ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
7201 22 เม.ย. 2556 130210341 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเพื่อสุขภาพ กพน. 07:00 ธรรมศาสตร์ รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7202 22 เม.ย. 2556 130210342 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเพื่อสุขภาพ กพน. 07:00 ธรรมศาสตร์ รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7203 22 เม.ย. 2556 130310112 ฮภ-8151 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับส่งแขกต่างชาติ บ้านพัก 08:30 รร เอเซีย ดอนเมือง..เซียร์ รังสิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7204 22 เม.ย. 2556 130310289 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7205 22 เม.ย. 2556 130310479 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบๆมหาวิทยาลัย ศูนย์รังสิต สจส. 09:00 มหาวิทยาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
7206 22 เม.ย. 2556
ถึง 24 เม.ย. 2556
130330031 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 06:30 เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
7207 22 เม.ย. 2556
ถึง 24 เม.ย. 2556
130330032 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 06:30 เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
7208 22 เม.ย. 2556
ถึง 24 เม.ย. 2556
130330033 ฮภ-8150 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 06:30 เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
7209 22 เม.ย. 2556 130330104 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปพัฒนาบุคลากรที่จังหวัดชลบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 เกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 45 รถบัสโดยสาร
7210 22 เม.ย. 2556 130330106 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปพัฒนาบุคลากรที่จังหวัดชลบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 เกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 45 รถบัสโดยสาร
7211 22 เม.ย. 2556
ถึง 24 เม.ย. 2556
130330110 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปพัฒนาบุคลากรที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 เกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7212 22 เม.ย. 2556 130410211 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ Thai PBS ทำข่าวผลงานวิจัย รถเข็นคนพิการควบคุมด้วยศรีษะ อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 รพ.พระมงกุฏ ถ.ศรีอยุธยา 2 เก๋งสองตอน
7213 22 เม.ย. 2556 130410238 ญส-3851 กองประชาสัมพันธ์ ส่งเอกสารประเมินคณบดีสื่อสารฯ ให้กรรมการประเมินคณบดี ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 หลักสี่, จตุจักร 1 เก๋งสองตอน
7214 22 เม.ย. 2556 130420013 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมงานสวดอธิธรรมศพมารดาข้าราชการและคณะป็นเจ้าภาพ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 17:00 วัดราชโอรส เขตจอมทอง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7215 22 เม.ย. 2556 130420014 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมงานสวดอธิธรรมศพมารดาข้าราชการและคณะป็นเจ้าภาพ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 17:00 วัดราชโอรส เขตจอมทอง 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7216 23 เม.ย. 2556 130210338 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเพื่อสุขภาพ กพน 07:00 ธรรมศาสตร์ รังสิต 30 รถบัสโดยสาร
7217 23 เม.ย. 2556 130210339 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเพื่อสุขภาพ กพน. 07:00 ธรรมศาสตร์ รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7218 23 เม.ย. 2556 130210340 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเพื่อสุขภาพ กพน. 07:00 ธรรมศาสตร์ รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7219 23 เม.ย. 2556 130310174 ฮภ-8151 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับส่งแขกต่างชาติ บ้านพัก 1695 ม ชมฟ้า ซอย 10 ถ. รังสิต-นครนายก อ ธัญบุรี จ ปทุมธานี 12110 08:30 รร เอเซีย ดอนเมือง-ลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี-กทม 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7220 23 เม.ย. 2556 130310221 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์รายการTalk about Kids by Kidscoveryถ่ายทำรายการ โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี กองประชาสัมพันธ์ 08:30 บริเวณมทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7221 23 เม.ย. 2556 130310290 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7222 23 เม.ย. 2556 130310446 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 08:30 สมุทรปราการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7223 23 เม.ย. 2556 130310454 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 06:30 ปทุมธานี นครปฐม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7224 23 เม.ย. 2556 130310464 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 08:30 ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7225 23 เม.ย. 2556 130310480 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน หอพักฝึกอบรม โรงอาหาร ธนาคาร สจส. 11:30 มหาวิทยาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
7226 23 เม.ย. 2556 130330093 40-0786(40ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ศึกษาดูงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 07:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 40 รถบัสโดยสาร
7227 23 เม.ย. 2556 130410149 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 13 อาคาร 8 ชั้น 2 อาคาร ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 06:30 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3 เก๋งสองตอน
7228 23 เม.ย. 2556 130410194 ญส-3851 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชุมฟอร์จูน คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 07:00 ฟอร์จูน 4 เก๋งสองตอน
7229 23 เม.ย. 2556 130410213 ญส-3852 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญ อาคารศึกษาศาสตร์1 09:00 อสมท. สภาอุตสาหกรรม 3 เก๋งสองตอน
7230 24 เม.ย. 2556 130110469 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมบัญชีถือจ่ายที่หนึ่ง กพน. 11:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 นั่งสามตอนแวน
7231 24 เม.ย. 2556 130310364 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับที่ปรึกษากรรมการบริหารสถานีวิทยุประชุม ประชานิเวศร์ 1 10:30 ตึกสำนักงานอธิการบดี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7232 24 เม.ย. 2556 130310447 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 08:30 สมุทรปราการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7233 24 เม.ย. 2556 130310462 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 08:30 ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7234 24 เม.ย. 2556 130310481 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัยฯ สจส. 10:00 รอบๆมหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
7235 24 เม.ย. 2556 130330088 ฮภ-8151 กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก กองประชาสัมพันธ์ 06:30 จังหวัดนครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7236 24 เม.ย. 2556 130330105 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปพัฒนาบุคลากรที่จังหวัดชลบุรี เกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 14:00 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 45 รถบัสโดยสาร
7237 24 เม.ย. 2556 130330107 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปพัฒนาบุคลากรที่จังหวัดชลบุรี เกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 14:00 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 45 รถบัสโดยสาร
7238 24 เม.ย. 2556
ถึง 27 เม.ย. 2556
130330120 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร อบรมสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) 05:00 จังหวัดนครพนม 20 ตู้นั่งสี่ตอน
7239 24 เม.ย. 2556
ถึง 27 เม.ย. 2556
130330121 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร อบรมสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) 05:00 จังหวัดนครพนม 20 ตู้นั่งสี่ตอน
7240 24 เม.ย. 2556 130410089 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมที่ สนช สวพ 12:00 สนง นวัตกรรมแห่งชาติ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7241 24 เม.ย. 2556 130410157 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ติดต่อรับตั๋วราชการ และซื้อวัสดุโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 09:30 การบินไทยวิภาวดีรังสิต และห้าง JJ Mall จตุจักร 2 เก๋งสองตอน
7242 24 เม.ย. 2556 130410239 ญส-3851 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดต่อราชการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 13:25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
7243 24 เม.ย. 2556 130410240 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 กระทรวงพาณิชย์ บริษัท ที่ปรึกษา 225 ที จำกัด , บริษัทซิลเวอร์เทคคอร์ปอเรชั่น จำกัด , สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) 2 เก๋งสองตอน
7244 25 เม.ย. 2556 130210335 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเพื่อสุขภาพ กพน 07:00 ธรรมศาสตร์ รังสิต 30 รถบัสโดยสาร
7245 25 เม.ย. 2556 130230098 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน ลานจอดรถข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.กาญจนบุรี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
7246 25 เม.ย. 2556 130230101 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน ลานจอดรถข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.กาญจนบุรี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
7247 25 เม.ย. 2556 130310110 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อาจารย์และนักศึกษาป.โทศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 35 รถบัสโดยสาร
7248 25 เม.ย. 2556 130310291 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7249 25 เม.ย. 2556 130310402 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ไปรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) บ้านเลขที่ 27/50 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 36 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 06:30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
7250 25 เม.ย. 2556 130310404 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายชุมพล เที่ยงธรรม) บริษัท ไทยนครอินทิเม็กซ์ จำกัด เลขที่ 79 ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 06:30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7251 25 เม.ย. 2556 130310426 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ไปรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.พิเชษฐ ดุรงคเวโรจรน์) อาคารจามจุรีแสคว์ ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 1 เก๋งสองตอน
7252 25 เม.ย. 2556 130310428 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ไปรับอุปนายกสภา มทร.ธัญบุรี (ท่านสู่บุญ วุฒิวงศ์) บ้านพักเลขที่ 355/34 ซ.อาภาภิรมย์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 1 เก๋งสองตอน
7253 25 เม.ย. 2556 130310463 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 08:30 ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7254 25 เม.ย. 2556 130310482 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบๆมหาวิทยาลัยฯ สจส. 09:00 โรงอาหาร 4 นั่งสองตอนแวน
7255 25 เม.ย. 2556 130310560 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก กองประชาสัมพันธ์ 07:00 รามคำแหง บางบัวทอง บางนา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7256 25 เม.ย. 2556 130410062 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ดร.สมหมาย 08-9900-3227) สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องลงเวลา 23.40 น. 22:00 หมู่บ้านสินธานีแกรนด์ คลองห้า เลขที่ 31/400 ซอย P7 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7257 25 เม.ย. 2556 130410125 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับอาจารย์มาสอบที่คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 จุฬาลงกรณ์มาหวิทยาลัย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7258 25 เม.ย. 2556 130410199 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งงานวิชาการให้ผู้พิการทางสายตาทดสอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12:00 ศูนย์สาธิตการเรียน อาชีพคนตาบอด ธนบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7259 25 เม.ย. 2556 130410235 ฮภ-8151 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ อาคาร 1 08:30 ตลาดไท 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7260 26 เม.ย. 2556 130210336 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเพื่อสุขภาพ กพน 07:00 ธรรมศาสตร์ รังสิต 30 รถบัสโดยสาร
7261 26 เม.ย. 2556
ถึง 28 เม.ย. 2556
130230080 40-0785(40ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี สัมมนาพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ตึกอธิการบดี 06:30 จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน 28 รถบัสโดยสาร
7262 26 เม.ย. 2556 130230099 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน ลานจอดรถข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.กาญจนบุรี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
7263 26 เม.ย. 2556 130230102 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน ลานจอดรถข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.กาญจนบุรี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
7264 26 เม.ย. 2556 130310483 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัย ธนาคาร หอพักฝึกอบรม โรงอาหาร สจส. 10:30 มหาวิทยาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
7265 26 เม.ย. 2556 130310557 ญส-3851 กองคลัง จ่ายชำระหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์ปทุม สหกรณ์ ศธ. ชพค. 1 เก๋งสองตอน
7266 26 เม.ย. 2556
ถึง 28 เม.ย. 2556
130330020 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดสัมมนาองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา กพน. 08:00 ระยอง 50 นั่งสามตอนแวน
7267 26 เม.ย. 2556
ถึง 28 เม.ย. 2556
130330021 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดสัมมนาองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา กพน. 08:00 ระยอง 8 ตู้นั่งสี่ตอน
7268 26 เม.ย. 2556
ถึง 28 เม.ย. 2556
130330087 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำำข่าวประชาสัมพันธ์สัมมนาสภานักศึกษามทร.ธัญบุรี กองประชาสัมพันธ์ 08:00 จังหวัดระยอง 8 ตู้นั่งสี่ตอน
7269 26 เม.ย. 2556 130410004 ฮภ-8149 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ปอมท สนามบิน 15:00 ม.ราชมงคลธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7270 26 เม.ย. 2556 130410023 ฮภ-8150 สภาคณาจารย์และข้าราชการ รับผู้เข้าร่วมประชุม ปอมท. สนามบิน 15:00 ม.ราชมงคลธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7271 26 เม.ย. 2556 130410059 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ถ่ายทำวีดีโอ ตึกอธิการบดี 08:00 ตำหนักปลายเนิน คลองเตย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7272 26 เม.ย. 2556 130410079 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนศ.ศึกษาดูงานสถานประกอบการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 บางกอกกล๊าสและไทยเทคโนเพลต ปทุมธานี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7273 26 เม.ย. 2556 130410080 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนศ.ศึกษาดูงานสถานประกอบการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 บางกอกกล๊าสและไทยเทคโนเพลต ปทุมธานี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7274 26 เม.ย. 2556 130410190 นค-4554(10 ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ถ่ายทำวิดีโอ ตึกอธิการบดี 08:00 ตำหนักปลายเนิน 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7275 26 เม.ย. 2556 130410206 ญส-3850 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 11:30 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเท 1 เก๋งสองตอน
7276 26 เม.ย. 2556 130410297 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลางสำนักงานอธิการบดี สอ.ใหม่ 12:00 สกอ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7277 26 เม.ย. 2556 130430056 ญส-3852 สำนักสหกิจศึกษา ประสานงานสถานที่จัดโครงการอบรม หน้าอาคารสวท. 08:30 โรงแรมแคนทารี แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 3 เก๋งสองตอน
7278 27 เม.ย. 2556 130230100 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน ลานจอดรถข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.กาญจนบุรี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
7279 27 เม.ย. 2556 130230103 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน ลานจอดรถข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.กาญจนบุรี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
7280 27 เม.ย. 2556 130410005 ฮภ-8149 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ต้อนรับผู้ประชุมปอมท สนามบิน 08:00 ม.ราชมงคล 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7281 27 เม.ย. 2556 130410174 ญส-3851 กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาการจัดกิจกรรมปลอดเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา กพน 06:00 ซอยงามดูพลี เขตสาทร กรุงเทพ 2 เก๋งสองตอน
7282 27 เม.ย. 2556 130410191 นค-4554(10 ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ถ่ายทำวีดิโอ ตึกอธิการบดี 08:00 ตำหนักปลายเนิน 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7283 27 เม.ย. 2556 130430062 ฮภ-8150 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาอาจารย์ศิราวุฒิ ยศทนนท์ คณะศิลปศาสตร์ 09:00 บ้านเลขที่ 54 หมู่ 1 บ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7284 28 เม.ย. 2556 130410006 ฮภ-8149 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ปอมท ม.ราชมงคล 10:00 สนามบิน 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7285 28 เม.ย. 2556 130410025 ฮภ-8151 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ส่งผู้เข้าร่วมประชุม ปอมท. ม.ราชมงคลธัญบุรี 13:00 สนามบิน 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7286 28 เม.ย. 2556 130410060 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ถ่ายทำวีดีโอ ตึกอธิการบดี 08:00 ตำหนักปลายเนิน 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7287 28 เม.ย. 2556 130410173 ญส-3851 กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาการจัดกิจกรรมปลอดเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา กพน 06:00 ซอยงามดูพลี เขตสาทร กรุงเทพ 2 เก๋งสองตอน
7288 28 เม.ย. 2556 130410192 นค-4554(10 ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ถ่ายทำวีดิโอ ตึกอธิการบดี 08:00 ตำหนักปลายเนิน 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7289 28 เม.ย. 2556 130410250 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ตำหนักปลายเนิน ถ่ายวีดีโอ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13:00 ตำหนักปลายเนิน คลองเตย กทม. 6 ตู้นั่งสี่ตอน
7290 28 เม.ย. 2556 130410289 นค-2968(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปฟังสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดพรมวงษาวาส เขตดินแดง ตึกสำนักงานอธิการบดี 15:30 ฟังสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดพรมวงษาวาส เขตดินแดง 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7291 28 เม.ย. 2556 130410290 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปฟังสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดพรมวงษาวาส เขตดินแดง ตึกสำนักงานอธิการบดี 15:30 ไปฟังสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดพรมวงษาวาส เขตดินแดง 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7292 28 เม.ย. 2556 130410291 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปฟังสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดพรมวงษาวาส เขตดินแดง ตึกสำนักงานอธิการบดี 15:30 ไปฟังสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดพรมวงษาวาส เขตดินแดง 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7293 28 เม.ย. 2556 130430063 ญส-3852 สำนักสหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา บ้านพักมทร.ธัญบุรี ตึก 11 08:00 โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เก๋งสองตอน
7294 29 เม.ย. 2556 130310292 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7295 29 เม.ย. 2556 130310484 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบๆมหาวิทยาลัยฯ ธนาคาร ศูนย์รังสิต สจส. 09:00 ภายในมหาวิทยาลัยฯ 4 นั่งสองตอนแวน
7296 29 เม.ย. 2556 130310534 ญส-3850 กองกฎหมาย ตรวจหน่วยเลือกตั้ง หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 13:30 หน่วยเลือกตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร (รังสิต) และหน่วยเลือกตั้งภายใน มทร.ธัญบุรี (ธัญบุรี) 2 เก๋งสองตอน
7297 29 เม.ย. 2556 130410111 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน นำคณะกรรมการจาก Temasek Foundation สาธารณรัฐสิงคโปร์ เดินทางไปประเมินติดตามผลความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่ม มทร.9 มทร. สำนักงานอธิการบดี 06:00 มทร.อีสาน มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
7298 29 เม.ย. 2556 130410113 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมจิตอาสา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 07:30 ศูนย์พัฒนาการสวัสดิการผู้สูงอายุ คลอง5 ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7299 29 เม.ย. 2556 130410183 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ยื่นเอกสาร สำนักงานอธิการบดี 09:00 สถานฑูตเยอรมัน สาทร 1 เก๋งสองตอน
7300 29 เม.ย. 2556 130410207 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯฝบ.ประชุมระดมความคิดเห็น หอพักตึก9 06:30 ห้องซาลอนบี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132