ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
3001 16 ก.ค. 2555 120710295 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับส่งนักแสดง ไปบันทึกเทปที่ช่อง 7 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 13:00 สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 7 12 ตู้นั่งสี่ตอน
3002 16 ก.ค. 2555 120710311 นค-4549(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม กก.บห.มทรธ. 3/55 มังคลอุบล สวพ. 09:20 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3003 16 ก.ค. 2555 120730022 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและนำนักศึกษาวิชาการจัดการของเสียศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร คลองหก 09:30 บริษัทพนัสโภคภัณฑ์ จำกัด 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3004 17 ก.ค. 2555 120610158 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
3005 17 ก.ค. 2555 120610254 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) โรงแรมราชบงกช 08:40 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
3006 17 ก.ค. 2555 120610401 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.กรุงเทพ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 มทร.กรุงเทพ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3007 17 ก.ค. 2555 120610401 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.กรุงเทพ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 มทร.กรุงเทพ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3008 17 ก.ค. 2555 120610563 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา พานักศึกษาไปรับทุนมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 09:00 มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3009 17 ก.ค. 2555 120710046 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอนคุณธรรมจริยธรรม อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12:30 วัดปัญญานันทาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3010 17 ก.ค. 2555 120710054 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อพานักศึกษาเข้าชมโครงการ "นิสิต - นักศึกษา รู้รักษ์ภาษาไทยกับ อสมท ครั้งที่ 4 หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 บริษัท อสมท ถนนพระรามเก้า 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3011 17 ก.ค. 2555 120710055 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อพานักศึกษาเข้าชมโครงการ "นิสิต - นักศึกษา รู้รักษ์ภาษาไทยกับ อสมท ครั้งที่ 4 หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 บริษัท อสมท ถนนพระรามเก้า 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3012 17 ก.ค. 2555 120710078 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 เยี่ยมชม อาคารและฟังบรรยาย บ.SCG ถ.เลียบทางด่วนรามอินทรา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:00 บ.SCG 70 ตู้นั่งสี่ตอน
3013 17 ก.ค. 2555 120710079 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปเยี่ยมชมอาคาร บ.SCG คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:00 บ.SCG 70 ตู้นั่งสี่ตอน
3014 17 ก.ค. 2555 120710081 นค-4539(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม คกก.CIO มังคลอุบล+รัตตอุบล สวพ. 08:45 มังคลอุบล+รัตตอุบล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3015 17 ก.ค. 2555 120710082 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปเยี่ยมชมอาคาร บ.SCG คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:00 บ.SCG 70 ตู้นั่งสี่ตอน
3016 17 ก.ค. 2555 120710083 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปเยี่ยมชมนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:00 บ.SCG 70 ตู้นั่งสี่ตอน
3017 17 ก.ค. 2555 120710084 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปเยี่ยมชมอาคารบ.SCG คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:00 บ.SCG 70 ตู้นั่งสี่ตอน
3018 17 ก.ค. 2555 120710103 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อไปตรวจสอบภายใน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2555 ตึกอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 08:15 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เมืองเอก 2 เก๋งสองตอน
3019 17 ก.ค. 2555 120710268 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ไปรับของที่บริษัทรางวัลไทย ตึกอธิการบดี 09:00 บริษัท รางวัลไทย 1 เก๋งสองตอน
3020 17 ก.ค. 2555 120710323 นค-4549(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ส่งเอกสารที่สำนักงาน กพ.นนทบุรี สำนักงานอธิการบดี 09:00 สำนักงาน กพ.นนทบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3021 17 ก.ค. 2555 120710334 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับเอกสาร สำนักงานอธิการบดี 10:00 จังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
3022 17 ก.ค. 2555 120710372 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อจัดส่งเอกสารงบดุลของสมาคมเทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10:00 ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง 2 นั่งสามตอนแวน
3023 18 ก.ค. 2555
ถึง 20 ก.ค. 2555
120330018 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 06:00 ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3024 18 ก.ค. 2555 120610159 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
3025 18 ก.ค. 2555 120610255 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) โรงแรมราชบงกช 08:40 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
3026 18 ก.ค. 2555 120610402 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจประเมินคณะวิศวกรมศาสตร์ มทร.กรุงเทพ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 มทร.กรุงเทพ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3027 18 ก.ค. 2555 120610436 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแฟชั่น TCDC 50 รถบัสโดยสาร
3028 18 ก.ค. 2555 120710099 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ รับที่ปรึกษากรรมการบริหารสถานีวิทยุฯประชุมฯ ประชานิเวศร์ 1 10:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี 2 เก๋งสองตอน
3029 18 ก.ค. 2555 120710104 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อไปตรวจสอบภายใน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2555 ตึกอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 08:15 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 เก๋งสองตอน
3030 18 ก.ค. 2555 120710124 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:30 1.บริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ) 2. บริษัท แสตนดาร์ดแลน จำกัด (ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ) 1 เก๋งสองตอน
3031 18 ก.ค. 2555 120710159 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อไปสัมภาษณ์คณบดีและผู้บริหารของคณะต่าง ๆ ในการออกอากาศช่อง U 22 RT Channel คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13:00 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3032 18 ก.ค. 2555 120710179 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี กองพัฒนานักศึกษา 07:00 โรงแรมปรินซ์พาเลศ มหานาค กทม. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3033 18 ก.ค. 2555 120710186 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซื้อของงานไหว้ครูครอบครูช่างศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 10:00 ตลาดไท 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3034 18 ก.ค. 2555 120710262 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับพระ 4 รูป อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 วัดนาป่าพงศ์ คลองสิบ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3035 18 ก.ค. 2555 120710310 นค-4546(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับแขกต่างประเทศ (อินโดนีเซีย) หน้าตึกอธิการบดี 15:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3036 18 ก.ค. 2555 120710312 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุม คกก.บห.วชก.&วจ. มังคลอุบล สวพ. 09:20 มังคลอุบล สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3037 18 ก.ค. 2555 120710325 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองกฎหมาย ประสานงาน กรณี ขอหารือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่ารถยนต์ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ 3 นั่งสามตอนแวน
3038 18 ก.ค. 2555 120710329 นค-4530(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาคักเลือกเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว mssเคเบิ้ลทีวี กองประชาสัมพันธ์ 10:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3039 18 ก.ค. 2555 120730048 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลาง ราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3040 19 ก.ค. 2555 120110565 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำเดือนให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 รัชดาฯ,วิภาวดี,พญาไท,พระราม6,ราชเทวี,สุขุมวิท 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3041 19 ก.ค. 2555 120110566 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำเดือนให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 ปากเกร็ด,บางกะปิ,ดุสิต,ห้วยขวาง,ปทุมวัน,หลักสี่,บางพลัด 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3042 19 ก.ค. 2555 120410019 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ณ วัดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร คณะศิลปศาสตร์ 06:30 วัดไตรมิตร วัดสุทัศน์ วัดบวรฯ พระที่นั่งวิมานเมฆ วัดเบญจมฯ กรุงเทพมหานคร 31 รถบัสโดยสาร
3043 19 ก.ค. 2555 120510124 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดเตรียมสถานที่/ขนเอกสารกองทุนกยศ. ตึก สวท. 09:00 หอประชุมใหญ่ 6 นั่งสามตอนแวน
3044 19 ก.ค. 2555 120510161 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ไปตรวจประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์นานาชาติสิรินธร ม.เกษตร มบ.ชมฟ้า ซ.10 07:00 ม.เกษตรศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
3045 19 ก.ค. 2555 120610160 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:25 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
3046 19 ก.ค. 2555 120610258 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) โรงแรมราชบงกช 08:40 ภายใน มทร. ะธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
3047 19 ก.ค. 2555 120610553 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับพระมางานตักบาตร กพน 05:40 วัดมูลเหล็ก 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3048 19 ก.ค. 2555 120630076 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์สอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3049 19 ก.ค. 2555 120710105 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อไปตรวจสอบภายใน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2555 ตึกอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 08:15 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 เก๋งสองตอน
3050 19 ก.ค. 2555 120710164 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมสัมมนา บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 08:30 โรงเเรมS31 เขตเเจ้งวัฒนะ เเละบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (นนทบุรี) 2 เก๋งสองตอน
3051 19 ก.ค. 2555 120710180 อร-8846(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การประชุมสัมชชาการพัฒนาฯ กองพัฒนานักศึกษา 07:00 รร.ปรินซ์พาเลศ มหานาค กทม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3052 19 ก.ค. 2555 120710185 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรม(อาจารย์สาโรจน์ อนันตอวยพร ไปกับรถ 081-9886039) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 06:00 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3053 19 ก.ค. 2555 120710212 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญมาทำการเรียน การสอน รับ อ.สุวรรณี, อ.สะอิ้ง, อ.วันทนีย์ ที่บ้านย่านราชภัฎบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับ อ.มณฑา, อ.ประคอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3054 19 ก.ค. 2555 120710230 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาสำรวจแหล่งวัตถุดิบสำหรับการศึกษางานด้านแฟชั่นและสิ่งทอ คณะศิลปกรมศาสตร์ 09:30 พาหุรัด-สำเพ็ง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
3055 19 ก.ค. 2555 120710330 นค-4546(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ชี้แจงงบประมาณปี 2556 หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 รัฐสภา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3056 19 ก.ค. 2555 120710330 นค-4549(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ชี้แจงงบประมาณปี 2556 หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 รัฐสภา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3057 19 ก.ค. 2555 120710332 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ชี้แจงงบประมาณปี 2556 หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 รัฐสภา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3058 19 ก.ค. 2555 120710338 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นิเทศนักศึกษา อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 โรงเรียนวัดนาวง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3059 20 ก.ค. 2555 120410020 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ณ วัดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร คณะศิลปศาสตร์ 06:30 วัดไตรมิตร วัดสุทัศน์ วัดบวรฯ พระที่นั่งวิมานเมฆ วัดเบญจมฯ กรุงเทพมหานคร 31 รถบัสโดยสาร
3060 20 ก.ค. 2555 120510085 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดเตรียมสถานที่เซ็นต์เอกสารกู้ยืม กยศ. ตึก สวท. 09:00 หอประชุมใหญ่ 6 นั่งสามตอนแวน
3061 20 ก.ค. 2555 120510162 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ไปตรวจประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์นานาชาติสิรินธร ม.เกษตร มบ.ชมฟ้า ซ.10 07:00 ม.เกษตร 1 เก๋งสองตอน
3062 20 ก.ค. 2555 120610161 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
3063 20 ก.ค. 2555 120610259 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) โรงแรมราชบงกช 08:40 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
3064 20 ก.ค. 2555 120610455 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ส่งนักศึกษาจีนพร้อมกระเป๋าเดินทาง คณะศิลปศาสตร์ 06:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
3065 20 ก.ค. 2555 120610456 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ส่งนักศึกษาจีนพร้อมกระเป๋าเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ คณะศิลปศาสตร์ 06:00 สนามบนิสุวรรณภูมิ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
3066 20 ก.ค. 2555 120610468 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดบูธ แนะแนวทางการศึกษา "แฟตแนะแนว 2" Exhibition Hall 9 เมืองทองธานี กองพัฒนานักศึกษา 09:00 เมืองทองธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3067 20 ก.ค. 2555 120710037 นค-4530(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ นำนักศึกษาร่วมงานแนะแนวการศึกษา และทำข่าวประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ 10:00 เซ็นทรัล ลาดพร้าว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3068 20 ก.ค. 2555 120710106 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อไปตรวจสอบภายใน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2555 ตึกอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 08:15 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เมืองเอก 2 เก๋งสองตอน
3069 20 ก.ค. 2555 120710161 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมสัมนา เเละประสานงาน บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 08:30 โรงเเรม S31 เขตเเจ้งวัฒนะ เเละบริษัทซินเพ็ค คอนสตรัคชั่น (นนทบุรี) 2 เก๋งสองตอน
3070 20 ก.ค. 2555 120710181 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมสมัชชาการพัฒนาฯ กองพัฒนานักศึกษา 07:00 รร.ปรินซ์พาเลศ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3071 20 ก.ค. 2555 120710196 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ อาคาร 1 คณะเทคโนดลยีคหกรรมศาสตร์ 06:00 สถาบันวิจัยแห่งชาติ บางเขน 14 ตู้นั่งสี่ตอน
3072 20 ก.ค. 2555 120710197 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:30 สถาบันวิจัยแห่งชาติ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
3073 20 ก.ค. 2555 120710198 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:00 สถาบันวิจัยแห่งชาติ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
3074 20 ก.ค. 2555 120710256 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมที่กระทรวงศึกษาธิการ คณะศิลปศาสตร์ 11:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3075 20 ก.ค. 2555 120710343 นค-4549(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปราชการที่ ประกันสังคม สำนักงานอธิการบดี 09:00 สำนักงานประกันสังคม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3076 20 ก.ค. 2555 120710407 นค-4544(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับผู้สื่อข่าว นสพ.เดลินิวส์ ทำข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริเวณมหาวิทยาลัยฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3077 20 ก.ค. 2555 120710460 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุใช้ในงาน work shop คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 13:00 ตลาดรังสิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3078 21 ก.ค. 2555 120410021 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ณ วัดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร คณะศิลปศาสตร์ 06:30 วัดไตรมิตร วัดสุทัศน์ วัดบวรฯ พระที่นั่งวิมานเมฆ วัดเบญจมฯ กรุงเทพมหานคร 31 รถบัสโดยสาร
3079 21 ก.ค. 2555 120610262 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) โรงแรมราชบงกช 09:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 15 ตู้นั่งสี่ตอน
3080 21 ก.ค. 2555 120620085 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จัดนิทรรศการ (สอบถามรายละเอียด อ.นิตยา 08 6729682) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:00 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คลองเตย 14 ตู้นั่งสี่ตอน
3081 21 ก.ค. 2555 120710053 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พานีกศึกษาเข้าชมงานนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:30 ถนนราชดำเนินกาลาง 12 ตู้นั่งสี่ตอน
3082 21 ก.ค. 2555 120710326 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการเขียนโปรแกรมเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน หน้าคณะวิทย์ 06:00 ม.มหิดล 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3083 21 ก.ค. 2555 120720019 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับอาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาเอก(ผศ.ดร.กัลยา) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 บ้านเลขที่ 367/186 ถนนจรัลสนิทวงศ์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3084 21 ก.ค. 2555 120730019 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาเก็บข้อมูลงานวิจัย อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 จังหวัดสระแก้ว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3085 22 ก.ค. 2555 120610263 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) โรงแรมราชบงกช 09:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 15 ตู้นั่งสี่ตอน
3086 22 ก.ค. 2555 120620086 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จัดนิทรรศการ (สอบถามรายละเอียด อ.นิตยา 08 6762 9682) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:00 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คลองเตย 14 ตู้นั่งสี่ตอน
3087 22 ก.ค. 2555 120710178 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับกรรมการจัดหาพื้นที่ถาวรประชุมฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สถานีวิทยุฯอาคารฟอร์จูน 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3088 22 ก.ค. 2555 120710327 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการเขียนโปรแกรมเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน หน้าคณะวิทย์ 06:00 ม.มหิดล 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3089 22 ก.ค. 2555 120710414 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการจัดหาพื้นที่จัดตั้งสถานีวิทยุฯ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09:00 อาคารฟอร์จูน สี่แยก อสมท. วัดมกุฏกษัตริยาราม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3090 22 ก.ค. 2555 120720013 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อนำนักศึกษาไปถ่ายภาพประกอบการเรียนวิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น และวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อนำผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมประกวดการออกแบบเว็บไซต์ WDC 2012 ในหัวข้อ วัฒธรรมไทยในใจฉัน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:30 วัดพระแก้ว 30 รถบัสโดยสาร
3091 22 ก.ค. 2555 120730052 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์ฯ 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3092 23 ก.ค. 2555 120510086 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นักศึกษากองทุน กยศ.เซ็นต์เอกสารกู้ยืม ตึก สวท 06:30 หอประชุมใหญ่ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3093 23 ก.ค. 2555 120610162 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
3094 23 ก.ค. 2555 120610324 นค-4551(6ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ- ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 06:00 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3095 23 ก.ค. 2555 120630077 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์สอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์ฯ 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3096 23 ก.ค. 2555 120710034 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับรองผู้สื่อข่าวนิตยสารหญิงไทยถ่ายแบบกิตติมศักดิ์ผ้าไทย กองประชาสัมพันธ์ 08:30 คลอง16 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3097 23 ก.ค. 2555 120710107 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อไปตรวจสอบภายใน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2555 คึกอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 08:15 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 เก๋งสองตอน
3098 23 ก.ค. 2555 120710153 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อบรมสัมนา บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 08:30 วิศวกรรมสถานเเห่งประเทศไทย 2 เก๋งสองตอน
3099 23 ก.ค. 2555 120710244 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีเข้าร่วมประชุม กับ สวทน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 อาคารจตุรัสจามจุรี ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน 2 เก๋งสองตอน
3100 23 ก.ค. 2555 120710258 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไปประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สวท. 07:00 มทร.พระนคร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132