ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
601 25 ม.ค. 2555 120110526 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสารสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา (ข้างภาควิชาวิศวกรรมเครื่อกล) 10:00 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 1 เก๋งสองตอน
602 25 ม.ค. 2555 120110528 ญส-3850 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุม บ้านพัก 1695 ม ชมฟ้า ซ 10 อ ธัญบุรี จ ปทุมธานี 08:00 ม เกษตรศาสตร์ 2 เก๋งสองตอน
603 25 ม.ค. 2555 120110543 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปแนะแนวการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 โรงเรียนธัญบุรี และโรงเรียนลำลูกกา 5 นั่งสามตอนแวน
604 25 ม.ค. 2555 120110550 อร-8846(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา หน้าอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10:00 สนามศุภัชลาสัย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
605 25 ม.ค. 2555 120110580 นค-4556 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมแถลงข่าว กพน. 11:00 ลุมพินี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
606 25 ม.ค. 2555
ถึง 28 ม.ค. 2555
120130006 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 กองพัฒนานักศึกษา 06:00 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
607 25 ม.ค. 2555 120130035 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายงานนโยบายและแผน มทร. หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 จังหวัดเชียงใหม่ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
608 26 ม.ค. 2555 120110285 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 โรงแรมเซ็นจูรีี่พาร์ค กรุงเทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
609 26 ม.ค. 2555 120110335 พอ-1530(4ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่ง หนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 นั่งสองตอนแวน
610 26 ม.ค. 2555 120110409 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ประชุมวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 กรมอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
611 26 ม.ค. 2555 120110436 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ประชุมสัมมนาเพื่อวิพากษ์(ร่าง)แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉ.11(2555-2559) ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
612 26 ม.ค. 2555 120110438 ญส-3850 กองคลัง รับหนังสือค้ำประกันคืน สำนักงานอธิการตึกใหม่ 13:00 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
613 26 ม.ค. 2555 120110452 นค-4550(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมเครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนบน หมู่บ้านชมฟ้า คลองสาม ธัญบุรี ปทุมธานี 08:00 มศว.ประสานมิตร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
614 26 ม.ค. 2555 120110511 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11:30 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
615 26 ม.ค. 2555 120110516 อร-8846(10ที่นั่ง) กองคลัง จ่ายประกันสังคม,จ่ายหนี้ธ.อาคารสงเคราะห์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม, ธนาคาร คลอง 2, 4, 7 1 ตู้นั่งสี่ตอน
616 26 ม.ค. 2555 120110534 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอน รับอาจารย์สอิ้ง แถวราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,รับอาจารย์มณฑ่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ ( ตึก 9 ชั้น) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
617 26 ม.ค. 2555 120110537 ญส-3852 สำนักบัณฑิตศึกษา ตรวจเช็คอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์ห้องสมุด อาคาร i work 10:00 อาคาร CKC ปทุมธานี 2 เก๋งสองตอน
618 26 ม.ค. 2555 120110558 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 05:45 สถานฑูตสหรัฐอเมริกา ถ วิทยุ กทม 2 นั่งสามตอนแวน
619 26 ม.ค. 2555 120110607 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา ไปคีย์ข้อมูลที่ สกอ. อาคาร ICT 07:00 อาคาร สกอ. 3 เก๋งสองตอน
620 26 ม.ค. 2555 120110622 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปส่งงานกระทรวงยุติธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10:00 กระทรวงยุติธรรม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
621 26 ม.ค. 2555 120120042 นค-4556 กองพัฒนานักศึกษา รับพระส่งฆ์ วัดรอบรั้วมหาวิทยาลัย 05:30 ชมรมพุทธ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
622 26 ม.ค. 2555
ถึง 28 ม.ค. 2555
120130088 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เดินทางเข้าร่วมโครงการเครือข่ายกองนโยบายและแผน จังหวัดเชียงใหม่ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 จังหวัดเชียงใหม่ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
623 27 ม.ค. 2555 120110272 นค-4527(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ม.เกษตร สำนักงานอธิการบดี 11:00 ม.เกษตร 3 ตู้นั่งสี่ตอน
624 27 ม.ค. 2555 120110291 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปศึกษาดูงานจังหวัดสระแก้ว คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:00 โรงเกลือ จ. สระแก้ว 24 ตู้นั่งสี่ตอน
625 27 ม.ค. 2555 120110292 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปศึกษาดูงานจังหวัดสระแก้ว คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:00 โรงเกลือ สระแก้ว 24 ตู้นั่งสี่ตอน
626 27 ม.ค. 2555 120110418 นค-4550(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาสัญจร กองพัฒนานักศึกษา 07:00 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
627 27 ม.ค. 2555 120110429 กง-3446(4ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมสภาคณบดคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:00 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
628 27 ม.ค. 2555 120110451 พอ-1530(4ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม สวพ. 13:00 สอ.ใหม่ 4 นั่งสองตอนแวน
629 27 ม.ค. 2555 120110488 ญส-3852 กองคลัง ส่งเช็คสหกรณ์ ปทุม, สหกรณ์ ศธ., ธ.ออมสิน และจัดทำภาษีที่กรมบัญชีกลาง กองคลัง 08:45 สหกรณ์ ปทุม., สหกรณ์ ศธ. และกรมบัญชีกลาง 1 เก๋งสองตอน
630 27 ม.ค. 2555 120110491 ญส-3851 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาไปรับรางวัลภาพถ่าย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 เก๋งสองตอน
631 27 ม.ค. 2555 120110513 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมกีฬาแห่งประเทศไทย กพน. 10:00 ม.รามคำแหง 1 นั่งสามตอนแวน
632 27 ม.ค. 2555 120110574 นค-4556 คณะบริหารธุรกิจ แนะแนวการศึกษาฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:00 โรงเรียนเทศบาล 1 จ.สมุทรปราการ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
633 27 ม.ค. 2555 120110659 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:30 บิ๊กซี คลอง 7 3 ตู้นั่งสี่ตอน
634 27 ม.ค. 2555 120110683 นค-4529(8ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ตรวจครุภัณฑ์ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ศูนย์รังสิต เมืองเอก 3 ตู้นั่งสี่ตอน
635 27 ม.ค. 2555
ถึง 29 ม.ค. 2555
120130044 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 จ.อุทัยธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
636 27 ม.ค. 2555 120130064 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 อาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
637 27 ม.ค. 2555 120130089 ญส-3850 สำนักสหกิจศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หน้าอาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 12:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม 1 เก๋งสองตอน
638 28 ม.ค. 2555 120110178 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปตั้งบูธประชาสัมพันธ์โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:30 ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ ซอยนานา สุขุมวิท 5 ตู้นั่งสี่ตอน
639 28 ม.ค. 2555 120120007 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 กทม 1 เก๋งสองตอน
640 28 ม.ค. 2555 120120034 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาไปทัศนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 07:00 วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ วัดอรุณฯ และ วัดเบญจบพิตร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
641 28 ม.ค. 2555
ถึง 29 ม.ค. 2555
120120035 อร-8846(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดงานเดิน-วิ่ง กองพัฒนานักศึกษา 20:00 ปู่เจ้าสมิงพราย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
642 28 ม.ค. 2555
ถึง 29 ม.ค. 2555
120120036 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดงานเดิน - วิ่ง กพน. 20:00 ปู่เจ้าสมิงพราย 5 นั่งสามตอนแวน
643 28 ม.ค. 2555 120120037 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดอาหารเด็กสมบูรณ์ อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 10:00 เซ็นทรัลพระรามเก้า 10 ตู้นั่งสี่ตอน
644 28 ม.ค. 2555 120130100 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันแผนธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 05:00 มหาวิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
645 28 ม.ค. 2555 120130120 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาไปแข่งขันแผนธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 05:00 ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
646 29 ม.ค. 2555 120120008 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 กทม 1 เก๋งสองตอน
647 29 ม.ค. 2555 120120048 นค-4556 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 เทศบาลตำบลธัญบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
648 29 ม.ค. 2555 120120051 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับ-ส่ง อาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 บ้านเลขที่ 367/186 ถนนจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
649 30 ม.ค. 2555 111230013 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาดูงาน เทคโนโลยีการเกษตร ธัญบุรี 06:00 สระบุรี 50 รถบัสโดยสาร
650 30 ม.ค. 2555 120110294 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุม สวพ. 10:00 รร.สยามซิตีเ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
651 30 ม.ค. 2555 120110373 นค-4556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าชมสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ จ.นครนายก 17 ตู้นั่งสี่ตอน
652 30 ม.ค. 2555 120110475 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับบรรณาธิการข่าวเยาวชน สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ประสานProducerรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ MCOT ประสานข้อมูลงานปริญญามทร.พระนคร กองประชาสัมพันธ์ 08:00 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 สถานีโทรทัศน์MCOT 4 ตู้นั่งสี่ตอน
653 30 ม.ค. 2555 120110489 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประสานงาน TM 15 อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 08:00 บริษัทบูติคนิวซิตี้/บริษัทล๊อกกี้การ์เม้นต์ (ประตูน้ำ/เจริญกรุง 53) 6 ตู้นั่งสี่ตอน
654 30 ม.ค. 2555 120110518 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สัมมนาหลักสูตรนักบริหารทีมงาน รุ่นที่ 19 อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิทซอย20 กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
655 30 ม.ค. 2555 120110529 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร บ้านดิน โค้งกองกิจการ 13:00 สำนักงานบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาเเละพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยเเห่งชาติ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท 1 เก๋งสองตอน
656 30 ม.ค. 2555 120110575 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ แนะแนวการศึกษาฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:30 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ มีนบุรี กรุงเทพฯ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
657 30 ม.ค. 2555 120110676 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ติดต่อราชการบริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสรมวลชน 09:30 บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
658 30 ม.ค. 2555 120110680 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฎิบัติงาน ที่ สกอ ตึกICT 07:00 สำนักงาน สกอ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
659 30 ม.ค. 2555 120110696 พอ-1530(4ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทำการปรับปรุงบัญชี กองคลัง 08:00 กรมบัญชีกลาง 3 นั่งสองตอนแวน
660 30 ม.ค. 2555 120110712 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าชมสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:00 จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
661 30 ม.ค. 2555 120130106 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งอุปกรณ์การสอบให้วิทยาลัย/โรงเรียนที่เป็นสนามสอบของ V-NET จำนวน 6 แห่ง สวท. 10:30 ร.ร.เทคโนโลยีปทุมธานี วท.เทคนิคปทุมธานี ร.ร.เทคโนโลยีแหลมทอง จ.ปทุมธานี วท.เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ วท.เทคนิคสระบุรีและ วท.อาชีวศึกษาสระบุรี จ.สระบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
662 30 ม.ค. 2555 120130107 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งอุปกรณ์การสอบให้วิทยาลัย/โรงเรียนที่เป็นสนามสอบของ V-NET จำนวน 4 แห่ง สวท. 10:30 วท.เทคนิคธัญบุรี จ.ปทุมธานี วท.เทคนิคนครนายก จ.นครนายก วท.อาชีพกบินทร์บุรี และ วท.เทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
663 30 ม.ค. 2555
ถึง 31 ม.ค. 2555
120130109 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 07:00 3 เก๋งสองตอน
664 31 ม.ค. 2555 120110025 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. ตึกสวท 09:30 ธ.กรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 นั่งสามตอนแวน
665 31 ม.ค. 2555 120110226 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สวพ 09:00 รร สยามซิตี้ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
666 31 ม.ค. 2555 120110374 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าชมสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ถ.รังสิต บางเขน 17 ตู้นั่งสี่ตอน
667 31 ม.ค. 2555 120110476 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ-ส่ง ผู้สื่อข่าว คอลัมน์ช่องทางทำกิน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ เมนูปลานิลนึ่งมะกรูด ข้าวกล้องปั้นไส้ปลานิลปรุงรส sweet moon เนื้อแกะคั่วกลิ้ง กองประชาสัมพันธ์ 08:00 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
668 31 ม.ค. 2555 120110480 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อร่วมงานและบันทึกภาพงานประทานรางวัล"พระกินรี" คณะ 11:30 กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 พญาไท 4 ตู้นั่งสี่ตอน
669 31 ม.ค. 2555 120110517 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดซื้อวัสดุราชการ กองคลัง 09:30 วังหลัง ถนนพรานนก 2 ตู้นั่งสี่ตอน
670 31 ม.ค. 2555 120110520 ญส-3852 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สัมมนาหลักสูตรนักบริหารทีมงาน รุ่นที่ 19 อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิทซอย 20 กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
671 31 ม.ค. 2555 120110545 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงศึกษาธิการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงศึกษาธิการ 1 เก๋งสองตอน
672 31 ม.ค. 2555 120110547 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่อราชการ ราชมงคลพระนคร และโอนเงินธนาคารกรุงเทพ กองคลัง 09:00 ราชมงคลพระนคร และธนาคารกรุงไทย สาขาวิสุทธิกษัตริย์ 2 เก๋งสองตอน
673 31 ม.ค. 2555 120110599 นค-4556 สำนักงานอธิการบดี ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประสบการณ์ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 06:00 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 4 ตู้นั่งสี่ตอน
674 31 ม.ค. 2555 120110692 นค-4546(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ติดต่องานฝึกอบรม บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (เลขที่ 271 ถ.สุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:30 จ.ระยอง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
675 31 ม.ค. 2555 120110713 นค-4539(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 08:00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
676 31 ม.ค. 2555 120110714 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าชมสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
677 31 ม.ค. 2555 120130034 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาระดับปริญญาโทไปศึกษาดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (จ.ชลบุรี) 8 ตู้นั่งสี่ตอน
678 1 ก.พ. 2555
ถึง 5 ก.พ. 2555
111230059 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา กีฬาราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 28 กพน 06:00 มทรศรีวิชัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
679 1 ก.พ. 2555
ถึง 5 ก.พ. 2555
111230062 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา กีฬามหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 28 กพน 06:00 มทร ศรีวิชัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
680 1 ก.พ. 2555 120110236 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประชุมสัมมนา การจัดหาที่ดินโครงการโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:30 โรงแรมเมอร์เคียว 5 ตู้นั่งสี่ตอน
681 1 ก.พ. 2555 120110323 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนศ.ชมโรงงานทีพีไอโพลีน และฟาร์มโชคชัย ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ 07:30 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และอ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 53 รถบัสโดยสาร
682 1 ก.พ. 2555 120110365 นค-4556 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการวันนักประดิษฐื สวพ. 08:00 อิมแพ็คเมืองทองธานี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
683 1 ก.พ. 2555 120110453 ภศ-5783(4ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมสภาวิชาการ สวพ. 09:30 สอ.ใหม่ 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
684 1 ก.พ. 2555 120110477 นค-4529(8ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับผู้สื่อข่าวสกุลไทย สัมภาษณ์นักศึกษาที่ได้รับรางวัล คณะเทคโนโลยการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กองประชาสัมพันธ์ 06:30 เซ็นทรัลบางนา นิตยสารสกุลไทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7 ตู้นั่งสี่ตอน
685 1 ก.พ. 2555 120110521 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สัมมนาหลักสูตรนักบริหารทีมงาน รุ่นที่ 19 อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิทซอย 20 กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
686 1 ก.พ. 2555 120110522 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา วิชาการวิเคราะห์โครงการ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 Thai PBS 40 ตู้นั่งสี่ตอน
687 1 ก.พ. 2555 120110523 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา วิชาการวิเคราะห์โปรแกรม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 Thai PBS 40 ตู้นั่งสี่ตอน
688 1 ก.พ. 2555 120110524 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา วิชาการวิเคราะห์โปรแกรม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 Thai PBS 40 ตู้นั่งสี่ตอน
689 1 ก.พ. 2555 120110525 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา วิชาการวิเคราะห์โปรแกรม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 Thai PBS 40 ตู้นั่งสี่ตอน
690 1 ก.พ. 2555 120110588 พอ-1530(4ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ แนะแนวการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:30 โรงเรียนธัญรัตน์ 5 นั่งสองตอนแวน
691 1 ก.พ. 2555 120110686 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เข้าตรวจเช็ค กองกลาง 08:00 นันทธกิจ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
692 1 ก.พ. 2555 120110687 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการจัดหาพื้นที่ถาวรเพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุฯ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึกใหม่) 13:00 อาคารฟอร์จูน สี่แยก อสมท. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
693 1 ก.พ. 2555 120110695 นค-4552(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการพัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน หน้าอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร 5 ตู้นั่งสี่ตอน
694 1 ก.พ. 2555 120110741 ญส-3852 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมครุสภาและการจัดตั้งสถานีวิทยุ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:30 ครุสภาและฟอร์จูน 1 เก๋งสองตอน
695 1 ก.พ. 2555 120110743 กง-3446(4ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับเช็คที่กระทรวงยุติธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13:30 กระทรวงยุติธรรม 2 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
696 1 ก.พ. 2555 120110748 นค-4550(10ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ไปคีย์ข้อมูลที่ สกอ. อาคาร ICT 07:00 อาคาร สกอ. 4 ตู้นั่งสี่ตอน
697 1 ก.พ. 2555
ถึง 4 ก.พ. 2555
120130057 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 กองพัฒนานักศึกษา 08:00 ม.ขอนแก่น 2 นั่งสามตอนแวน
698 1 ก.พ. 2555
ถึง 5 ก.พ. 2555
120130071 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณบดีไปงานโครงการกำลังใจสอนโยคะให้กับผู้ต้องขัง ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ลาดพร้าว 10:00 เรือนจำกลาง ราชบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
699 1 ก.พ. 2555 120130110 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 07:00 จังหวัดเชียงใหม่ 3 เก๋งสองตอน
700 1 ก.พ. 2555 120210562 นค-4551(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าตรวจเช็คซ่อมบำรุง กองกลาง 09:00 อู่ซ่อมรถ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132