ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
2401 5 มิ.ย. 2555 120510546 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอวีซ่า คณะวิทยาศาสตร์ฯ 06:00 สถานฑูตฝรั่งเศส สาทรใต้ 2 เก๋งสองตอน
2402 5 มิ.ย. 2555 120510551 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขนย้ายอุปกรณ์การจัดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเื่พื่อพัฒนาการเรียนการสอน หน้าตึกสำนักส่งเสริมวิืชาการและงานทะเบียน 14:00 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2403 5 มิ.ย. 2555 120510553 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ นำครุภัณฑ์ไปซ่อม คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:30 สะพานใหม่ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2404 5 มิ.ย. 2555 120510555 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ช่อง 11 ทำข่าวการผลิตก๊าซชีวภาพจากดินโคลน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และบริเวณมหาวิทยาลัยฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2405 5 มิ.ย. 2555 120610022 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปราชการที่ กรมบัญชีกลางและสกอ. สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลางและสกอ. 1 เก๋งสองตอน
2406 5 มิ.ย. 2555 120610023 นค-4546(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปสอบเทียบเครื่องมือและติดต่อกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เลขที่ 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ศุนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 07:30 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2407 5 มิ.ย. 2555 120610027 นค-4549(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมการประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดฯ รัตตอุบล สวพ. 14:45 รัตตอุบล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2408 5 มิ.ย. 2555 120610042 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปประชุม(นายสุนทร) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:30 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเซียแปซิฟิค 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2409 5 มิ.ย. 2555 120630001 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯฝบ.+อ.สมพร ประชุม คข.ม.ภาคกลางตอนบน เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา หอพัก ตึก 9 06:00 เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2410 6 มิ.ย. 2555 120510134 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2411 6 มิ.ย. 2555 120510169 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2412 6 มิ.ย. 2555 120510446 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา ร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 ลานจอดรถอาคารอธิการบดี (หลังใหม่) 07:30 ห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร IMPACT Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
2413 6 มิ.ย. 2555 120510447 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา ร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 4 ลานจอดรถอาคารอธิการบดี (หลังใหม่) 07:30 ห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร IMPACT Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
2414 6 มิ.ย. 2555 120510506 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา ร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 4 ลานจอดรถอาคารอธิการบดี (หลังใหม่) 07:30 ห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร IMPACT Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2415 6 มิ.ย. 2555 120510525 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมแถลงข่าวการจัดงาน"ถนนเทคโนโลยี2555" ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 11:00 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2416 6 มิ.ย. 2555 120510526 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมงานวันสหกิจศึกษาไย ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2417 6 มิ.ย. 2555 120510534 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เยี่ยมบ้านศิลปิน อ.วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารสำนักงานคณบดีคณะ 09:00 พุทธมณฑล สาย2 สีแยกทศกัณฑ์ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
2418 6 มิ.ย. 2555 120510556 ญส-3851 กองประชาสัมพันธ์ ช่อง 5 ทำข่าว การผลิตการชีวภาพจากดินโคลน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, เครื่องเก็บใบไม้อนุรักษณ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 คณะครุศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, บริเวณมหาวิทยาลัย 2 เก๋งสองตอน
2419 6 มิ.ย. 2555 120610001 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
2420 6 มิ.ย. 2555 120610021 ญส-3850 กองคลัง สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร กองคลัง 09:00 ประกันสังคม และกรมสรรพากร 1 เก๋งสองตอน
2421 6 มิ.ย. 2555 120610024 นค-4546(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปสอบเทียบเครื่องมือและติดต่องานที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ศุนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 07:30 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2422 6 มิ.ย. 2555 120610026 นค-4549(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.+รองฯฝบ.ประชุมการประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดฯ มังคลอุบล สวพ. 08:15 มังคลอุบล 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2423 6 มิ.ย. 2555 120610044 ญส-3852 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ดร.สมหมาย ผิวสอาด 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10:00 อิมแพคเมืองทองธานี 2 เก๋งสองตอน
2424 6 มิ.ย. 2555 120610048 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ทำหนังสือเดินทาง หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 กรมการกงสุส กระทรวงต่างประเทศ (แจ้งวัฒนะ) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2425 6 มิ.ย. 2555 120610057 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ติดต่องานสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 12:00 โรงแรมสยามอินเตอร์คอร์น แยกราชประสงค์ กทม. 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2426 6 มิ.ย. 2555 120610058 นค-2968(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมบัญชีถือจ่ายที่สอง กพน 12:00 สกอ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2427 6 มิ.ย. 2555 120630004 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปประชุมร่วมภาคอุตสาหกรรม อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 07:00 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2428 7 มิ.ย. 2555 120510135 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2429 7 มิ.ย. 2555 120510170 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2430 7 มิ.ย. 2555 120510421 ญส-3851 สำนักสหกิจศึกษา ร่วมงานเสวนา บทบาทของ WACE-ISO กับการพัฒนาสหกิจศึกษานานาชาติอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
2431 7 มิ.ย. 2555 120510518 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ขนของเตรียมงานประชุม สอ. 08:00 กพน 2 นั่งสามตอนแวน
2432 7 มิ.ย. 2555 120510522 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11:30 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2433 7 มิ.ย. 2555 120510529 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม บ้านดินโค้งกองกิจการนักศึกษา 07:30 โรงเเรมพักพิงอิงทาง 2 เก๋งสองตอน
2434 7 มิ.ย. 2555 120510535 อว-9418(10ที่นั้ง) กองพัฒนานักศึกษา พานักศึกษาไปรับทุนโรตารี่ ตึก สวท 09:00 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2435 7 มิ.ย. 2555 120510539 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ออกตรวจวันรับน้อง กพน 08:00 ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2436 7 มิ.ย. 2555 120530082 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์สอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2437 7 มิ.ย. 2555 120610002 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
2438 7 มิ.ย. 2555 120610025 นค-4546(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปสอบเทียบเครื่องมือวัดและติดต่องานที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 07:30 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2439 7 มิ.ย. 2555 120610046 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2440 7 มิ.ย. 2555 120610053 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการคืนของที่ยืมมาจากวัดแสวง คลอง 5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13:00 วัดแสวง (คลอง 5) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2441 7 มิ.ย. 2555 120610054 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้อบรม เช่น ซื้อของใช้ในงานอบรม รับส่งผู้อบรม ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:30 เคหะคลองหก พรธิสาร หน่วยงานภายในมทร.ธัญบุรี เป็นต้น 20 ตู้นั่งสี่ตอน
2442 7 มิ.ย. 2555 120610063 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมงานวิชาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (ตึกวิศวฯ 9 ชั้น) 08:00 ไบเทค บางนา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2443 7 มิ.ย. 2555 120610070 ญส-3850 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปส่งเอกสารที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตึก ICT 10:00 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 เก๋งสองตอน
2444 7 มิ.ย. 2555 120610080 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมสภาวิชาการ สวพ. 09:15 มังคลอุบล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2445 8 มิ.ย. 2555 120510136 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอก 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2446 8 มิ.ย. 2555 120510171 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2447 8 มิ.ย. 2555 120510230 อว-9418(10ที่นั้ง) กองพัฒนานักศึกษา นักศึกษาวิชาทหารรายงานตัว ตึก สวท. 09:00 ศูนย์ฝึกวิชาทหารฯ ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2448 8 มิ.ย. 2555 120510524 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:30 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2449 8 มิ.ย. 2555 120510540 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ออกตรวจรับน้อง กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2450 8 มิ.ย. 2555 120610004 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
2451 8 มิ.ย. 2555 120610052 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สัมมนาการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 เทคนิคมีนบุรี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2452 8 มิ.ย. 2555 120610055 นค-2968(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้อบรม เช่น รับส่งผู้อบรม ชื้อของใช้ในงานฝึกอบรม ขนย้ายเบรค เป็นต้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:30 พรธิสาร เคหะคลองหก หน่วยงานภายในมทร.ธัญบุรี เป็นต้น 30 ตู้นั่งสี่ตอน
2453 8 มิ.ย. 2555 120610071 ญส-3850 กองคลัง รับใบเสร็จ สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
2454 8 มิ.ย. 2555 120610078 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม บ้านดิน โค้งกองกิจการนึกศึกษา 07:00 สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
2455 8 มิ.ย. 2555 120610079 กง-3446(4ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมสัมมนาโซลูชั้นเพื่อการศึกษาจากแอปเปิ้ล "iT to iEducation 2012" โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ สำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ 2 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
2456 8 มิ.ย. 2555 120610087 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปรับโล่ ที่เสาชิงช้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:30 เสาชิงช้า 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2457 8 มิ.ย. 2555 120610090 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กองกลาง 08:30 สหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2458 8 มิ.ย. 2555 120610092 นค-4551(6ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2459 8 มิ.ย. 2555 120610109 อร-8846(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ นำสภานักศึกษาทำข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ร้องเรียนรับน้อง ประสานผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ มติชน กองประชาสัมพันธ์ 09:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มติชน กระทรวงศึกษาฯ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2460 8 มิ.ย. 2555 120630002 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯฝบ.+อ.สมพร ประชุม คข.ม.ภาคกลางตอนบน เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 06:00 หอพัก ตึก 9 มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2461 9 มิ.ย. 2555 120510137 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องประชุมเชียร์ กพน. 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2462 9 มิ.ย. 2555 120510172 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2463 9 มิ.ย. 2555 120610029 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานปฐมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 05:00 วัดเสมียนนารี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
2464 9 มิ.ย. 2555 120610056 นค-2968(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้อบรม เช่น รับส่งผู้อบรม ซื้อของใช้ในงานฝึกอบรม ขนย้ายเบรคเป็นต้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:30 พรธิสาร เคหะคลองหก หน่วยงานภายในมทร.ธัญบุรี เป็นต้น 30 ตู้นั่งสี่ตอน
2465 9 มิ.ย. 2555 120610085 นค-4552(10ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา รับผอ. สำนักสหกิจศึกษากลับจากการสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (โปรดแจ้งพนักงานขับรถ ไม่มีผู้ร่วมเดินทางไปรับ ผอ. ด้วย) โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 12:00 สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2466 9 มิ.ย. 2555 120620007 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ-ส่ง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปจัดงานมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ (อ.นิตยา 08 6762 9682) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 07:30 ตลาดนัด ซอยปทุมสายใน ตรงข้ามโลตัส 8 ตู้นั่งสี่ตอน
2467 9 มิ.ย. 2555 120620011 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับ-ส่ง อาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 บ้านเลขที่ 367/186 ถ.จรัลสนิทวงศ์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2468 9 มิ.ย. 2555 120620035 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปเยียมบ้านนักเรียนโรงเรียนสาธิต อาคารศึกษาศาสตร์ 2 07:00 อ.ลำลูกกา อ.คลองหลวง อ.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2469 9 มิ.ย. 2555 120620037 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปเยียมนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ อาคารศึกษาศาสตร์ 07:00 อ.ลำลูกกา อ.คลองหลวง อ.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2470 10 มิ.ย. 2555 120510138 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2471 10 มิ.ย. 2555 120510173 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2472 10 มิ.ย. 2555 120620004 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเข้าใจธรรมะ พัฒนาชุมชน หลีกพ้นอบายมุข หน้าอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 วัดปัญญานันทาราม 50 รถบัสโดยสาร
2473 10 มิ.ย. 2555 120620036 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ อาคารศึกษาศาสตร์2 07:00 อ.ลำลูกกา อ.คลองหลวง อ.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2474 10 มิ.ย. 2555 120620038 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปเยียมนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ อาคารศึกษาศาสตร์2 07:00 อ.ลำลูกกา อ.คลองหลวง อ.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2475 11 มิ.ย. 2555 120510139 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2476 11 มิ.ย. 2555 120510174 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2477 11 มิ.ย. 2555 120510231 นค-4552(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นักศึกษาวิชาทหารรายงานตัว ตึก สวท 09:00 ศูนย์ฝึกวิชาทหารฯ ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2478 11 มิ.ย. 2555 120510492 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง วิทยากรที่ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 06:00 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 2 เก๋งสองตอน
2479 11 มิ.ย. 2555 120510493 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง วิทยากรที่ จุฬา-มทร.ธัญยุรี สำนักงานอธิการบดี 10:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 เก๋งสองตอน
2480 11 มิ.ย. 2555 120510495 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง วิทยากรที่จุฬา-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 11:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 เก๋งสองตอน
2481 11 มิ.ย. 2555 120510554 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับกรรมการบริหารสถานีวิทยุ ปรึกษาหารือกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:00 ซอยอารีย์ สนามเป้า 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2482 11 มิ.ย. 2555 120530080 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์สอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2483 11 มิ.ย. 2555 120610005 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
2484 11 มิ.ย. 2555 120610037 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา 08:40 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2485 11 มิ.ย. 2555 120610069 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับหนังสือเดินทางและรับเอกสารด่วน หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 กรมการกงสุส กระทรวงต่างประเทศ (แจ้งวัฒนะ) และ บ้านท่านอธิการบดี ซอยเสือใหญ่อุทิศ (รัชดาฯ) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2486 11 มิ.ย. 2555 120610108 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ไปส่งหนังสือ ตึกอธิการบดี 09:00 สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โรงเรียนมัธยมสังคีด 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2487 11 มิ.ย. 2555 120610121 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุของศูนย์บริการอาหารครัวพวงชมพู อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 14:00 แม๊คโคร,ตลาดไท 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2488 11 มิ.ย. 2555 120610122 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปศึกษาคุณธรรมและจริยธรรม อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 วัดปัญญานันทาราม 12 ตู้นั่งสี่ตอน
2489 11 มิ.ย. 2555 120620041 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึกใหม่) 16:00 อาคารฟอร์จูน สี่แยก อสมท. ถ.รัชดาภิเษก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2490 11 มิ.ย. 2555 120630003 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ-ส่ง อาจารย์ไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (สอบถามรายละเอียด อ.นิธิพันธ์ 086 810 7297) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:00 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง และโรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2491 12 มิ.ย. 2555 120510140 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2492 12 มิ.ย. 2555 120510175 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2493 12 มิ.ย. 2555 120610006 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
2494 12 มิ.ย. 2555 120610077 ญส-3850 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดของกรมอนามัย สนง.คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี 1 เก๋งสองตอน
2495 12 มิ.ย. 2555 120610116 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ - ส่ง ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ สัมภาษณ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 11:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี, คณะวิศวกรรมศาสตร์, วัดเสมียนนารี วิภาวดี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2496 12 มิ.ย. 2555 120610123 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปศึกษาคุณธรรมและจริยธรรม อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12:30 วัดปัญญานันทาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2497 12 มิ.ย. 2555
ถึง 30 ก.ค. 2555
120610129 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ไปซื้อของใช้ในงานพิธีไหว้-ครอบครูนาฏศิลป์และดนตรี อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 09:00 สำเพ็ง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2498 12 มิ.ย. 2555 120610165 ญส-3852 กองกฎหมาย ศาลจังหวัดธัญบุรี เพื่อนัดไต่สวนมูลฟ้อง ใต้ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ศาลจังหวัดธัญบุรี 3 เก๋งสองตอน
2499 12 มิ.ย. 2555 120610168 บต-7332 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ-ส่งอาหารนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยฯ โรงเรียนอนุบาล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10:30 อาคารศึกษาศาสตร์ 2 1 กระบะบรรทุก 4 ล้อ
2500 12 มิ.ย. 2555 120610175 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประสานงานโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล กองกลาง 13:00 หมาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์(ศูนย์รังสิต) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132