ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
11801 1 ธ.ค. 2557
ถึง 9 ธ.ค. 2557
140830005 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจากหมดสัญญาเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 เก๋งสองตอน
11802 1 ธ.ค. 2557
ถึง 9 ธ.ค. 2557
140830005 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจากหมดสัญญาเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 เก๋งสองตอน
11803 1 ธ.ค. 2557
ถึง 9 ธ.ค. 2557
140830005 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจากหมดสัญญาเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11804 1 ธ.ค. 2557 141110029 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี ประชุม ตึกอธิการบดี 07:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
11805 2 ธ.ค. 2557 141110036 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 12:00 วิภาวดีรังสิต 42 แยก 18-1 บ้านเลขที่ 338 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11806 2 ธ.ค. 2557 141110037 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 12:00 8/50 ซอยสวนสยาม9 แยก 4 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11807 3 ธ.ค. 2557 141130018 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราชบุรี โครงการกำลังใจ สถาปัตย์ 06:00 เรือนจำหลางราชบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
11808 3 ธ.ค. 2557 141130019 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราชบุรี โครงการกำลังใจ สถาปัตย์ 06:00 เรือนจำหลางราชบุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
11809 4 ธ.ค. 2557 140710104 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w16.BUS01.ตรวจงานรวม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 45 รถบัสโดยสาร
11810 4 ธ.ค. 2557 140820010 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w16.VAN01.ตรวจงานรวม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11811 4 ธ.ค. 2557 140820011 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w16.VAN02.ตรวจงานรวม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11812 5 ธ.ค. 2557 141120003 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เก็บงานนิทรรศการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 ริเวอร์ซิตี้ ถนนสี่พระยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11813 8 ธ.ค. 2557 141110005 ฮภ-8150 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ สำนักงานอธิการบดี 07:30 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
11814 8 ธ.ค. 2557 141110015 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับรองแขก ในงานลงนาม MOU Nagoya ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 08:30 กรุงเทพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11815 9 ธ.ค. 2557 141110006 ฮภ-8150 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ สำนักงานอธิการบดี 07:30 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
11816 9 ธ.ค. 2557 141110009 ฮภ-8151 กองคลัง ติดต่อสหกรณ์ศธ./สหกรณ์ครูปทุมธานี ตึกอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ศธ. เทเวศร์/สหกรณ์ปทุมฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11817 10 ธ.ค. 2557
ถึง 19 ธ.ค. 2557
140630030 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน งานรับปริญญาบัตร 10-19 ธันวาคม 2557 กองกลาง สำนักงานอธิการบดีใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
11818 10 ธ.ค. 2557
ถึง 19 ธ.ค. 2557
140630030 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน งานรับปริญญาบัตร 10-19 ธันวาคม 2557 กองกลาง สำนักงานอธิการบดีใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
11819 10 ธ.ค. 2557
ถึง 19 ธ.ค. 2557
140630030 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน งานรับปริญญาบัตร 10-19 ธันวาคม 2557 กองกลาง สำนักงานอธิการบดีใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
11820 10 ธ.ค. 2557
ถึง 19 ธ.ค. 2557
140630030 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน งานรับปริญญาบัตร 10-19 ธันวาคม 2557 กองกลาง สำนักงานอธิการบดีใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 เก๋งสองตอน
11821 10 ธ.ค. 2557
ถึง 19 ธ.ค. 2557
140630030 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน งานรับปริญญาบัตร 10-19 ธันวาคม 2557 กองกลาง สำนักงานอธิการบดีใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 เก๋งสองตอน
11822 10 ธ.ค. 2557
ถึง 19 ธ.ค. 2557
140630030 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน งานรับปริญญาบัตร 10-19 ธันวาคม 2557 กองกลาง สำนักงานอธิการบดีใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 เก๋งสองตอน
11823 10 ธ.ค. 2557
ถึง 19 ธ.ค. 2557
140630030 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน งานรับปริญญาบัตร 10-19 ธันวาคม 2557 กองกลาง สำนักงานอธิการบดีใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
11824 10 ธ.ค. 2557
ถึง 19 ธ.ค. 2557
140630030 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน งานรับปริญญาบัตร 10-19 ธันวาคม 2557 กองกลาง สำนักงานอธิการบดีใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
11825 10 ธ.ค. 2557
ถึง 19 ธ.ค. 2557
140630030 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน งานรับปริญญาบัตร 10-19 ธันวาคม 2557 กองกลาง สำนักงานอธิการบดีใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
11826 11 ธ.ค. 2557 140710105 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w17.BUS01.จัดนิทรรศการแสดงผลงานรวม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 45 รถบัสโดยสาร
11827 20 ธ.ค. 2557
ถึง 31 ธ.ค. 2557
140830006 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจากหมดสัญญาเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11828 20 ธ.ค. 2557
ถึง 31 ธ.ค. 2557
140830006 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจากหมดสัญญาเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11829 20 ธ.ค. 2557
ถึง 31 ธ.ค. 2557
140830006 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจากหมดสัญญาเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11830 20 ธ.ค. 2557
ถึง 23 ธ.ค. 2557
141130011 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี โครงการมอบไออุ่น สร้างความรู้ สู่ชุมชน สำนักงานอธิการบดี 06:00 จังหวัดเชียงใหม่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11831 20 ธ.ค. 2557
ถึง 23 ธ.ค. 2557
141130012 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี โครงการมอบไออุ่น สร้างความรู้ สู่ชุมชน สำนักงานอธิการบดี 06:00 จังหวัดเชียงใหม่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11832 20 ธ.ค. 2557
ถึง 23 ธ.ค. 2557
141130013 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี โครงการมอบไออุ่น สร้างความรู้ สู่ชุมชน สำนักงานอธิการบดี 06:00 จังหวัดเชียงใหม่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11833 24 ธ.ค. 2557 141110042 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราชมงคลหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 ราชมงคลหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11834 24 ธ.ค. 2557 141210004 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับและส่งงานศิลปะ (อ.ยงยุทธ ไปกับรถ 089-4538398) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 09:30 เมืองทองธานี และ สีลม 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11835 24 ธ.ค. 2557 141210005 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน รับผู้บริหารจากสำนักงบประมาณ ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 สำนักงบประมาณ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11836 26 ธ.ค. 2557 141110011 ฮภ-8150 กองคลัง จ่ายชำระหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธ.กรงไทย/ธอส./ออมสิน-คลองหลวง/สหกรณ์-ปทุม/ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11837 26 ธ.ค. 2557 141210013 ฮภ-8149 กองกฎหมาย ไปฟังคำพิพากษาศาลปกครอง ใต้ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 ศาลปกครองกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11838 26 ธ.ค. 2557 141210024 ฮภ-8151 กองคลัง ไปอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนที่กรมบัญชีกลาง หน้าตึกอธิการบดี 07:00 กรมบัญชีกลาง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11839 29 ธ.ค. 2557 141210019 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 กระทรวงยุติธรรม 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11840 29 ธ.ค. 2557 141210022 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ส่งวาระการประชุมที่ ราม21,ม.เกษตร,มจพ.,พญาไท,ห้วยขวาง สำนักงานอธิการบดี 08:45 ราม21,ม.เกษตร,มจพ.,พญาไท,ห้วยขวาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11841 30 ธ.ค. 2557 141110043 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 08:00 31 ซอยประชานิมิตร ถนนประดิพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ไปโรงแรมปริ๊นส์ตั้น ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11842 30 ธ.ค. 2557 141110044 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 08:00 ม.เกษตร บางเขน ไปโรงแรมปริ๊นส์ตั้น ดินแดง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11843 30 ธ.ค. 2557 141110045 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 08:00 ราม21 ไปโรงแรมปร๊นตั้น ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11844 5 ม.ค. 2558 141210017 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1,3 ไปซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการเรียนการสอนวิชา การสร้างแบบตัดบนหุ่น และการตัดเย็บเบื้องต้น ที่พาหุรัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 พาหุรัด 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11845 5 ม.ค. 2558 141210025 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากร (ขอแทนอาจารย์กัญชพร ตันทอง) ตึกภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ 12:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11846 5 ม.ค. 2558 141210028 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรม 08:00 พาหุรัด 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11847 6 ม.ค. 2558
ถึง 10 ม.ค. 2558
141230025 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะบริหาร 5-11 มกราคม 2558(แทนสมพจน์ นาคแดง) คณะบริหาร 06:00 จ.เชียงใหม่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11848 6 ม.ค. 2558 150110005 ฮภ-8150 กองกฎหมาย ยื่นคำร้องขอรับเงินในคดี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ศาลปกครองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11849 7 ม.ค. 2558 141230019 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (จอรถตู้ 2 คัน) กพน 07:00 ตึก ใบหยก 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11850 7 ม.ค. 2558 141230019 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (จอรถตู้ 2 คัน) กพน 07:00 ตึก ใบหยก 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11851 8 ม.ค. 2558 141210010 ฮภ-8151 กองคลัง ติดต่องานราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์-ปทุม/ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11852 8 ม.ค. 2558 141230007 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปศึกษาดูงาน ใต้ตึกอาคารอธิการบดี 06:00 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11853 9 ม.ค. 2558 141210015 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงแรมปริ้นตั้น ดินแดง สำนักงานอธิการบดี 08:00 รร.ปริ้นตั้น ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11854 9 ม.ค. 2558 141230008 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปศึกษาดูงาน ใต้ตึกอาคารอธิการบดี 04:00 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11855 9 ม.ค. 2558 150110023 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ไปส่งมอบของขวัญ กรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11856 10 ม.ค. 2558 141230009 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปศึกษาดูงาน ใต้ตึกอาคารอธิการบดี 04:00 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11857 10 ม.ค. 2558 150120001 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน หน่วยตรวจสอบภายใน สอ.ใหม่ 06:00 จ.ขอนแก่น 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11858 11 ม.ค. 2558
ถึง 13 ม.ค. 2558
141230011 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.จัดนิทรรศการRivercity คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ริเวอร์ซิตี้ ถนนสี่พระยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11859 11 ม.ค. 2558
ถึง 13 ม.ค. 2558
141230012 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van.จัดนิทรรศการRivercity คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ริเวอร์ซิตี้ ถนนสี่พระยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11860 12 ม.ค. 2558 150110001 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอชั้นปีที่ 1,3 ไปซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนการสอนวิชาตัดเย้บเบื้องต้น และวิชาการสร้างแบบตัดบนหุ่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 สำเพ็ง,ประตูน้ำ -2 ตู้นั่งสี่ตอน
11861 13 ม.ค. 2558 141230002 ฮภ-8150 สำนักสหกิจศึกษา ประชุมกับสถานประกอบการเพื่อสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08:00 บมจ.แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 138 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.สระพัง อ.เขาย้อย เพชรบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11862 14 ม.ค. 2558 141210006 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ม.ศิลปากร ท่าพระ สำนักงานอธิการบดี 07:20 ม.ศิลปากร ท่าพระ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11863 14 ม.ค. 2558 150110011 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.อัศนีย์ ชูอรุณ (โทร. 081-7003782 ) ซอยศาสนา ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 07:00 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11864 14 ม.ค. 2558 150130011 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกอาคาสถานที่ ศูนย์รังสิต 16:00 จ.สระบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11865 15 ม.ค. 2558 141110047 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11866 15 ม.ค. 2558 141210008 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ ปตท.สำนักงานใหญ่ สำนักงานอธิการบดี 08:00 ปตท.สำนักงานใหญ่ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11867 16 ม.ค. 2558
ถึง 18 ม.ค. 2558
141030017 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการเดินแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
11868 16 ม.ค. 2558
ถึง 18 ม.ค. 2558
141030018 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการเดินแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
11869 16 ม.ค. 2558 141210007 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิที่ โรงแรมปริ้นตั้น ดินแดง สำนักงานอธิการบดี 11:00 โรงแรงปริ้นตั้น ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11870 17 ม.ค. 2558 141230013 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน RT 17-20 มกราคม 2557 กองกลาง 08:30 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 100 ตู้นั่งสี่ตอน
11871 18 ม.ค. 2558
ถึง 21 ม.ค. 2558
141130006 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง วันวิชาการ กองกลาง 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 100 ตู้นั่งสี่ตอน
11872 18 ม.ค. 2558
ถึง 21 ม.ค. 2558
141130006 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง วันวิชาการ กองกลาง 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 100 ตู้นั่งสี่ตอน
11873 18 ม.ค. 2558
ถึง 21 ม.ค. 2558
141130006 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง วันวิชาการ กองกลาง 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 100 ตู้นั่งสี่ตอน
11874 22 ม.ค. 2558 141110024 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี ส่งบุคลากรเดินทางไปเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี 05:30 ท่าอากาศยานดอนเมือง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11875 22 ม.ค. 2558 141110025 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี 05:30 ท่าอากาศยานดอนเมือง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11876 22 ม.ค. 2558 141110048 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11877 23 ม.ค. 2558 150110038 ฮภ-8149 สำนักสหกิจศึกษา ประชุมกับผู้บริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่องสหกิจศึกษา และ เรื่อง recruitment ณ ตึกซันทาวเวอร์ส อาคาร B ชั้น 36 ห้องประชุม Violin อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08:30 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตึกซันทาวเวอร์ส อาคาร B 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11878 23 ม.ค. 2558 150120002 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดีใหม่ 08:00 โตโยต้า พารากอน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11879 23 ม.ค. 2558
ถึง 25 ม.ค. 2558
150130028 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่(งานรับผู้บริหาร ทำบุญสถานีวิทยุ ) หน้า สอ.ใหม่ 08:30 สถานีวิทยุ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11880 24 ม.ค. 2558 141110026 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรกลับจากสัมมนา ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึงสนามบิน 20.30 น. 20:30 มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11881 24 ม.ค. 2558 141110027 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรกลับจากสัมมนา ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึงสนามบิน 20.30 น. 20:30 มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11882 25 ม.ค. 2558
ถึง 28 ม.ค. 2558
141230015 ฮภ-8151 สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดโครงการสัมมนา ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 โรงแรมแซนดาเลย์บีช รีสอร์ท พัทยา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11883 25 ม.ค. 2558 150120003 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อม กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดีใหม่ 08:00 โตโยต้า พารากอน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11884 26 ม.ค. 2558 150110054 ฮภ-8149 กองคลัง ไปประกันสังคม ตึกอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11885 26 ม.ค. 2558
ถึง 27 ม.ค. 2558
150130003 ฮภ-8150 สภาคณาจารย์และข้าราชการ โครงการประชุมสัมมนา ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมแซนดาเลย์บีช รีสอร์ท พัทยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11886 27 ม.ค. 2558 150110053 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 10:30 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11887 27 ม.ค. 2558
ถึง 28 ม.ค. 2558
150130031 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สภาคณาจารย์ จ.ชลบุรี 05:10 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11888 27 ม.ค. 2558
ถึง 28 ม.ค. 2558
150130031 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สภาคณาจารย์ จ.ชลบุรี 05:10 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11889 28 ม.ค. 2558 141210011 ฮภ-8150 กองคลัง ชำระหนี้ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 ธ.กรุงไทย-คลอง4/ธอส.-คลอง2/ธ.ออมสิน-คลองหลวง/สหกรณ์ปทุม-ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11890 28 ม.ค. 2558 150130032 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สภาคณาจารย์ จ.ชลบุรี 06:00 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11891 28 ม.ค. 2558 150130033 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สภาคณาจารย์ จ.ชลบุรี 05:10 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11892 29 ม.ค. 2558 141110049 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11893 29 ม.ค. 2558
ถึง 31 ม.ค. 2558
141230003 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน โครงการพัฒนาบุคลากร กนผ. ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จังหวัดนครราชสีมา 28 ตู้นั่งสี่ตอน
11894 29 ม.ค. 2558
ถึง 31 ม.ค. 2558
141230004 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน โครงการพัฒนาบุคลากร กนผ ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จังหวัดนครราชสีมา 28 ตู้นั่งสี่ตอน
11895 2 ก.พ. 2558
ถึง 4 ก.พ. 2558
141230023 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปโครงการศิลปะไทยสัญจร ณ จังหวัดพิษณุโลก สุใขทัย กำแพงเพชร (ผศ.บัณฑิต อินทร์คง ไปกับรถก 018-4330018) อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:00 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11896 2 ก.พ. 2558
ถึง 4 ก.พ. 2558
141230024 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปโครงการศิลปะไทยสัญจร ณ จังหวัดพิษณุโลก สุใขทัย กำแพงเพชร (ผศ.บัณฑิต อินทร์คง ไปกับรถก 018-4330018) อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:00 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11897 2 ก.พ. 2558 150120006 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Van.เก็บงานนิทรรศการ Rivercity คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 ริเวอร์ซิตี้ ถนนสี่พระยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11898 3 ก.พ. 2558 150110067 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11899 4 ก.พ. 2558 150110068 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11900 5 ก.พ. 2558 141110050 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 [119] 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132