ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
9301 22 ต.ค. 2556 131010070 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล รับ - ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เกษตร - จามจุรีแสควร์ สำนักงานอธิการบดี 11:00 ม.เกษตร - จามจุรีแสควร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9302 22 ต.ค. 2556 131010071 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิที่ จาุมจุรีแสควร์ สำนักงานอธิการบดี 10:00 จามจุรีแสควร์ 2 เก๋งสองตอน
9303 22 ต.ค. 2556 131010118 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี พาผู้บริหารศึกษาดูงาน หน้า สอ.ใหม่ 07:30 ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต 50 ตู้นั่งสี่ตอน
9304 22 ต.ค. 2556 131010118 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี พาผู้บริหารศึกษาดูงาน หน้า สอ.ใหม่ 07:30 ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต 50 ตู้นั่งสี่ตอน
9305 22 ต.ค. 2556 131010120 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 06:00 ทำเนียบองค์มนตรี 2 เก๋งสองตอน
9306 22 ต.ค. 2556 131010124 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุม ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะิวิศวกรรมศาสตร์ 07:25 ห้องมิ่งเมืองชั้น 4 โรงแรม เดอะทวิน ทาวน์เวอร์ ปทุมวัน 1 เก๋งสองตอน
9307 22 ต.ค. 2556 131030024 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี (นายกสภา) หน้า สอ.ใหม่ 08:00 จ.สิงห์บุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9308 23 ต.ค. 2556 130610166 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9309 23 ต.ค. 2556 130930026 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาออกปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 11111 45 รถบัสโดยสาร
9310 23 ต.ค. 2556 130930031 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาออกปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 11111 45 รถบัสโดยสาร
9311 23 ต.ค. 2556 130930037 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาออกปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 11111 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9312 23 ต.ค. 2556 131010106 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารสำนักงานอธิการบดี 09:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9313 24 ต.ค. 2556 130610167 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9314 24 ต.ค. 2556 130910180 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(นายชุมพล เที่ยงธรรม) บริษัท ไทยนครอินทิเม็กซ์ จำกัด เลขที่ 79แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล ตึกสำนักงานอธิการบดี(ใหม่)มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9315 24 ต.ค. 2556 130910181 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) 27/50 ซ.แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 1 เก๋งสองตอน
9316 24 ต.ค. 2556 130910182 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายสู่บุญ วุฒิวงศ์) 355/34 ซ.อาภาภิรมย์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล ตึกสำนักงานอธิการบดี(ใหม่) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9317 24 ต.ค. 2556 130930027 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาออกปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 11111 45 รถบัสโดยสาร
9318 24 ต.ค. 2556 130930032 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาออกปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 11111 45 รถบัสโดยสาร
9319 24 ต.ค. 2556 130930038 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาออกปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 11111 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9320 24 ต.ค. 2556 131010113 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ทำวีซ่าสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 สถานฑูตฟิลิปปินส์ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
9321 24 ต.ค. 2556 131010137 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค (ฟังคำสั่งศาลฎีกา) หน้า สอ.ใหม่ 08:30 ศาลอำเภอธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
9322 25 ต.ค. 2556 130610169 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9323 25 ต.ค. 2556 130930028 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาออกปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 11111 45 รถบัสโดยสาร
9324 25 ต.ค. 2556 130930033 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาออกปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 11111 45 รถบัสโดยสาร
9325 25 ต.ค. 2556 130930039 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาออกปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 11111 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9326 25 ต.ค. 2556 131010042 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ไปประชุมที่ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 ไปประชุมที่ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
9327 25 ต.ค. 2556 131010142 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 08:00 บ.ไทย ออโต้ ทูลล์ แอนด์ ดาย จำกัด ปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9328 25 ต.ค. 2556 131010156 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองประชาสัมพันธ์ หน้า สอ.ใหม่ 13:00 วิภาวดี 12 2 เก๋งสองตอน
9329 25 ต.ค. 2556 131010157 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร คณะบริหาร 14:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
9330 25 ต.ค. 2556
ถึง 26 ต.ค. 2556
131030012 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สารสนเทศ สารสนเทศ 06:00 จ.ชลบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
9331 25 ต.ค. 2556 131030066 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี คณะสถาปัตย 14:00 จ.สิงห์บุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
9332 26 ต.ค. 2556 131020005 ญส-3852 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุม ปอมท. ครั้งที่ 9/56 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า 07:30 ม.ศิลปกร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 1 เก๋งสองตอน
9333 26 ต.ค. 2556 131030055 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองคลัง งานฌาปณกิจศพ ตึำกสำนักงานอธิการบดี 11:30 ณ วัดวังขอน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9334 26 ต.ค. 2556 131030055 ฮภ-8150 กองคลัง งานฌาปณกิจศพ ตึำกสำนักงานอธิการบดี 11:30 ณ วัดวังขอน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9335 26 ต.ค. 2556
ถึง 27 ต.ค. 2556
131030056 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ (งานทอดกฐิน) คณะศิลปศาสตร์ 07:00 จ.นครสวรรค์ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9336 26 ต.ค. 2556
ถึง 27 ต.ค. 2556
131030056 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ (งานทอดกฐิน) คณะศิลปศาสตร์ 07:00 จ.นครสวรรค์ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9337 27 ต.ค. 2556
ถึง 31 ต.ค. 2556
130730047 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก กพน 07:00 มรภ.เพรชบุรี จ.เพรชบุรี 50 รถบัสโดยสาร
9338 27 ต.ค. 2556
ถึง 31 ต.ค. 2556
130730048 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก กพน. 07:30 มรภ.เพชรบุรี จ.เพชรบุรี 50 รถบัสโดยสาร
9339 28 ต.ค. 2556 130610170 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9340 28 ต.ค. 2556 130910137 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความฯ ภาควิชาอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9341 28 ต.ค. 2556 131010027 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไป มทร.พระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 ไป มทร.พระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ 2 เก๋งสองตอน
9342 28 ต.ค. 2556 131010143 ญส-3851 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุม ปคมทร. สมัยวิสามัญครั้งที่ 1/56 ภาคไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11:30 ห้องประชุมบัวม่วง 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร 1 เก๋งสองตอน
9343 28 ต.ค. 2556 131010159 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ส่งเอกสาร อาคารสำนักงานอธิการบดี 10:00 สำนักงบประมาณ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9344 28 ต.ค. 2556 131010161 ฮภ-8150 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ส่งคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานอธิการบดี 09:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9345 28 ต.ค. 2556 131030068 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 06:30 จ.สิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9346 29 ต.ค. 2556 130610171 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9347 29 ต.ค. 2556 130910174 ญส-3851 กองคลัง ชำระเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์ปทุม สหกรณ์ ศธ. 1 เก๋งสองตอน
9348 29 ต.ค. 2556 131010158 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ไปกรมบัญชี 2 เก๋งสองตอน
9349 29 ต.ค. 2556 131010166 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ เพื่อตรวจดูการซ่่อมการรับปริญญา สอ.ใหม่ 07:00 มทร.รัตนโกสินทร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9350 29 ต.ค. 2556 131010167 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะคหกรรมศาสตร์ ซื้อของเตรียมงาน ตึกพวงชมพู 09:00 ตลาดไทย 6 ตู้นั่งสี่ตอน
9351 29 ต.ค. 2556 131010170 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ส่งเอกสาร ด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 10:00 สำนักงบประมาณ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9352 29 ต.ค. 2556 131010171 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร (นำนักศึกษาประเทศ อินโดนิเซีย เข้าสถานฑูต) คณะบริหาร 4 13:00 สถานฑูตอินโดนิเซีย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
9353 30 ต.ค. 2556 130110490 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมบัญชีถือจ่ายที่สอง กพน. 07:30 สกอ. 1 นั่งสามตอนแวน
9354 30 ต.ค. 2556 130810208 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา ไปราชการ ภาควิชาอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 ห้องแซฟไฟร์ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
9355 30 ต.ค. 2556 131010111 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อร่วมประชุมเตรียมงานจัดนิทรรศการวันวิชาการโรงเรียนนายร้อย จปร.ปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:30 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9356 30 ต.ค. 2556 131010145 ฮภ-8149 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ปรับเทียบผลการวัด กับบ.บูรพา เมโทรโลยี่ ซิสเต็ม ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:00 บริษัท บูรพา เมทโทรโลยี ซีสเท็ม จำกัด เลขที่ 270 ถนน เปรมใจราษฏร์ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9357 30 ต.ค. 2556 131010146 ญส-3852 กองคลัง จ่ายชำระหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์ปทุม สหกรณ์ ศธ. 1 เก๋งสองตอน
9358 30 ต.ค. 2556 131010172 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร คณะบริหาร 4 07:00 ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
9359 30 ต.ค. 2556 131010176 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ทำวีซ่า ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 10:00 กรมการกงศุล แจ้งวัฒนะ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9360 30 ต.ค. 2556 131010177 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ประชุมงาน Thai-Taiwan Forum 2014 ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 10:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9361 30 ต.ค. 2556 131010178 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง (นำรถเข้าตรวจเช็คมีเสียงดัง) กองกลาง 08:30 โตโยต้าพารากอน 1 เก๋งสองตอน
9362 31 ต.ค. 2556 130610172 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9363 31 ต.ค. 2556 131010043 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รับและส่ง เจ้าหน้าที่ จราจร งานรับปริญญา 1-6 ตุลาคม 2556 สนามกีฬาธูปเตมี 08:30 มทร.ธัญบุรี 120 ตู้นั่งสี่ตอน
9364 31 ต.ค. 2556 131010043 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รับและส่ง เจ้าหน้าที่ จราจร งานรับปริญญา 1-6 ตุลาคม 2556 สนามกีฬาธูปเตมี 08:30 มทร.ธัญบุรี 120 ตู้นั่งสี่ตอน
9365 31 ต.ค. 2556 131010043 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รับและส่ง เจ้าหน้าที่ จราจร งานรับปริญญา 1-6 ตุลาคม 2556 สนามกีฬาธูปเตมี 08:30 มทร.ธัญบุรี 120 ตู้นั่งสี่ตอน
9366 31 ต.ค. 2556 131010043 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รับและส่ง เจ้าหน้าที่ จราจร งานรับปริญญา 1-6 ตุลาคม 2556 สนามกีฬาธูปเตมี 08:30 มทร.ธัญบุรี 120 ตู้นั่งสี่ตอน
9367 31 ต.ค. 2556 131010043 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ รับและส่ง เจ้าหน้าที่ จราจร งานรับปริญญา 1-6 ตุลาคม 2556 สนามกีฬาธูปเตมี 08:30 มทร.ธัญบุรี 120 ตู้นั่งสี่ตอน
9368 31 ต.ค. 2556 131010043 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ รับและส่ง เจ้าหน้าที่ จราจร งานรับปริญญา 1-6 ตุลาคม 2556 สนามกีฬาธูปเตมี 08:30 มทร.ธัญบุรี 120 ตู้นั่งสี่ตอน
9369 31 ต.ค. 2556 131010043 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ รับและส่ง เจ้าหน้าที่ จราจร งานรับปริญญา 1-6 ตุลาคม 2556 สนามกีฬาธูปเตมี 08:30 มทร.ธัญบุรี 120 ตู้นั่งสี่ตอน
9370 31 ต.ค. 2556 131010067 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(นายสู่บุญ วุฒิวงศ์) สนามบินสุวรรณภูมิ 09:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี 1 เก๋งสองตอน
9371 31 ต.ค. 2556 131010121 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ไปศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม 2 เก๋งสองตอน
9372 31 ต.ค. 2556 131010155 ญส-3850 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ประชุม International Policy and Strategy: Lessons Learned from EU and Thailand's Experiences สำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ ซ.รางน้ำ 1 เก๋งสองตอน
9373 1 พ.ย. 2556 130610173 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9374 1 พ.ย. 2556
ถึง 2 พ.ย. 2556
130730049 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก กพน. 07:00 มรภ.เพชรบุรี 50 รถบัสโดยสาร
9375 1 พ.ย. 2556
ถึง 2 พ.ย. 2556
130730050 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก กพน. 07:30 มรภ.เพชรบุรี จ.เพชรบุรี 50 รถบัสโดยสาร
9376 1 พ.ย. 2556 130810201 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานรับปริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9377 1 พ.ย. 2556 130810201 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานรับปริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9378 1 พ.ย. 2556 130810201 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานรับปริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9379 1 พ.ย. 2556 130810201 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานรับปริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9380 1 พ.ย. 2556 130810201 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงานรับปริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 เก๋งสองตอน
9381 1 พ.ย. 2556 130810201 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานรับปริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 เก๋งสองตอน
9382 1 พ.ย. 2556 130810201 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานรับปริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 เก๋งสองตอน
9383 1 พ.ย. 2556 130810201 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานรับปริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9384 1 พ.ย. 2556 130810201 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานรับปริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9385 1 พ.ย. 2556 130810201 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานรับปริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9386 3 พ.ย. 2556
ถึง 6 พ.ย. 2556
130830044 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานปัริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9387 3 พ.ย. 2556
ถึง 6 พ.ย. 2556
130830044 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานปัริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 นั่งสองตอนแวน
9388 3 พ.ย. 2556
ถึง 6 พ.ย. 2556
130830044 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานปัริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 นั่งสามตอนแวน
9389 3 พ.ย. 2556
ถึง 6 พ.ย. 2556
130830044 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานปัริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 รถบัสโดยสาร
9390 3 พ.ย. 2556
ถึง 6 พ.ย. 2556
130830044 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานปัริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 รถบัสโดยสาร
9391 3 พ.ย. 2556
ถึง 6 พ.ย. 2556
130830044 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานปัริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9392 3 พ.ย. 2556
ถึง 6 พ.ย. 2556
130830044 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานปัริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9393 3 พ.ย. 2556
ถึง 6 พ.ย. 2556
130830044 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานปัริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9394 3 พ.ย. 2556
ถึง 6 พ.ย. 2556
130830044 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงานปัริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 เก๋งสองตอน
9395 3 พ.ย. 2556
ถึง 6 พ.ย. 2556
130830044 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานปัริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 เก๋งสองตอน
9396 3 พ.ย. 2556
ถึง 6 พ.ย. 2556
130830044 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานปัริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 เก๋งสองตอน
9397 3 พ.ย. 2556
ถึง 6 พ.ย. 2556
130830044 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานปัริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9398 3 พ.ย. 2556
ถึง 6 พ.ย. 2556
130830044 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานปัริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9399 3 พ.ย. 2556
ถึง 6 พ.ย. 2556
130830044 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานปัริญญาบัตร กองกลาง 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9400 4 พ.ย. 2556 130610174 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132