ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
2601 19 มิ.ย. 2555 120610032 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.+รองฯฝบ. ประชุมสังคมวิทยาระดับชาติ ณ รร.มิราเคิล หอพัก ตึก 9 + มบ.ชมฟ้า คลอง3 07:00 รร.มิราเคิล 2 เก๋งสองตอน
2602 19 มิ.ย. 2555 120610060 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ใช้รถไปตึกสโมสรข้าราชการ (อบรม) ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ตึกสโมสรข้าราชการ (อบรม) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2603 19 มิ.ย. 2555 120610086 ญส-3851 กองกฎหมาย เข้ารับการอบรมเผยแพร่และกระจายองคืความรู้ด้านการบังคับคดี ครั้งที่ ๑ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก 4 เก๋งสองตอน
2604 19 มิ.ย. 2555 120610166 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมเรื่อง การปรับปรุงและการเปิดใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 06:30 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กทม. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2605 19 มิ.ย. 2555 120610187 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รายการมีเดีย ชาแนล ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ อาจารย์ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับห่นยนต์ดำน้ำ กองประชาสัมพันธ์ 09:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี สระพระราม 9 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2606 19 มิ.ย. 2555 120610228 นค-4551(6ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเล่มระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 08:30 สกอ., อาคารฟอร์จูน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, พหลโยธิน, สวทน. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2607 19 มิ.ย. 2555 120610230 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเล่มระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 08:30 หลักสี่, บางกะปิ, สุขุมวิท,ปากเกร็ด,มศว. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2608 19 มิ.ย. 2555 120610264 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ตราวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา / สาขาวิชา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 09:00 ภายในมทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2609 19 มิ.ย. 2555 120610330 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปเลือกซื้อครุภัณฑ์สำหรับนักศึกษา(โต๊ะ,เก้าอี้) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต,คลอง 3 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2610 19 มิ.ย. 2555 120610359 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดซื้อวัสดุ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:30 พาหุหรัด 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2611 19 มิ.ย. 2555 120610382 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร ไปประชุมสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาประชากรไทยเพื่อเป็นศูฯย์กลางการพัฒนาประชากรของประชาคมอาเซียน ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชัน กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2612 19 มิ.ย. 2555 120610383 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ไปงานศพพ่อ ผศ.ศิรินันท์ เอี่ยมประภา ณ วัดลาดสนุน จ.ปทุมธานี สวพ. 18:00 วัดลาดสนุน จ.ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2613 19 มิ.ย. 2555 120610384 นค-4529(8ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ประชุมรัฐสภา ตึกสำนักงานอธิการบดีใหม่ 11:00 รัฐสภา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
2614 19 มิ.ย. 2555 120610405 ญส-3850 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับส่ง ผู้เชียวชาญจากประเทศญี่ปุ่น (แขกอธิการบดี) เข้าพบอธิการบดี คณะเทคโนโยสื่อสารมวลชน 13:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี 3 เก๋งสองตอน
2615 19 มิ.ย. 2555 120620068 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ฟังสวดพระอ๓ิธรรมศพคุณพ่ออดีต ผอ.กองนโยบายและแผน ณ วัดลาดสนุน ตึกสำนักนักงานอธิการบดีใหม่ 18:00 วัดลาดสนุน 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2616 19 มิ.ย. 2555 120630028 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2555 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2617 19 มิ.ย. 2555 120630056 ภศ-5783(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อมบำรุง กองกลาง 07:50 บ้านโป่ง 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
2618 20 มิ.ย. 2555
ถึง 23 มิ.ย. 2555
120330021 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 06:00 ม.อุบลฯ จ.อุบลราชธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2619 20 มิ.ย. 2555 120510149 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2620 20 มิ.ย. 2555 120510196 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2621 20 มิ.ย. 2555 120510538 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน กพน 07:30 ม.เกษตรศาสตร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2622 20 มิ.ย. 2555 120610012 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
2623 20 มิ.ย. 2555 120610103 นค-4546(10ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน มทร.ธัญบุรี 07:30 โรงแรมเฟิสท์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2624 20 มิ.ย. 2555 120610115 ญส-3850 คณะศิลปศาสตร์ รายงานตัว 90 วัน นักศึกษาจีนเมืองคุนหมิง รุ่นที่ 5 คณะศิลปศาสตร์ 09:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
2625 20 มิ.ย. 2555 120610206 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 07:30 สำงานงานคณกรรมการวิจัยเเห่งชาติ 1 เก๋งสองตอน
2626 20 มิ.ย. 2555 120610265 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา / สาขาวิชา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 09:00 ภายในมทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2627 20 มิ.ย. 2555 120610356 ญส-3851 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขออนุญาตให้อาจารย์ชาวต่างชาติขอใบอนุญาตทำงานในคณะครุศาสตร์ฯ อาคารศึกษาศาสตร์ 2 07:30 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ปทุมธานี 2 เก๋งสองตอน
2628 20 มิ.ย. 2555 120610361 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รายการสมรภูมิไอเดีย ช่อง 3 ถ่ายทำหุ่นยนต์ดำน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกสำน้กงานอธิการบดี 09:00 สระว่ายน้ำ,คณะวิศวกรรมศาสตร์, บริเวณมหาวิทยาลัย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2629 20 มิ.ย. 2555 120610375 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปติดต่อราชการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:30 ร้านวสันต์สตูดิโอ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2630 20 มิ.ย. 2555 120610385 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ไปรับพระบรมฉายาลักษณ์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สำนักพระราชวัง วังสวนจิตรลดา สนามเสือป่า 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2631 20 มิ.ย. 2555 120610396 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 08:00 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2632 20 มิ.ย. 2555 120610413 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับวีซ่าที่สถานทูตจีน อาคาร 48 พระชันษา 08:30 สถานทูตจีน ถนนรัชดาภิเษก 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2633 20 มิ.ย. 2555 120610416 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดซื้อของ เกษตรอินทรีย์ สวพ. 13:30 เซียร์รังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2634 20 มิ.ย. 2555 120620069 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดา ดร.ศิรินันธ์ เอี่ยมประภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18:00 วัดลาดสนุน 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2635 20 มิ.ย. 2555 120630029 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนประจำภาคเรียนที่1/2555 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ๋์ จ.สระบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2636 21 มิ.ย. 2555 120510150 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องและประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2637 21 มิ.ย. 2555 120510197 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2638 21 มิ.ย. 2555 120510483 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี 3 เก๋งสองตอน
2639 21 มิ.ย. 2555 120610013 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย 5 นั่งสองตอนแวน
2640 21 มิ.ย. 2555 120610061 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมสภา มทรธ.6/55 ณ มังคลอุบล สวพ. 08:45 มังคลอุบล สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2641 21 มิ.ย. 2555 120610062 นค-4551(6ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ใช้รถไปตึกสโมสรข้าราชการ (อบรม) ตึกสำนักงานอธิการบดี 15:00 สโมสรข้าราชการ (อบรม) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2642 21 มิ.ย. 2555 120610091 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปแข่่งขันแผน IMC Brandage คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:30 มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ วิทยาเขตรังสิต 40 ตู้นั่งสี่ตอน
2643 21 มิ.ย. 2555 120610094 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปแข่งแผน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:30 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 40 ตู้นั่งสี่ตอน
2644 21 มิ.ย. 2555 120610095 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปแข่งแผน IMC คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:30 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 40 ตู้นั่งสี่ตอน
2645 21 มิ.ย. 2555 120610096 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปแข่งแผน IMC คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:30 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 40 ตู้นั่งสี่ตอน
2646 21 มิ.ย. 2555 120610104 นค-4546(10ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน มทร.ธัญบุรี 09:10 โรงแรมเฟิสท์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2647 21 มิ.ย. 2555 120610113 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม open development workshop มบ.ชมฟ้า ซ.10 06:30 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต 1 เก๋งสองตอน
2648 21 มิ.ย. 2555 120610266 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา / สาขาวิชา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 09:00 ภายในมทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2649 21 มิ.ย. 2555 120610268 นค-4549(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา / สาขาวิชา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 07:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2650 21 มิ.ย. 2555 120610292 นค-4544(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 06:30 ปากเกร็ด 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2651 21 มิ.ย. 2555 120610410 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:30 โรงแรมเมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ 17 รถบัสโดยสาร
2652 21 มิ.ย. 2555 120620044 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผู้เข้าร่วมสัมมนา ECTI-CARD 2012 สำนักงานอธิการบดี 20:30 เซียร์ รังสิต 30 ตู้นั่งสี่ตอน
2653 21 มิ.ย. 2555 120620045 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผู้เข้าร่วมสัมมนา ECTI-CARD 2012 สำนักงานอธิการบดี 20:30 เซียร์ รังสิต 30 ตู้นั่งสี่ตอน
2654 21 มิ.ย. 2555 120630014 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2655 22 มิ.ย. 2555 120510152 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2656 22 มิ.ย. 2555 120510200 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2657 22 มิ.ย. 2555 120510485 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี 3 เก๋งสองตอน
2658 22 มิ.ย. 2555 120510508 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา พานักศึกษาไปรับมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) 11:30 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2659 22 มิ.ย. 2555 120510511 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา พานักศึกษาไปรับมอบทุนการศึกษาประจำปี 2555 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) 11:30 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม6 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2660 22 มิ.ย. 2555 120510512 นค-4549(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา พานักศึกษาไปรับมอบทุนการศึกษา ประจำปี2555 ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) 11:30 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม6 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2661 22 มิ.ย. 2555 120510536 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ รับ - ส่ง ที่ปรึกษากรรมการบริหารสถานีวิทยุ ประชุม ประชานิเวศร์ 1 10:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี 2 เก๋งสองตอน
2662 22 มิ.ย. 2555 120610014 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
2663 22 มิ.ย. 2555 120610040 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา 07:30 โรงเรียนสารสาสน์นิมิตใหม่ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2664 22 มิ.ย. 2555 120610064 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อไปรับพระสงฆ์มาทำบุญเนื่องในวันมัคคุเทศก์ไทย คณะศิลปศาสตร์ 06:30 วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
2665 22 มิ.ย. 2555 120610088 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ม.พระจอมเกล้าลาดกระบัง - จามจุรีสแควร์ สำนักงานอธิการบดี 09:30 ม.พระจอมเกล้าลาดกระบัง - จามจุรีสแควร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2666 22 มิ.ย. 2555 120610097 นค-4552(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปประชุมที จามจุรีสแควร์ สำนักงานอธิการบดี 11:00 จามจุรีสแควร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2667 22 มิ.ย. 2555 120610105 นค-4546(10ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน มทร.ธัญบุรี 07:30 โรงแรมเฟิสท์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2668 22 มิ.ย. 2555 120610198 นค-4551(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ อบรมโครงการตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง กองกลาง 07:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2669 22 มิ.ย. 2555 120610210 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาวิชาการมูลนิธิร่วมจิตต์ฯ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท) 11:30 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2670 22 มิ.ย. 2555 120610308 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ อบรมหลักสูตร "ธรรมาภิบาลเพื่อารพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 10" โดย สถาบันคลังสมองแห่งชาติ บ้านพักข้าราชการ อาคาร 10 06:00 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2671 22 มิ.ย. 2555 120610316 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ นำนักศักษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว ไปจัดกิจกรรมวันไหว้ครูมัคคุเทศก์ มทร.ธัญบุรี 14:00 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
2672 22 มิ.ย. 2555 120610317 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวไปจัดกิจกรรมวันไหว้ครูมัคคุเทศก์ มทร.ธัญบุรี 14:00 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
2673 22 มิ.ย. 2555 120610376 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประชุมที่โรงแรมแม็ค ตึก lCT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 06:00 โรงแรมแม็ค แถวพระราม 9 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2674 22 มิ.ย. 2555 120610411 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:30 โรงแรมแกนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ 40 รถบัสโดยสาร
2675 23 มิ.ย. 2555 120510153 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2676 23 มิ.ย. 2555 120510201 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2677 23 มิ.ย. 2555 120610501 นค-4552(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ นำนักศึกษาไปแคส รายการเสวนาเด็กห่าม ไทยพีบีเอส กองประชาสัมพันธ์ 07:30 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 6 ตู้นั่งสี่ตอน
2678 23 มิ.ย. 2555 120620008 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ-ส่ง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปจัดงานมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 07:30 โรงเรียนวัดบางเดื่อ ต.บางเดื่อ จ.ปทุมธานี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
2679 23 มิ.ย. 2555 120620013 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับ-ส่ง อาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 บ้านเลขที่ 367/186 ถ.จรัลสนิทวงศ์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2680 23 มิ.ย. 2555 120620073 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถตู้เพื่อพานักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE และ ไปทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 จ.พระนครศรีอยุธยา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
2681 23 มิ.ย. 2555 120620074 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถตู้เพื่อพานักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE และ ไปทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี 09:00 จ.พระนครศรีอยุธยา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
2682 23 มิ.ย. 2555 120620083 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ไปส่งอาจารย์ และนักศึกษา ในวันที่ 23มิถุนายน 2555 คณะวิทยาศาสตร์ และบ้านพักฯ อาคารหมายเลข 9 14:30 วัดลาดสนุ่น ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2683 24 มิ.ย. 2555 120510154 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภานในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2684 24 มิ.ย. 2555 120510185 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2685 24 มิ.ย. 2555 120610341 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณบดี ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2686 24 มิ.ย. 2555 120610348 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ มงคลสมรสเจ้าหนัาที่บุคลากร ฝ่าย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองกลาง มทร.ธัญบุรี กพส. 07:00 จ.อ่างทอง 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2687 24 มิ.ย. 2555 120620046 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงานมงคลสมรส อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:30 จังหวัดอ่า่งทอง 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2688 24 มิ.ย. 2555 120620047 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงานมงคลสมรส ิอาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:30 อ่างทอง 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2689 24 มิ.ย. 2555 120620048 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงานมงคลสมรส อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:25 อ่างทอง 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2690 25 มิ.ย. 2555 120510155 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2691 25 มิ.ย. 2555 120510186 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2692 25 มิ.ย. 2555 120610015 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
2693 25 มิ.ย. 2555 120610193 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปศึกษาคุณธรรมและจริยธรรม อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 วัดปัญญานันทาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2694 25 มิ.ย. 2555 120610235 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ แสดงความยินดีหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ 62ปี พบผู้สื่อข่าวประสานงานข้อมูลข่าว กองประชาสัมพันธ์ 09:00 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ราชดำเนิน ,กระทรวงศึกษาธิการ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2695 25 มิ.ย. 2555 120610294 ญส-3851 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 1. บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (แจ้งวัฒนะ กทม.) 2.ศูนย์โทรคมนาคม (กสท.) นนทบุรี 2 เก๋งสองตอน
2696 25 มิ.ย. 2555 120610335 ญส-3850 กองกฎหมาย ไปประสานงานคดี ณ ศาลปกครองกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 ศาลปกครองกลาง 1 เก๋งสองตอน
2697 25 มิ.ย. 2555 120610448 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 เรื่อง "การส่งเสริมบุคลากรวิจัยภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม" ม.ชมฟ้า 07:00 ห้องประชุมหว้ากอ อาคารจัตรัสจามจุรี ชั้น 14 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2698 25 มิ.ย. 2555 120610461 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ติดต่อขอรับเอกสาร สำนักงานอธิการบดี 10:00 เทศบาลธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2699 25 มิ.ย. 2555 120610471 นค-4546(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร เเละรับเอกสาร บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 09:00 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เเละโรงพยาบาลธัญลักษณ์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2700 25 มิ.ย. 2555 120610475 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับหนังสือเดินทางให้นายกสภา มทร. ธัญบุรี อาคาร 48 พระชันษา 12:30 กรมการกงศุล แจ้งวัฒนะ, สถานีวิทยุฟอร์จูน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132