ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
10901 3 มิ.ย. 2557 140510103 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมเสวนาและประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 1 เก๋งสองตอน
10902 3 มิ.ย. 2557 140510111 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน มทร.ล้านนา สนามบินสุวรรณภูมิ 04:00 วังสวนผักกาด 20 ตู้นั่งสี่ตอน
10903 3 มิ.ย. 2557 140510111 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน มทร.ล้านนา สนามบินสุวรรณภูมิ 04:00 วังสวนผักกาด 20 ตู้นั่งสี่ตอน
10904 3 มิ.ย. 2557 140510112 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน มทร.ล้านนา สนามบินสุวรรณภูมิ 04:00 วังสวนผักกาด 20 ตู้นั่งสี่ตอน
10905 3 มิ.ย. 2557 140510112 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน มทร.ล้านนา สนามบินสุวรรณภูมิ 04:00 วังสวนผักกาด 20 เก๋งสองตอน
10906 3 มิ.ย. 2557 140530056 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน ดูสถานที่โครงการทบทวนติดตามแผนมหาวิทยาลัย หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10907 4 มิ.ย. 2557
ถึง 6 มิ.ย. 2557
140230030 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา 07:00 กาญจนบุรี 40 รถบัสโดยสาร
10908 4 มิ.ย. 2557 140510068 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี รับ-ส่งผู้อบรม (บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:30 คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10909 4 มิ.ย. 2557 140510099 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับท่าน ผช.อมทร.ผศ.สุมานิการ์ ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดปทุมธานี หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
10910 4 มิ.ย. 2557 140510101 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10911 4 มิ.ย. 2557 140510104 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ประชุม"กระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ" ตึกอธิการยดีใหม่ 07:00 จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10912 4 มิ.ย. 2557 140530057 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน ดูสถานที่เพื่อจัดโครงการทบทวน ติดตามแผน หน้าตึกสำงานอธิการบดี 08:00 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10913 4 มิ.ย. 2557 140610056 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน กพน 09:00 ม.จุฬาลงกรณ์ 1 เก๋งสองตอน
10914 4 มิ.ย. 2557 140630002 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (แทนรัถบัสโดยสาร) กพน 07:00 จ.นครนายก 40 ตู้นั่งสี่ตอน
10915 4 มิ.ย. 2557 140630002 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (แทนรัถบัสโดยสาร) กพน 07:00 จ.นครนายก 40 ตู้นั่งสี่ตอน
10916 5 มิ.ย. 2557 140510043 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (สิงคโปร์) สนามบินสุวรรณภูมิ 07:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล, ,มทร.ธัญบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
10917 5 มิ.ย. 2557
ถึง 7 มิ.ย. 2557
140530034 ฮภ-8151 สภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาสภาคณาจารย์และข้าราชการ 9 แห่ง ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 มทร.ตะวันออก จ.จันทรบุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
10918 5 มิ.ย. 2557 140530044 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิทยาศาสตร์ (โครงการความร่วมมือ) คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
10919 5 มิ.ย. 2557 140610006 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ร่วมพระราชทางเพลิงศพ บิดานางสาวเตือนใจ สุตตาชัย กบค. สำนักงานอธิการบดี 14:00 วัดออเงิน สายไหม 13 ตู้นั่งสี่ตอน
10920 5 มิ.ย. 2557 140610007 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงทานเพลิงศพ บิดานางสาวเตือนใจ สุตตาชัย สำนักงานอธิการบดี 14:00 วัดออเงิน สายไหม 13 ตู้นั่งสี่ตอน
10921 5 มิ.ย. 2557 140610008 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ บิดานางสาวเตือนใจ สุตตาชัย กบค. สำนักงานอธิการบดี 14:00 วัดออเงิน สายไหม 13 ตู้นั่งสี่ตอน
10922 5 มิ.ย. 2557 140610009 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ บิดานางสาวเตือนใจ สุตตาชัย กบค. สำนักงานอธิการบดี 14:00 วัดออเงิน สายไหม 13 ตู้นั่งสี่ตอน
10923 5 มิ.ย. 2557 140610011 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ ติดต่องานการประชุม และ งานเอกสาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดีใหม่ 09:30 จ.ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
10924 6 มิ.ย. 2557 140510089 ญส-3852 กองคลัง ประกันสังคม กรมสรรพากร ตึกอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม กรมสรรพากร 1 เก๋งสองตอน
10925 6 มิ.ย. 2557 140510090 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อการสัมมนาเรื่อง การจัดการนวัตกรรมผลิตภัณท์โอท็อป คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน พระราม 4 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10926 6 มิ.ย. 2557 140530055 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ดูสถานที่เพื่อจัดโครงการทบทวน ติดตามแผนของมหาวิทยาลัย หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10927 6 มิ.ย. 2557 140610064 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี นำเอกสารไปส่งที่กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานอธิการบดี 07:30 กระทรวงศึกษาธิการ 5 เก๋งสองตอน
10928 6 มิ.ย. 2557 140610079 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ออกตรวจพื้นที่อำเภอหนองเสือ หน้าตึกอธิการบดีใหม่ 08:00 อ.หนองเสือ 1 เก๋งสองตอน
10929 6 มิ.ย. 2557 140630003 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (แทนรถบัสโดยสาร) กพน 07:00 จ.นครนายก 40 ตู้นั่งสี่ตอน
10930 6 มิ.ย. 2557 140630003 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (แทนรถบัสโดยสาร) กพน 07:00 จ.นครนายก 40 ตู้นั่งสี่ตอน
10931 6 มิ.ย. 2557 140630003 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (แทนรถบัสโดยสาร) กพน 07:00 จ.นครนายก 40 ตู้นั่งสี่ตอน
10932 7 มิ.ย. 2557 140530053 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราชบุรี คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 07:00 ราชบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10933 9 มิ.ย. 2557 140530046 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิทยาศาสตร์ (โครงการความร่วมมือ) คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
10934 9 มิ.ย. 2557 140610043 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุม ตึกอธิการบดีใหม่ 07:30 กระทรวงศึกษาธิการ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10935 9 มิ.ย. 2557 140610059 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดพร้าว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ลาดพร้าว 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10936 9 มิ.ย. 2557 140610061 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการ ที่ สกอ. สำนักงานอธิการบดี 09:00 สกอ. 1 เก๋งสองตอน
10937 9 มิ.ย. 2557 140610065 ฮภ-8151 กองกฎหมาย ขอรับเอกสารเผยแพร่ด้านกฎหมายปกครอง หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 09:30 สำนักงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10938 9 มิ.ย. 2557 140610097 ญส-3850 กองคลัง กรมสรรพากร หน้าตึกอธิการบดี 09:00 กรมสรรพากร 1 เก๋งสองตอน
10939 9 มิ.ย. 2557 140610098 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.จุฬาลงกรณ์ 06:30 ม.จุฬาลงกรณ์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10940 9 มิ.ย. 2557 140610099 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมเซ็นทาราแกรน์ (เซ็นทรัลเวิลด์) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10941 10 มิ.ย. 2557 140410113 ญส-3851 กองคลัง รับใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ปทุม สหกรณ์ ศธ. 1 เก๋งสองตอน
10942 10 มิ.ย. 2557 140610060 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปลาดพร้าว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ลาดพร้าว 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10943 10 มิ.ย. 2557 140610094 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10944 10 มิ.ย. 2557 140610103 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร(รับรองแขกต่างชาติ) คณะบริหาร 4 08:30 รร.ทองธารา 1 เก๋งสองตอน
10945 10 มิ.ย. 2557 140610103 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร(รับรองแขกต่างชาติ) คณะบริหาร 4 08:30 รร.ทองธารา 1 เก๋งสองตอน
10946 10 มิ.ย. 2557 140610104 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง พิพิธภัณท์บัว 08:30 ศาลากลาง จ.ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10947 10 มิ.ย. 2557 140610105 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองประชาสัมพันธ์ หน้า สอ.ใหม่ 09:00 คลอง 10 7 ตู้นั่งสี่ตอน
10948 10 มิ.ย. 2557 140610106 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สจส. ข้างตึก สอ.ใหม่ 08:30 ม.มหิดล( ศาลาษา)-ม.กรุงเทพ (รังสิต) 7 ตู้นั่งสี่ตอน
10949 10 มิ.ย. 2557 140610107 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรม 10:30 รร.หลุยแทเวิร์น 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10950 11 มิ.ย. 2557 140510091 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา รับ ที่ปรึกษา (รศ.กอบกุล ปราบประชา) เข้าร่วมประชุม Hall of Fame (มาถึงห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ไม่เกิน 13.30 น. หมู่บ้านฉัตรแก้ว แฮบปี้แลนด์ บางกะปิ กทม. 11:00 ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี 1 เก๋งสองตอน
10951 11 มิ.ย. 2557
ถึง 15 มิ.ย. 2557
140530013 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ เข้าร่วมฝึกโครงการอบรม กองกลาง 07:00 รร.ที.เค พาเพส 2 เก๋งสองตอน
10952 11 มิ.ย. 2557
ถึง 12 มิ.ย. 2557
140530014 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี (ท่านพรศักดิ์) หน้า.สอ.ใหม่ 06:00 จ.สุพรรณบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
10953 11 มิ.ย. 2557 140610047 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ประชุมทำหนังสือฉลอง 200 ปี พระราชทาน ใต้ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 07:45 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
10954 11 มิ.ย. 2557 140610119 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง(ต่อใบขับขี่) กองกลาง 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10955 11 มิ.ย. 2557 140610119 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง(ต่อใบขับขี่) กองกลาง 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10956 11 มิ.ย. 2557 140610119 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง(ต่อใบขับขี่) กองกลาง 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10957 11 มิ.ย. 2557 140620009 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน.(ประชุม 9 มทร.) อาคาร วิทยบริการ 08:00 ลาดพร้าว 9 ตู้นั่งสี่ตอน
10958 11 มิ.ย. 2557 140620010 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร คณะบริหาร 4 07:00 อโศก 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10959 12 มิ.ย. 2557 140410036 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเข้ารับการฝึกอบรมฯ ที่โรงแรม ที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:30 โรงแรมที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10960 12 มิ.ย. 2557
ถึง 13 มิ.ย. 2557
140530022 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวพ หน้า.สอ.ใหม่ 06:00 จ.ชลบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
10961 12 มิ.ย. 2557
ถึง 13 มิ.ย. 2557
140530022 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวพ หน้า.สอ.ใหม่ 06:00 จ.ชลบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
10962 12 มิ.ย. 2557
ถึง 13 มิ.ย. 2557
140530022 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวพ หน้า.สอ.ใหม่ 06:00 จ.ชลบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
10963 12 มิ.ย. 2557 140530047 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิทยาศาสตร์ (โครงการความร่วมมือ) คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
10964 12 มิ.ย. 2557 140610102 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับรองน่ยกสภามหาวิทยาลัย บ้านท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ซอยลาซาล 07:00 มทร.ธัญุรี 1 เก๋งสองตอน
10965 12 มิ.ย. 2557 140610108 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานสำนักงานอธิการบดี สนามบินสุวรรณภูมิ 11:00 มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10966 13 มิ.ย. 2557 140410017 ญส-3851 กองกฎหมาย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 2 เก๋งสองตอน
10967 13 มิ.ย. 2557 140410037 ญส-3850 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเข้ารับการฝึกอบรมฯ ที่ โรงแรม ที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:30 โรงแรม ที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ 3 เก๋งสองตอน
10968 13 มิ.ย. 2557 140610062 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 สำนักงบประมาณ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10969 13 มิ.ย. 2557 140610080 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมโครงการ 60 พรรษา หน้าตึกอธิการบดีใหม่ 08:00 หมู่ 3 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10970 13 มิ.ย. 2557 140610123 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ไปรับเอกสารการประชุมของสมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สสมท.) สำนักงานอธิการบดี 10:00 มศว.ประสานมิตร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10971 14 มิ.ย. 2557 140630019 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 เรือนจำราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10972 16 มิ.ย. 2557 140530048 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิทยาศาสตร์ (โครงการความร่วมมือ) คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
10973 16 มิ.ย. 2557 140610081 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ประชุมกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ใต้ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 05:30 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เก๋งสองตอน
10974 16 มิ.ย. 2557 140610095 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอธิการบดี มทร. 9 แห่ง สำนักงานอธิการบดี 07:00 มทร.กรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10975 16 มิ.ย. 2557 140610132 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไป สกอ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ไป สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 เก๋งสองตอน
10976 16 มิ.ย. 2557 140610146 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี หน้า สอ.ใหม่ 07:00 มศว.ประสานมิตร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10977 17 มิ.ย. 2557 140610010 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวส ตึก ICT 06:00 ยังไม่ระบุ รอใบใช้งานอยู่ 1 เก๋งสองตอน
10978 17 มิ.ย. 2557 140610053 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ดูงาน ตึกอธิการบดีใหม่ 07:30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
10979 17 มิ.ย. 2557 140610058 ฮภ-8150 กองคลัง ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 สถานีวิทยุ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10980 17 มิ.ย. 2557 140610096 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ส่งรูปเล่มระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 09:00 410 หมู่บ้านมิตรภาพ 2 ถนนอ่อนนุช 46 แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร และบ้านพักเลขที่ 355/34 ซอยอาภาภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 1 เก๋งสองตอน
10981 17 มิ.ย. 2557 140610149 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (นำนักศึกษาไปรับทุน) หน้าตึก สวท. 10:00 กรมประชามัสพันธ์ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10982 17 มิ.ย. 2557 140610149 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (นำนักศึกษาไปรับทุน) หน้าตึก สวท. 10:00 กรมประชามัสพันธ์ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10983 17 มิ.ย. 2557 140610149 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (นำนักศึกษาไปรับทุน) หน้าตึก สวท. 10:00 กรมประชามัสพันธ์ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10984 17 มิ.ย. 2557 140610152 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่ สกอ. สำนักงานอธิการบดี 09:30 สกอ. 2 เก๋งสองตอน
10985 17 มิ.ย. 2557 140610185 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย คอนโดฯ (ท่านสู่บุญ) 07:30 ศูนย์ราชการ ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ คอนโดฯ (ท่านสู่บุญ) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10986 18 มิ.ย. 2557 140610082 ฮภ-8150 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:30 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10987 18 มิ.ย. 2557 140610147 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 07:30 โรงเเรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จ.ปทุมธานี 3 เก๋งสองตอน
10988 18 มิ.ย. 2557 140610150 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน(คณะบริหาร) คณะบริหาร 4 06:00 จ.นครปฐม 11 ตู้นั่งสี่ตอน
10989 18 มิ.ย. 2557 140610188 ญส-3850 กองนโยบายและแผน ประชุมที่สำนักงบประมาณ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 12:30 สำนักงบประมาณ 2 เก๋งสองตอน
10990 18 มิ.ย. 2557 140610195 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี พบอธิการบดี รศ.ดร.นำยุทธ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 10:20 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10991 18 มิ.ย. 2557 140630029 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ดูสถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10:00 อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 3 เก๋งสองตอน
10992 18 มิ.ย. 2557 140630035 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองท่านนายกสภามหาวิทยาลัย บ้านพักท่านนายกสภามหาวิทยาลัย 09:00 มทร.ธัญบุรี สิงห์บุรี มทร.ธัญบุรี บ้านพักท่านนายกสภาฯ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10993 19 มิ.ย. 2557 140310076 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง โครงการ Smart Purchaser คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10994 19 มิ.ย. 2557 140510083 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับรองนายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุเมธ แย้มนุ่น) ประชุมสภามหาวิทยาลัย 32 ซ.ลาซาล 26 ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล 1 เก๋งสองตอน
10995 19 มิ.ย. 2557 140510084 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ท่านสู่บุญ วุฒิวงศ์) 335/54 ซ.อาภาภิรมย์ ถ.รัชดาภิเษก แขสวจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10996 19 มิ.ย. 2557 140510085 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ท่านชุมพล เที่ยงธรรม)ประชุมสภามหาวิทยาลัย บ.ไทยอินทิเม็กซ์ จำกัด 79 ถ.ประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม. 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 1 เก๋งสองตอน
10997 19 มิ.ย. 2557 140510086 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 27/50 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 36 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 เก๋งสองตอน
10998 19 มิ.ย. 2557 140610020 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรม CGIA หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวน์เวอร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10999 19 มิ.ย. 2557 140610091 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรม 08:30 บ้านเด็กอ่อน คลอง 5 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11000 19 มิ.ย. 2557 140630034 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132