ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
1001 21 ก.พ. 2555 120210027 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาเข้าร่วมตอบปัญหาวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:30 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1002 21 ก.พ. 2555 120210092 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ขนของรางวัล + ของชำร่วย กพน. 10:00 ส.วินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ 3 นั่งสามตอนแวน
1003 21 ก.พ. 2555 120210098 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 11:00 บริษัท ไทยวาโก้ มหาชน จำกัด 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1004 21 ก.พ. 2555 120210099 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 11:00 บริษัท ไทยวาโก้ มหาชน จำกัด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1005 21 ก.พ. 2555 120210111 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับวิทยากรจาก MTI. สาธิตการแต่งหน้าให้กับนักศึกษาสาขาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ อาคารเอ็ม.ที่.ไอ. รัชดา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 อาคารเอ็ม.ที่.ไอ. รัชดา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1006 21 ก.พ. 2555 120210137 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเยี่ยมชม บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ 11:30 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 22 ตู้นั่งสี่ตอน
1007 21 ก.พ. 2555 120210141 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเยี่ยมชม บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ 11:30 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 22 ตู้นั่งสี่ตอน
1008 21 ก.พ. 2555 120210144 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาดูงาน บริษัท มาสเท็กซ์ จำกัด ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 11:00 บริษัท มาสเท็กซ์ จำกัด ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 22 ตู้นั่งสี่ตอน
1009 21 ก.พ. 2555 120210145 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาดูงาน บริษัท มาสเท็กซ์ จำกัด ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 11:00 บริษัท มาสเท็กซ์ จำกัด ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 22 ตู้นั่งสี่ตอน
1010 21 ก.พ. 2555 120210190 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน วิทยาลัยนวมินทราชูทิศและวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 วิทยาลัยนวมินทราชูทิศ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1011 21 ก.พ. 2555 120210191 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน วิทยาลัยนวมินทราชูทิศและวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 วิทยาลัยนวมินทราชูทิศ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1012 21 ก.พ. 2555 120210217 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ พนักงานขับรถขอลาพักผ่อน 1 วัน - 08:00 - 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1013 21 ก.พ. 2555 120210222 ญส-3852 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)534/4 ซ.พัฒนาการ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 07:30 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)534/4 ซ.พัฒนาการ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
1014 21 ก.พ. 2555 120210285 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สัมมนา นวัตกรรมเขียวกบการชับเคลื่อประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1015 21 ก.พ. 2555 120210341 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
1016 21 ก.พ. 2555 120210342 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1017 21 ก.พ. 2555 120210347 ญส-3851 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกงาน บริษัท วีไซน์แลบ จ.นนทบุรี และ บริษัท เนชัน บรอดแคสดิ้ง บางนา อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 บริษัท วีไซน์แลบ และ บริษัท เนชั่น 1 เก๋งสองตอน
1018 21 ก.พ. 2555 120210355 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเอกสาร อาคาร ICT 14:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 นั่งสองตอนแวน
1019 22 ก.พ. 2555 120110322 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ บริษัทเอเชียแปซิฟิก จำกัด จ.นนทบุรี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 08:00 จ.นนทบุรี 53 รถบัสโดยสาร
1020 22 ก.พ. 2555 120110468 ญส-3850 สภาคณาจารย์และข้าราชการ อบรมหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ 8 บ้านพักสวัสดิการตึก 7 07:30 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 1 เก๋งสองตอน
1021 22 ก.พ. 2555 120110610 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. ตึก สวท. 10:00 ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1022 22 ก.พ. 2555 120110753 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดเตรียมอุปกรณ์ใช้แข่งขันกอล์ฟการกุศล กพน. 10:00 สนามวินเซอร์ปาร์ค 4 นั่งสามตอนแวน
1023 22 ก.พ. 2555 120210112 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับวิทยากรจาก MTI. สาธิตการแต่งหน้าให้กับนักศึกษาสาขาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ อาคารเอ็ม.ที่.ไอ. รัชดา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 อาคารเอ็ม.ที่.ไอ. รัชดา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1024 22 ก.พ. 2555 120210209 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าวสกุลไทย สัมภาษณ์นักศีกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัล กองประชาสัมพันธ์ 08:00 เซ็นทรัล บางนา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1025 22 ก.พ. 2555 120210210 นค-4549(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เพื่อเข้าร่วมประชุม ณ สวทน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึก 9 ชั้น 07:30 อ.จามจุรีสแควร์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1026 22 ก.พ. 2555 120210223 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปสอบเทียบเครื่องมือวัด ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 07:30 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ ถ.พัฒนาการ 2 เก๋งสองตอน
1027 22 ก.พ. 2555 120210246 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ นำเครื่อง DVDR ไปซ่อม คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:30 บริษัท ไพโอเนียร์ พระราม 9 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1028 22 ก.พ. 2555 120210278 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปสัมมนาวิชาการฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:30 โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1029 22 ก.พ. 2555 120210294 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมการเตรียมงานของดีเมืองปทุมและงานกาชาด ประจำปี อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 13:00 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1030 22 ก.พ. 2555 120210332 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับส่งนักดนตรีผู้บรรเลงในงานคอนเสิร์ต Rajamangala Charity Concert# 17 My Idol Is? คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1031 22 ก.พ. 2555 120210337 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับส่งนักดนตรีผู้บรรเลงในงานคอนเสิร์ต Rajamangala Charity Concert# 17 My Idol Is? คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1032 22 ก.พ. 2555 120210338 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร อบรมมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา เบอร์โทรติดต่อ คุณกรุณา 081-8199470 หน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต) 08:00 ห้องรินลอุบล มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1033 22 ก.พ. 2555 120210369 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:30 อิมแพ็คเมืองทอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1034 22 ก.พ. 2555 120210390 ญส-3852 สำนักบัณฑิตศึกษา ไปส่งเอกสารที่ สกอ. อาคาร ICT 14:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 เก๋งสองตอน
1035 22 ก.พ. 2555 120210421 ภศ-5783(4ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับป้ายไวนิลงานกอล์ฟการกุศลราชมงคล ประจำปี 2554 กองประชาสัมพันธ์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 17:30 คลอง 4 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1036 22 ก.พ. 2555 120230029 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน อ่างเก็บน้ำห้วยโสมง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 44 รถบัสโดยสาร
1037 22 ก.พ. 2555 120230045 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อวิพากษ์หลักสูตร คณะ 08:00 มทร.สุวรรณภูมิ วาสุกรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1038 22 ก.พ. 2555 120230046 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปดูงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 อยุธยา ศิลปาชีพบางไทร 13 ตู้นั่งสี่ตอน
1039 22 ก.พ. 2555 120230048 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปดูงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 อยุธยา ศิลปาชีพบางไทรและตลาดน้ำอโยธยา 11 ตู้นั่งสี่ตอน
1040 22 ก.พ. 2555 120230049 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปดูงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 อยุธยาและตลาดน้ำอโยธยา 11 ตู้นั่งสี่ตอน
1041 22 ก.พ. 2555 120230057 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อร่วมงานสวดอภิธรรมศพ ของมารดาของข้าราชการ (นางสายสมร อภิญญานนท์ หสล.) คณเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 จ.ขอนแก่น 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1042 23 ก.พ. 2555 111210449 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน กพน. 09:00 สนามวินเซอร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1043 23 ก.พ. 2555 120110469 ญส-3850 สภาคณาจารย์และข้าราชการ อบรมหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ 8 บ้านพักสวัสดิการตึก 7 07:30 โรงแรมปทุนวันปริ๊นเซส 1 เก๋งสองตอน
1044 23 ก.พ. 2555 120110752 อว-9418(10ที่นั้ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดเตรียมสถานที่แข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล กพน. 10:00 สนามวินเซอร์ปาร์ค 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1045 23 ก.พ. 2555 120120045 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับพระ วัดรอบมหาวิทยาลัย 05:30 ชมรมพุทธ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1046 23 ก.พ. 2555 120130098 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาทัศนศึกษาฝึกปฏิบัติถ่ายภาพนอกสถานที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 จังหวัดอยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
1047 23 ก.พ. 2555 120210174 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 สยามพารากอน บริษัท อาร์ท แอนด์ เทคโนโลยี 13 ตู้นั่งสี่ตอน
1048 23 ก.พ. 2555 120210175 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 สยามพารากอน บริษัท อาร์ท แอนด์ เทคโนโลยี 13 ตู้นั่งสี่ตอน
1049 23 ก.พ. 2555 120210176 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 สยามพารากอน บริษัท อาร์ท แอนด์ เทคโนโลยี 13 ตู้นั่งสี่ตอน
1050 23 ก.พ. 2555 120210289 นค-4550(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจงานสพฐ. ตึก ICT 06:00 โรงแรมบางกอกพาเลซ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
1051 23 ก.พ. 2555 120210305 นค-4543(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ประชุมงบประมาณปี 56 หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 07:30 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1052 23 ก.พ. 2555 120210323 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับส่งนักดนตรีผู้บรรเลงในงานคอนเสิร์ต Rajamangala Charity Concert# 17 My Idol Is? คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 สำนักการสังคีต กรมศิลปากร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1053 23 ก.พ. 2555 120210334 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับส่งนักดนตรีผู้บรรเลงในงานคอนเสิร์ต Rajamangala Charity Concert# 17 My Idol Is? คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1054 23 ก.พ. 2555 120210334 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับส่งนักดนตรีผู้บรรเลงในงานคอนเสิร์ต Rajamangala Charity Concert# 17 My Idol Is? คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1055 23 ก.พ. 2555 120210352 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเทคนิคดอนเมือง อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 เทคนิคดอนเมือง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1056 23 ก.พ. 2555 120210353 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเทคนิคดอนเมือง อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 เทคนิคดอนเมือง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1057 23 ก.พ. 2555 120210370 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:30 อิมแพ็คเมืองทองธานี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1058 23 ก.พ. 2555 120210389 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่ง บรรณาธิการข่าวคม ชัด ลึก ทำข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย กองประชาสัมพันธ์ 08:30 หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก บางนา นิมิตรใหม่ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1059 23 ก.พ. 2555
ถึง 29 มี.ค. 2555
120210406 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการเรียนการสอน รับ อ.มณฑา ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ รับ อ.สอิ้ง ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1060 23 ก.พ. 2555 120210407 พอ-1530(4ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 09:00 ตลาดไท,แม็คโค,รังสิต 2 นั่งสองตอนแวน
1061 23 ก.พ. 2555
ถึง 29 มี.ค. 2555
120210433 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับส่งผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 11:15 คณะสื่อสาร 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1062 23 ก.พ. 2555 120210435 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 จังหวัดชลบุรี 1 เก๋งสองตอน
1063 23 ก.พ. 2555 120220030 ภศ-5783(4ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13:00 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1064 23 ก.พ. 2555 120230043 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและดูงานกระบวนการผลิตธนบัตร คณะศฺิลปกรรมศาสตร์ 07:30 อำเภอไชยศรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1065 23 ก.พ. 2555 120230056 ญส-3852 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซื้อไข่ไก่และไข่เป็ด เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติในวิชาการฟักไข่และการจัดการโรงฟัก สำนักงานสาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 09:00 บ.เกษตรฟาร์ม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2 เก๋งสองตอน
1066 24 ก.พ. 2555 111210452 กง-3446(4ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แข่งขันกอล์ฟการกุศล กพน. 07:00 กรุงเทพฯ 6 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1067 24 ก.พ. 2555 111210462 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แข่งขันกอล์ฟการกุศล กพน. 07:00 สนามวินเซอร์ กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1068 24 ก.พ. 2555 120110470 ญส-3850 สภาคณาจารย์และข้าราชการ อบรมหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ 8 บ้านพักสวัสดิการตึก 7 07:30 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 1 เก๋งสองตอน
1069 24 ก.พ. 2555 120110766 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปห้องสมุดแฟชั่น อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1070 24 ก.พ. 2555 120110767 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปห้องสมุดแฟชั่น อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1071 24 ก.พ. 2555 120110768 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปห้องสมุดแฟชั่น อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1072 24 ก.พ. 2555 120110769 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปห้องสมุดแฟชั่น อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1073 24 ก.พ. 2555 120110770 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปห้องสมุดแฟชั่น อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1074 24 ก.พ. 2555
ถึง 25 ก.พ. 2555
120130073 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาดูงาน โครงการดูงานด้านวิศวกรรมดิ้นและน้ำ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพัน 2555ณ เขื่อนพระราม6 จ.อยุธยา อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี และ เขื่อื่นป่าสักทธิ์ชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 07:30 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี 30 รถบัสโดยสาร
1075 24 ก.พ. 2555 120210130 ญส-3852 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปเป็นวิทยากร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1 เก๋งสองตอน
1076 24 ก.พ. 2555 120210165 ญส-3851 กองกฎหมาย นัดฟังคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ 1 เก๋งสองตอน
1077 24 ก.พ. 2555 120210290 นค-4543(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจงานสพฐ. ตึก ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 06:00 โรงแรมบางกอกพาเลซ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
1078 24 ก.พ. 2555 120210319 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์กอล์ฟการกุศล กองประชาสัมพันธ์ 06:00 สนามกอล์ฟวินเซอร์ปาร์คแอนด์กอล์ฟ สุวินทวงศ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1079 24 ก.พ. 2555 120210324 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษาวิชาการวิเคราะห์โครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 โรงแรมปทุมวัน พรินเซส 40 ตู้นั่งสี่ตอน
1080 24 ก.พ. 2555 120210325 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษาวิชาการวิเคราะห์โครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 โรงแรมปทุมวัน พรินเซส 40 ตู้นั่งสี่ตอน
1081 24 ก.พ. 2555 120210326 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษาวิชาการวิเคราะห์โครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 โรงแรมปทุมวัน พรินเซส 40 ตู้นั่งสี่ตอน
1082 24 ก.พ. 2555 120210328 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษาวิชาการวิเคราะห์โครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 โรงแรมปทุมวัน พรินเซส 40 ตู้นั่งสี่ตอน
1083 24 ก.พ. 2555 120210344 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน บันทึกภาพงานกอล์ฟการกุศล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 สนามกอล์ฟวินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ (ถ.สุวินทวงศ์) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1084 24 ก.พ. 2555 120210368 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ไปเลี้ยงอาหาร คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 ร้านอาหารเฮงหูฉลาม กรุงเทพฯ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1085 24 ก.พ. 2555 120210371 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:30 อิมแพ็คเมืองทองธานี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1086 24 ก.พ. 2555 120210403 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองคลัง ชำระเงินประกันสังคม และชำระหนี้สินธนาคารตามคลองต่าง ๆ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 09:00 สำนักงานประกันสังคมปทุมธานี และธนาคารตามคลอง 1 นั่งสองตอนแวน
1087 24 ก.พ. 2555 120210441 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รายงานตัว 90 วัน นักศึกษาจีนสิบสองปันนา รุ่นที่ 5 และนักศึกษาทุน มทร.ธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ 09:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามโคก จังหวัดปทุมธานี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1088 24 ก.พ. 2555 120210453 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานกอล์ฟการกุศล สวส 06:00 สนามกอล์ฟวินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1089 24 ก.พ. 2555 120230024 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:00 ศุนย์หม่อนไหม จังหวัดนครราชสีมา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1090 24 ก.พ. 2555 120230025 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:00 ศูนย์หม่อนไหม จังหวัดนครราชสีมา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1091 24 ก.พ. 2555 120230031 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:00 สูนยืหม่อนไหม จังหวัดนครราชสีมา 50 รถบัสโดยสาร
1092 24 ก.พ. 2555
ถึง 26 ก.พ. 2555
120230065 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ไปซื้อต้นไม้งานรับพระราชทานปริญญาบัตร อ.ภูเรือ จ.เลย กองกลาง 09:00 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1093 25 ก.พ. 2555 120120026 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ - ส่ง วิทยากรในโครงพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 กทม 1 เก๋งสองตอน
1094 25 ก.พ. 2555 120210159 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปราชการงานแสดงที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ( 9 ชั้น ) 11:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 13 ตู้นั่งสี่ตอน
1095 25 ก.พ. 2555 120210339 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ไปอัดรายการและแข่งขันรายการสมรภูมิไอเดีย ที่สตูดิโอ ช่อง 3 หนองแขม อาคาร 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 สตูดิโอ ช่อง 3 หนองแขม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1096 25 ก.พ. 2555 120210372 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:30 อิมแพ็คเมืองทองธานี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1097 25 ก.พ. 2555
ถึง 28 ก.พ. 2555
120210454 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อมบำรุงระบบเกียร์ สำนักงานอธิการบดี 13:00 บ.ปทุมธานีตังคะกาญจน์ จก 1 รถบัสโดยสาร
1098 25 ก.พ. 2555 120220026 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบสิ่งพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1099 25 ก.พ. 2555
ถึง 27 ก.พ. 2555
120230068 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ไปดูต้นไม้งานพระราชทานปริญญาบัตร อ.ภูเรือ จ.เลย กองกลาง 08:00 จ.เลย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1100 25 ก.พ. 2555 120230069 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปงานแต่งงานอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 05:00 อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132