ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
5101 27 พ.ย. 2555 121110272 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5102 27 พ.ย. 2555 121110272 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5103 28 พ.ย. 2555 120810198 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน งานพระราชทานปริญญาบัตร สจส 05:00 งานพระราชทานปริญญาบัตร 4 นั่งสองตอนแวน
5104 28 พ.ย. 2555 121010256 นค-3289 กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5105 28 พ.ย. 2555 121010256 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5106 28 พ.ย. 2555 121010256 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5107 28 พ.ย. 2555 121010256 อว-9418(10ที่นั้ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5108 28 พ.ย. 2555 121010256 กง-3446(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
5109 28 พ.ย. 2555 121010341 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับ-ส่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:00 วัดเสมียนนารี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
5110 28 พ.ย. 2555 121010351 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ-เดินทางไปประชุม-เชียงใหม่ บ้านพัก 1695 ม ชมฟ้า ซ 10 ถ รังสิต-นครนายก อ ธัญบุรี ปทุมธานี 09:30 สุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
5111 28 พ.ย. 2555 121010393 ญส-3850 กองคลัง ชำระเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์ปทุม ธอส. 1 เก๋งสองตอน
5112 28 พ.ย. 2555 121110191 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา งานรับปริญญา กพน. 05:00 บริเวณมหาวิทยาลัย 6 นั่งสามตอนแวน
5113 28 พ.ย. 2555 121110198 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์งานพระราชทานปริญญาบัตร ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 สำนักวิทยบริการ - บริเวณมหาวิทยาลัย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5114 28 พ.ย. 2555 121110228 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานรับปริญญา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ 05:00 ภายในและภายนอก 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5115 28 พ.ย. 2555 121110270 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 เก๋งสองตอน
5116 28 พ.ย. 2555 121110276 นค-4539(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5117 28 พ.ย. 2555 121110276 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5118 28 พ.ย. 2555 121110276 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5119 28 พ.ย. 2555 121110276 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5120 28 พ.ย. 2555 121110276 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5121 28 พ.ย. 2555 121110276 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5122 28 พ.ย. 2555 121110276 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 06:00 สำรองงานกองกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5123 29 พ.ย. 2555 120810199 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 งานพระราชทานปริญญาบัตร 3 นั่งสองตอนแวน
5124 29 พ.ย. 2555 121010257 กง-3446(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เตรียมงานรับปริญญาบัตร คณะคหกรรม 05:00 คณะคหกรรม 5 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
5125 29 พ.ย. 2555 121030070 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5126 29 พ.ย. 2555 121110042 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล เรื่อง : การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา : สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5127 29 พ.ย. 2555 121110078 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรมการประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
5128 29 พ.ย. 2555 121110107 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ส่งวาระการประชุม ที่ ราม21,แจ้งวัฒนะ,ม.เกษตร,มจพ.จามจุรีแสควร์,ม.ศิลปากร สำนักงานอธิการบดี 07:30 ราม21,แจ้งวัฒนะ,ม.เกษตร,มจพ.จามจุรีแสควร์,ม.ศิลปากร 1 เก๋งสองตอน
5129 29 พ.ย. 2555 121110134 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เดินทางไปชมการแสดงโขน อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 11:00 หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 130 รถบัสโดยสาร
5130 29 พ.ย. 2555 121110143 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เดินทางไปชมการแสดงโขน อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 11:00 หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 80 ตู้นั่งสี่ตอน
5131 29 พ.ย. 2555 121110143 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เดินทางไปชมการแสดงโขน อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 11:00 หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 80 ตู้นั่งสี่ตอน
5132 29 พ.ย. 2555 121110143 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เดินทางไปชมการแสดงโขน อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 11:00 หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 80 ตู้นั่งสี่ตอน
5133 29 พ.ย. 2555 121110143 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เดินทางไปชมการแสดงโขน อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 11:00 หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 80 ตู้นั่งสี่ตอน
5134 29 พ.ย. 2555 121110143 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เดินทางไปชมการแสดงโขน อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 11:00 หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 80 ตู้นั่งสี่ตอน
5135 29 พ.ย. 2555 121110143 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เดินทางไปชมการแสดงโขน อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 11:00 หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 80 ตู้นั่งสี่ตอน
5136 29 พ.ย. 2555 121110143 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เดินทางไปชมการแสดงโขน อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 11:00 หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 80 ตู้นั่งสี่ตอน
5137 29 พ.ย. 2555 121110143 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เดินทางไปชมการแสดงโขน อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 11:00 หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 80 ตู้นั่งสี่ตอน
5138 29 พ.ย. 2555 121110155 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯฝบ. สัมมนาการพัฒนาคุณภาพของวารสารวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ณ มศว. สุขุมวิท 23 หอพัก ตึก 9 06:30 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 มศว. สุขุมวิท 23 กทม. 3 เก๋งสองตอน
5139 29 พ.ย. 2555 121110192 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา งานรับปริญญา กพน 05:00 บริเวณมหาวิทยาลัย 6 นั่งสามตอนแวน
5140 29 พ.ย. 2555 121110200 ญส-3850 กองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ งานพิธีพระราชทานปริยญาบัตร ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 สำนักวิทยบริการ - บริเวณมหาวิทยาลัย 5 เก๋งสองตอน
5141 29 พ.ย. 2555 121110229 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานรับปริญญา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ 05:00 ภายในและภายนอก 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5142 30 พ.ย. 2555 120810200 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน งานพระราชทานปริญญาบัตร สจส 08:30 งานพระราชทานปริญญาบัตร 3 นั่งสองตอนแวน
5143 30 พ.ย. 2555 121030019 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปร่วมงานถวายภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดหนองทรายทอง ไปวันที่ 30 พ.ย. กลับวันที่ 2 ธ.ค. 55 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 19:00 วัดหนองทรายทอง อ.พาน จ.เชียงราย 14 ตู้นั่งสี่ตอน
5144 30 พ.ย. 2555 121030089 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ อบรมคุณธรรม จริยธรรม จปร. ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 55 ผู้ประสานงาน ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง 086 899 2996 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 จปร. 50 รถบัสโดยสาร
5145 30 พ.ย. 2555 121030091 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ อบรมคุณธรรม จริยธรรม จปร. ระหว่างวันที่ 30 พย.- 2 ธค. 55 ผู้ประสานงาน ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง 086 899 2996 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 จปร. 50 ตู้นั่งสี่ตอน
5146 30 พ.ย. 2555 121110039 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา : สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน สำนักงานอธิการบดี 07:00 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5147 30 พ.ย. 2555 121110080 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรมประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
5148 30 พ.ย. 2555 121110213 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้้ทรงคุณวุฒิ ม.ศิลปากร-รร.ปริ๊นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:00 ม.ศิลปากร-รร.ปริ๊นตั้น 2 เก๋งสองตอน
5149 30 พ.ย. 2555 121110214 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม 21-รร.ปริ๊นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:15 ราม 21-รร.ปริ๊นตั้น 2 เก๋งสองตอน
5150 30 พ.ย. 2555 121110215 นค-4527(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:15 ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5151 30 พ.ย. 2555 121110216 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ๊นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ๊นตั้น 1 เก๋งสองตอน
5152 30 พ.ย. 2555 121110217 นค-4546(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่คณะกรรมการที่ รร.ปริ๊นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:15 รร.ปริ๊นตั้น 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5153 30 พ.ย. 2555 121110262 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปแลกเงินต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13:00 หลังการบินไทย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5154 30 พ.ย. 2555 121110281 นค-4539(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ขนของ เตรียมจัดโครงการสัมมนา สวพ. พบนักวิจัย มทร. ธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา 10:00 ห้องประชุม รินลอุบล ตึกสำนักงานอธิการบดี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5155 30 พ.ย. 2555 121110286 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ไปร่วมงานโครงการมอบทุนการศึกษา "TMA สร้างผู้บริหารดีและเก่ง" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 11:00 มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 8 ตู้นั่งสี่ตอน
5156 30 พ.ย. 2555 121110315 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ติดต่อ - รับชุดกีฬา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10:00 FBT รามคำแหง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5157 30 พ.ย. 2555 121110328 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารการประชุม กพน 10:00 อยุธยา 1 นั่งสามตอนแวน
5158 30 พ.ย. 2555 121110329 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปขนของวัดหว่านบุญ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:00 วัดหว่านบุญ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5159 30 พ.ย. 2555 121130058 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จังหวัดสระบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5160 1 ธ.ค. 2555
ถึง 2 ธ.ค. 2555
121030020 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปร่วมงานถวายภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดหนองทรายทอง ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. -2 ธันวาคม 2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 19:00 วัดหนองทรายทอง อ.พาน จ.เชียงราย 14 ตู้นั่งสี่ตอน
5161 1 ธ.ค. 2555 121030039 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งผู้บริหารศึกษาดูงานและลงนาม MoU อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 จังหวัดสระแก้ว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5162 1 ธ.ค. 2555 121030045 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งผู้บริหารศึกษาดูงานและลงนาม MoU อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 จังหวัดสระแก้ว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5163 1 ธ.ค. 2555
ถึง 2 ธ.ค. 2555
121030090 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ อบรมคุณธรรม จริยธรรม จปร. ระหว่างวันที่ 30 พย.- 2 ธค. 55 ผู้ประสานงาน ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง 086 899 2996 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 จปร. 50 ตู้นั่งสี่ตอน
5164 1 ธ.ค. 2555
ถึง 2 ธ.ค. 2555
121030092 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ อบรมคุณธรรม จริยธรรม จปร. ระหว่างวันที่ 30 พย.- 2 ธค. 55 ผู้ประสานงาน ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง 086 899 2996 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 จปร. 50 ตู้นั่งสี่ตอน
5165 1 ธ.ค. 2555 121120007 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานแต่งงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันวิจัยเคมี) 07:00 บ้านเลขที่ 373/3 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จังหวัดชัยนาท 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5166 1 ธ.ค. 2555 121120008 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานแต่งบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันวิจัยเคมี) 07:00 บ้านเลขที่ 373/3 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5167 1 ธ.ค. 2555 121120035 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งคณบดีที่สนามบินสุวรรณภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5168 1 ธ.ค. 2555 121120036 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปร่วมงานมงคลสมรส นางสาวตรีดาว ใยเทศ สถาบันวิจัยเคมี 07:00 จ.ชัยนาท 12 ตู้นั่งสี่ตอน
5169 1 ธ.ค. 2555 121120037 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปร่วมงานมงคลสมรส นางสาวตรีดาว ใยเทศ สถาบันวิจัยเคมี 07:00 จ.ชัยนาท 12 ตู้นั่งสี่ตอน
5170 1 ธ.ค. 2555 121130081 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติด โรงอาหารกลาง 16:00 จังหวัดปราจีนบุรี 10 รถบัสโดยสาร
5171 2 ธ.ค. 2555 121110128 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว หน้าอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 9 ตู้นั่งสี่ตอน
5172 2 ธ.ค. 2555 121110338 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปร่วมฟังสัมมนางานโฟโต้แฟร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:30 ไบเทคบางนา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5173 2 ธ.ค. 2555 121120015 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับอาจารย์มาสอนนักศึกษา ป.เอก(ดร.กัลยา) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 บ้านเลขที่ 367/186 ถ.จรัลสนิทวงศ์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5174 2 ธ.ค. 2555 121120027 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา กระทรวงสาธารณสุข กพน 05:30 จังหวัดนนทบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5175 2 ธ.ค. 2555 121130082 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี 11:00 กพน 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5176 3 ธ.ค. 2555 120810202 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน งานพระราชทานปริญญาบัตร สจส 08:30 งานพระราชทานปริญญาบัตร 3 นั่งสองตอนแวน
5177 3 ธ.ค. 2555 121030021 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการถักร้อยสานศรัทธา ห่มผ้าอังสะพระประธาน 9 วัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองประชาสัมพันธ์ 04:00 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5178 3 ธ.ค. 2555 121030040 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับผู้บริหารกลับจากศึกษาดูงานและลงนาม MoU จ.หวัดสระแก้ว 15:00 อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5179 3 ธ.ค. 2555 121030071 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5180 3 ธ.ค. 2555 121030087 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ นำผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการห่มผ้าอังสะพระประธาน ๙ วัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองประชาสัมพันธ์ 04:00 จ.พระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5181 3 ธ.ค. 2555 121110079 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมที่สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ ผู้ประสานงาน (ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด 0899003227 ) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5182 3 ธ.ค. 2555 121110144 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เดินทางไปโครงการ ถักร้อย สานศรัทธา ห่มอังสะประธาน 9 องค์ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 ณ พระนครศรีอยุธยา 9 วัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ 05:00 พระนครศรีอยุทธยา 45 รถบัสโดยสาร
5183 3 ธ.ค. 2555 121110146 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เดินทางไปโครงการ ถักร้อย สานศรัทธา ห่มอังสะประธาน 9 องค์ จำนวน 9 วัด วันที่ 3 ธันวาคม 2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 05:00 พระนครศรีอยุทธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5184 3 ธ.ค. 2555 121110193 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมสภา กพน. 09:30 รังสิต บริเวณมหาวิทยาลัย 3 นั่งสามตอนแวน
5185 3 ธ.ค. 2555 121110288 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปประกันสังคม จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 ประกันสังคม จ.ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
5186 3 ธ.ค. 2555 121110321 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับ-ส่งพระสงฆ์ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:30 วัดผลาหาญ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5187 3 ธ.ค. 2555 121110322 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับ-ส่งพระสงฆ์ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:30 วัดผลาหาญ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5188 3 ธ.ค. 2555 121110324 ญส-3851 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการ ผู้ประสาน ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง 086 899 2996 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 17:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 เก๋งสองตอน
5189 3 ธ.ค. 2555 121110335 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปราชเทวี หน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 ไปราชเทวี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5190 3 ธ.ค. 2555 121130006 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับผู้บริหารร่วมโครงการห่มผ้าอังสะพระประธาน จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานอธิการบดี 05:00 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5191 3 ธ.ค. 2555 121130025 ญส-3852 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนที่วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 1 เก๋งสองตอน
5192 3 ธ.ค. 2555 121130039 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ใช้ในโครงการ สวพ. พบนักวิจัย มทร. ธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา 12:00 ห้องประชุมรินลอุบล ตึกสำนักงานอธิการบดี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5193 3 ธ.ค. 2555 121130067 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปรึกษางานวิจัยของโครงการความร่วมมือ RCP อาคารศึกษาศาสตร์1 09:00 ม.บูรพา จ.ชลบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5194 4 ธ.ค. 2555 120810203 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน งานพระราชทานปริญญาบัตร สจส 08:30 งานพระราชทานปริญญาบัตร 2 นั่งสองตอนแวน
5195 4 ธ.ค. 2555 121110284 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไปประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวท. 08:00 กองบริหารงานบุคคล มทร.พระนคร เทเวศร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5196 4 ธ.ค. 2555 121110304 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสาร กพน 10:00 รามคำแหง 1 นั่งสามตอนแวน
5197 4 ธ.ค. 2555 121110331 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับเช็ค กพน. 10:00 บ.ปตท. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5198 4 ธ.ค. 2555 121110337 ญส-3851 กองกฎหมาย ประสานงานคดีแพ่ง หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 09:30 สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
5199 4 ธ.ค. 2555 121110342 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับชาวต่างประเทศมาเข้าร่วมประชุม โรงแรมอมารีแอร์พอร์ท ดอนเมือง 06:00 มทร.ธัญุบุรี 2 เก๋งสองตอน
5200 4 ธ.ค. 2555 121110349 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการรับเสื้อกีฬาบัวน้ำเงิน หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:30 FBT ม.รามคำแหง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132