ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
8001 25 มิ.ย. 2556 130610351 นค-4527(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย งานบริการวิชาการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 07:00 บ้านพักคนชราหญิง บางกระดี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8002 25 มิ.ย. 2556 130610402 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าตรวจเช็คระบบช่วงล่าง กองกลาง 08:30 บ.นันทธกิจ 1 รถบัสโดยสาร
8003 26 มิ.ย. 2556 130110486 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมบัญชีถือจ่ายที่สอง กพน. 10:30 สกอ. 1 นั่งสามตอนแวน
8004 26 มิ.ย. 2556 130310525 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัยฯ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส. 09:00 มหาวิทยาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
8005 26 มิ.ย. 2556 130510140 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับนักศึกษาจีนพร้อมสัมภาระ คณะบริหารธุรกิจ 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8006 26 มิ.ย. 2556 130510141 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับนักศึกษาจีนพร้อมสัมภาระ คณะบริหารธุรกิจ 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
8007 26 มิ.ย. 2556 130510142 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับนักศึกษาจีนพร้อมสัมภาระ คณะบริหารธุรกิจ 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8008 26 มิ.ย. 2556 130510143 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับนักศึกษาจีนพร้อมสัมภาระ คณะบริหารธุรกิจ 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8009 26 มิ.ย. 2556 130510276 ญส-3851 กองคลัง ชำระเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์ปทุม 1 เก๋งสองตอน
8010 26 มิ.ย. 2556 130510281 ฮภ-8150 กองกฎหมาย ประสานงานการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:25 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) 7 ตู้นั่งสี่ตอน
8011 26 มิ.ย. 2556 130510283 ญส-3852 กองกฎหมาย ประสานงานการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ หน้าอาคาร 70 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) 06:20 ประจำหน่วยเลือกตั้ง มทร.ธัญบุรี (คลองหก) 3 เก๋งสองตอน
8012 26 มิ.ย. 2556 130510285 ฮภ-8151 กองกฎหมาย ประสานงานการเลือกตั้งกรรมการสภาจารย์และข้าราชการ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:10 ประจำศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง มทร.ธัญบุรี (คลองหก) 7 ตู้นั่งสี่ตอน
8013 26 มิ.ย. 2556 130610062 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการสัมมนาปฏิบัติการนานาชาติเพื่อทำแผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียน Seminar & Workshop on Universities’ Action Plan to ASEAN Community (ชาวต่างประเทศ) หอพักสวนสุทธิพันธ์ 08:30 ห้องประชุมมังคลอุบล 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8014 26 มิ.ย. 2556 130610066 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการสัมมนาปฏิบัติการนานาชาติเพื่อทำแผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียน Seminar & Workshop on Universities’ Action Plan to ASEAN Community (ชาวต่างประเทศ) โรงแรมราชบงกช 08:30 ห้องประชุมมังคลอุบล 16 ตู้นั่งสี่ตอน
8015 26 มิ.ย. 2556 130610067 ญส-3850 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการสัมมนาปฏิบัติการนานาชาติเพื่อทำแผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียน Seminar & Workshop on Universities’ Action Plan to ASEAN Community (วิทยากร) แจ้งภายหลัง 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล 2 เก๋งสองตอน
8016 26 มิ.ย. 2556 130610069 นค-4527(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการสัมมนาปฏิบัติการนานาชาติเพื่อทำแผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียน Seminar & Workshop on Universities’ Action Plan to ASEAN Community โรงแรมราชบงกช 08:30 ห้องประชุมมังคลอุบล 16 ตู้นั่งสี่ตอน
8017 26 มิ.ย. 2556 130610436 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะบริหาร สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 มทร.ธัญบุรี 22 รถบัสโดยสาร
8018 27 มิ.ย. 2556 130310383 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 นั่งสามตอนแวน
8019 27 มิ.ย. 2556 130310526 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยฯ ธนาคารกรุงเทพฯ สจส. 08:30 มหาวิทยาลัยฯ 4 นั่งสองตอนแวน
8020 27 มิ.ย. 2556 130510199 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5 บ้านอ.สุวรรณี, อ.สอิ้ง ,อ.วันทนีย์ แถว มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา บ้านอาจารย์ประคอง แถวแม็คโคลจรัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพรับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
8021 27 มิ.ย. 2556 130530093 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 เก๋งสองตอน
8022 27 มิ.ย. 2556 130610063 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการสัมมนาปฏิบัติการนานาชาติเพื่อทำแผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียน Seminar & Workshop on Universities’ Action Plan to ASEAN Community (ชาวต่างประเทศ) หอพักสวนสุทธิพันธ์ 08:30 ห้องประชุมมังคลอุบล 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8023 27 มิ.ย. 2556 130610068 ญส-3851 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการสัมมนาปฏิบัติการนานาชาติเพื่อทำแผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียน Seminar & Workshop on Universities’ Action Plan to ASEAN Community (วิทยากร) แจ้งภายหลัง 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล 2 เก๋งสองตอน
8024 27 มิ.ย. 2556 130610070 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการสัมมนาปฏิบัติการนานาชาติเพื่อทำแผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียน Seminar & Workshop on Universities’ Action Plan to ASEAN Community โรงแรมราชบงกช 08:30 ห้องประชุมมังคลอุบล 16 ตู้นั่งสี่ตอน
8025 27 มิ.ย. 2556 130610090 ฮภ-8151 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ส่งอย่างเดียว อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 บ้านนารีสอร์ จังหวัดนครนายก 13 ตู้นั่งสี่ตอน
8026 27 มิ.ย. 2556 130610091 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ส่งอย่างเดียว อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 บ้านนารีสอร์ จังหวัดนครนายก 13 ตู้นั่งสี่ตอน
8027 27 มิ.ย. 2556 130610102 ญส-3850 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื่องต้น ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 1 เก๋งสองตอน
8028 27 มิ.ย. 2556 130610239 นค-4527(10ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรประจำปี 2556 ตึกสำนัีกงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 08:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8029 27 มิ.ย. 2556 130610302 อร-8846(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา นำนักศึกษาดูงาน งานบ้านเเละสวนเเฟร์ โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8030 27 มิ.ย. 2556
ถึง 28 มิ.ย. 2556
130630007 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษา ป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สัมมนา ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาค 2556 วิศว 9 ชั้น 07:30 จ.สระบุรี 45 รถบัสโดยสาร
8031 27 มิ.ย. 2556 130630058 ฮภ-8150 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับวิทยากรโครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ พระราม 2 05:30 บ้านนารีสอร์ จังหวัดนครนายก 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8032 28 มิ.ย. 2556 130310527 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ร้านค้าในมหาวิทยาลัย ศูนย์รังสิต สจส. 09:00 มหาวิทยาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
8033 28 มิ.ย. 2556 130410021 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8034 28 มิ.ย. 2556 130510249 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
8035 28 มิ.ย. 2556 130610064 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการสัมมนาปฏิบัติการนานาชาติเพื่อทำแผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียน Seminar & Workshop on Universities’ Action Plan to ASEAN Community (ชาวต่างประเทศ) หอพักสวนสุทธิพันธ์ 08:30 ห้องประชุมมังคลอุบล 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8036 28 มิ.ย. 2556 130610071 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการสัมมนาปฏิบัติการนานาชาติเพื่อทำแผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียน Seminar & Workshop on Universities’ Action Plan to ASEAN Community โรงแรมราชบงกช 08:30 ห้องประชุมมังคลอุบล 16 ตู้นั่งสี่ตอน
8037 28 มิ.ย. 2556 130610103 ญส-3850 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื่องต้น ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 1 เก๋งสองตอน
8038 28 มิ.ย. 2556 130610244 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นใต้ดิน สำนักงานอธิการบดี ตึก48พระชันษาฯ 08:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เมืองเอก) 2 เก๋งสองตอน
8039 28 มิ.ย. 2556 130610398 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปร่วมชมเทคโนโลยีและนวัฒกรรมทางด้านสิ่งทอ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 07:30 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8040 28 มิ.ย. 2556 130610461 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปดูงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 13:00 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
8041 28 มิ.ย. 2556 130610462 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปดูงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 13:00 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
8042 28 มิ.ย. 2556 130610470 อร-9834(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ตำบลโคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 ตำบลโคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 25 ตู้นั่งสี่ตอน
8043 28 มิ.ย. 2556 130610482 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ยื่นเอกสารเพื่อทำหนังสือเดินทางไปราชการ สำนักงานอธิการบดี 10:00 กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8044 28 มิ.ย. 2556
ถึง 30 มิ.ย. 2556
130630021 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัมมนาหน่วยงานในกำกับบ้านคุ้งน้ำรีสอร์มอัมพวา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 สมุทรสงคราม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8045 28 มิ.ย. 2556
ถึง 30 มิ.ย. 2556
130630022 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัมมนาหน่วยงานในกำกับ บ้านคุ้งน้ำ อัมพวา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 สมุทรสงคราม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8046 28 มิ.ย. 2556
ถึง 30 มิ.ย. 2556
130630024 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัมมนาหน่วยงานในกำกับ จังหวัดสมุทรสงคราม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 สมุทรสงคราม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8047 28 มิ.ย. 2556 130630122 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองนโยบายและแผน สอ.ใหม่ 08:30 จ.อยุธยา 30 รถบัสโดยสาร
8048 29 มิ.ย. 2556 130520006 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ,ประชุมเชียร์,เพืือความปลอดภัย กองพัฒนานักศึกษา 08:30 ภายใน-ภายนอกมทร.ธ 10 นั่งสามตอนแวน
8049 29 มิ.ย. 2556 130610065 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการสัมมนาปฏิบัติการนานาชาติเพื่อทำแผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียน Seminar & Workshop on Universities’ Action Plan to ASEAN Community (ชาวต่างประเทศ) หอพักสวนสุทธิพันธ์ 06:00 สนามบินสุวรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8050 29 มิ.ย. 2556 130610486 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการสัมมนาปฏิบัติการนานาชาติเพื่อทำแผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียน หอพักสวนสุทธิพันธ์ 06:00 สนามบินสุวรณภูมิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
8051 29 มิ.ย. 2556 130610487 อร-8846(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการสัมมนาปฏิบัติการนานาชาติเพื่อทำแผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียน หอพักสวนสุทธิพันธ์ 06:00 สนามบินสุวรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8052 29 มิ.ย. 2556 130610513 นค-4530(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ส่งแขกต่างประเทศ หอพักสวนสุทธิพันธ์ 06:00 สนามบินสุวรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8053 29 มิ.ย. 2556 130610514 นค-4527(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการสัมมนาปฏิบัติการนานาชาติเพื่อทำแผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียน หอพักสวนสุทธิพันธ์ 06:00 สนามบินสุวรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8054 29 มิ.ย. 2556 130610522 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 2 เก๋งสองตอน
8055 29 มิ.ย. 2556 130610524 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ ทดสอบ ทดสอบ 08:00 ทดสอบ 3 เก๋งสองตอน
8056 29 มิ.ย. 2556 130620019 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ รับอย่างเดียว บ้านนารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 14:00 มทร.ธัญบุรี 35 รถบัสโดยสาร
8057 29 มิ.ย. 2556 130620042 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อบรมสัมมนา ณ โรงแรมแกรนด์มิราเคิล อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 โรงแรมแกรนด์มิราเคิล หลักสี่ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8058 29 มิ.ย. 2556
ถึง 30 มิ.ย. 2556
130630124 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานสำนักประกันคุณภาพ สอ.ใหม่ 08:00 จ.ชลบุรี 2 เก๋งสองตอน
8059 30 มิ.ย. 2556 130520007 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจการจัดกิจกรรมรับน้อง,ประชุมเชียร์,เพื่อความปลอดภัย กองพัฒนานักศึกษา 08:30 ภายใน-ภายนอกมทร.ธ 10 นั่งสามตอนแวน
8060 30 มิ.ย. 2556 130530102 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 เก๋งสองตอน
8061 30 มิ.ย. 2556 130610510 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดงานบริการวิชาการ (84 ชุมชน) อาคาร 1 07:30 ศูนย์สายใยรัก คลองห้า 8 ตู้นั่งสี่ตอน
8062 30 มิ.ย. 2556 130620041 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพาบุคลากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน หน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12:00 ชุมชน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8063 30 มิ.ย. 2556 130630025 40-0785(40ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร อาคาร ICT 06:00 โรงแรม novotel หัวหิน 40 รถบัสโดยสาร
8064 30 มิ.ย. 2556 130630026 40-0786(40ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร อาคาร ICT 06:00 โรงแรม novotel หัวหิน 40 รถบัสโดยสาร
8065 1 ก.ค. 2556 130410022 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8066 1 ก.ค. 2556 130410217 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สำนักจัดการทรัพย์สิน 09:00 มหาวิทยาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
8067 1 ก.ค. 2556 130610245 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นใต้ดิน สำนักงานอธิการบดี ตึก48พระชันษาฯ 08:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เมืองเอก) 2 เก๋งสองตอน
8068 1 ก.ค. 2556 130610409 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปสำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:20 สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
8069 1 ก.ค. 2556 130610490 นค-4530(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปรับเครื่องมือสอบเทียบที่บริษัท ฟิลพาร์ทเอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด 143 ซอยลาซาล 42 สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:30 บริษัท ฟิลพาร์ทเอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด 143 ซอยลาซาล 42 สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8070 1 ก.ค. 2556 130610512 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพมารดาผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด) คณะศิลปศาสตร์ 17:30 วัดดอนยานนาวา ศาลา 3 ถนนเจริญกรุง 53 แขวงยานนาวา กทม. 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8071 1 ก.ค. 2556 130610515 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการสัมมนาปฏิบัติการนานาชาติเพื่อทำแผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียน หอพักสวนสุทธิพันธ์ 12:00 สนามบินสุวรณภูมิ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8072 1 ก.ค. 2556 130610520 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานศพ คุณแม่ท่านสุมาณิการ์ วัดดอน ยานนาวา จองให้คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 17:00 วัดดอน ยานนาวา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8073 1 ก.ค. 2556 130610534 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 12:00 วัดดอน ยานนาวา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8074 1 ก.ค. 2556 130610534 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 12:00 วัดดอน ยานนาวา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8075 1 ก.ค. 2556 130610534 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 12:00 วัดดอน ยานนาวา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8076 1 ก.ค. 2556 130610543 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 พหลโยธิน รามคำแหง งามวงศ์วาน รัชดา ฯลฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8077 1 ก.ค. 2556
ถึง 2 ก.ค. 2556
130630051 40-0785(40ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร อาคาร ICT 06:00 โรงแรม novotel หัวหิน 40 รถบัสโดยสาร
8078 1 ก.ค. 2556
ถึง 2 ก.ค. 2556
130630052 40-0786(40ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร อาคาร ICT 06:00 โรงแรม novotel หัวหิน 40 รถบัสโดยสาร
8079 1 ก.ค. 2556 130630076 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
8080 2 ก.ค. 2556 130410024 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8081 2 ก.ค. 2556 130410218 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัย สจส. 10:00 โรงอาหาร 3 นั่งสองตอนแวน
8082 2 ก.ค. 2556 130610246 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นใต้ดิน สำนักงานอธิการบดี ตึก48พระชันษาฯ 08:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เมืองเอก) 2 เก๋งสองตอน
8083 2 ก.ค. 2556 130610304 ญส-3850 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทำวีซ่า ณ สถานทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ประจำประเทศไทย อาคารสรชัย ชั้น 31 ถนน สุขุมวิท 63 เอกมัย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-726 9831-3 ตึกคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 08:10 สถานฑูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ อาคารสรชัย สุขุมวิท ๖๓ 1 เก๋งสองตอน
8084 2 ก.ค. 2556 130610469 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมโครงการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนสวนจิตรลดา สำนักงานอธิการบดี 11:30 โรงเรียนสวนจิตรลดา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8085 2 ก.ค. 2556 130610483 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 07:30 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8086 2 ก.ค. 2556 130610523 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 10:30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 เก๋งสองตอน
8087 2 ก.ค. 2556
ถึง 3 ก.ค. 2556
130630064 ฮภ-8150 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 06:00 อ.เมือง จ.นครนายก 40 ตู้นั่งสี่ตอน
8088 2 ก.ค. 2556
ถึง 3 ก.ค. 2556
130630065 ฮภ-8151 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา 06:00 อ.เมือง จ.นครนายก 40 ตู้นั่งสี่ตอน
8089 2 ก.ค. 2556 130630085 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา อ.เมือง จ.นครนายก สถาบันวิจัยและพัฒนา 06:00 จ.นครนายก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8090 3 ก.ค. 2556 130310384 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 นั่งสามตอนแวน
8091 3 ก.ค. 2556 130410219 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์รังสิต สจส. 10:30 มหาวิทยาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
8092 3 ก.ค. 2556 130610250 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นใต้ดิน สำนักงานอธิการบดี ตึก48พระชันษาฯ 10:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เมืองเอก) 2 เก๋งสองตอน
8093 3 ก.ค. 2556 130610300 40-0785(40ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา โครงการวัฒนธรรมสัญจร สำนักงานอธิการบดี 06:00 เส้นทางภายใน จ.ปทุมธานี 60 รถบัสโดยสาร
8094 3 ก.ค. 2556 130610301 40-0786(40ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา โครงการวัฒนธรรมสัญจร สำนักงานอธิการบดี 06:00 เส้นทางภายใน จ.ปทุมธานี 60 รถบัสโดยสาร
8095 3 ก.ค. 2556 130610321 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:00 โรงเเรม จันทรา จ.นครนายก 2 เก๋งสองตอน
8096 3 ก.ค. 2556 130610349 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ส่งผลงานจิตรกรรม ขนาด 112 x 172 cm จำนวน 1 ชิ้น คณะศิลปกรรมศาสตร์ 13:00 เซเว่นรังสรรค์ สาทรซอย 5 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8097 3 ก.ค. 2556 130610477 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปสำนักช่างสิบหมู่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 สำนักช่างสิบหมู่ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8098 3 ก.ค. 2556 130610517 นค-4530(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ แก้ไขสัญญาซื้อขายที่ดินสถานีวิทยุฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 สำนักงานที่ดินเขตห้วยขวาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8099 3 ก.ค. 2556 130610521 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานศพ แม่ท่านสุมาณิการ์ คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 17:00 วัดดอน ยานนาวา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8100 3 ก.ค. 2556 130610531 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่ สนามเืสือป่า สำนักงานอธิการบดี 09:30 สนามเสือป่า 1 เก๋งสองตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132