ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
1101 26 ก.พ. 2555 120120027 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ - ส่ง วิทยากรในโครงพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 กทม 1 เก๋งสองตอน
1102 26 ก.พ. 2555 120120055 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับ-ส่งนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 บ้านเลขที่ 367/186 ถนนจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1103 26 ก.พ. 2555 120130085 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ณ บ้านจำรุงโฮมสเตย์ ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง หน้าคณะศิลปศาสตร์ 08:00 บ้านจำรุงโฮมสเตย์ ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 91 รถบัสโดยสาร
1104 26 ก.พ. 2555 120210373 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:30 อิมแพ็คเมืองทองธานี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1105 26 ก.พ. 2555 120220028 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปร่วมงานแต่งงานอาจารย์ประจำภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 12:00 สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1106 26 ก.พ. 2555
ถึง 28 ก.พ. 2555
120230052 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาศึกษาดูงานวิชาการเลี้ยงผึ้ง จ.เชียงใหม่ วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2555 เบอร์โทรติดต่อ อ.อัญชลี 081-9887455 หน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต) 06:30 จ.เชียงใหม่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1107 27 ก.พ. 2555 111210346 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 กองพัฒนานักศึกษา 13:00 ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1108 27 ก.พ. 2555 120110454 นค-4550(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมมหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก หมู่บ้านชมฟ้า คลองสาม ธัญบุรี ปทุมธานี 07:00 รร.สยามซิตี้ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1109 27 ก.พ. 2555 120110772 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ TM-15 ร่วมกับสถานประกอบการ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:30 บริษัทร๊อคกี้การ์เม้นต์ , เซ็นทรัลพระรามเก้า 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1110 27 ก.พ. 2555 120130081 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อนำนักศึกษาโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ รุ่นปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ประตู 3) 05:00 ค่ายลูกเสือไชยวุธวัฒนา ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1111 27 ก.พ. 2555 120130094 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาไปทัศนศึกษาฝึกปฏิบัติถ่ายภาพนอกสถานที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 จังหวัดอยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
1112 27 ก.พ. 2555 120210059 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา รอง ผอ. ฝ่ายบริหาร ประชุม สวพ. 06:30 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 1 เก๋งสองตอน
1113 27 ก.พ. 2555 120210123 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สัมมนาทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก" อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 โรงแมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1114 27 ก.พ. 2555 120210226 ญส-3852 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปสอบเทียบเครื่องมือวัด ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซอย.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 07:30 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซอย.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
1115 27 ก.พ. 2555 120210295 นค-4919(10 ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยกาแรพทย์แผนไทย 08:30 สถานพยายาลการแพทย์แผนไทย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1116 27 ก.พ. 2555 120210356 ญส-3850 กองกฎหมาย นัดพิจารณาคดีที่ศาลจังหวัดธัญบุรี หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 ศาลจังหวัดธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
1117 27 ก.พ. 2555 120210385 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ส่งนักศึกษาจีนสิบสองปันนา รุ่นที่ 5 ฝึกงานในสถานประกอบการ คณะศิลปศาสตร์ 08:30 คลองสี่ สถานีตำรวจคลองหก ธัญบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1118 27 ก.พ. 2555 120210404 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองคลัง ส่งเช็คสหกรณ์ครู ปทุม, สหกรณ์ ศธ., สกสค.และธ.ออมสิน ส่งเรื่องที่กรมบัญชีกลาง กองคลัง 09:00 สหกรณ์ครู ปทุม,,สหกรณ์ ศธ.,ธ.ออมสิน และกรมบัญชีกลาง 1 นั่งสองตอนแวน
1119 27 ก.พ. 2555 120210425 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาชาวต่างประเทศไปต่อวีซ่าและรายงานตัว 90 วัน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ปทุมธานี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
1120 27 ก.พ. 2555 120210432 อว-9418(10ที่นั้ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ มหาวิทยาลัยฯ กรุงเทพฯ (วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ) ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:30 มทร.กรุงเทพฯ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1121 27 ก.พ. 2555
ถึง 28 ก.พ. 2555
120210467 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ลาพักร้อน กองกลาง 08:30 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1122 27 ก.พ. 2555 120210485 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมที่สำนักงานอุดมศึกษา (สอก) วิศว 9 ชั้น 11:00 ประชุมที่สำนักงานอุดมศึกษา (สอก) 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1123 27 ก.พ. 2555 120210486 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเอกสารงานวิจัย อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11:00 MTEC คลองหลวง ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1124 27 ก.พ. 2555 120210488 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ธ.ไทยพาณิชย์ , กสิกรไทย กองพัฒนานักศึกษา 13:00 กพน. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1125 27 ก.พ. 2555 120220033 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย พาบุคลากรไปร่วมงานมงคลสมรสของอาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 17:00 สโมสรสวนเจ้าเชตุ กรุงเทพฯ 16 ตู้นั่งสี่ตอน
1126 27 ก.พ. 2555 120230067 นค-4539(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน ทำข่าวประชาสัมพันธ์ ถ่ายทำรายการ และสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ชุมชน กองประชาสัมพันธ์ 07:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง ปราจีนบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1127 28 ก.พ. 2555 111210408 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 กองพัฒนานักศึกษา 06:00 ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1128 28 ก.พ. 2555 120110202 อว-9418(10ที่นั้ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ ตึกสวท 07:00 โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1129 28 ก.พ. 2555 120130095 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาทัศนศึกษาฝึกปฏิบัติถ่ายภาพนอกสถานที่ คณเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 จังหวัดอยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
1130 28 ก.พ. 2555 120210043 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปดูงานที่โรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:00 จ.สระแก้ว 25 ตู้นั่งสี่ตอน
1131 28 ก.พ. 2555 120210044 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปดูงานที่โรงเกลือ จ. สระแก้ว คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:00 จ. สระแก้ว 25 ตู้นั่งสี่ตอน
1132 28 ก.พ. 2555 120210200 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ส่งเล่มวาระการประชุม ม.เกษตร,หลักสี่,จามจุรีแสควร์,มจพ.บางแค.ราม21 สำนักงานอธิการบดี 08:30 ม.เกษตร,หลักสี่,จามจุรีแสควร์,มจพ.บางแค.ราม21 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1133 28 ก.พ. 2555 120210227 ญส-3852 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 07:30 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
1134 28 ก.พ. 2555 120210320 นค-4530(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ สัมภาษณ์ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัล ด้านประติมากรรมจากอเมริกา กองประชาสัมพันธ์ 07:00 สามเสน 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1135 28 ก.พ. 2555 120210358 กง-3446(4ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเข้าร่วมอบรม เรื่อง หลักการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 Gibthai Training Center ชั้น 2 บริษัท กิบไทย จำกัด 13 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1136 28 ก.พ. 2555 120210365 ญส-3851 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปราชการ (ขอให้อาจารย์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 ครุสภา 2 เก๋งสองตอน
1137 28 ก.พ. 2555 120210384 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมนำน.ศ.ไปศึกษาดูงาน อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 ศูนย์ฝึกอบรมและวิทยาลัยยานยนต์โตโยต้า หนองจอก มีนบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
1138 28 ก.พ. 2555 120210386 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์อุตสาหการนำน.ศ.ไปศึกษาดูงาน อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 ศูนย์ฝึกอบรมและวิทยาลัยยานยนต์โตโยต้า หนองจอก มีนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1139 28 ก.พ. 2555 120210387 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์อุตสาหการนำน.ศ.ไปศึกษาดูงาน อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 ศูนย์ฝึกอบรมและวิทยาลัยยานยานต์โตโยต้า หนองจอก มีนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1140 28 ก.พ. 2555 120210418 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา (ข้างภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 10:00 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เเละกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 1 เก๋งสองตอน
1141 28 ก.พ. 2555 120210424 นค-4543(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมแนวทางดำเนินการเพื่อถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาไทย สวท. 12:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุยา เขตราชเทวี กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1142 28 ก.พ. 2555 120210457 นค-4551(6ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล เชิญประชุม มทร.กรุงเทพฯ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 มทร.กรุงเทพฯ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1143 28 ก.พ. 2555 120210465 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สัมมนาหลักสูตร"คณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง" อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1144 28 ก.พ. 2555 120210466 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับ-ส่งผู้บริหารชาวต่างประเทศ(นายสุนทร) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1145 28 ก.พ. 2555 120210474 พอ-1530(4ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปทำ passpot คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:00 กงศุลกากร ถนนแจ้งวัฒนะ 2 นั่งสองตอนแวน
1146 28 ก.พ. 2555 120210475 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมที่มูลนิธิชัยพัฒนา และนำตัวอย่างชิ้นงานขนาด 1x 1.2 เมตร ประกอบการนำเสนอ อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 มูลนิธิชัยพัฒนา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1147 28 ก.พ. 2555 120210497 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อติดต่อราชการด่วน ในการเซ็นเอกสารกับบริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10:30 บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1148 28 ก.พ. 2555 120210512 นค-4544(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ หัวหน้าข่าวสกู๊ปหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ทำข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย กองประชาสัมพันธ์ 09:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย คลอง 10 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1149 28 ก.พ. 2555 120230076 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ดูต้นไม้เพื่อเตรียมงาน( อ.ประสิทธ์) กองกลาง 08:30 จ.สุพรรบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1150 29 ก.พ. 2555 111210439 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการจลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 กองพัฒนานักศึกษา 06:00 ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1151 29 ก.พ. 2555 120130096 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาทัศนศึกษาฝึกปฏิบัติภาพถ่ายนอกสถานที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 จังหวัดอยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
1152 29 ก.พ. 2555 120130104 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อไปรับนักศึกษาโครงการครูพันธุ์ใหม่กลับ ค่ายลูกเสือไชยวุธวัฒนา ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 09:00 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ประตู 3) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1153 29 ก.พ. 2555 120130135 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาปริญญาโทไปดูงานด้านชีววิทยาโมเลกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:30 กำแพงแสน 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1154 29 ก.พ. 2555 120210192 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิประชุม ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1155 29 ก.พ. 2555 120210193 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุฒวุฒิประชุม หลักสี่-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 โรงแรงปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
1156 29 ก.พ. 2555 120210194 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:15 ราม21-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
1157 29 ก.พ. 2555 120210195 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิบางแค-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:30 บางแค-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
1158 29 ก.พ. 2555 120210196 นค-4527(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 โรงแรมปริ้นตั้น 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1159 29 ก.พ. 2555 120210375 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับเช็ค กพน. 10:00 บ.ปตท.จก. 1 นั่งสองตอนแวน
1160 29 ก.พ. 2555 120210391 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปบันทึกวีดีทัศน์ อาคารวิทยบริการ 06:00 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1161 29 ก.พ. 2555 120210427 กง-3446(4ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปประกันสังคม จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม จ.ปทุมธานี 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1162 29 ก.พ. 2555 120210460 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณบดีประชุมที่รัฐสภา อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 รัฐสภา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1163 29 ก.พ. 2555 120210476 นค-4550(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯ ฝบ. ประชุมจรรยาบรรณนักวิจัย หอพัก ตึก9 06:30 ม.รภ.จันทรเกษม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1164 29 ก.พ. 2555 120210489 นค-4551(6ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับแขกต่างประเทศ_ ตึกวิศวกรรมศาสตร์ 9 ชั้น 06:30 สถานีรถไฟฟ้า _BTS หมอชิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1165 29 ก.พ. 2555 120210501 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1166 29 ก.พ. 2555 120210508 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองคลัง รับอุปกรณ์ในการจัดทำเงินเดือนและค่าจ้างประจำ กองคลัง 08:45 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1167 29 ก.พ. 2555 120210511 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งท่านที่ปรึกษา ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร สำนักงานอธิการบดี 13:45 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1168 29 ก.พ. 2555 120210524 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการจัดหาพื้นที่ถาวรเพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุ ดูที่ดิน ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 วิภาวดี 12 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1169 29 ก.พ. 2555 120210531 กง-3446(4ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 12:30 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1170 29 ก.พ. 2555 120210544 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้เขี่ยวชาญ จากญี่ปุ่น อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14:00 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1171 29 ก.พ. 2555 120210553 นค-4552(10ที่นั่ง) กองคลัง รับเงินค่าลงทะเบียน สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1172 29 ก.พ. 2555 120230026 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขัน "ลองของ" ครั้งที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1173 29 ก.พ. 2555 120230027 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขัน "ลองของ" ครั้งที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1174 1 มี.ค. 2555 120110281 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปยื่นเอกสารการจ้างโฆษณา กพน. 10:00 บ.ปตท. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1175 1 มี.ค. 2555 120110775 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะอาจารย์ และนักเรียนไปศึกษาดูงาน หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12:30 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1176 1 มี.ค. 2555 120120046 นค-2968(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับพระ วัดรอบมหาวิทยาลัย 05:30 ชมรมพุทธ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1177 1 มี.ค. 2555 120130083 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อนำนักศึกษาโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ รุ่นปีการศึกษา 2553 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 05:00 ค่ายลูกเสือไชยวุธวัฒนา ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30 รถบัสโดยสาร
1178 1 มี.ค. 2555 120210231 ญส-3852 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปสอบเทียบเครื่องมือวัด ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)534/4 ซ.พัฒนการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 07:30 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)534/4 ซ.พัฒนการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
1179 1 มี.ค. 2555 120210307 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคาร 48 พระชันษา 07:00 โรงแรมราชบงกช 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1180 1 มี.ค. 2555 120210317 นค-4550(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคาร 48 พระชันษา 07:00 โรงแรมราชบงกช 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1181 1 มี.ค. 2555 120210357 ญส-3851 กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงาน "มหกรรมเสริมสร้างการเข้าถึงสิทธิและอาชีพคนพิการ" กองพัฒนานักศึกษา 07:00 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 2 เก๋งสองตอน
1182 1 มี.ค. 2555 120210398 นค-4919(10 ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปบันทึกวีดีทัศน์ อาคารวิทยบริการ 06:00 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1183 1 มี.ค. 2555
ถึง 2 มี.ค. 2555
120210444 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ลาพักร้อน กพส 08:30 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1184 1 มี.ค. 2555 120210449 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 08:30 ม.เกษมบัณฑิต 1 นั่งสองตอนแวน
1185 1 มี.ค. 2555 120210525 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอบศิลปนิพนธ์และเสนอผลงาน รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5, รับ อ.วันทนีย์ ที่วิทยาลันาฏศิลป์, รับ อ.สุณี ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1186 1 มี.ค. 2555 120210546 นค-4546(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ประชุมงบยุทธศาสตร์ปี2555 หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 08:15 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1187 1 มี.ค. 2555 120210556 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ส่งวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ อาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 ห้วยขวาง,พหลโยธินเพลส,บางกะปี,สุขุมวิท,อยุธยา 1 เก๋งสองตอน
1188 1 มี.ค. 2555 120210565 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับครุภัณฑ์ที่นำไปซ่อม คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:30 บริษัทพานาโซนิค ถนนเสรี บางกะปิ กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1189 1 มี.ค. 2555 120210566 นค-4551(6ที่นั่ง) กองคลัง รับเงินค่าลงทะเบียน หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 07:00 โรงแรมรามาการ์เด็นท์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1190 1 มี.ค. 2555 120210569 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอตราสารประกอบสัญญาจ้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:30 สรรพากรคลอง 2 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1191 1 มี.ค. 2555 120310003 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับพาสปอต คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:30 กงศุลกากร แจ้งวัฒนะ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1192 1 มี.ค. 2555 120310010 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ยื่นเอกสารราชการ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 13:00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1193 1 มี.ค. 2555 120310014 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน โรงอาหาร ธนาคาร ตึกอธิการ 10:30 โรงอาหาร ธนาคาร 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1194 1 มี.ค. 2555 120310021 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเอกสาร อาคารฝึกอบรม ICT Traning 14:00 เทคโนธานี คลอง 5 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1195 1 มี.ค. 2555 120310028 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รับรถจากศุนย์บริการ สำนักงานอธิการบดี 14:10 บ.นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส จก 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1196 2 มี.ค. 2555 120110465 ญส-3850 สภาคณาจารย์และข้าราชการ อบรมหลักสูตร ธรรมภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ 8 บ้านพักสวัสดิการตึก 7 07:30 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 1 เก๋งสองตอน
1197 2 มี.ค. 2555
ถึง 4 มี.ค. 2555
120130048 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการการให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 จ.ลพบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1198 2 มี.ค. 2555 120210308 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคาร 48 พระชันษา 07:00 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1199 2 มี.ค. 2555 120210400 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปบันทึกวีดีทัศน์ อาคารวิทยบริการ 06:00 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1200 2 มี.ค. 2555 120210487 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พา นักศึกษาไปดูงานที่ aspire condo คณะสถาปัตย์ 07:30 Aspire งามวงศ์วาน 35 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132