ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
12001 16 เม.ย. 2558 141110060 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12002 17 เม.ย. 2558 150410012 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สภาสถาปนิก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 สภาสถาปนิก 7 ตู้นั่งสี่ตอน
12003 20 เม.ย. 2558
ถึง 24 เม.ย. 2558
150230009 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.นิทรรศการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18:00 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12004 20 เม.ย. 2558
ถึง 22 เม.ย. 2558
150230011 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van.นิทรรศการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18:00 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12005 20 เม.ย. 2558
ถึง 22 เม.ย. 2558
150230012 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Van.นิทรรศการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18:00 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12006 23 เม.ย. 2558 141110061 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12007 23 เม.ย. 2558 150330041 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการเครือข่ายบุคลากร ลานจอดรถอาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมแคนทารี่ จ. อยุธยา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
12008 24 เม.ย. 2558 150330042 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการเครือข่ายบุคลากร โรงแรมแคนทารี จ.อยุธยา 12:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
12009 24 เม.ย. 2558 150410030 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเคารพ อดีตคณบดี ผุ้ทรงคุณวุฒิ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 สามเสน,สนามเป้า , มูลนิธิชัยพัฒนา, สุขุมวิท 74, บ.กรังค์ปรีซ์ ลาดปลาเค้า 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12010 26 เม.ย. 2558
ถึง 28 เม.ย. 2558
150230014 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.งานสถาปนิก 58 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:00 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12011 26 เม.ย. 2558
ถึง 27 เม.ย. 2558
150230015 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van.งานสถาปนิก 58 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:00 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12012 26 เม.ย. 2558
ถึง 27 เม.ย. 2558
150230016 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Van.งานสถาปนิก 58 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:00 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12013 29 เม.ย. 2558 150110039 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษาเกี่ยวกับสระว่ายน้ำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 บริษัทเดโชโย่ จำกัด 47 ตู้นั่งสี่ตอน
12014 29 เม.ย. 2558 150110040 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษาเกี่ยวกับสระว่ายน้ำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 บริษัทเดโชโย่ จำกัด 47 ตู้นั่งสี่ตอน
12015 29 เม.ย. 2558 150110041 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษาเกี่ยวกับสระว่ายน้ำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 บริษัทเดโชโย่ จำกัด 47 ตู้นั่งสี่ตอน
12016 30 เม.ย. 2558 141110062 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12017 30 เม.ย. 2558 150210036 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน อบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ สำนักงานอธิการ 07:30 โรงแรม ที.เค.พาเลช ถนนแจ้ววัฒนะ หลักสี่ กทม. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12018 30 เม.ย. 2558 150310022 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ (งานสัมมนา) สอ.ใหม่ 06:00 สวนจิตรดา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12019 1 พ.ค. 2558 150210035 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน อบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรม ที.เค. พาเลช ถนนแจ้ววัฒนะ หลักสี่ กทม. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12020 1 พ.ค. 2558
ถึง 4 พ.ค. 2558
150230017 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.งานสถาปนิก 58(เก็บงาน) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12021 2 พ.ค. 2558 150320003 ฮภ-8150 สำนักสหกิจศึกษา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 3 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (รับกลับมามหาวิทยาลัยฯ) โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13:30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12022 3 พ.ค. 2558
ถึง 4 พ.ค. 2558
150230018 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van.งานสถาปนิก 58(เก็บงาน) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12023 3 พ.ค. 2558
ถึง 4 พ.ค. 2558
150230019 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Van.งานสถาปนิก 58(เก็บงาน) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12024 5 พ.ค. 2558 150410001 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับแขกฟิลิปปินส์ โรงแรมราชบงกช 07:00 แจ้งให้ทราบภายหลัง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12025 6 พ.ค. 2558 150410002 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับแขกฟิลิปปินส์ โรงแรมราชบงกช 07:00 แจ้งให้ทราบภายหลัง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12026 7 พ.ค. 2558 150410003 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับแขกฟิลิปปินส์ โรงแรมราชบงกช 07:00 แจ้งให้ทราบภายหลัง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12027 7 พ.ค. 2558 150410007 ฮภ-8150 กองคลัง ติดต่อราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 สหกรณ์-ศธ./ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12028 7 พ.ค. 2558 150510003 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12029 8 พ.ค. 2558 150330027 ฮภ-8150 สำนักสหกิจศึกษา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (หันตรา) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12030 8 พ.ค. 2558 150410004 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับแขกฟิลิปปินส์ โรงแรมราชบงกช 07:00 แจ้งให้ทราบภายหลัง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12031 8 พ.ค. 2558 150410041 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปวัดปัญญานันทาราม (ผศ.อริยา สุอังคะวาทิน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์) ทำบุญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:15 วัดปัญญานันทาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12032 9 พ.ค. 2558 150410005 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับแขกฟิลิปปินส์ โรงแรมราชบงกช 07:00 แจ้งให้ทราบภายหลัง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12033 9 พ.ค. 2558 150420001 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บริการวิชาการ โครงการออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์วัสดุตกแต่งจากขยะเหลือบริโภค คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ตำบลคลองโคน อำเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 8 ตู้นั่งสี่ตอน
12034 9 พ.ค. 2558 150420002 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขก จาก Singapore Polytechnic คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 ต.บ่อเงิน และ ต. บึงชำอ้อ จ.ปทุมธานี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12035 10 พ.ค. 2558 150410006 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับแขกฟิลิปปินส์ โรงแรมราชบงกช 07:00 แจ้งให้ทราบภายหลัง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12036 10 พ.ค. 2558 150420003 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขก จาก Singapore Polytechnic คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12037 11 พ.ค. 2558
ถึง 19 พ.ค. 2558
150130024 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.โครงการทัศนศึกษาด้านสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 โคราช-สุรินทร์-บุรีรัมย์-ร้อยเอ็ด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12038 11 พ.ค. 2558
ถึง 19 พ.ค. 2558
150130025 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van.โครงการทัศนศึกษาด้านสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 โคราช-สุรินทร์-บุรีรัมย์-ร้อยเอ็ด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12039 11 พ.ค. 2558
ถึง 19 พ.ค. 2558
150130026 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Van.โครงการทัศนศึกษาด้านสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 โคราช-สุรินทร์-บุรีรัมย์-ร้อยเอ็ด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12040 20 พ.ค. 2558 150410039 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 โรงงานหอยเชลล์ เพขรเกษม48 แยก41 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12041 20 พ.ค. 2558 150510006 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.อัศนีย์ ชูอรุณ (โทร. 081-7003782) พระรามที่ 6 ซอย 28 (ซอยศาสนา) ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 07:00 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12042 20 พ.ค. 2558 150510016 ฮภ-8151 กองคลัง ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี 06:30 สถานีวิทยุ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12043 21 พ.ค. 2558
ถึง 23 พ.ค. 2558
150330014 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน ประชุมสัมมนาโครงการติดตามแผนรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 จ.กาญจนบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12044 21 พ.ค. 2558 150510019 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับวิทยากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ลาดพร้าว 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12045 21 พ.ค. 2558
ถึง 26 พ.ค. 2558
150530030 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองนโยบายและแผน หน้า สอ.ใหม่ 08:00 จ.กาญจนบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12046 22 พ.ค. 2558 150510002 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 11:00 คณะประมง ม.เกษตร บางเขน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12047 24 พ.ค. 2558 150510022 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โรงแรมเอ.ดับบิว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12048 24 พ.ค. 2558
ถึง 26 พ.ค. 2558
150530031 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองนโยบายและแผน หน้า สอ.ใหม่ 08:00 จ.กาญจนบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12049 25 พ.ค. 2558 150510018 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สสส. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11:00 สสส 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12050 26 พ.ค. 2558 150510020 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปสสส. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 สสส. 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12051 27 พ.ค. 2558
ถึง 31 พ.ค. 2558
150530001 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.โครงการเพื่อพัฒนาบุคคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12052 27 พ.ค. 2558
ถึง 31 พ.ค. 2558
150530003 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van.โครงการเพื่อพัฒนาบุคคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12053 27 พ.ค. 2558
ถึง 31 พ.ค. 2558
150530005 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Van.โครงการเพื่อพัฒนาบุคคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12054 1 มิ.ย. 2558 150530002 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01/2Van.โครงการเพื่อพัฒนาบุคคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12055 1 มิ.ย. 2558
ถึง 4 มิ.ย. 2558
150530004 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02/2Van.โครงการเพื่อพัฒนาบุคคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12056 1 มิ.ย. 2558
ถึง 4 มิ.ย. 2558
150530006 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03/2Van.โครงการเพื่อพัฒนาบุคคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12057 2 มิ.ย. 2558 150410040 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 ชุมชนเกษตรกรบางปูพัฒนา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12058 3 มิ.ย. 2558
ถึง 4 มิ.ย. 2558
150530007 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01/3Van.โครงการเพื่อพัฒนาบุคคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12059 5 มิ.ย. 2558 150510026 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน บรรยายแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12060 5 มิ.ย. 2558 150530033 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัย "ปูนซีเมนต์ธรรมชาติจากขยะเหลือบริโภคและวัสดุเหลือใช้" ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12061 5 มิ.ย. 2558 150610006 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12062 6 มิ.ย. 2558
ถึง 7 มิ.ย. 2558
150530008 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.โครงการรักษ์พื้นถิ่นสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย(ครั้งที่2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 05:00 จ.เพชรบูรณ์ เลย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12063 6 มิ.ย. 2558
ถึง 16 มิ.ย. 2558
150530011 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van.โครงการรักษ์พื้นถิ่นสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย(ครั้งที่2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 05:00 จ.เพชรบูรณ์ เลย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12064 6 มิ.ย. 2558
ถึง 16 มิ.ย. 2558
150530014 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Van.โครงการรักษ์พื้นถิ่นสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย(ครั้งที่2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 05:00 จ.เพชรบูรณ์ เลย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12065 8 มิ.ย. 2558 150410010 ฮภ-8151 กองคลัง ติดต่อราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 สหกรณ์-ศธ./ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12066 9 มิ.ย. 2558 150330034 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ EMSES อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 พีซลากูนา รีสอร์ท จ.กระบี่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12067 10 มิ.ย. 2558 150330035 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ EMSES พีซลากูนา รีสอร์ท 07:00 พีซลากูนา รีสอร์ท 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12068 11 มิ.ย. 2558 150330036 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ EMSES พีซลากูนา รีสอร์ท จ.กระบี่ 07:00 พีซลากูนา รีสอร์ท จ.กระบี่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12069 12 มิ.ย. 2558 150330037 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ EMSES พีซลากูนา รีสอร์ท จ.กระบี่ 07:00 พีซลากูนา รีสอร์ท จ.กระบี่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12070 13 มิ.ย. 2558 150330038 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ EMSES พีซลากูนา รีสอร์ท จ.กระบี่ 07:00 พีซลากูนา รีสอร์ท จ.กระบี่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12071 14 มิ.ย. 2558 150330039 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ EMSES พีซลากูนา รีสอร์ท จ.กระบี่ 07:00 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12072 17 มิ.ย. 2558
ถึง 19 มิ.ย. 2558
150330021 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ตึกอธิการบดี 06:30 โคซี่ บีช พัทยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12073 17 มิ.ย. 2558
ถึง 19 มิ.ย. 2558
150330022 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ตึกอธิการบดี 06:30 โคซี่ บีช พัทยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12074 17 มิ.ย. 2558
ถึง 19 มิ.ย. 2558
150330023 ฮภ-8149 หน่วยตรวจสอบภายใน โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ตึกอธิการบดี 06:30 โคซี่ บีช พัทยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12075 20 มิ.ย. 2558
ถึง 30 มิ.ย. 2558
150530010 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01/3Van.โครงการรักษ์พื้นถิ่นสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย(ครั้งที่2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 05:00 จ.เพชรบูรณ์ เลย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12076 20 มิ.ย. 2558
ถึง 25 มิ.ย. 2558
150530012 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02/2Van.โครงการรักษ์พื้นถิ่นสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย(ครั้งที่2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 05:00 จ.เพชรบูรณ์ เลย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12077 20 มิ.ย. 2558
ถึง 30 มิ.ย. 2558
150530015 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03/2Van.โครงการรักษ์พื้นถิ่นสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย(ครั้งที่2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 05:00 จ.เพชรบูรณ์ เลย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12078 26 มิ.ย. 2558 150310006 ฮภ-8150 กองคลัง ชำระหนี่้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส.-คลอง2/ธ.กรุงไทย-คลอง4/ธ.ออมสิน-คลองหลวง/สหกรณ์ปทุม-ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12079 27 มิ.ย. 2558
ถึง 30 มิ.ย. 2558
150530013 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02/3Van.โครงการรักษ์พื้นถิ่นสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย(ครั้งที่2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 05:00 จ.เพชรบูรณ์ เลย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12080 1 ก.ค. 2558 150610021 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12081 1 ก.ค. 2558 150610021 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12082 1 ก.ค. 2558 150610021 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12083 2 ก.ค. 2558 150630006 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12084 2 ก.ค. 2558 150630006 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12085 2 ก.ค. 2558 150630006 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12086 3 ก.ค. 2558 150610013 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปร่วมสัมมนา ณ โรงละครแห่งชาติ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 07:00 โรงละครแห่งชาติ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12087 4 ก.ค. 2558 150530032 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัย "ปูนซีเมนต์ธรรมชาติจากขยะเหลือบริโภคและวัสดุเหลือใช้" ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12088 4 ก.ค. 2558
ถึง 9 ก.ค. 2558
150730002 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 08:05 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12089 5 ก.ค. 2558 150530034 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัย "ปูนซีเมนต์ธรรมชาติจากขยะเหลือบริโภคและวัสดุเหลือใช้" ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12090 6 ก.ค. 2558
ถึง 7 ก.ค. 2558
150530027 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท ณ โรงแรมลีลาวลัย รีสอร์ทเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา (รศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คง ผู้ขอใช้รถ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:00 เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
12091 6 ก.ค. 2558
ถึง 7 ก.ค. 2558
150530028 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเขาใหญ่ โรงแรมลีลาวลัย จ.นครราชสีมา (รศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คง ผู้ขอใช้รถ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:00 เขาใหญ๋ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
12092 8 ก.ค. 2558 150410008 ฮภ-8150 กองคลัง ติดต่อราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 สหกรณ์-ศธ./ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12093 8 ก.ค. 2558 150730003 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12094 9 ก.ค. 2558 150510021 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 23:25 โรงงานหอยเชลล์ เพขรเกษม68 แยก41 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12095 9 ก.ค. 2558 150730004 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12096 10 ก.ค. 2558
ถึง 19 ก.ค. 2558
150530017 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van.INTERNATIONAL VERNADOC คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 คลองบางหลวง-ตลาดพลู 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12097 10 ก.ค. 2558
ถึง 18 ก.ค. 2558
150530018 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Van.INTERNATIONAL VERNADOC คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 คลองบางหลวง-ตลาดพลู 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12098 10 ก.ค. 2558
ถึง 31 ก.ค. 2558
150730001 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.INTERNATIONAL VERNADOC คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 คลองบางหลวง-ตลาดพลู 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12099 19 ก.ค. 2558
ถึง 21 ก.ค. 2558
150330025 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน จัดประชุมสัมมนาโครงการให้ความรู้เรื่องแผนและการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 จ.อยุธยา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12100 20 ก.ค. 2558 150310016 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเข้ารับการฝึกอบรมฯ ที่ โรงแรม ที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:30 โรงแรมที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 [121] 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132