ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
5801 21 ม.ค. 2556 130110283 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 08:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5802 21 ม.ค. 2556 130110283 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 08:30 สอ.ใหม่ 1 เก๋งสองตอน
5803 21 ม.ค. 2556 130110283 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 08:30 สอ.ใหม่ 1 เก๋งสองตอน
5804 21 ม.ค. 2556 130110283 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 08:30 สอ.ใหม่ 1 เก๋งสองตอน
5805 21 ม.ค. 2556 130110284 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 08:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5806 21 ม.ค. 2556 130110284 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 08:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5807 21 ม.ค. 2556 130110284 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 08:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5808 22 ม.ค. 2556 121110296 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) หอพักนกศึกษา ใน มทร. ธัญบุรี 08:00 ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5809 22 ม.ค. 2556 121210139 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
5810 22 ม.ค. 2556 121230017 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร กองพัฒนานักศึกษา 06:00 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5811 22 ม.ค. 2556 130110046 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ส่งวาระการประชุมที่ ม.ศิลปากร,ราม21,แจ้งวัฒนะ,ม.เกษตร,จามจุรีแสควร์,มจพ. สำนักงานอธิการบดี 08:30 ม.ศิลปากร,ราม21,แจ้งวัฒนะ,ม.เกษตร,จามจุรีแสควร์,มจพ. 1 เก๋งสองตอน
5812 22 ม.ค. 2556 130110084 ญส-3850 กองประชาสัมพันธ์ รับ - ส่ง ที่ปรึกษากรรมการบริหารสถานีวิทยุประชุม สนามบินดอนเมือง , ประชานิเวศร์ 1 10:30 ตึกสำนักงานอธิการบดี 2 เก๋งสองตอน
5813 22 ม.ค. 2556 130110104 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA)ประกอบการเรียนการสอน หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12:00 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA)) 22 รถบัสโดยสาร
5814 22 ม.ค. 2556 130110106 นค-4554(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ - ส่ง เจ้าหน้าที่เพื่อประชุมคณะทำงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยฯ ครั้งที่ 1/2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา 13:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5815 22 ม.ค. 2556 130110121 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต่อวีซ๋านักศึกษาแลกเปลี่ยน UDINUS อินโดนีเซีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สามโคก ปทุมธานี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5816 22 ม.ค. 2556 130110199 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พานักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ไปออกรายการ Health plus channel ตึกสำนักงานอธิการบดี 14:30 อาคาร OCM วิภาวดี 66 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5817 22 ม.ค. 2556 130110267 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุ อาคารโรงเรียนสาธิตอนุบาล 13:00 แม็คโครตลาดไท 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5818 22 ม.ค. 2556 130110282 นค-4534(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทศาสตร์ประเทศฯ 57 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิล์ด กทม. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5819 22 ม.ค. 2556 130110302 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 24 ตู้นั่งสี่ตอน
5820 22 ม.ค. 2556 130110302 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 24 ตู้นั่งสี่ตอน
5821 22 ม.ค. 2556 130110302 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 24 ตู้นั่งสี่ตอน
5822 22 ม.ค. 2556 130110308 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 10 เก๋งสองตอน
5823 22 ม.ค. 2556 130120012 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ส่งรองอธิการบดีจากประเทศจีนกลับประเทศ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5824 23 ม.ค. 2556 121110294 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) หอพักนกศึกษา ใน มทร. ธัญบุรี 08:00 ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5825 23 ม.ค. 2556 121110297 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) หอพักนกศึกษา ใน มทร. ธัญบุรี 08:00 ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5826 23 ม.ค. 2556 121210020 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5827 23 ม.ค. 2556 121210089 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
5828 23 ม.ค. 2556 121210140 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
5829 23 ม.ค. 2556 121210340 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
5830 23 ม.ค. 2556 121210375 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน งานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค.56 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 07:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
5831 23 ม.ค. 2556 121210383 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี จัดเตรียมห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี (ตึกใหม่) 13:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5832 23 ม.ค. 2556 121230007 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 สถาบันกันตนา จ.นครปฐม 80 รถบัสโดยสาร
5833 23 ม.ค. 2556 121230008 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 สถาบันกันตนา จ.นครปฐม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5834 23 ม.ค. 2556 121230009 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 สถาบันกันตนา จ.นครปฐม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5835 23 ม.ค. 2556 121230010 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 สถาบันกันตนา จ.นครปฐม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5836 23 ม.ค. 2556 121230011 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 สถาบันกันตนา จ.นครปฐม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5837 23 ม.ค. 2556 121230036 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2555 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5838 23 ม.ค. 2556 130110047 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ศิลปากร-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 09:40 ม.ศิลปากร-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
5839 23 ม.ค. 2556 130110048 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 ราม21-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
5840 23 ม.ค. 2556 130110049 อร-9834(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิประชุม แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5841 23 ม.ค. 2556 130110094 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์นานาชาติ สนง.คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 วิทยาลัยเพาะช่าง 3 นั่งสามตอนแวน
5842 23 ม.ค. 2556 130110155 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานราชมงคลวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:30 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5843 23 ม.ค. 2556 130110163 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 04:00 สำรองงานกองกลาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5844 23 ม.ค. 2556 130110301 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุยกับสถานประกอบการเรื่องนักศึกษาฝึกงาน อาคารศึกษาศาสตร์ 2 10:00 สำนักงานหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น (บางนา) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5845 23 ม.ค. 2556 130110309 ฮภ-8151 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปสัมภาษณ์ทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 อาคารศรีอยุธญา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5846 23 ม.ค. 2556 130110332 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ไปทำเนียบรัฐบาล ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 ทำเนียบรัฐบาล 1 เก๋งสองตอน
5847 23 ม.ค. 2556 130130046 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดูงานโคนมแห่งชาติ จ.สระบุรี หน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต) 07:00 จ.สระบุรี 30 รถบัสโดยสาร
5848 24 ม.ค. 2556 121210090 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
5849 24 ม.ค. 2556 121210141 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
5850 24 ม.ค. 2556 121210342 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 5 ระหว่างัวนที่ 23-25 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
5851 24 ม.ค. 2556 121210376 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน งานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค.56 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 07:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5852 24 ม.ค. 2556 121210386 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ขนเอกสารและอุปกรณ์ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตึกสำนักงานอธิการบดี (ตึกใหม่) 06:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5853 24 ม.ค. 2556 121210387 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตึกสำนักงานอธิการบดี (ตึกใหม่) 07:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5854 24 ม.ค. 2556 121210428 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปอัดรายการโทรทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 สถานีโทรทัศน์ Home and food Chanel สีลม 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5855 24 ม.ค. 2556 121210429 นค-4554(10 ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา ร่วมงานสัมมนาเรื่อง "การจัดสหกิจศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมุมมองจากสถานประกอบการ" ลานจอดรถ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 08:00 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5856 24 ม.ค. 2556 121230028 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5857 24 ม.ค. 2556 121230029 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5858 24 ม.ค. 2556 130110083 ญส-3852 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปดูงานหนังสือแพรว คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13:00 บ.อัมรินทร์ปริ้นติ้ง 1 เก๋งสองตอน
5859 24 ม.ค. 2556 130110088 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญมาทำการเรียน การสอน รับ อ.สุวรรณี, อ.สะอิ้ง, อ.วันทนีย์ ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับ อ.มณฑา, อ.ประคอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:05 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 8 ตู้นั่งสี่ตอน
5860 24 ม.ค. 2556 130110091 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ กองกลาง สอ.ใหม่ 04:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
5861 24 ม.ค. 2556 130110091 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ กองกลาง สอ.ใหม่ 04:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
5862 24 ม.ค. 2556 130110096 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมปฏิบัติการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์นานาชาติ สนง.คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 วิทยาลัยเพาะช่าง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5863 24 ม.ค. 2556 130110099 นค-4556 คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาต่างชาติไปต่อวีซ่า คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:30 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปทุมธานี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5864 24 ม.ค. 2556 130110111 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ นิด้า-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 07:00 นิด้า-มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
5865 24 ม.ค. 2556 130110117 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าว วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พหลโยธิน จตุจักร 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5866 24 ม.ค. 2556 130110209 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปดูงานบ.อีสท์เอเชียฟอร์จจิ้ง จำกัด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 06:30 บ.อีสท์เอเชียฟอร์จจิ้ง จำกัด กทม. 67 รถบัสโดยสาร
5867 24 ม.ค. 2556 130110255 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่อราชการสำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี กองคลัง 09:35 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี 2 นั่งสามตอนแวน
5868 24 ม.ค. 2556 130110298 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา งานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 กพน 08:00 ภายในมหาวิทยาลัยฯ และรังสิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5869 24 ม.ค. 2556 130110303 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรอสำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5870 24 ม.ค. 2556 130110334 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:05 สำรองงานกองกลาง 2 เก๋งสองตอน
5871 24 ม.ค. 2556 130110343 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5872 24 ม.ค. 2556 130110343 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 4 เก๋งสองตอน
5873 24 ม.ค. 2556 130130041 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร วข.ปทุมธานี 06:00 จ.สระบุรี 50 รถบัสโดยสาร
5874 25 ม.ค. 2556 121130084 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เสริมสร้างสุนทรียในมุมมองด้านศิลปะ (วิชาการถ่ายภาพแฟชั่น) อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 พิพิธภัณฑ์ Art in Paradise และ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จังหวัดชลบุรี 42 รถบัสโดยสาร
5875 25 ม.ค. 2556 121210091 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
5876 25 ม.ค. 2556 121210142 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
5877 25 ม.ค. 2556 121210238 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พานักศึกษาไปดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:15 บริษัท WDC บางประอิน 12 ตู้นั่งสี่ตอน
5878 25 ม.ค. 2556 121210239 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พานักศึกษาไปดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:15 บริษัท WDC บางประอิน 12 ตู้นั่งสี่ตอน
5879 25 ม.ค. 2556 121210240 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พานักศึกษาไปดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:15 บริษัท WDC บางประอิน 12 ตู้นั่งสี่ตอน
5880 25 ม.ค. 2556 121210241 40-0786(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พานักศึกษาไปดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:15 บริษัท WDC บางประอิน 12 รถบัสโดยสาร
5881 25 ม.ค. 2556 121210242 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พานักศึกษาไปดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:15 บริษัท WDC บางประอิน 16 ตู้นั่งสี่ตอน
5882 25 ม.ค. 2556 121210243 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พานักศึกษาไปดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:15 บริษัท WDC บางประอิน 16 ตู้นั่งสี่ตอน
5883 25 ม.ค. 2556 121210344 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 23-25 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
5884 25 ม.ค. 2556 121210378 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน งานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค.56 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 07:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5885 25 ม.ค. 2556 121220042 ฮภ-8151 คณะศิลปศาสตร์ เพื่อไปงานแต่งงาน อ.ขนิษฐา คณะศิลปศาสตร์ 17:00 ลาดพร้าว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5886 25 ม.ค. 2556 121230047 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:20 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 1 เก๋งสองตอน
5887 25 ม.ค. 2556 130110055 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กองพัฒนานักศึกษา 08:30 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5888 25 ม.ค. 2556 130110097 นค-4554(10 ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำปฏิทินไปบริจาค ตึก ICT 13:00 มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5889 25 ม.ค. 2556 130110110 อร-9834(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิประชุม จุฬา-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 11:30 จุฬา-มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5890 25 ม.ค. 2556 130110154 ฮภ-8150 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ดร.สมหมาย 08-9900-3227 หมู่บ้านสินธานีแกรนด์ เลขที่ 31/400 ซอย P7 04:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5891 25 ม.ค. 2556 130110206 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 นั่งสามตอนแวน
5892 25 ม.ค. 2556 130110299 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา งานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 กพน 08:00 ภายในมหาวิทยาลัฯ และรังสิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5893 25 ม.ค. 2556 130110304 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5894 25 ม.ค. 2556 130110348 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5895 25 ม.ค. 2556 130110349 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:05 สำรองงานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5896 25 ม.ค. 2556 130110385 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะสถาปัตย คณะสถาปัตย 06:00 จ.ราชบุรี 3 เก๋งสองตอน
5897 25 ม.ค. 2556 130130019 ฮภ-8149 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประกวดแพะสระบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เกษตร ศูนย์รังสิต 08:00 มวกเหล็ก สระบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
5898 26 ม.ค. 2556 121220032 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:30 สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 คลองเตยเหนือ วัฒนา กทม. 8 ตู้นั่งสี่ตอน
5899 26 ม.ค. 2556 130110036 ฮภ-8151 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Network Games ครั้งที่ 17 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5900 26 ม.ค. 2556 130110037 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Network Games ครั้งที่ 17 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 14 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132