ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
12801 14 ธ.ค. 2559 161110001 ฮภ-8150 กองคลัง อบรม-กรมบัญชีกลาง/ติดต่อราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 กรมบัญชีกลาง/สหกรณ์-ศธ/สหกรณ์-ปทุม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12802 14 ธ.ค. 2559 161110029 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12803 14 ธ.ค. 2559 161110029 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12804 15 ธ.ค. 2559
ถึง 17 ธ.ค. 2559
161030007 ฮภ-8150 กองกลาง ประชุม Retreat นายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2559 สำนักงานอธิการบดี 15:00 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ 711 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12805 15 ธ.ค. 2559 161110007 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ปรีชา เถาทอง, รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล และอ.พัทธนันธ์ เถาทอง มาประเมินข้อเสนอโครงการศิลปนิพนธ์ ม.ศิลปากร วังท่าพระ, ม.ราชภัฏย้านสมเด็จเจ้าพระยา, หมู่บ้านสินธร บางพูน รังสิตจ 06:00 สนง.คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12806 15 ธ.ค. 2559
ถึง 17 ธ.ค. 2559
161130009 ฮภ-8151 กองกลาง ประชุม Retreat นายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1 (รับมทร.ศรีวิชัย) สนามบินสุวรรณภูมิ 07:00 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12807 16 ธ.ค. 2559 160610019 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอาจารย์นพรัตน์แถวพระราม5,บ้านอาจารย์สุวรรณีแถวบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12808 18 ธ.ค. 2559 161130010 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงงานสำนักงงานอธิการ จ.นครปฐม 05:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 20 ตู้นั่งสี่ตอน
12809 18 ธ.ค. 2559 161130010 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงงานสำนักงงานอธิการ จ.นครปฐม 05:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 20 ตู้นั่งสี่ตอน
12810 18 ธ.ค. 2559 161130010 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงงานสำนักงงานอธิการ จ.นครปฐม 05:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 20 ตู้นั่งสี่ตอน
12811 19 ธ.ค. 2559 160510016 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 สถานีวิทยุ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12812 19 ธ.ค. 2559 161110010 ฮภ-8149 หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ใต้ถุนตึงอธิการบดี 06:00 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12813 20 ธ.ค. 2559 161110011 ฮภ-8149 หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ใต้ถุนตึงอธิการบดี 06:00 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12814 20 ธ.ค. 2559
ถึง 23 ธ.ค. 2559
161130014 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน ประชุมผู้บริหารระดับสูง หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 จ.สุราษฎร์ธานี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12815 25 ธ.ค. 2559
ถึง 30 ธ.ค. 2559
160930004 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงงานวิซศวกรรมศาส่ตร์ โยธา วิศวะ9ชั้น 06:00 โคราช 60 ตู้นั่งสี่ตอน
12816 28 ธ.ค. 2559 160910004 ฮภ-8150 กองคลัง ชำระหนี้หน่วยงาน หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ธ.กสิกร คลอง 6/ธอส.คลอง 2/กรุงไทย คลอง 4/ออมสิน คลองหลวง/สหกรณ์ปทุม-ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12817 29 ธ.ค. 2559
ถึง 31 ธ.ค. 2559
161130012 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12818 29 ธ.ค. 2559
ถึง 31 ธ.ค. 2559
161130012 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12819 29 ธ.ค. 2559
ถึง 31 ธ.ค. 2559
161130012 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12820 31 ธ.ค. 2559 161130016 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12821 31 ธ.ค. 2559 161130016 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12822 31 ธ.ค. 2559 161130016 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12823 8 ม.ค. 2560 161220001 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ Suvannaphumi Airport สอ. 09:45 Suvannaphumi Airport/Asiatique/Royal Hill Nakorn-Nayok 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12824 9 ม.ค. 2560
ถึง 10 ม.ค. 2560
170130002 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
12825 11 ม.ค. 2560 161210021 ฮภ-8150 กองคลัง ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ตึกอธิการบดี 08:00 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12826 12 ม.ค. 2560 161110002 ฮภ-8150 กองคลัง ติดต่อราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์-ศธ/สหกรณ์-ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12827 13 ม.ค. 2560
ถึง 16 ม.ค. 2560
170130003 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 09:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12828 17 ม.ค. 2560 161210011 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกของอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ, โรงแรมราชบงกช 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12829 17 ม.ค. 2560 161210015 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ขอใช้รถขนในงาน สอ. 08:30 บริเวณภายในมทร. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12830 18 ม.ค. 2560 161210012 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกของอธิการบดี โรงรมราชบงกช 08:00 ภายใน มทร.ธัญบุรี, ภายในกรุงเทพ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12831 18 ม.ค. 2560 161210016 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ขอใช้ขนของงาน RT สอ. 08:30 บริเวณภายในมทร. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12832 19 ม.ค. 2560 161210013 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกของอธิการบดี โรงรมราชบงกช 07:00 ภายใน มทร.ธัญบุรี, สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12833 19 ม.ค. 2560 161210017 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ขอใช้ขนของงาน RT สอ. 08:30 บริเวณภายในมทร. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12834 20 ม.ค. 2560
ถึง 22 ม.ค. 2560
161230001 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรม 05:00 จ.ชลบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12835 20 ม.ค. 2560
ถึง 22 ม.ค. 2560
161230001 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรม 05:00 จ.ชลบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12836 20 ม.ค. 2560
ถึง 22 ม.ค. 2560
161230001 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรม 05:00 จ.ชลบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12837 23 ม.ค. 2560 161110016 ฮภ-8150 กองกลาง ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2560 สำนักงานอธิการบดี 10:45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12838 25 ม.ค. 2560 161210007 ฮภ-8149 กองคลัง อบรมที่กรมบัญชีกลาง เรื่อง Web Online หน้าตึกอธิการบดี 07:00 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12839 26 ม.ค. 2560 161210008 ฮภ-8149 กองคลัง อบรมกรมบัญชีกลาง เรื่อง Web Online หน้าตึกอธิการบดี 07:00 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12840 27 ม.ค. 2560 161210009 ฮภ-8149 กองคลัง อบรมกรมบัญชีกลาง เรื่อง Web Online หน้าตึกอธิการบดี 07:00 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12841 28 ม.ค. 2560
ถึง 29 ม.ค. 2560
161130017 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวพ. สอ.ใหม่ 04:00 จ.เชียงใหม่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12842 28 ม.ค. 2560
ถึง 29 ม.ค. 2560
161130017 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวพ. สอ.ใหม่ 04:00 จ.เชียงใหม่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12843 30 ม.ค. 2560
ถึง 31 ม.ค. 2560
161230005 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักประกันคุณภาพ สอ.ใหม่ 05:35 จ.ชลบุรี 18 ตู้นั่งสี่ตอน
12844 30 ม.ค. 2560
ถึง 31 ม.ค. 2560
161230005 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักประกันคุณภาพ สอ.ใหม่ 05:35 จ.ชลบุรี 18 ตู้นั่งสี่ตอน
12845 30 ม.ค. 2560
ถึง 31 ม.ค. 2560
161230005 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักประกันคุณภาพ สอ.ใหม่ 05:35 จ.ชลบุรี 18 ตู้นั่งสี่ตอน
12846 1 ก.พ. 2560
ถึง 20 ก.พ. 2560
161230006 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักประกันคุณภาพ สอ.ใหม่ 05:05 จ.ชลบุรี 18 ตู้นั่งสี่ตอน
12847 1 ก.พ. 2560
ถึง 20 ก.พ. 2560
161230006 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักประกันคุณภาพ สอ.ใหม่ 05:05 จ.ชลบุรี 18 ตู้นั่งสี่ตอน
12848 1 ก.พ. 2560
ถึง 20 ก.พ. 2560
161230006 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักประกันคุณภาพ สอ.ใหม่ 05:05 จ.ชลบุรี 18 ตู้นั่งสี่ตอน
12849 8 ก.พ. 2560 161130001 ฮภ-8150 สำนักสหกิจศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักสหกิจศึกษา โทร.081-585-9650 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) 07:30 โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา 7 ตู้นั่งสี่ตอน
12850 9 ก.พ. 2560 161130002 ฮภ-8150 สำนักสหกิจศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักสหกิจศึกษา โทร.081-585-9650 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) 08:30 โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา 7 ตู้นั่งสี่ตอน
12851 10 ก.พ. 2560 161130003 ฮภ-8150 สำนักสหกิจศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักสหกิจศึกษา โทร.081-585-9650 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) 08:30 โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา 7 ตู้นั่งสี่ตอน
12852 11 ก.พ. 2560 161210010 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน ประชุมสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ บ้านพักสวัสดิการข้าราชการ 07:00 กระทรวงศึกษาธิการ 9 ตู้นั่งสี่ตอน
12853 14 ก.พ. 2560 170110022 ฮภ-8150 กองคลัง ติดต่อราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์-ศธ/สหกรณ์-ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12854 15 ก.พ. 2560 161210020 ฮภ-8150 กองกลาง ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2560 สำนักงานอธิการบดี 09:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12855 16 ก.พ. 2560 170110008 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญ บ้าน อ นพรัตน์ แถวพระราม5 บ้าน อ สุวรรณี แถวมรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระรา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12856 17 ก.พ. 2560
ถึง 22 ก.พ. 2560
170230004 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 04:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12857 21 ก.พ. 2560 170110002 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (สิงคโปร์) สำนักงานอธิการบดี 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ, โรงแรมราชบงกช 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12858 22 ก.พ. 2560 170110003 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (สิงคโปร์) สำนักงานอธิการบดี 08:00 โรงแรมราชบงกช, ภายใน มทร.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12859 23 ก.พ. 2560 170110004 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (สิงคโปร์) สำนักงานอธิการบดี 08:00 โรงแรมราชบงกช, ภายใน มทร.ธัญบุรี, สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12860 23 ก.พ. 2560 170110009 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญ บ้าน อ นพรัตน์ แถวพระราม5 บ้าน อ สุวรรณี แถวมรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระรา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12861 23 ก.พ. 2560 170110019 ฮภ-8150 กองกลาง ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2560 สำนักงานอธิการบดี 10:50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12862 24 ก.พ. 2560 170110005 ฮภ-8150 กองคลัง ชำระหนี้ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ธ.กสิกร คลอง 6/ธอส.คลอง 2/กรุงไทย คลอง 4/ออมสิน คลองหลวง/สหกรณ์ปทุม-ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12863 25 ก.พ. 2560
ถึง 28 ก.พ. 2560
170230001 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะเทคโนเกษตร ศูนย์รังสิต 04:00 จ.เชียงใหม่ 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12864 25 ก.พ. 2560
ถึง 28 ก.พ. 2560
170230001 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะเทคโนเกษตร ศูนย์รังสิต 04:00 จ.เชียงใหม่ 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12865 25 ก.พ. 2560
ถึง 28 ก.พ. 2560
170230001 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะเทคโนเกษตร ศูนย์รังสิต 04:00 จ.เชียงใหม่ 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12866 2 มี.ค. 2560 170110010 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญ บ้าน อ นพรัตน์ แถวพระราม5 บ้าน อ สุวรรณี แถวมรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระรา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12867 2 มี.ค. 2560 170210002 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน อบรมยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI สำนักงานอธิการบดี 07:00 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12868 3 มี.ค. 2560 170210003 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน อบรมยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI สำนักงานอธิการบดี 07:00 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12869 4 มี.ค. 2560 170220001 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่(ศึกษาดูงานนอกสถานที่) สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12870 4 มี.ค. 2560 170220001 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่(ศึกษาดูงานนอกสถานที่) สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12871 4 มี.ค. 2560 170220001 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่(ศึกษาดูงานนอกสถานที่) สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12872 5 มี.ค. 2560 170220002 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคาร สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12873 5 มี.ค. 2560 170220002 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคาร สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12874 5 มี.ค. 2560 170220002 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคาร สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12875 6 มี.ค. 2560 170210004 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน อบรมการบริหารโครงการ สำนักงานอธิการบดี 06:30 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12876 6 มี.ค. 2560 170210013 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุม เรื่องการผลิตสื่อสารสนเทศ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12877 7 มี.ค. 2560 170210005 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน อบรมการบริหารโครงการ สำนักงานอธิการบดี 06:30 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12878 8 มี.ค. 2560 170210006 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน อบรมการบริหารโครงการ สำนักงานอธิการบดี 06:30 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12879 8 มี.ค. 2560 170210014 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 เมืองทองธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12880 9 มี.ค. 2560 170110011 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญ บ้าน อ นพรัตน์ แถวพระราม5 บ้าน อ สุวรรณี แถวมรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระรา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12881 9 มี.ค. 2560 170210015 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 เมืองทองธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12882 9 มี.ค. 2560 170220003 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปราชการงานวิจัยฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 บ้านคลองโคน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12883 10 มี.ค. 2560 170210016 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 เมืองทองธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12884 10 มี.ค. 2560 170230006 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปดูงานชุมชนเกาะสลักไม้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 พระนครศรีอยุธยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12885 10 มี.ค. 2560 170230006 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปดูงานชุมชนเกาะสลักไม้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 พระนครศรีอยุธยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12886 10 มี.ค. 2560 170230007 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปดูงานโครงการพระราชดำริ ที่สหกรณ์หุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:30 โครงการพระราชดำริ ที่สหกรณ์หุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12887 11 มี.ค. 2560
ถึง 29 มี.ค. 2560
170130004 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 04:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัยบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12888 11 มี.ค. 2560
ถึง 29 มี.ค. 2560
170130004 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 04:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัยบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12889 11 มี.ค. 2560
ถึง 29 มี.ค. 2560
170130004 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 04:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัยบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12890 13 มี.ค. 2560 170110023 ฮภ-8149 กองคลัง ติดต่อราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์-ศธ/สหกรณ์-ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12891 30 มี.ค. 2560 170110006 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:00 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, หมู่บ้านสินธร ปทุมธานี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12892 30 มี.ค. 2560 170110012 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญ บ้าน อ นพรัตน์ แถวพระราม5 บ้าน อ สุวรรณี แถวมรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระรา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12893 30 มี.ค. 2560
ถึง 31 มี.ค. 2560
170230002 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสถาปัตย์ คณะสถาปัตย์ 04:00 จ.ชลบุร 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12894 30 มี.ค. 2560
ถึง 31 มี.ค. 2560
170230002 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสถาปัตย์ คณะสถาปัตย์ 04:00 จ.ชลบุร 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12895 30 มี.ค. 2560
ถึง 31 มี.ค. 2560
170230002 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสถาปัตย์ คณะสถาปัตย์ 04:00 จ.ชลบุร 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12896 1 เม.ย. 2560
ถึง 7 เม.ย. 2560
170230003 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสถาปัตย คณะสถาปัตย 05:00 จ.ชลบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12897 1 เม.ย. 2560
ถึง 7 เม.ย. 2560
170230003 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสถาปัตย คณะสถาปัตย 05:00 จ.ชลบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12898 1 เม.ย. 2560
ถึง 7 เม.ย. 2560
170230003 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสถาปัตย คณะสถาปัตย 05:00 จ.ชลบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12899 6 เม.ย. 2560 170110013 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญ บ้าน อ นพรัตน์ แถวพระราม5 บ้าน อ สุวรรณี แถวมรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระรา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12900 11 เม.ย. 2560 170210020 ฮภ-8150 กองคลัง ติดต่อราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์-ศธ/สหกรณ์-ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [129] 130 131 132