ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
7601 23 พ.ค. 2556 130510040 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ไปรับอุปนายกาสภา มทร.ธัญบุรี (ท่านสู่บุญ วุฒิวงศ์) บ้านเลขที่ 355/34 ซ.อาภาภิรมย์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7602 23 พ.ค. 2556 130510061 ฮภ-8149 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับนักศึกษาฝึกงานจากต่างประเทศ คณะวิทย์ฯ 16:00 สนามบินสุวรรณภูมิฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7603 23 พ.ค. 2556 130510152 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี จัดซื้อวัสดุ สำนักงานอธิการบดี 09:00 อ.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7604 23 พ.ค. 2556 130530051 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 เขื่อนขุนด่านปราการชล 33 ตู้นั่งสี่ตอน
7605 23 พ.ค. 2556 130530051 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 เขื่อนขุนด่านปราการชล 33 ตู้นั่งสี่ตอน
7606 23 พ.ค. 2556 130530051 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 เขื่อนขุนด่านปราการชล 33 ตู้นั่งสี่ตอน
7607 24 พ.ค. 2556 130310343 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7608 24 พ.ค. 2556 130310501 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ธนาคารกรุงเทพ ในมหาวิทยาลัยฯ สจส. 09:00 มหาวิทยาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
7609 24 พ.ค. 2556 130510004 ฮภ-8151 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปถ่ายวีดิโองานพระราชทานเครื่องราชฯ อาคารวิทยบริการ 08:00 ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรดา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7610 24 พ.ค. 2556 130510058 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม 1 เก๋งสองตอน
7611 24 พ.ค. 2556 130510132 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปสวนจิตลดา ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:30 สวนจิตลดา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7612 24 พ.ค. 2556 130530079 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 07:00 รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7613 24 พ.ค. 2556 130530079 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 07:00 รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7614 24 พ.ค. 2556 130530087 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รถ6ล้อ บรรทุก) วิศวะ 9 ชั้น 09:00 จ.ลพบุรี 5 รถบัสโดยสาร
7615 25 พ.ค. 2556 130310253 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เตรียมนักศึกษา Staff กองพัฒนานักศึกษา 08:30 ภายในมหาวิทยาลัย 6 ตู้นั่งสี่ตอน
7616 25 พ.ค. 2556 130310261 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เตรียมนักศึกษา Staff กองพัฒนานักศึกษา 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 นั่งสามตอนแวน
7617 25 พ.ค. 2556 130510005 ฮภ-8151 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปถ่ายวีดิโองานพระราชทานเครื่องราชฯ อาคารวิทยบริการ 08:00 ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรดา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7618 25 พ.ค. 2556 130510133 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปสวนจิตลดา ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:30 สวนจิตลดา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7619 25 พ.ค. 2556 130510165 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ส่งนักศึกษาที่เดินทางไปประเทศกัมพูชา อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7620 25 พ.ค. 2556 130510166 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ส่งนักศึกษาที่เดินทางไปประเทศกัมพูชา อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7621 25 พ.ค. 2556 130530080 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 07:00 รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7622 25 พ.ค. 2556 130530080 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 07:00 รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7623 25 พ.ค. 2556 130530094 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานศพบิดานางพงษ์ศรี เต่าจันทร์ วิศว 9 ชั้น 05:30 ข.ศรีษะเกษ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7624 26 พ.ค. 2556 130310254 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เตรียมนักศึกษา Staff งานปฐมนิเทศนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 08:30 ภายในมหาวิทยาลัย 6 ตู้นั่งสี่ตอน
7625 26 พ.ค. 2556 130310262 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เตรียมนักศึกษา Staff งานปฐมนิเทศนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 นั่งสามตอนแวน
7626 26 พ.ค. 2556 130510220 ฮภ-8151 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปร่วมงานฌาปณกิจศพสามีนางชบารัตน์ อุ่นแจ่ม ที่วัดบางโพ วิศว 9 ชั้น 15:00 วัดบางโพ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7627 26 พ.ค. 2556 130510221 ฮภ-8150 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปร่ามฌาปนกิจศพสามีนางชบารัตน์ อุ่นแจ่ม ที่วัดบางโพ วิศว 9 ชั้น 15:00 วัดบางโพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7628 26 พ.ค. 2556 130530081 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 07:00 รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7629 26 พ.ค. 2556 130530081 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 07:00 รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7630 27 พ.ค. 2556 130310255 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เตรียมนักศึกษา Satff งานปฐมนิเทศนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 08:30 ภายในมหาวิทยาลัย 6 ตู้นั่งสี่ตอน
7631 27 พ.ค. 2556 130310263 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เตรียมนักศึกษา Staff งานปฐมนิเทศ กองพัฒนานักศึกษา 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 นั่งสามตอนแวน
7632 27 พ.ค. 2556 130310502 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยฯ สจส. 09:00 มหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
7633 27 พ.ค. 2556 130410163 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ส่งวาระการประชุมที่ ราม21 แจ้งวัฒนะ ม.เกษตร มจพ .ม.ศิลปากร จามจุรีแสควร์ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ราม21 แจ้งวัฒนะ ม.เกษตร มจพ .ม.ศิลปากร จามจุรีแสควร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7634 27 พ.ค. 2556 130410200 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับวิทยากรจากพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7635 27 พ.ค. 2556 130410348 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองท่านนายกสภา สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องลงเวลา 05.45 04:00 ซอยลาซาน 26 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7636 27 พ.ค. 2556
ถึง 29 พ.ค. 2556
130430074 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการเรียนการสอน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7637 27 พ.ค. 2556
ถึง 29 พ.ค. 2556
130430075 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการเรียนการสอน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7638 27 พ.ค. 2556
ถึง 29 พ.ค. 2556
130430076 40-0786(40ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการเรียนการสอน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี 40 รถบัสโดยสาร
7639 27 พ.ค. 2556 130510078 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ประชุม ตึกอธิการบดี 12:00 สกอ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 เก๋งสองตอน
7640 27 พ.ค. 2556 130510184 ญส-3851 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินภายนอก สำนักงานอธิการบดี 06:00 วัดเสมียนนารี 3 เก๋งสองตอน
7641 27 พ.ค. 2556 130510216 ญส-3852 กองคลัง ติดต่องานเอกสาร ข้างตึกอธิการบดี 10:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
7642 27 พ.ค. 2556 130530066 ฮภ-8149 กองพัฒนานักศึกษา ประชุม ห้องพยาบาล อาคารสโมสรข้าราชการ 06:00 ม.บูรพา จ.ชลบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7643 28 พ.ค. 2556 130310256 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เตรียมงานปฐมนิเทศนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7644 28 พ.ค. 2556 130310264 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เตรียมงานปฐมนิเทศนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 นั่งสามตอนแวน
7645 28 พ.ค. 2556 130310503 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยฯ สจส. 09:00 มหาวิทยาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
7646 28 พ.ค. 2556 130410164 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 ราม21-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
7647 28 พ.ค. 2556 130410165 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล รัย-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เกษตร - รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 ม.เกษตร - รร.ปริ้นตั้น 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7648 28 พ.ค. 2556 130410166 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ แจังวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:45 แจังวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
7649 28 พ.ค. 2556 130410167 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ศิลปากร-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:00 ม.ศิลปากร-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
7650 28 พ.ค. 2556 130410201 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับวิทยากรที่พระจอมเกล้าธนบุรี อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7651 28 พ.ค. 2556 130430085 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปสาสตร์ 06:30 จ.นครปฐม 45 รถบัสโดยสาร
7652 28 พ.ค. 2556 130510074 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ไปรับผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน ก.พ. ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 สำนักงาน ก.พ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7653 28 พ.ค. 2556 130510108 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการรับรางวัลความประพฤติดี 56 หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:00 หอประชุมอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7654 28 พ.ค. 2556 130510129 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ มอบดอกไม้ถวายพระพร กองกลาง สอ.ใหม่ 07:30 รพ.ศิริราช 20 ตู้นั่งสี่ตอน
7655 28 พ.ค. 2556 130510129 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ มอบดอกไม้ถวายพระพร กองกลาง สอ.ใหม่ 07:30 รพ.ศิริราช 20 ตู้นั่งสี่ตอน
7656 28 พ.ค. 2556 130510213 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับผู้ตรวจประเมิน ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีเกษตร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7657 29 พ.ค. 2556 130310257 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 06:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7658 29 พ.ค. 2556 130310265 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 06:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 นั่งสามตอนแวน
7659 29 พ.ค. 2556 130310504 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย สจส. 10:00 มหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
7660 29 พ.ค. 2556 130410202 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับวิทยากรที่พระจอมเกล้าธนบุรี อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7661 29 พ.ค. 2556 130410321 ญส-3851 กองคลัง ชำระหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 กระทรวงศึกษาธิการ ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ธอส. 1 เก๋งสองตอน
7662 29 พ.ค. 2556 130510119 ฮภ-8150 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการกำกับดูแลการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 08:00 องค์การสุรากรมสรรพสามิต 67 ม.4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7663 29 พ.ค. 2556 130510155 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับวิทยากร--ปฐมนิเทศนักศึกษา กพน. ไปรับวิทยากรที่ กทม. 07:00 มทร.ธ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7664 29 พ.ค. 2556 130510174 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปประชุมร่วมกับสภาที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12:00 ศูนย์ราชการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7665 29 พ.ค. 2556 130510214 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับผู้ตรวจประเมิน ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีเกษตร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7666 29 พ.ค. 2556 130510223 ฮภ-8149 คณะบริหารธุรกิจ นำอาจารย์ไปอบรมสัมมนา คณะบริหารธุรกิจ 08:00 เซียร์รังสิต 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7667 29 พ.ค. 2556 130510254 ญส-3850 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปกรมแรงงานจังหวัดปทุมธานี วิศว 9 ชั้น 10:00 กรมแรงงานจังหวัดปทุมธานี 3 เก๋งสองตอน
7668 29 พ.ค. 2556 130510256 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะบริหาร คณะบริหาร 08:00 เซียรรังสิต 35 รถบัสโดยสาร
7669 29 พ.ค. 2556 130510259 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ รับวิทยากรเพื่ออบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักพัฒนาสุขภาพจิต 06:00 ห้องรินลอุบล 2 เก๋งสองตอน
7670 29 พ.ค. 2556 130530095 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการเชิงปฎิบัติการทักษะด้านสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7671 30 พ.ค. 2556 130310258 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กองพัฒนานักศึกษา 06:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7672 30 พ.ค. 2556 130310266 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 06:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 นั่งสามตอนแวน
7673 30 พ.ค. 2556 130310432 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารนักศึกษาวิชาทหาร อาคาร สวท. 08:50 ศูนย์การกำลังสำรอง เขตดินแดง กทม. 2 นั่งสองตอนแวน
7674 30 พ.ค. 2556 130410298 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับอาจารย์มาสอนนักศึกษาโครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:30 63 ลาดพร้าว 102 เขตวังทองหลาง กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7675 30 พ.ค. 2556 130510154 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับวิทยากร-ปฐมนิเทศ กพน. เพื่อไปรับวิทยากรที่ กทม. 07:00 มทร.ธ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7676 30 พ.ค. 2556 130510211 ญส-3850 กองประชาสัมพันธ์ พาอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ไปอัดรายการ True 71 ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สีลม ซอย 5 3 เก๋งสองตอน
7677 30 พ.ค. 2556 130510215 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ส่งผลงานจิตรกรรม ขนาด 60 x 60 cm จำนวน 10 ชิ้น สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7678 30 พ.ค. 2556 130510234 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน งานสัมมนายกระดับธุรกิจมีเดียแอนด์เอนเทอร์เทนเม้นท์ของคุณด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ คณะเทคโนโลยีสื่สารมวลชน 11:00 โรงแรมเรเนเซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7679 30 พ.ค. 2556 130510241 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปต่อวีซ่า คณะบริหารธูรกิจ 13:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7680 30 พ.ค. 2556 130510244 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:30 พาหุรัด,แฟชั่นไอซ์แลนด์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7681 30 พ.ค. 2556 130510268 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 13:30 กระทรวงพาณิชย์ 2 เก๋งสองตอน
7682 30 พ.ค. 2556 130510273 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน ไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพ ลานจอดรถข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี 16:00 สุพรรณบุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
7683 30 พ.ค. 2556 130510275 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน ไปงานสวดอภิธรรมศพ ลานจอดรถข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี 16:00 จังหวัดสุพรรณบุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
7684 30 พ.ค. 2556 130510277 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่ ตึกรักคุณเท่าฟ้า ติดกับร้านเจ้เล้ง สำนักงานอธิการบดี 05:30 ตึกรักคุณเท่าฟ้า ติดกับร้านเจ้เล้ง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7685 30 พ.ค. 2556 130530088 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 เก๋งสองตอน
7686 31 พ.ค. 2556 130310259 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 06:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7687 31 พ.ค. 2556 130310267 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 06:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 นั่งสามตอนแวน
7688 31 พ.ค. 2556 130310505 นค-4919(10 ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัยฯ สจส. 09:30 มหาวิทยาลัยฯ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7689 31 พ.ค. 2556 130410154 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ราชการ กองกลาง (อ.รุจิรา) 09:00 จะแจ้งในภายหลัง 45 รถบัสโดยสาร
7690 31 พ.ค. 2556 130410155 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ ราชการ กองกลาง (อ.รุจิรา) 09:00 จะแจ้งในภายหลัง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7691 31 พ.ค. 2556 130410156 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ ราชการ กองกลาง (อ.รุจิรา) 09:00 จะแจ้งในภายหลัง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7692 31 พ.ค. 2556 130430023 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 รถบัสโดยสาร
7693 31 พ.ค. 2556 130430031 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 ตู้นั่งสี่ตอน
7694 31 พ.ค. 2556 130430031 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 ตู้นั่งสี่ตอน
7695 31 พ.ค. 2556 130430031 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 ตู้นั่งสี่ตอน
7696 31 พ.ค. 2556 130430031 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 ตู้นั่งสี่ตอน
7697 31 พ.ค. 2556 130430031 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 ตู้นั่งสี่ตอน
7698 31 พ.ค. 2556 130430031 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 ตู้นั่งสี่ตอน
7699 31 พ.ค. 2556 130430031 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 ตู้นั่งสี่ตอน
7700 31 พ.ค. 2556 130430031 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132