ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
8501 8 ส.ค. 2556 130810056 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตย 09:30 อาคารตรีนิตี้ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8502 8 ส.ค. 2556 130810056 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตย 09:30 อาคารตรีนิตี้ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8503 9 ส.ค. 2556 130310408 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง กองพัฒนานักศึกษา 07:30 เดอะไพท์รีสอร์ท 45 รถบัสโดยสาร
8504 9 ส.ค. 2556 130310412 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง กองพัฒนานักศึกษา 07:30 เดอะไพท์รีสอร์ท 45 รถบัสโดยสาร
8505 9 ส.ค. 2556 130310415 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง กองพัฒนานักศึกษา 07:30 เดอะไพท์รีสอร์ท ปทุมธานี 4 นั่งสามตอนแวน
8506 9 ส.ค. 2556 130610331 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8507 9 ส.ค. 2556 130620033 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน โครงการอบรมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ที่จอดรถใต้ถุนอาคารสำนักงานอธิการบดี 07:30 กรมบัญชีกลาง 1 เก๋งสองตอน
8508 9 ส.ค. 2556 130710037 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย 3 เก๋งสองตอน
8509 9 ส.ค. 2556 130710071 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ งานนกยูง (พระราชทาน) ของกรมหม่อนไหม (อาจารย์จรรยา นาคะเสถียร) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 เมืองทองธานี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8510 9 ส.ค. 2556 130710186 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับ - ส่งผู้เข้าร่วมโครงกาารสัปดาห์เทิดพระคุณแม่ และ ขนของจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศกลับสำนักงานอธิการบดี ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:00 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
8511 9 ส.ค. 2556 130710193 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน SAR ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย อาคารเฉ่ลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. / ตจว. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8512 9 ส.ค. 2556 130710197 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน SAR อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8513 9 ส.ค. 2556 130710201 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจ SAR อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8514 9 ส.ค. 2556 130710241 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง โรงเรียนนวัตกรรม ปลูกต้นไม้ รร.สาธิตนวตกรรมใหม่ 08:00 ภายใน มทร.ธัญบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
8515 9 ส.ค. 2556 130710241 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง โรงเรียนนวัตกรรม ปลูกต้นไม้ รร.สาธิตนวตกรรมใหม่ 08:00 ภายใน มทร.ธัญบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
8516 9 ส.ค. 2556 130710256 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำงานประกวดไปส่ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12:00 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8517 9 ส.ค. 2556 130710264 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปสาธิตการทอผ้าในงานเฉลิมพระเกียรติ (อาจารย์จรรยา นาคะเสถียร) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 3 เก๋งสองตอน
8518 10 ส.ค. 2556 130310409 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง กองพัฒนานักศึกษา 07:30 เดอะไพท์รีสอร์ท 45 รถบัสโดยสาร
8519 10 ส.ค. 2556 130310413 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง กองพัฒนานักศึกษา 07:30 เดอะไพท์ รีสอร์ท ปทุมธานี 45 รถบัสโดยสาร
8520 10 ส.ค. 2556 130310416 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง กองพัฒนานักศึกษา 07:30 เดอะไพท์ รีสอร์ท 4 นั่งสามตอนแวน
8521 10 ส.ค. 2556 130710073 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ งานนกยูง (พระราชทาน) ของกรมหม่อนไหม (อาจารย์จรรยา นาคะเสถียร คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 เมืองทองธานี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8522 10 ส.ค. 2556 130710194 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน SAR อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. / ตจว. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8523 10 ส.ค. 2556 130710198 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี รับผุ้ตรวจ SAR อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8524 10 ส.ค. 2556 130710202 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจ SAR อาคารเฉ่ลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8525 11 ส.ค. 2556 130630059 40-0785(40ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปค่ายอาสา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 จ.โคราช 40 รถบัสโดยสาร
8526 11 ส.ค. 2556 130630060 40-0786(40ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปค่ายอาสา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 06:00 จ.โคราช 30 รถบัสโดยสาร
8527 11 ส.ค. 2556 130710075 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปงานนกยูง (พระราชทาน) ของกรมหม่อนไหม (อาจารย์จรรยา นาคะเสถียร) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 เมืองทองธานี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8528 11 ส.ค. 2556 130710195 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน SAR อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8529 11 ส.ค. 2556 130710199 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี รับผุ้ตรวจ SAR อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8530 11 ส.ค. 2556 130710203 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผุ้ตรวจ SAR อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8531 11 ส.ค. 2556 130720045 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
8532 11 ส.ค. 2556 130720046 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ-ส่งอาจารย์และนักศึกษาญี่ปุ่น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
8533 12 ส.ค. 2556 130410040 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8534 12 ส.ค. 2556 130630061 40-0785(40ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปค่ายอาสา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 06:00 จ.นครราชสีมา 40 รถบัสโดยสาร
8535 12 ส.ค. 2556 130630062 40-0786(40ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปค่ายอาสา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 06:00 จ.นครราชสีมา 30 รถบัสโดยสาร
8536 12 ส.ค. 2556 130710077 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปงานนกยูง (พระราชทาน)ของกรมหม่อนไหม (อาจารย์จรรยา นาคะเสถียร) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 เมืองทองธานี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8537 12 ส.ค. 2556 130720041 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van-รับสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการพิเศษ"ผูกสัมพันธ์ .......สูประชาคมอาเซียน" สนามบินสุวรรณภูมิ 21:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8538 12 ส.ค. 2556 130720042 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van-รับสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการพิเศษ"ผูกสัมพันธ์ .......สูประชาคมอาเซียน" สนามบินสุวรรณภูมิ 21:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8539 12 ส.ค. 2556 130720043 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Van-รับสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการพิเศษ"ผูกสัมพันธ์ .......สูประชาคมอาเซียน" สนามบินสุวรรณภูมิ 21:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8540 12 ส.ค. 2556 130720044 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04Van-รับสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการพิเศษ"ผูกสัมพันธ์ .......สูประชาคมอาเซียน" สนามบินสุวรรณภูมิ 21:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8541 12 ส.ค. 2556 130810012 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่งานวิจัย อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 13:00 เมืองทองธานี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8542 12 ส.ค. 2556 130810063 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ลงนามสัญญา บริษัท เคเเอนด์พี อินโนเวชั่นไทย (ไทยเเลนด์) โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 บริษัท เคเเอนด์พี อินโนเวชั่น(ไทยเเลนด์) 2 เก๋งสองตอน
8543 13 ส.ค. 2556 130410041 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8544 13 ส.ค. 2556 130610332 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8545 13 ส.ค. 2556 130710130 ญส-3850 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุม สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานอธิการบดี 10:30 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
8546 13 ส.ค. 2556 130710164 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ร่วมงานกินเลี้ยง วัน ด้วยรักและผูกพัน และวัน พักผ่อนของ พนักงานขับรถยนต์ มทร.ธัญบุรี สอ.ใหม่ 08:00 หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8547 13 ส.ค. 2556 130710164 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ร่วมงานกินเลี้ยง วัน ด้วยรักและผูกพัน และวัน พักผ่อนของ พนักงานขับรถยนต์ มทร.ธัญบุรี สอ.ใหม่ 08:00 หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8548 13 ส.ค. 2556 130710164 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ร่วมงานกินเลี้ยง วัน ด้วยรักและผูกพัน และวัน พักผ่อนของ พนักงานขับรถยนต์ มทร.ธัญบุรี สอ.ใหม่ 08:00 หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8549 13 ส.ค. 2556 130710164 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ร่วมงานกินเลี้ยง วัน ด้วยรักและผูกพัน และวัน พักผ่อนของ พนักงานขับรถยนต์ มทร.ธัญบุรี สอ.ใหม่ 08:00 หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี 1 รถบัสโดยสาร
8550 13 ส.ค. 2556 130710164 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ร่วมงานกินเลี้ยง วัน ด้วยรักและผูกพัน และวัน พักผ่อนของ พนักงานขับรถยนต์ มทร.ธัญบุรี สอ.ใหม่ 08:00 หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8551 13 ส.ค. 2556 130710164 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ร่วมงานกินเลี้ยง วัน ด้วยรักและผูกพัน และวัน พักผ่อนของ พนักงานขับรถยนต์ มทร.ธัญบุรี สอ.ใหม่ 08:00 หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8552 13 ส.ค. 2556 130710164 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ร่วมงานกินเลี้ยง วัน ด้วยรักและผูกพัน และวัน พักผ่อนของ พนักงานขับรถยนต์ มทร.ธัญบุรี สอ.ใหม่ 08:00 หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8553 13 ส.ค. 2556 130710164 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ ร่วมงานกินเลี้ยง วัน ด้วยรักและผูกพัน และวัน พักผ่อนของ พนักงานขับรถยนต์ มทร.ธัญบุรี สอ.ใหม่ 08:00 หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
8554 13 ส.ค. 2556 130710164 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ ร่วมงานกินเลี้ยง วัน ด้วยรักและผูกพัน และวัน พักผ่อนของ พนักงานขับรถยนต์ มทร.ธัญบุรี สอ.ใหม่ 08:00 หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8555 13 ส.ค. 2556 130710164 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ ร่วมงานกินเลี้ยง วัน ด้วยรักและผูกพัน และวัน พักผ่อนของ พนักงานขับรถยนต์ มทร.ธัญบุรี สอ.ใหม่ 08:00 หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8556 13 ส.ค. 2556 130710164 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ ร่วมงานกินเลี้ยง วัน ด้วยรักและผูกพัน และวัน พักผ่อนของ พนักงานขับรถยนต์ มทร.ธัญบุรี สอ.ใหม่ 08:00 หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8557 13 ส.ค. 2556 130720048 40-0786(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W.11-ฟังบรรยาย และร่วมตรวจงาน คณะสถาปัตย์ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 คณะสถาปัตย์ม.รังสิต 45 รถบัสโดยสาร
8558 13 ส.ค. 2556
ถึง 16 ส.ค. 2556
130730032 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ประชุมเรื่องระเบียบเงินรายได้ 9 มทร. สำนักงานอธิการบดี 08:00 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 1 เก๋งสองตอน
8559 14 ส.ค. 2556 130310393 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 นั่งสามตอนแวน
8560 14 ส.ค. 2556 130610333 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8561 14 ส.ค. 2556 130710196 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน SAR อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8562 14 ส.ค. 2556 130710200 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจ SAR อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8563 14 ส.ค. 2556 130710204 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจ SAR อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8564 14 ส.ค. 2556 130710208 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวพ สวพ 08:00 บางบัวทอง 1 เก๋งสองตอน
8565 14 ส.ค. 2556 130710212 นค-4530(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 โรงเเรม อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8566 14 ส.ค. 2556 130730005 40-0786(40ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เพื่อพัฒนาคุณภาพการวิจัย" สถาบันวิจัยและพัฒนา 07:00 ณ อิงธาร รีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 30 รถบัสโดยสาร
8567 14 ส.ค. 2556 130730060 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวพ เพื่อรับส่ง วิทยากร สวพ. 06:00 จ.นครนายก 2 เก๋งสองตอน
8568 14 ส.ค. 2556 130810042 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อมไฟฟ้าระบบปรับอากาศ กพส 08:00 บ.เทอร์โมคอนโทล 1 รถบัสโดยสาร
8569 14 ส.ค. 2556 130810052 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา ผอ. ไปประชุม ณ บริษัทวิทย์คอร์ป สีลม กรุงเทพ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 บริษัทวิทย์คอร์ป สีลม กรุงเทพ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
8570 14 ส.ค. 2556 130810059 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อไปสัมมนางาน IFLA ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 07:30 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8571 14 ส.ค. 2556 130810086 ฮภ-8150 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปลงโปรแกรมบัญชีที่บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด 43/815-6 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 10:00 บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด 43/815-6 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8572 14 ส.ค. 2556 130810087 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ไปติดต่อราชการที่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8573 15 ส.ค. 2556
ถึง 18 ส.ค. 2556
121130077 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 17 ม.สงขลานครินทร์ กองพัฒนานักศึกษา 04:00 ม.สงขลานครินทร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
8574 15 ส.ค. 2556 130410042 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8575 15 ส.ค. 2556 130510205 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอนนาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5 บ้านอ.สุวรรณี, อ.สอิ้ง ,อ.วันทนีย์ แถว มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา บ้านอาจารย์ประคอง แถวแม็คโคลจรัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพรับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
8576 15 ส.ค. 2556 130610334 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8577 15 ส.ค. 2556 130630093 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปศึกษาศิลปะไทย จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:30 จังหวัดเพชรบุรี 45 รถบัสโดยสาร
8578 15 ส.ค. 2556 130630096 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก 40 รถบัสโดยสาร
8579 15 ส.ค. 2556 130710211 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 โรงเเรม อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก 2 เก๋งสองตอน
8580 15 ส.ค. 2556 130710265 ฮภ-8149 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน อาคารเฉลิมพระเกีรยติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8581 15 ส.ค. 2556 130720050 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01VAN-เก็บงานจัดแสดงASA CENTER คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16:00 สยามดิสคอฟเวอรี่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8582 15 ส.ค. 2556 130720051 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02VAN-เก็บงานจัดแสดงASA CENTER คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16:00 สยามดิสคอฟเวอรี่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8583 15 ส.ค. 2556 130720052 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03VAN-เก็บงานจัดแสดงASA CENTER คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16:00 สยามดิสคอฟเวอรี่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8584 15 ส.ค. 2556 130730055 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เพื่อใช้ใน รับผู้ร่วมอบรม สวพ. อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก 10:00 มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
8585 15 ส.ค. 2556 130730055 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ เพื่อใช้ใน รับผู้ร่วมอบรม สวพ. อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก 10:00 มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
8586 15 ส.ค. 2556 130810010 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ48 ชันษา 06:00 กทม. 3 เก๋งสองตอน
8587 15 ส.ค. 2556 130810011 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รัรผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
8588 16 ส.ค. 2556 130410043 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8589 16 ส.ค. 2556 130610335 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8590 16 ส.ค. 2556
ถึง 18 ส.ค. 2556
130630015 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดในโครงการบริการวิชาการ จังหวัดอุดรธานี อาคาร 1 07:00 จังหวัดอุดรธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8591 16 ส.ค. 2556
ถึง 18 ส.ค. 2556
130630020 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถอดบทเรียนโครงการบริการวิชาการ อาคาร 1 07:00 จังหวัดอุดรธานี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
8592 16 ส.ค. 2556 130710144 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ-ส่งอาจารย์และนักศึกษาญี่ปุ่น โรงแรมราชบงกช 09:00 สุขุมวิท 40 รถบัสโดยสาร
8593 16 ส.ค. 2556 130710179 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โครงการสานฝันปั้นน้องเป็นดีเจ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 ร.ร.สิรินทรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม 40 รถบัสโดยสาร
8594 16 ส.ค. 2556 130710266 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมินภายใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 4 ตู้นั่งสี่ตอน
8595 16 ส.ค. 2556 130710267 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 4 ตู้นั่งสี่ตอน
8596 16 ส.ค. 2556 130710268 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน อาคารเฉลิมพระเกีบรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 4 ตู้นั่งสี่ตอน
8597 16 ส.ค. 2556 130810081 ญส-3852 สำนักบัณฑิตศึกษา ไปรับ ประธานคณะกรรมการ Hall of Fame แฮบปี้แลนด์ บางกะปิ กทม. 09:00 สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
8598 16 ส.ค. 2556 130810095 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี เข้าเล่มสมุดลงนามถวายพระพร ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 หจก.ภัทรการพิมพ์ เสาชิงช้า 1 เก๋งสองตอน
8599 16 ส.ค. 2556 130810097 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองคลัง กรมบัญชีกลาง ข้างตึกอธิการบดี (น้อย/นก) 09:30 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8600 16 ส.ค. 2556 130810099 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ไปเลือกวัสดุ และคัวอย่างผ้าเพื่อใช้สำหรับงานออกแบบแต่ละรายวิชา และแสดงผลงานนักศึกษาแฟชั่นโชว์ในปลายเทอม ในงาน Fashion Show Case เพื่อให้ได้วัสดุที่เหมาะสมเพื่อเตรียมการล่วงหน้า คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12:00 พาหุรัด 10 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132