ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
5901 26 ม.ค. 2556 130110040 ฮภ-8149 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Network Games ครั้งที่ 17 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5902 26 ม.ค. 2556 130110240 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด 090-9869228 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมสศาสตร์ 07:00 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5903 26 ม.ค. 2556 130110375 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 10:00 สำรองงานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5904 26 ม.ค. 2556 130110375 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 10:00 สำรองงานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5905 26 ม.ค. 2556 130110375 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 10:00 สำรองงานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5906 26 ม.ค. 2556 130120008 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แข่งขันกีฬา กองพัฒนานักศึกษา 08:00 สนามเดอะไพน์กอล์ฟ แอนด์ ลอดจ์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5907 26 ม.ค. 2556 130130018 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประกวดแพะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 06:00 มวกเหล็ก สระบุรี 40 รถบัสโดยสาร
5908 27 ม.ค. 2556 121210294 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แข่งขันกีฬา Network Games ครั้งที่ 17 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 80 รถบัสโดยสาร
5909 27 ม.ค. 2556 121210295 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แข่งขันกีฬา Network Games คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 20 ตู้นั่งสี่ตอน
5910 27 ม.ค. 2556 130110031 ฮภ-8149 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Network Games ครั้งที่ 17 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5911 27 ม.ค. 2556 130110033 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Network Games ครั้งที่ 17 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 14 ตู้นั่งสี่ตอน
5912 27 ม.ค. 2556 130110035 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Network Games ครั้งที่ 17 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 14 ตู้นั่งสี่ตอน
5913 27 ม.ค. 2556 130110290 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากอินโดนีเซีย ติดต่อ ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ 081-9282661 ถึงสนามบินดอนเมืองเวลา 16.00น. 15:00 ส่งที่ BS อพาร์ทเม้น เซียร์รังสิต 30 ตู้นั่งสี่ตอน
5914 27 ม.ค. 2556 130110291 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่อินโดนีเซีย ติดต่อ ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ 081-9282661 ถึงสนามบินดอนเมือง เวลา 16.00 น. 15:00 ส่งที่ bs อพาร์ทเม้น เซียร์รังสิต 30 ตู้นั่งสี่ตอน
5915 27 ม.ค. 2556 130110382 ญส-3851 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สนามบินสุวรรณภูมิื (ดร.สมหมาย 08-9900-3227) หมู่บ้านสินธานีแกรนด์ คลองห้า เลขที่ 31/400 ซอย P7 15:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
5916 27 ม.ค. 2556 130120002 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปทอดผ้าป่า คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:30 วัดพระพุทธชินวงศ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5917 27 ม.ค. 2556 130120003 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปทอดผ้าป่า คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:30 วัดพระพุทธชินวงศ์ คลองหก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5918 27 ม.ค. 2556 130120021 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ นำคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแกะสลักหิมะไปออกรายการก่อนจะถึงจันทร์ สถานีโทรทัศน์astv กองประชาสัมพันธ์ 18:00 สถานีโทรทัศน์astv ถนนพระอาทิตย์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5919 27 ม.ค. 2556
ถึง 29 ม.ค. 2556
130130057 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสถาปัตย คณะสถาปัตย์ 05:00 จ.สงขลา 7 ตู้นั่งสี่ตอน
5920 27 ม.ค. 2556 130130088 ฮภ-8151 คณะบริหารธุรกิจ ไปฟังสวดพระอภิธรรม งานศพบิดาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 17:30 วัดสนามไชย ต.สนามไชย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5921 28 ม.ค. 2556 121210051 ญส-3851 กองกฎหมาย ประสานงานคดีแพ่ง หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 ศาลจังหวัดธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
5922 28 ม.ค. 2556 121210144 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
5923 28 ม.ค. 2556 121230030 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5924 28 ม.ค. 2556 130110028 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:00 ศูนย์การศึกษาส่วนกลางพิเศษ 50 รถบัสโดยสาร
5925 28 ม.ค. 2556 130110192 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับท่านประธานประเมินอธิการบดี (ศงดร.กิตติชัย) มาประชุมคณะกรรมการประเมิรอธิการบดีมทร.ธัญบุรี สนามบินสุวรรณภูมิ 10:00 อาคารฟอร์จูน (หอ้งประชุมสถานีวิทยุ) 2 เก๋งสองตอน
5926 28 ม.ค. 2556 130110200 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมข้อตกลงความร่วมมือ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 บริษัท ไทยซัมมิท (บางนา) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5927 28 ม.ค. 2556 130110229 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาต่างชาติไปต่อวีซ่า คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:30 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปทุมธานี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
5928 28 ม.ค. 2556 130110287 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปแข่งขันทางด้านการตลาด คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
5929 28 ม.ค. 2556 130110292 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากอินโดนีเซีย ติดต่อ ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ 081-9282661 รับที่ bs อพาร์ทเม้น เวลา 8.30 น. 08:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 30 รถบัสโดยสาร
5930 28 ม.ค. 2556 130110314 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งคณบดีเข้าร่วมประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 โรงแรม รอยัล ออร์คิด เชอราตัล สี่พระยา กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
5931 28 ม.ค. 2556 130110314 ฮภ-8149 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งคณบดีเข้าร่วมประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 โรงแรม รอยัล ออร์คิด เชอราตัล สี่พระยา กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5932 28 ม.ค. 2556 130110352 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ-ส่งเอกสาร กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 2 นั่งสามตอนแวน
5933 28 ม.ค. 2556 130110357 ฮภ-8151 กองประชาสัมพันธ์ นำอาจารย์และนักศึกษา สัมภาษณ์ร่วมรายการเช้านี้ที่mss และมอบกระเช้าผู้บริหารMcot ช่อง 3 กองประชาสัมพันธ์ 07:30 MSS , MCOT , TV 3 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5934 28 ม.ค. 2556 130110373 นค-4919(10 ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี เอาเครื่องมือไปสอบเทียบ ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 10:00 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5935 28 ม.ค. 2556 130110376 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. เพื่อไปรับผู้เชี่ยวชาญจากม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มายัง มทร.ธัญบุรี 2. เพื่อไปส่งผู้เชี่ยวชาญที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
5936 28 ม.ค. 2556 130110392 นค-4527(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5937 28 ม.ค. 2556 130110412 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปซื้อของใช้ในราชการ อาคารวิทยบริการ 11:00 ฟิวเจอร์พาร์รังสิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5938 28 ม.ค. 2556 130110415 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปแนะแนวการศึกษา คณะบริหาร อาคาร 4 07:00 ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5939 28 ม.ค. 2556 130130089 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปฟังสวดพระอภิธรรม งานศพบิดาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:00 วัดสนามไชย ต.สนามไชย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
5940 28 ม.ค. 2556 130130090 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไปรับไข่จากฟาร์มเพื่อใช้ในวิชาการฟักไข่และการจัดการโรงฟัก และวิชาปัญหาพิเศษ สำนักงานสาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 09:00 เกษตรฟาร์ม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5941 29 ม.ค. 2556 121210145 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
5942 29 ม.ค. 2556 121210337 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ศึกษาดูงาน ณ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ ประเทศไทย จำกัด อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 12:20 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ ประเทศไทย จำกัด อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 30 รถบัสโดยสาร
5943 29 ม.ค. 2556 121210351 ญส-3851 กองคลัง ชำระเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์ปทุม ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง 1 เก๋งสองตอน
5944 29 ม.ค. 2556 130110218 ญส-3850 คณะศิลปศาสตร์ รับผู้ทรงคุณวุฒิ มาประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2555 คณะศิลปศาสตร์ 10:00 ซอยจิ๊ปดำรัส 1 เก๋งสองตอน
5945 29 ม.ค. 2556 130110293 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากอินโดนีเซีย รับที่ bs อพาร์ทเม้น เวลา 8.30 น. 08:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 30 รถบัสโดยสาร
5946 29 ม.ค. 2556 130110315 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ประชุมเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตึกอธิการบดี 11:30 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 เก๋งสองตอน
5947 29 ม.ค. 2556 130110353 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 บริเวณกรุงเทพฯ 2 นั่งสามตอนแวน
5948 29 ม.ค. 2556 130110359 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไปสำรวจพบปะกับชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลในการทำโครงการ 84 หมู่บ้าน คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) 08:30 อ.ลำลูกกา และ อ.หนองเสือ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5949 29 ม.ค. 2556 130110368 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา เบิกวัสดุสำนักงาน (รถกะบะ) กองคลัง 14:00 อาคาร ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5950 29 ม.ค. 2556 130110377 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ประชุมโครงการความร่วมมือ ด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุุกต์ คณะบริหารธุรกิจ 12:00 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พระรามเจ็ด 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5951 29 ม.ค. 2556 130110378 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ติดต่อราชการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ ลาดพร้าว 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5952 29 ม.ค. 2556 130110393 นค-4527(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5953 29 ม.ค. 2556 130110408 ฮภ-8151 กองประชาสัมพันธ์ พานักศึกษาคณะศิลปกรรมที่มีผลงานการเป่าทรัมเป็ตไปออกรายการสด Health plus channel ตึกสำนักงานอธิการบดี 15:00 อาคาร OCM วิภาวดี 66 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5954 29 ม.ค. 2556 130110422 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัด MOU "โครงการช่างอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน" ผู้ประสานงาน ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง โทร. 086 899 2996 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 12:00 การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5955 29 ม.ค. 2556 130110436 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ติดต่อรับวัสดุฝึกของภาควิชาฯ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 09:00 ตลาดนัดพาหุรัด กรุงเทพฯ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
5956 29 ม.ค. 2556 130110438 นค-4530(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับเอกสารการเบิกเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา 10:00 สนามบินดอนเมือง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5957 29 ม.ค. 2556 130110441 นค-4543(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมสัมมนาผฦู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 สำนักงานอธิการบดี 06:30 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5958 29 ม.ค. 2556 130110451 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง (การกีฬาแห่งประเทศไทย) กองกลาง 08:30 หัวหมาก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5959 30 ม.ค. 2556
ถึง 31 ม.ค. 2556
121130075 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรฯ ม.ขอนแก่น กองพัฒนานักศึกษา 06:00 ม.ขอนแก่น 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5960 30 ม.ค. 2556 121210041 40-0785(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พานักศึกษาศึกษาดูงานในรายวิชาทัศนศึกษา อาคารศึกษาศาสตร์1 07:00 รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 57 รถบัสโดยสาร
5961 30 ม.ค. 2556 121210146 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
5962 30 ม.ค. 2556 121210330 ญส-3850 กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค 2 เก๋งสองตอน
5963 30 ม.ค. 2556 130110234 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมข้อตกลงความร่วมมือ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 บริษัท ไทยซัมมิท (บางนา) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5964 30 ม.ค. 2556 130110254 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมสัมมนา Shaping Thailand's Future through Green Innovation and ASEAN Integration ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 อาคารจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน 1 เก๋งสองตอน
5965 30 ม.ค. 2556 130110268 ญส-3851 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งวิทยากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13:30 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 2 เก๋งสองตอน
5966 30 ม.ค. 2556 130110294 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากอินโดนีเซีย ติดต่อ ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ 081-9282661 รับที่ bs อพาร์ทเม้น เวลา 8.30 น. 08:00 ม.รังสิต, ม.ธรรมศาสตร์ 30 รถบัสโดยสาร
5967 30 ม.ค. 2556 130110319 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมวิช่าการ (ดร.สมหมาย ผิวสอาด 08-9900-3227) หมู้่บ้านสินธานีแกรนด์ เลขที่ 31/400 ซอย P7 18 คลองห้า 07:00 อาคารจตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5968 30 ม.ค. 2556 130110323 ฮภ-8151 คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปดูงาน คณะบริหาร อาคาร 3 11:00 กทม. - อยุธยา 32 ตู้นั่งสี่ตอน
5969 30 ม.ค. 2556 130110324 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปดูงาน คณะบริหาร อาคาร 3 11:00 กทม. - อยุธยา 32 ตู้นั่งสี่ตอน
5970 30 ม.ค. 2556 130110325 ฮภ-8149 คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปดูงาน คณะบริหาร อาคาร 3 11:00 กทม. - อยุธยา 32 ตู้นั่งสี่ตอน
5971 30 ม.ค. 2556 130110338 นค-4543(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร สำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5972 30 ม.ค. 2556 130110354 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน 08:30 บริเวณรังสิต 2 นั่งสามตอนแวน
5973 30 ม.ค. 2556 130110369 นค-4527(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 12:00 ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) 40 ตู้นั่งสี่ตอน
5974 30 ม.ค. 2556 130110370 นค-4919(10 ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 12:00 ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) 40 ตู้นั่งสี่ตอน
5975 30 ม.ค. 2556 130110371 นค-4534(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำนักนักศึกษาไปศึกษาดูงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 12:00 ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) 40 ตู้นั่งสี่ตอน
5976 30 ม.ค. 2556 130110372 นค-4546(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 12:00 ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) 40 ตู้นั่งสี่ตอน
5977 30 ม.ค. 2556 130110384 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อบรมโครงการสานฝันปั้นน้องเป็นดีเจ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:00 โรงเรียนเตีรยมอุดมน้อมเกล้า 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5978 30 ม.ค. 2556 130110455 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รับเอกสารการขอรังวัดที่ดินเขตมีนบุรี (ที่ดินคลองสามวา) กองกลาง 09:00 เขตที่ดินมีนบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5979 30 ม.ค. 2556 130110458 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะสถาปัตย (จ.สงขลา) กองกลาง 08:00 กองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5980 31 ม.ค. 2556 121210147 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
5981 31 ม.ค. 2556 121230031 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5982 31 ม.ค. 2556 130110089 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญมาทำการเรียน การสอน รับ อ.สุวรรณี, อ.สะอิ้ง, อ.วันทนีย์ ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับ อ.มณฑา, อ.ประคอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 8 ตู้นั่งสี่ตอน
5983 31 ม.ค. 2556 130110113 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21-ม.ศิลปากร สำนักงานอธิการบดี 10:00 ราม21-ม.ศิลปากร 2 เก๋งสองตอน
5984 31 ม.ค. 2556 130110114 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ ม.ศิลปากร ท่าพระ สำนักงานอธิการบดี 10:00 ม.ศิลปากร ท่าพระ 1 เก๋งสองตอน
5985 31 ม.ค. 2556 130110147 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 13:30 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 3 เก๋งสองตอน
5986 31 ม.ค. 2556 130110295 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากอินโดนีเซีย ติดต่อ ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ 081-9282661 รับที่ bs อพาร์ทเม้น เวลา 8.30 น. 08:00 วัดพระแก้ว , พระราชวัง , ส่งสนามบินดอนเมือง 18.00 น. 30 รถบัสโดยสาร
5987 31 ม.ค. 2556 130110306 นค-4544(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม สำนักงานอธิการบดี 09:00 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม-มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5988 31 ม.ค. 2556 130110316 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร รังสิต สถาบันวิจัยและพัฒนา 10:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร รังสิต 8 ตู้นั่งสี่ตอน
5989 31 ม.ค. 2556 130110318 นค-4554(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร รังสิต สถาบันวิจัยและพัฒนา 10:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร รังสิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5990 31 ม.ค. 2556 130110322 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ-ส่งพระงานตักบาตร กพน. 05:50 วัดรอบมหาวิทยาลัยฯ 9 ตู้นั่งสี่ตอน
5991 31 ม.ค. 2556 130110330 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้บริหารดูงาน และประชุมข้อตกลงความร่วมมือ ที่บริษัท ไทยซัมมิท (บางนา) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 บริษัท ไทยซัมมิท (บางนา) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5992 31 ม.ค. 2556 130110337 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาไปรับทุนสโมสรโรตารี่กรุงเทพ ตึกสวท. 10:00 โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5993 31 ม.ค. 2556 130110355 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 บริเวณกรุงเทพฯ 2 นั่งสามตอนแวน
5994 31 ม.ค. 2556 130110418 ฮภ-8149 คณะบริหารธุรกิจ ไปออกบู๊ทแนะแนวการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:30 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5995 31 ม.ค. 2556 130110427 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชมขั้นตอนการถ่ายทำรายการ แฟนพันธุ์แท้ บริษัทเวิร์คพ้อยท์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 บริษัทเวิร์คพ้อยท์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5996 31 ม.ค. 2556 130110439 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ส่งเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ อาคารฝึกอบรม 10:00 อาคาร CKC@Rangsit ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5997 31 ม.ค. 2556 130110479 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กก 08:00 กก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5998 31 ม.ค. 2556 130130075 40-0785(40ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปดูงาน Small Business คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 12:00 โรงงานทำหัวโขน จ.พระนครศรีอยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
5999 31 ม.ค. 2556 130130076 ฮภ-8151 คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปดูงาน Small Business คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 12:00 โรงงานผลิตหัวโขน จ.พระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6000 31 ม.ค. 2556 130130099 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวศึกษาต่อ กองพัฒนานักศึกษา 07:30 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132