6766 15 มี.ค. 2556 130310158 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับวิทยากรโครงการศิลปวัฒนธรรม วิศว 9 ชั้น 09:00 จ.ปทุมธานี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6767 16 มี.ค. 2556 121210068 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งข้อสอบให้คณะที่เป็นสนามสอบ (กรณีฉุกเฉิน) ในวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.) สวท. 07:00 คณะใน มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6768 16 มี.ค. 2556 130110167 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจัดส่งข้อสอบตามภาควิชาต่างๆ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปี 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 ตามภาควิชา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สวท. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6769 16 มี.ค. 2556 130110170 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการส่งขอสอบตามภาค ในการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 ภาควิชา และ สวท. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6770 16 มี.ค. 2556 130210065 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:30 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6771 16 มี.ค. 2556 130210086 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช. และ ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์ 08:30 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6772 16 มี.ค. 2556 130210432 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี บริการเจ้าหน้าที่บุคลากรไปร่วมงานพิธัมงคลสมรส นายเอกนรินทร์ พุทธบรรจง ตึกอธิการบดี 17:00 คลองเจ็ด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6773 16 มี.ค. 2556 130220003 นค-4543(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 06:45 คลองหก 11 ตู้นั่งสี่ตอน
6774 16 มี.ค. 2556 130220014 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบไปส่ง สวท. 2 รอบ(รอบ 12.00 น. และรอบ 16.00 น.) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 สวท. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6775 16 มี.ค. 2556
ถึง 17 มี.ค. 2556
130230062 40-0785(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ไปจัด"โครงการมอบสื่อให้น้อง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์" วันที่ 16-17 มีนาคม 2556 บริเวณลาพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 (อาคาร สอ.เดิม) 05:00 โรงเรียนเขาวังแก้ว จังหวัดชลบุรี 60 รถบัสโดยสาร
6776 16 มี.ค. 2556
ถึง 17 มี.ค. 2556
130230063 40-0786(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ไปจัดโครงการมอบสื่อให้น้องฯ วันที่ 16-17 มีนาคม 2556 บริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 (อาคาร สวท.) 05:00 โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว จ.ชลบุรี 30 รถบัสโดยสาร
6777 16 มี.ค. 2556 130310034 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุม กพน 09:00 กระทรวงศึกษาธิการ/สกอ 2 นั่งสามตอนแวน
6778 16 มี.ค. 2556 130310227 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 09:00 ศูนย์ราชการ ทีโอที 2 เก๋งสองตอน
6779 16 มี.ค. 2556 130320009 ญส-3851 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุม ปอมท.ครั้งที่ 3/56 บ้านพักสวัสดิการ ตึก 7 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด ทุ่งครุ 3 เก๋งสองตอน
6780 16 มี.ค. 2556 130320026 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับส่งข้อสอบเข้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 อาคารศึกษาศาสตร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6781 16 มี.ค. 2556 130330089 ฮภ-8151 กองประชาสัมพันธ์ สำรวจเส้นทาง ประสานการทำข่าวประชาสัมพันธ์ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติ กองประชาสัมพันธ์ 07:00 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก จ.ลพบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6782 17 มี.ค. 2556 121210070 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งข้อสอบให้คณะที่เป็นสนามสอบ (กรณีฉุกเฉิน) ในวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.) สวท. 07:00 คณะใน มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6783 17 มี.ค. 2556 130110168 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดำเนินการจัดส่งข้อสอบตามภาควิชาฯ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 ภาควิชาฯ และ สวท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6784 17 มี.ค. 2556 130110171 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดส่งข้อสอบตามภาควิชา ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 ภาควิชา และ สวท. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6785 17 มี.ค. 2556 130210066 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:30 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6786 17 มี.ค. 2556 130210087 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช. และ ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์ 08:30 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท) 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6787 17 มี.ค. 2556 130210141 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดส่งข้อสอบในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี2556 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:30 สวท. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6788 17 มี.ค. 2556 130220015 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบไปส่ง สวท. 2 รอบ(รอบ 12.00 น. และรอบ 16.00 น.) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 สวท. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6789 17 มี.ค. 2556 130220017 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แข่งขันกีฬา กพน. 08:00 สนามไพน์เฮิร์สท 3 นั่งสามตอนแวน
6790 17 มี.ค. 2556 130230023 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานแต่งงานของเจ้าหน้าที่สำนักฯ อาคารวิทยบริการ 06:00 จ.พิษณุโลก 12 ตู้นั่งสี่ตอน
6791 17 มี.ค. 2556 130320007 อร-9834(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมมนาเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา อาคารวิทยบริการ 13:00 โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่า 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6792 17 มี.ค. 2556 130330018 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รวมเดินทางในงานมงคลสมรส ของนางสาวอรทัย และนายอาคม บุญนาค ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยวน จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 17 มีนาคม 2556 กพส 06:15 ศูนย์วัฒนธรรมไทยวน จังหวัดสระบรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
6793 17 มี.ค. 2556 130330019 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานมงคลสมรส เจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี กพส 07:30 จ.สระบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
6794 17 มี.ค. 2556 130330019 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานมงคลสมรส เจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี กพส 07:30 จ.สระบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
6795 17 มี.ค. 2556 130330019 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานมงคลสมรส เจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี กพส 07:30 จ.สระบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
6796 17 มี.ค. 2556 130330019 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ งานมงคลสมรส เจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี กพส 07:30 จ.สระบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
6797 17 มี.ค. 2556 130330019 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ งานมงคลสมรส เจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี กพส 07:30 จ.สระบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
6798 18 มี.ค. 2556 121210071 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งข้อสอบให้คณะที่เป็นสนามสอบ (กรณีฉุกเฉิน) ในวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 (สอบตรงคุณวุฒิ ปวส.) สวท. 07:00 คณะใน มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6799 18 มี.ค. 2556 121210402 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
6800 18 มี.ค. 2556 130110169 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดส่งข้อสอบตามภาควิชา ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 ภาควิชา และ สวท. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132