ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
8401 31 ก.ค. 2556 130610019 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัยฯ สจส. 08:30 โรงอาหาร 4 นั่งสองตอนแวน
8402 31 ก.ค. 2556 130610355 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา จัดงานประชุม สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน 08:00 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ หลักสี่ กรุงเทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8403 31 ก.ค. 2556 130710080 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมการจัดทำวารสารไทยรูปแบบใหม่เพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึก 9 ชั้น 07:30 โรงแรงเซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารภ กทม. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8404 31 ก.ค. 2556 130710081 ญส-3852 กองกฎหมาย ประสานงานคดีปกครอง หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 08:45 สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
8405 31 ก.ค. 2556 130710086 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 11:00 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 ชั้นใต้ดิน อาคารฟอร์จูน สี่แยก อสมท. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8406 31 ก.ค. 2556 130710138 ญส-3850 กองกฎหมาย ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 ศาลปกครองกลาง 2 เก๋งสองตอน
8407 31 ก.ค. 2556 130710181 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปรับเครื่องมือมาสอบเทียบที่ บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด เลขที่ 173 หมู่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสธง จ.สมุทรปราการ 10540 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:00 บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด 173 หมู่ 1 ตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จังหวัดสุมทรปราการ 10540 2 เก๋งสองตอน
8408 31 ก.ค. 2556 130720023 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ทดสอบ ทดสอบ 09:00 ทดสอบ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8409 31 ก.ค. 2556 130730061 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางจังหวัดราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางจังหวัดราชบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8410 1 ส.ค. 2556 130330079 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง(สวนธงไชย ไร่ทักสม) กองพัฒนานักศึกษา 09:00 อ.บ้านนา จ.นครนายก 121 รถบัสโดยสาร
8411 1 ส.ค. 2556 130330081 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง(สวนธงไชย ไร่ทักสม) กองพัฒนานักศึกษา 09:00 อ.บ้านนา จ.นครนายก 121 รถบัสโดยสาร
8412 1 ส.ค. 2556
ถึง 2 ส.ค. 2556
130330083 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง(สวนธงไชย ไร่ทักสม) กองพัฒนานักศึกษา 09:00 อ.บ้านนา จ.นครนายก 121 ตู้นั่งสี่ตอน
8413 1 ส.ค. 2556
ถึง 2 ส.ค. 2556
130330084 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง(สวนธงไชย ไร่ทักสม) กองพัฒนานักศึกษา 09:00 อ.บ้านนา จ.นครนายก 121 นั่งสามตอนแวน
8414 1 ส.ค. 2556 130510203 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญการสอนภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5 บ้านอ.สุวรรณี, อ.สอิ้ง ,อ.วันทนีย์ แถว มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา บ้านอาจารย์ประคอง แถวแม็คโคลจรัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพรับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
8415 1 ส.ค. 2556 130610325 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ศูนย์รังสิต รอบมหาวิทยาลัย สจส. 08:30 ธนาคารกรุงศรี 4 นั่งสองตอนแวน
8416 1 ส.ค. 2556 130630067 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (สวนะงไชย ไร่ทักสม) กองพัฒนาันักศึกษา 09:00 อ.บ้านนา จ.นครนายก 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8417 1 ส.ค. 2556 130630082 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
8418 1 ส.ค. 2556 130710168 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปสอบเทียบเครื่องมือที่ ลีน่า (ประเทศไทย) บจก. เลขที่ 46/20 หมู่ 10 ซอยสำนักสงฆ์ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:25 ลีน่า (ประเทศไทย) บจก. เลขที่ 46/20 หมู่ 10 ซอยสำนักสงฆ์ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 3 เก๋งสองตอน
8419 1 ส.ค. 2556 130710188 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สนามบินสุวรรณภูมิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8420 1 ส.ค. 2556 130710210 ญส-3852 สำนักบัณฑิตศึกษา ไปรับ ประธานกรรมการ Hall of Fame แฮบปี้แลนด์ บางกะปิ กทม. 06:30 สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
8421 1 ส.ค. 2556 130720029 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van-เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการพิเศษ"ผูกสัมพันธ์ .......สูประชาคมอาเซียน" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8422 1 ส.ค. 2556 130720029 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van-เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการพิเศษ"ผูกสัมพันธ์ .......สูประชาคมอาเซียน" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8423 1 ส.ค. 2556 130720030 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van-เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการพิเศษ"ผูกสัมพันธ์ .......สูประชาคมอาเซียน" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8424 1 ส.ค. 2556 130720031 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Van-เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการพิเศษ"ผูกสัมพันธ์ .......สูประชาคมอาเซียน" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8425 1 ส.ค. 2556 130720040 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04Van-เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการพิเศษ"ผูกสัมพันธ์ .......สูประชาคมอาเซียน" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8426 1 ส.ค. 2556 130730019 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมดุลและการพึ่งพาตนเอง จ.นครนายก 8 ตู้นั่งสี่ตอน
8427 2 ส.ค. 2556 130330080 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง(สวนธงไชย ไร่ทักสม) อ.บ้านนา จ.นครนายก 14:00 กองพัฒนานักศึกษา 121 รถบัสโดยสาร
8428 2 ส.ค. 2556 130330082 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง(สวนธงไชย ไร่ทักสม) อ.บ้านนา จ.นครนายก 14:00 กองพัฒนานักศึกษา 121 รถบัสโดยสาร
8429 2 ส.ค. 2556 130610324 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคารกรุงศรี สจส. 08:30 หอพัก 4 นั่งสองตอนแวน
8430 2 ส.ค. 2556 130710165 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง ติดสติกเกอร์ รถเพื่อประชาสัมพันธ์ กองกลาง 08:00 ทางเข้าชั้นใต้ดิน สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8431 2 ส.ค. 2556 130710165 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง ติดสติกเกอร์ รถเพื่อประชาสัมพันธ์ กองกลาง 08:00 ทางเข้าชั้นใต้ดิน สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8432 2 ส.ค. 2556 130710165 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง ติดสติกเกอร์ รถเพื่อประชาสัมพันธ์ กองกลาง 08:00 ทางเข้าชั้นใต้ดิน สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8433 2 ส.ค. 2556 130710169 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปสอบเทียบเครื่องมือที่ ลีน่า (ประเทศไทย) บจก. เลขที่ 46/20 หมู่ 10 ซอยสำนักสงฆ์ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:30 เลขที่ 46/20 หมู่ 10 ซอยสำนักสงฆ์ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 3 เก๋งสองตอน
8434 2 ส.ค. 2556 130710171 ฮภ-8150 กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจร รร.เทพศิรินทร์ คลอง13 กองพัฒนานักศึกษา 12:00 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8435 2 ส.ค. 2556 130710251 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ทำธุรกรรมที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี คลองหก ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:30 บิ๊กซีคลองหก 1 เก๋งสองตอน
8436 2 ส.ค. 2556 130710253 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการ ที่กรมบัญชีกลาง สำนักงานอธิการบดี 08:30 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
8437 2 ส.ค. 2556 130730020 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมดุลและการพึ่งพาตนเอง จ.นครนายก 8 ตู้นั่งสี่ตอน
8438 2 ส.ค. 2556 130730058 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ดูงานและประชุมร่วมกับบริษัท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 บริษัท Bangkokhighlab หลักสี่ กทม. และ บริษัท โอโตพาร์ท จ.ฉะเชิงเทรา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
8439 2 ส.ค. 2556 130730059 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ไปดูงานและประชุมร่วมกับบริษัทเอกชน ภาควิชาอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:30 บริษัท Bangkokhighlab หลักสี่ กทม. และ บริษัท โอโตพาร์ท จ.ฉะเชิงเทรา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
8440 2 ส.ค. 2556 130810003 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุม Quality Assurance Forum หมู่บ้านสัมมนากร 06:30 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8441 3 ส.ค. 2556 130710140 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ ไปอบรม กองกลาง 07:00 โรงแรม ที.เค.พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. 2 เก๋งสองตอน
8442 3 ส.ค. 2556 130710232 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมินภายนอก สมศ. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 รพ.เซ็นหลุย 3 ตู้นั่งสี่ตอน
8443 3 ส.ค. 2556 130710255 ญส-3851 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปสาธิตการทอผ้าในงานเฉลิมพระเกียรติ (อาจารย์จรรยา นาคะเสถียร) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 สนามบินสุวรรณภูมื 3 เก๋งสองตอน
8444 3 ส.ค. 2556 130730062 ฮภ-8151 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมสมัชชาสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8445 4 ส.ค. 2556 130710141 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ ไปอบรม กองกลาง 07:00 โรงแรม ที.เค.พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. 2 เก๋งสองตอน
8446 4 ส.ค. 2556 130710260 ญส-3851 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาธิตการทอผ้าในงานเฉลิมพระเกียรติ (อาจารย์จรรยา นาคะเสถียร คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 3 เก๋งสองตอน
8447 4 ส.ค. 2556 130720058 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 05:30 สถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี และ พุทธมณฑล 4 ตู้นั่งสี่ตอน
8448 5 ส.ค. 2556 130410038 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8449 5 ส.ค. 2556 130610326 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ธนาคาร รอบมหาวิทยาลัย สจส. 08:30 โรงอาหาร 4 นั่งสองตอนแวน
8450 5 ส.ค. 2556 130610403 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศึกษาดูงาน อสมท. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10:00 อสมท.(ช่อง9) 40 รถบัสโดยสาร
8451 5 ส.ค. 2556
ถึง 7 ส.ค. 2556
130630089 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการSTEM(Sciences,Technology Engineering and Mathematics) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก 34 รถบัสโดยสาร
8452 5 ส.ค. 2556
ถึง 7 ส.ค. 2556
130630090 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการSTEM(Sciences,Technology Engineering and Mathematics) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8453 5 ส.ค. 2556 130710007 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10:00 อสมท.(ช่อง9) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8454 5 ส.ค. 2556 130710112 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปรับเช็คค่าสอบเทียบเครื่องมือ บริษัท ฟิลพาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด 143 ลสซาล 42 สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:00 บริษัท ฟิลพาร์ทเอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด 143 ซอยลาซาล 42 สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตยางนา กรุงเทพฯ 10260 1 เก๋งสองตอน
8455 5 ส.ค. 2556 130710117 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสัมมนานาชาติ เรื่อง "10th Biomass Asia Workshop" แทนอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เว็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8456 5 ส.ค. 2556 130710132 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุม มทร.รัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 มทร.รัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8457 5 ส.ค. 2556 130710206 ญส-3850 กองคลัง ร่วมสัมมนา ข้างตึกอธิการบดี 07:00 สำนักงาน ปปช. 2 เก๋งสองตอน
8458 5 ส.ค. 2556 130710261 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปสาธิตการทอผ้าในงานเฉลิมพระเกียรติ (อาจารย์จรรยา นาคะเสถียร) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 3 เก๋งสองตอน
8459 5 ส.ค. 2556 130810001 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ไปกรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8460 5 ส.ค. 2556 130810014 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะคหกรรมศาสตร์ คหกรรม อาคาร 1 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8461 5 ส.ค. 2556 130810016 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สหกรณ์ ศิลปกรรม 09:00 สหกรณ์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8462 5 ส.ค. 2556 130810017 ฮภ-8151 สำนักบัณฑิตศึกษา ประชุมที่ สกอ. ภาควิชาอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 สกอ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8463 6 ส.ค. 2556 130410039 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8464 6 ส.ค. 2556 130610327 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 3 นั่งสองตอนแวน
8465 6 ส.ค. 2556 130610484 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักษาดูงานด้านวิศวกรรมอาหาร ณ โรงงานบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. และบริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. เขตมีนบุรี กรุงเทพ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด (มหาชน) 32 รถบัสโดยสาร
8466 6 ส.ค. 2556 130710114 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดกิจกรรมฝึกอบรมนักจัดรายการวิทยุ โดย TV5521 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 โรงเรียนธัญรัตน์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8467 6 ส.ค. 2556 130710133 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปประชุม มทร.รัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 มทร.รัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8468 6 ส.ค. 2556 130710162 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อนำนักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 11:00 อาคารมาลีนนท์ (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3) 35 ตู้นั่งสี่ตอน
8469 6 ส.ค. 2556 130710184 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ไปรับโล่รางวัล ที่บริษัทรางวัลไท ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 บริษัทรางวัลไท 2 เก๋งสองตอน
8470 6 ส.ค. 2556 130710221 ญส-3850 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปกระทรวงศึกษาธิการติดต่อราชการ คณะศิลปกรมศาสตร์ 09:30 กระทรวงศึกษาธิการ 5 เก๋งสองตอน
8471 6 ส.ค. 2556 130710252 ญส-3852 สำนักบัณฑิตศึกษา ไปประชุม ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะิวิศวกรรมศาสตร์ 09:00 เทศบาลบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 3 เก๋งสองตอน
8472 6 ส.ค. 2556 130710258 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมประชุมโครงการประกวดภาพวาดของมูลนิธิชัยพัฒนา และไปร่วมงานมุทิตาจิต ศ.วิโชค มุคดามณี สนง.คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12:00 มููลนิธิชัยพัฒนา และมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
8473 6 ส.ค. 2556
ถึง 7 ส.ค. 2556
130730044 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8474 6 ส.ค. 2556
ถึง 7 ส.ค. 2556
130730045 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8475 6 ส.ค. 2556
ถึง 7 ส.ค. 2556
130730046 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8476 6 ส.ค. 2556 130810002 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ไปกรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8477 6 ส.ค. 2556 130810019 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ งานประชุม พลังงานไฟฟ้า หน้า สอ.ใหม่ 08:45 การไฟฟ้าบางเขน 3 เก๋งสองตอน
8478 7 ส.ค. 2556 130310391 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 นั่งสามตอนแวน
8479 7 ส.ค. 2556 130610328 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8480 7 ส.ค. 2556 130710166 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองคลัง ไปกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม ตึกอธิการบดี 09:00 กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8481 7 ส.ค. 2556 130710235 ญส-3851 กองคลัง รับใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ปทุม สหกรณ์ ศธ. 1 เก๋งสองตอน
8482 7 ส.ค. 2556 130710249 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับเก็นักเรียนอนุบาลไปส่งห้องรินลอุบล ส่งอย่างเดียว อาคารโรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคล 09:30 ห้องประชุมรินลอุบล 80 ตู้นั่งสี่ตอน
8483 7 ส.ค. 2556 130710263 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปสาธิตการทอผ้าในงานเฉลิมพระเกียรติ (อาจารย์จรรยา นาคะเสถียร) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 3 เก๋งสองตอน
8484 7 ส.ค. 2556 130730010 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานงานซ่อมบำรุงโรงงานไฟฟ้าบางปะกง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 โรงงานไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 40 รถบัสโดยสาร
8485 7 ส.ค. 2556 130810050 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ติดต่อราชการ ศาลากลาง จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 ศาลากลาง จ.ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
8486 7 ส.ค. 2556 130810051 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะคหกรรม (โรงเรียนสาธิต) โรงเรียนอนุบาลสาธิต มทร.ธัญบุรี 09:00 ห้องประชุมรินลอุบล 80 ตู้นั่งสี่ตอน
8487 7 ส.ค. 2556 130830006 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิทยาศาสตร์ (แนะแนวสัญจร) คณะวิทยาศาสตร์ 08:35 รร.บางปะอินราชานุเคราะห์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8488 8 ส.ค. 2556 130310407 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง กองพัฒนานักศึกษา 07:30 เดอะไพท์ รีสอร์ท ปทุมธานี 45 รถบัสโดยสาร
8489 8 ส.ค. 2556 130310410 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง กองพัฒนานักศึกษา 07:30 เดอะไพท์ รีสอร์ท 45 รถบัสโดยสาร
8490 8 ส.ค. 2556 130310414 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง กองพัฒนานักศึกษา 07:30 เดอะไพท์รีสอร์ทปทุมธานี 4 นั่งสามตอนแวน
8491 8 ส.ค. 2556 130510204 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5 บ้านอ.สุวรรณี, อ.สอิ้ง ,อ.วันทนีย์ แถว มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา บ้านอาจารย์ประคอง แถวแม็คโคลจรัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพรับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
8492 8 ส.ค. 2556 130610330 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ธนาคาร รอบมหาวิทยาลัย สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8493 8 ส.ค. 2556 130620032 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน โครงการอบรมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ที่จอดรถใต้ถุนอาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 กรมบัญชีกลาง 1 เก๋งสองตอน
8494 8 ส.ค. 2556 130630083 ญส-3851 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
8495 8 ส.ค. 2556 130710066 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปงานนกยูงพระราชทานหม่อนไหม (อาจารย์จรรยา นาคะเสถียร) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:00 เมืองทองธานี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8496 8 ส.ค. 2556 130710123 ญส-3852 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้ KM 9 มทร สำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2 เก๋งสองตอน
8497 8 ส.ค. 2556 130710170 อร-8846(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจร ร.ร.แย้มสะอาด รังสิต กองพัฒนานักศึกษา 13:30 โรงเรียนแย้มสะอาดรังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8498 8 ส.ค. 2556 130710185 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี ขนของจากตึกสำนักงานอธิการบดีไปสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:30 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
8499 8 ส.ค. 2556 130710259 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8500 8 ส.ค. 2556 130810044 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ไปรับ ประธานกรรมการ Hall of Fame แฮบปี้แลนด์ บางกะปิ กทม. 11:30 สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132