ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
4301 5 ต.ค. 2555 120810528 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองคลัง ส่งเงินกรมสรรพากรและสำนักงานประกันสังคม กองคลัง 09:00 กรมสรรพากรและประกันสังคม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4302 5 ต.ค. 2555 120910425 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ร่วมประชุมวิชาการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 05:00 โรงพยาบาลศิริราช 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4303 5 ต.ค. 2555 121010011 ญส-3852 กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเงินกู้ DPL หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 2 เก๋งสองตอน
4304 5 ต.ค. 2555 121010026 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปงานศพ(ขอให้คณะ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 15:00 วัดยางสุทธาราม กทม. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4305 5 ต.ค. 2555 121010028 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปงานศพ (ขอให้คณะ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 15:15 วัดยางสุทธาราม กทม. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4306 5 ต.ค. 2555 121010034 นค-4546(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเข้าร่วมงาน วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา 11:30 โรงแรมเซ็นทรารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4307 5 ต.ค. 2555 121010035 ญส-3851 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถไปทำหนังสือเดินทาง (passport) เพื่อไปร่วมโครงการนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกงานและทำงานวิจัยระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ ณ Institute of Technical Education College East สาธารณรัฐสิงคโปร์ ปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 กระทรวงการต่างประเทศ 1 เก๋งสองตอน
4308 5 ต.ค. 2555 121010041 ญส-3850 กองประชาสัมพันธ์ ส่งต้นและตรวจต้นฉบับวารสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โรงพิมพ์ด่านสุทธา ลาดพร้าว 87 ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:30 โรงพิมพ์ด่านสุทธา ลาดพร้าว 87 3 เก๋งสองตอน
4309 5 ต.ค. 2555 121010043 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา นำหนังสือไปเข้าห้องสมุด อาคาร CKC ปทุมธานี อาคารฝึกอบรม 13:00 อาคาร CKC ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4310 5 ต.ค. 2555 121010052 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับอุปกรณ์ ที่ปิ่นเกล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึก 9 ชั้น 10:00 ร้าน มีคาเมลา ปิ่นเกล้า 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4311 5 ต.ค. 2555 121010054 อร-8846(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเงินกู้ DPL หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4312 5 ต.ค. 2555 121010056 นค-4549(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ไปส่งเอกสารให้กับนายกสภามหาวทยาลัย หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 09:00 อาคารฟอร์จูน สี่แยก อสมท. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4313 5 ต.ค. 2555 121030007 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อไปฟังพระอภิธรรม มารดาของบุคลากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16:00 อ.เมือง จ.สระบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4314 5 ต.ค. 2555 121030009 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำ ราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4315 6 ต.ค. 2555 120910377 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2555 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 08:00 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4316 6 ต.ค. 2555 120920035 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่ง ทำข่าวประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษาบริการชุมชน ทำหมัน ฉีดวัคซีน สัตว์เลี้ยง กองประชาสัมพันธ์ 07:00 อนุสาวรีย์ รามคำแหง วัดเสมียนนารี นวนคร 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4317 6 ต.ค. 2555
ถึง 7 ต.ค. 2555
120930016 40-0785(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาไปทำกิจกรรมจิตอาสา 13-14 ก.ย. 55 อาคารศึกษาศาสตร์ 1 06:00 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน พัทยา 47 รถบัสโดยสาร
4318 6 ต.ค. 2555 120930056 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมประชุม สัมมนา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4319 6 ต.ค. 2555 121010023 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สภาคณาจารย์และข้าราชการ งานศพแม่ อ.จเรวัต ตึกสำนักงานอธิการบดี 14:30 วัดทองพุ่มพวง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4320 6 ต.ค. 2555 121030006 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานศพมารดา อ.จเรวัตร สารีชีวิน โรงจอดรถยนต์ราชการ กพส. 15:00 จ.สระบุรี 30 รถบัสโดยสาร
4321 7 ต.ค. 2555 120910383 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2555 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 08:00 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4322 7 ต.ค. 2555 120920050 นค-4549(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:00 โรงพยาบาลศิริราช 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4323 7 ต.ค. 2555 120930044 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาต่างชาติไปทัศนศึกษาฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 พัทยา จ.ชลบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4324 7 ต.ค. 2555 120930046 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปทัศนศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 พัทยา จ.ชลบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4325 7 ต.ค. 2555 120930047 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาต่างชาติไปทัศนศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 พัทยา จ.ชลบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4326 8 ต.ค. 2555 120710540 อร-8846(10ที่นั่ง) กองกฎหมาย ประสานงานคดี หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 13:10 ศาลจังหวัดธัญบุรี, สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4327 8 ต.ค. 2555 120710671 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ติดป้ายกอล์ฟการกุศล 55 กพน. 10:00 ส.วินเซอร์ปาร์ค 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4328 8 ต.ค. 2555 120810123 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 4 นั่งสองตอนแวน
4329 8 ต.ค. 2555 120910172 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ส่งวาระการประุชุมให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21,บางแค,แจ้งวัฒนะ.ม.เกษตร.มจพ. ,จามจุรีสแควร์ สำนักงานอธิการบดี 08:45 ราม21,บางแค,แจ้งวัฒนะ.ม.เกษตร.มจพ. ,จามจุรีสแควร์ 1 เก๋งสองตอน
4330 8 ต.ค. 2555 120910442 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พบหัวหน้าข่าวหน้าในหลวงหนังสือพิมพ์สยามรัฐ นิตยสารช่องทางทำมาหากิน กองประชาสัมพันธ์ 07:00 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ กระทรวงศึกษาฯ 2 นั่งสามตอนแวน
4331 8 ต.ค. 2555 120920045 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถตู้เพื่อมารับอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 คน (พร้อมสัมภาระ) เดินทางไปสนามบินดอนเมือง เพื่อไปเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกงานวิจัย ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ คณะวิศวกรรมเครื่องกล 04:30 สนามบินดอนเมือง 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4332 8 ต.ค. 2555 120930026 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปอบรมเรื่องการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์ให้ชุมชนสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 ชุมชนสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 14 ตู้นั่งสี่ตอน
4333 8 ต.ค. 2555 120930048 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาต่างชาติไปทัศนศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 พัทยา จ.ชลบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4334 8 ต.ค. 2555 121010018 นค-4546(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดิน ตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4335 8 ต.ค. 2555 121010036 ญส-3851 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ประชุมงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:30 สกอ 1 เก๋งสองตอน
4336 8 ต.ค. 2555 121010047 ญส-3850 กองคลัง ไปกรมบัญชีกลาง สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 1 เก๋งสองตอน
4337 8 ต.ค. 2555 121010062 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอบโครงร่างศิลปนิพนธ์ โดยมีนักศึกษาประสานงาน นางสาวขวัญฤทัย ประสิงชอบ (จุ๊) 084-947-4128 รับ อ.สุวรรณี, อ.วันทนีย์ ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับ อ.ประคอง ที่บ้านบางขุนศรี 05:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ (ตึก 9 ชั้น) 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4338 8 ต.ค. 2555 121010067 นค-4539(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ออกตั๋วเครื่องบินให้ผู้บริหาร มทร. ธัญบุรี อาคาร 48 พระชันษา 13:30 บริษัท การบินไทย จำกัด (หลานหลวง) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4339 8 ต.ค. 2555 121010091 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออนุญาตใช้รถเพื่อไปประชุมงานวิจัยและพบผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:30 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กรุงเทพฯ) 6 ตู้นั่งสี่ตอน
4340 8 ต.ค. 2555 121010097 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปทำหนังสือเดินทาง ตึก ICT 08:30 กงสุล หลักสี่ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4341 8 ต.ค. 2555 121010098 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทำธุรกรรมธนาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11:00 ธนาคารไทยพาณิชย์ กสิกร กรุงไทย กรุงเทพ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4342 8 ต.ค. 2555 121010101 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย อาคารครุศาสตร์อุสาหกรรม 09:15 ครุสภา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4343 8 ต.ค. 2555 121030001 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ส่งนักศึกษาผู้ร่วมกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท เข้าพื้นที่ออกค่าย หน้าอาคาร สวท. บริเวณ พระรูปรัชกาลที่ 5 09:00 โรงเรียนบ้านท่าชุม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 80 รถบัสโดยสาร
4344 8 ต.ค. 2555 121030002 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ขอนำนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท เข้าพื้นที่โครงการ หน้าอาคาร สวท. บริเวณ พระรูปรัชกาลที่ 5 09:00 โรงเรียนบ้านท่าชุม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 80 รถบัสโดยสาร
4345 9 ต.ค. 2555 120810124 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
4346 9 ต.ค. 2555 120910174 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิประชุม ราม21-รร.ปริ๊นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:15 ราม21-รร.ปริ๊นตั้น 2 เก๋งสองตอน
4347 9 ต.ค. 2555 120910176 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ๊นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ๊นตั้น 2 เก๋งสองตอน
4348 9 ต.ค. 2555 120910177 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิประชุม บางแค-รร.ปรั้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:30 บางแค-รร.ปริ๊นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4349 9 ต.ค. 2555 120910178 นค-4529(8ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เกษตร-รร.ปริ๊นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:15 ม.เกษตร 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4350 9 ต.ค. 2555 120910179 นค-4544(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประุชุมที่ โรงแรมปริ๊นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:15 โรงเเรมปริ้นตั้น 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4351 9 ต.ค. 2555 120910307 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธ.กรุงไทยสำนักงานใหญ่ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4352 9 ต.ค. 2555 120910410 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการการเกษตร กองประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุฟอร์มจูน รัชดา 09:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14 ตู้นั่งสี่ตอน
4353 9 ต.ค. 2555 120910411 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าว ทำข่าวประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถานีวิทยุฟอร์มจูน 09:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7 นั่งสามตอนแวน
4354 9 ต.ค. 2555 120930027 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปอบรมเรื่องการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์ให้กับชุมชนสหกรณ์ หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 ชุมชนสหกรณ์ ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร 14 ตู้นั่งสี่ตอน
4355 9 ต.ค. 2555 121010037 นค-4530(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้อบรม เช่น รับ-ส่งผู้อบรมไปเรียนภาคไฟฟ้า ขนย้ายเบรค ซื้อของใช้ในงานฝึกอบรม ที่พรธิสาร เคหะคลองหก ซื้ออาหารให้วิทยากร เป็นต้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:00 ภาคไฟฟ้า พรธิสาร เคหะคลองหก 20 ตู้นั่งสี่ตอน
4356 9 ต.ค. 2555 121010042 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมปรึกษาหารือในการเตรียมสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ กพน 11:00 กรมราชองครักษ์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4357 9 ต.ค. 2555 121010045 ญส-3852 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมสัมมนาวิภาคหลักสูตร บ้านพักสวัสดิการตึก 7 07:00 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 1 เก๋งสองตอน
4358 9 ต.ค. 2555 121010055 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมที่กระทรวงศึกษาธิการ อาคารศึกษาศาสตร์ 1 09:00 กระทรวงศึกษา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4359 9 ต.ค. 2555 121010064 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอบโครงร่างศิลปนิพนธ์ โดยมีนักศึกษาประสานงาน นางสาวขวัญฤทัย ประสิงชอบ (จุ๊) 084-947-4128 รับ อ.สุวรรณี, อ.วันทนีย์ ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับ อ.ประคอง ที่บ้านบางขุนศรี 05:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4360 9 ต.ค. 2555 121010087 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ประสานกทม.เรื่องพื้นที่ตั้งสถานีวิทยุฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 กทม. ดินแดง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4361 9 ต.ค. 2555 121010088 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาชาวต่างประเทศไปต่อวีซ่า คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4362 9 ต.ค. 2555 121010094 นค-4549(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปบันทึกภาพสัมมนา TQM อาคารวิทยบริการ 13:00 โรงแรมรอยัลเบญจา ถนนสุขุมวิท ซอย 5 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4363 10 ต.ค. 2555 120710660 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เตรียมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 55 กพน. 10:00 ส.วินเซอร์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4364 10 ต.ค. 2555 120810125 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
4365 10 ต.ค. 2555 120810261 ญส-3850 กองกฎหมาย นัดฟังคำพิพากษา หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 ศาลจังหวัดธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
4366 10 ต.ค. 2555 120910321 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับนักศึกษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 15:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
4367 10 ต.ค. 2555 120910322 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะศิลปศาสตร์ รับนักศึกษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 15:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 16 ตู้นั่งสี่ตอน
4368 10 ต.ค. 2555 120910323 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับนักศึกษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 15:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4369 10 ต.ค. 2555 120910324 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับนักศึกษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 15:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4370 10 ต.ค. 2555 120910352 ญส-3852 กองคลัง รับใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์ปทุม 1 เก๋งสองตอน
4371 10 ต.ค. 2555 120910407 นค-4539(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ บัวหลวง 3 ชั้น 2 สอ.มทรธ. สวพ. 08:50 บัวหลวง 3 ชั้น 2 สอ.มทรธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4372 10 ต.ค. 2555 120910439 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ขนของประชุมกก.พัฒนานักศึกษา กพน. 10:00 บริเวณมหาวิทยาลัย 3 นั่งสามตอนแวน
4373 10 ต.ค. 2555
ถึง 14 ต.ค. 2555
120930052 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาฝึกภาคสนามวิชาปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 พุทธมณฑล จ.ปราจีนบุรี 45 รถบัสโดยสาร
4374 10 ต.ค. 2555
ถึง 14 ต.ค. 2555
120930052 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาฝึกภาคสนามวิชาปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 พุทธมณฑล จ.ปราจีนบุรี 45 รถบัสโดยสาร
4375 10 ต.ค. 2555
ถึง 14 ต.ค. 2555
120930053 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาฝึกภาคสนามวิชาปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 พุทธมณฑล จ.ปราจีนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4376 10 ต.ค. 2555
ถึง 14 ต.ค. 2555
120930053 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาฝึกภาคสนามวิชาปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 พุทธมณฑล จ.ปราจีนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4377 10 ต.ค. 2555
ถึง 14 ต.ค. 2555
120930053 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาฝึกภาคสนามวิชาปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 พุทธมณฑล จ.ปราจีนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4378 10 ต.ค. 2555 121010019 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วม GIZ expert บ้านพัก 1695 ม ชมฟ้า ซ 10 อ ธัญบุรี จ ปทุมธานี 07:30 กรมวิชาการเกษตร 1 เก๋งสองตอน
4379 10 ต.ค. 2555 121010039 นค-4530(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้อบรม เช่น รับ-ส่งวิทยากรไปเรียนภาคไฟฟ้า ขนย้ายเบรค ซื้ออาหารให้วิทยากร ซื้อของใช้ในงานฝึกอบรมที่พรธิสาร เคหะคลองหก เป็นต้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:00 ภาคไฟฟ้า พรธิสาร เคหะคลองหก 20 ตู้นั่งสี่ตอน
4380 10 ต.ค. 2555 121010068 นค-4549(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4381 10 ต.ค. 2555 121010092 นค-4919(10 ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกภาพงานสัมมนา TQM อาคารวิทยบริการ 06:00 โรงแรมรอยัลเบญจา ถนนสุขุมวิท ซอย 5 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4382 10 ต.ค. 2555 121010107 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา นำโบชัวร์ไปส่งพิพิธภัณฑ์บัว อาคารฝึกอบรม 10:00 พิพิธภัณฑ์บัว 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4383 10 ต.ค. 2555 121010117 นค-4544(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ซื้อของงานประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา กพน 09:30 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4384 11 ต.ค. 2555 120710661 อว-9418(10ที่นั้ง) กองพัฒนานักศึกษา ขนของและอุปกรณ์เตรียมการแข่งขันกอล์ฟ 55 กพน. 09:00 ส.วินเซอร์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4385 11 ต.ค. 2555 120710674 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ขนอุปกรณ์กอล์ฟฯ กพน. 10:00 ส.วินเซอร์ปาร์ค 2 นั่งสามตอนแวน
4386 11 ต.ค. 2555 120810126 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
4387 11 ต.ค. 2555 120910361 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ประสานสถานที่ ร้านอาหาร ปิดป้ายประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ 09:00 สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4388 11 ต.ค. 2555 120910434 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมกรมสรรพาวุธ ทหารอากาศ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4389 11 ต.ค. 2555 120910435 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมกรมสรรพาวุธ กองทัพอากาศ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4390 11 ต.ค. 2555
ถึง 12 ต.ค. 2555
120930050 ญส-3851 กองกฎหมาย ฟังคำพิพากษา หน้าตึกอธิการบดี 06:00 ศาลปกครองนครราชสีมา 2 เก๋งสองตอน
4391 11 ต.ค. 2555 121010017 ญส-3852 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ส่งใบสมัครทุนฝึกอบรมรัฐบาลอียิปต์ กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ราชการ หลัก ๔ ตึกคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 10:00 กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ราชการ หลัก ๔ 1 เก๋งสองตอน
4392 11 ต.ค. 2555 121010040 นค-4530(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้อบรม เช่น รับ-ส่งผู้อบรมไปเรียนภาคไฟฟ้า ขนย้ายเบรค ซื้อของใช้ในงานฝึกอบรม ที่พรธสาร เคหะคลองหก ซื้ออาหารให้วิทยากร เป็นต้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:45 ภาคไฟฟ้า พรธิสาร เคหะคลองหก 20 ตู้นั่งสี่ตอน
4393 11 ต.ค. 2555 121010053 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ประชุมเครือข่าย Km 9 มทร สำนักงานอธิการบดี 07:00 มทร พระนคร 2 เก๋งสองตอน
4394 11 ต.ค. 2555 121010093 นค-4919(10 ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกภาพสัมมนา TQM อาคารวิทยบริการ 06:00 โรงแรมรอยัลเบญจา ถนนสุขุมวิท ซอย 5 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4395 11 ต.ค. 2555 121010139 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประสานงานหน่วยงานภายนอก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13:30 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4396 11 ต.ค. 2555 121030027 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำ ราชบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4397 11 ต.ค. 2555 121030029 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำอาจารย์เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพ บิดา ผศ.ประนอม พันธ์ไสว อาคารศึกษาศาสตร์ 1 06:00 วัดประชานิมิตร ต.บ้านนาจารย์ จ.กาฬสินธุ์ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4398 12 ต.ค. 2555 120710662 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 55 กพน. 06:00 ส.วินเซอร์ปาร์ค 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4399 12 ต.ค. 2555 120710673 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แข่งขันกอล์ฟการกุศล 55 กพน. 06:00 ส.วินเซอร์ 4 นั่งสามตอนแวน
4400 12 ต.ค. 2555 120810127 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132