ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
3901 10 ก.ย. 2555 120810447 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6 อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:30 ศูนยืประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3902 10 ก.ย. 2555 120810481 ญส-3850 กองกฎหมาย เพื่อไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานคุมประพฤติ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 07:30 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุม-สามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 2 เก๋งสองตอน
3903 10 ก.ย. 2555 120810521 ญส-3851 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 1.บริษัท กสท.โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) หลักสี่ กทม. 2.ศูนย์โทรคมนาคม (กสท.) นนทบุรี 2 เก๋งสองตอน
3904 10 ก.ย. 2555 120830017 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 07:30 สถาบันกันตนา จ.นครปฐม 38 รถบัสโดยสาร
3905 10 ก.ย. 2555 120830068 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์ 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3906 10 ก.ย. 2555 120830080 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมทบทวนงานนโยบาย (Retreat)มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 2 หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 08:00 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3907 10 ก.ย. 2555 120910003 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณะผู้เดินทางโครงการสร้างความร่วมมือ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10:00 สนามบินสุรรณภูมิ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3908 10 ก.ย. 2555 120910004 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณะผู้เดินทางโครงการสร้างความร่วมมือ ณ ประเทศอินโดนีเซีย อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10:00 สนามบินสุรรณภูมิ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3909 10 ก.ย. 2555 120910037 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ไปรับโล่รางวัล กับ คุณสุมิตรา วิริยะ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ห้องวัฒนธรรมฯ 10:00 โรงกลึงทำโล่รางวัล พระราม 5 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3910 10 ก.ย. 2555 120910053 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จำกัด 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3911 10 ก.ย. 2555 120910105 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พานักศึกษาไปดูงาน หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10:00 บริษัท สยามพัฒนาฟิล์ม จำกัด 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3912 10 ก.ย. 2555 120910106 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พานักศึกษาไปดูงาน หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10:00 บริษัท สยามพัฒนาฟิล์ม จำกัด 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3913 10 ก.ย. 2555 120910111 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมบัญชีถือจ่ายที่สอง กพน. 07:30 สกอ. 1 นั่งสามตอนแวน
3914 10 ก.ย. 2555 120910148 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ติดต่อราชการสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สวพ. 09:00 กรมบัญชีกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3915 10 ก.ย. 2555 120930010 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาไปศีกษาดูงาน โรงจักรไฟฟ้าวังน้อย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 โรงไฟฟ้าวังน้อย 24 ตู้นั่งสี่ตอน
3916 10 ก.ย. 2555 120930012 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน โรงจักรไฟฟ้าวังน้อย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 โรงไฟฟ้าวังน้อย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3917 11 ก.ย. 2555 120630055 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พานักศึกษาไปทัศนศึกษาถ่ายภาพ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 อุทยานประวัติศาสตร์จ.พระนครศรีอยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
3918 11 ก.ย. 2555 120710361 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
3919 11 ก.ย. 2555
ถึง 12 ก.ย. 2555
120730063 นค-3289 กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการ KM เครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:00 เขาใหญ่ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
3920 11 ก.ย. 2555 120810010 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดซื้อเสื้อกอล์ฟการกุศล 55 กพน. 10:00 โบ้เบ้ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3921 11 ก.ย. 2555 120810425 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรถคีบอ้อย ในวันที่ 11 ก.ย.55 ตั้งเวลา 08.00-16.00 น. ณ กระทรวงอุตสาหกรรม กทม. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 08:00 กระทรวงอุตสาหกรรม กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3922 11 ก.ย. 2555 120810445 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6 อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:30 ศูนยืประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3923 11 ก.ย. 2555 120910009 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาต่างประเทศไปต่อวีซ่าฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3924 11 ก.ย. 2555 120910012 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาต่างประเทศไปต่อวีซ่า คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 9 ตู้นั่งสี่ตอน
3925 11 ก.ย. 2555 120910047 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 1. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (อโศก กทม.) 2. บริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด 3. บริษัท แสตนดาร์ดแลน จำกัด 4. บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) 5. โรงพยาบาลปทุมธานี 6. บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาเซียร์รังสิต) 1 เก๋งสองตอน
3926 11 ก.ย. 2555 120910056 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น (ขอแทนอาจารย์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 2 11:00 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนเวนต์สีลม 13 ตู้นั่งสี่ตอน
3927 11 ก.ย. 2555 120910070 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่ง ผอ.ไปร่วมงานธ.วัสดุรีไซเคิล ณ ลานบัวเหล็ก สวพ. 09:45 ลานบัวเหล็ก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
3928 11 ก.ย. 2555 120910073 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาดูงานบริษัทกรุนฟอส(ประเทศไทย)จำกัด และบริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 11 กันยายน 255 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 09:00 บริษัทกรุนฟอส(ประเทศไทย)จำกัด,บริษัทซุปเปอร์โปรดักส์ชั่น 30 ตู้นั่งสี่ตอน
3929 11 ก.ย. 2555 120910074 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาดูงานบริษัทกรุนฟอส(ประเทศไทย)จำกัด และบริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 11 กันยายน 255 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 09:00 บริษัทกรุนฟอส(ประเทศไทย)จำกัด,บริษัทซุปเปอร์โปรดักส์ชั่น 30 ตู้นั่งสี่ตอน
3930 11 ก.ย. 2555 120910075 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาดูงานบริษัทกรุนฟอส(ประเทศไทย)จำกัด และบริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 11 กันยายน 255 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 09:00 บริษัทกรุนฟอส(ประเทศไทย)จำกัด,บริษัทซุปเปอร์โปรดักส์ชั่น 30 ตู้นั่งสี่ตอน
3931 11 ก.ย. 2555 120910181 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ติดต่อราชการกรัทรวงศึกษาธิการ อาคาร สวท. 10:00 กระทรวงศึกษาะการ 2 นั่งสามตอนแวน
3932 11 ก.ย. 2555 120910184 ญส-3852 กองนโยบายและแผน ประชุมจัดทำแผนแรงงาน ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 08:00 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
3933 11 ก.ย. 2555 120910193 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ "วิทยาการในโลกมุสลิม" รับ ดร.สุมิตรา วิริยะ ที่ สำนักงานวัฒนธรรมชั้น 2 13:00 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
3934 11 ก.ย. 2555 120910209 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ใช้ในโครงการกีฬาทับทิมสยาม หน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3935 11 ก.ย. 2555 120910211 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปซื้อของที่ระลึกงานเกษียณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:40 เจ้เล้ง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3936 11 ก.ย. 2555 120910212 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปสำรวจพื้นที่ทำโครงการในวันที่ 11 กันยายน 2555 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:30 จ อยุทธยา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3937 11 ก.ย. 2555 120910217 นค-4543(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านเดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 14:00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เเละ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3938 11 ก.ย. 2555 120930011 40-0785(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าวังน้อย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 โรงไฟฟ้าวังน้อย 45 รถบัสโดยสาร
3939 12 ก.ย. 2555 120710362 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
3940 12 ก.ย. 2555 120710647 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. ตึกสวท. 09:00 ธ.กรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3941 12 ก.ย. 2555
ถึง 14 ก.ย. 2555
120810244 ญส-3852 กองคลัง เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2555 ลานจอดรถ ตึกสำนักงานอธิการบดี (ตึกใหม่) 07:00 โรงแรม เอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า เขตบางพลัด กทม.(ถึงโรงแรม 8.30 น.) 3 เก๋งสองตอน
3942 12 ก.ย. 2555 120810411 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปดูงาน หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13:00 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 45 รถบัสโดยสาร
3943 12 ก.ย. 2555 120810446 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6 อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:30 ศูนยืประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3944 12 ก.ย. 2555 120910061 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนวัดกลางคลอง 4 (ขอแทนอาจารย์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 2 09:00 วัดกลางคลอง4 40 รถบัสโดยสาร
3945 12 ก.ย. 2555 120910071 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมกลั่นกรองผลงานวิชาการ ณ รัตตอุบล สวพ. 08:45 รัตตอุบล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3946 12 ก.ย. 2555 120910094 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:00 ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง 46 ตู้นั่งสี่ตอน
3947 12 ก.ย. 2555 120910095 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:00 ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3948 12 ก.ย. 2555 120910097 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:00 ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3949 12 ก.ย. 2555 120910098 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:00 ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3950 12 ก.ย. 2555 120910130 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนสิบสองปันนา ไปต่อวีซ่านักศึกษา (นักศึกษาทุน มทร.ธัญบุรี) คณะศิลปศาสตร์ 12:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามโคก จังหวัดปทุมธานี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3951 12 ก.ย. 2555 120910131 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปสัมมนาฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:00 ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3952 12 ก.ย. 2555 120910132 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปสัมมนาฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:00 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3953 12 ก.ย. 2555 120910133 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปสัมมนาฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3954 12 ก.ย. 2555 120910210 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 รัฐสภา 1 เก๋งสองตอน
3955 12 ก.ย. 2555 120910213 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับส่งคณะกรรมการตัดสินกีฬาทับทิมสยามฯ หน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 วิทยาลัยพละศึกษา(วิทยาเขตกรุงเทพฯ) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3956 12 ก.ย. 2555 120910216 ญส-3851 กองนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน ฟอร์จูน หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 ฟอร์จูน 1 เก๋งสองตอน
3957 12 ก.ย. 2555 120910221 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารสำคัญ สำนักงานอธิการบดี 13:00 อาคารฟอร์จูน รัชดา 1 เก๋งสองตอน
3958 12 ก.ย. 2555 120910222 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เยี่ยมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กพน. 13:00 รพ.กรุงเทพ และ ซอยทองหล่อ 2 นั่งสามตอนแวน
3959 12 ก.ย. 2555 120930002 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฝึกอบรมวิชาชีพกลุ่มสายใยรัก อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 05:00 วัดช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3960 13 ก.ย. 2555 120110570 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำเดือนให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 รัชดาฯ,วิภาวดี,พญาไท,พระราม6,ราชเทวี,สุขุมวิท 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3961 13 ก.ย. 2555 120110571 นค-4556 สำนักงานอธิการบดี ส่งวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำเดือนให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 ปากเกร็ด,บางกะปิ,ดุสิต,ห้วยขวาง,ปทุมวัน,หลักสี่,บางพลัด 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3962 13 ก.ย. 2555
ถึง 14 ก.ย. 2555
120430005 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ณ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร คณะศิลปศาสตร์ 05:30 จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และสมุทรสาคร 31 รถบัสโดยสาร
3963 13 ก.ย. 2555 120710363 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
3964 13 ก.ย. 2555 120810230 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญมาทำการเรียน การสอน รับ อ.สุวรรณี, อ.สะอิ้ง, อ.วันทนีย์ ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับ อ.มณฑา, อ.ประคอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3965 13 ก.ย. 2555 120810361 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกาษาไปดูงาน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 07:00 บริษัทที.เค. การ์เมนทร์ จำกัด 40 รถบัสโดยสาร
3966 13 ก.ย. 2555 120810482 นค-4546(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ซื้ออุปกรณ์และดอกไม้ ตกแต่งงานเกษียณอายุราชการที่ตลาดไท สำนักงานอธิการบดี 09:00 ตลาดไท 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3967 13 ก.ย. 2555 120810530 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3968 13 ก.ย. 2555 120810536 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ไปรับช่อดอกไม้จัดงานวันราชมงคลน้อมเกล้า ตึกอธิการบดี 14:00 สำนักราชเลขาธิการ สนามหลวง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3969 13 ก.ย. 2555 120830069 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์ 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3970 13 ก.ย. 2555 120830118 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาไปอบรม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 07:00 อำเภอเมือง จ.นครนายก 12 ตู้นั่งสี่ตอน
3971 13 ก.ย. 2555 120830119 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาไปอบรม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 07:00 วัดใหญ่โพธาราม ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นครนายก 12 ตู้นั่งสี่ตอน
3972 13 ก.ย. 2555 120910001 ญส-3851 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 2 เก๋งสองตอน
3973 13 ก.ย. 2555 120910002 กง-3446(4ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับภาชนะ อาหารสำหรับพระภิกษุสงฆ์ เครื่องสังฆภัณฑ์ ฯลฯ กองประชาสัมพันธ์ 09:00 รังสิต, คลอง 10, ลำลูกกา 5 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
3974 13 ก.ย. 2555 120910005 ญส-3850 สถาบันวิจัยและพัฒนา MTECH ใน ม ธรรมศาสตร์ บ้านพัก 08:00 MTECH ใน ม ธรรมศาสตร์ 2 เก๋งสองตอน
3975 13 ก.ย. 2555 120910052 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 1. บริษัท Index Creative Village 2. บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3. บริษัทนิเด็ค อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3976 13 ก.ย. 2555 120910057 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ-ส่งพระ กพน 05:30 วัดบริเวณมหาวิทยาลัย 9 ตู้นั่งสี่ตอน
3977 13 ก.ย. 2555 120910072 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ ผอ.ประชุม MTECH มบ.ชมฟ้า ซ.10 07:00 ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3978 13 ก.ย. 2555 120910081 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปยืมขันน้ำมนต์ที่วัดลำกระดาน กองประชาสัมพันธ์ 10:00 วัดลำกระดาน กทม. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3979 13 ก.ย. 2555 120910152 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจร ร.ร.จิตรลดา (สายวิชาชีพ) กองพัฒนานักศึกษา 12:30 ร.ร.จิตรลดา (สายวิชาชีพ) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3980 13 ก.ย. 2555 120910214 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับส่งคณะกรรมการตัดสินกีฬาทับทิมสยามฯ หน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 วิทยาลัยพละศึกษา(วิทยาเขตกรุงเทพฯ) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3981 13 ก.ย. 2555 120910218 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์,คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 นั่งสามตอนแวน
3982 14 ก.ย. 2555 120710364 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
3983 14 ก.ย. 2555 120710493 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ-ส่ง ผู้บริหาร หน้าตึก สวท. 06:45 ภายใน มทร.ธัญบุรี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
3984 14 ก.ย. 2555 120710494 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ-ส่ง ผู้บริหาร หน้าตึก สวท. 06:45 ภายในมทร.ธัญบุรี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
3985 14 ก.ย. 2555 120710495 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ-ส่ง ผู้บริหาร หน้าตึกสวท. 06:45 ภายในมทร.ธัญบุรี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
3986 14 ก.ย. 2555 120810008 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าว ทำข่าวประชาสัมพันธ์วันราชมงคลน้อมเกล้า กองประชาสัมพันธ์ 07:30 กระทรวงศึกษาธิการ อนุสาวรีย์ วัดเสมียนนารี บางนา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3987 14 ก.ย. 2555 120810355 นค-4543(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ วันราชมงคลน้อมเกล้า กองประชาสัมพันธ์ 08:00 เซ็นทรัลบางนา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3988 14 ก.ย. 2555 120810370 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปดูงาน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 07:00 บริษัทที.เค. การ์เมนทร์ จำกัด 40 รถบัสโดยสาร
3989 14 ก.ย. 2555 120810469 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนศ.สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสรมวลชน 08:30 บริษัทเอฟโฟ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3990 14 ก.ย. 2555 120810471 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนศ.สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 บริษัทเอฟโฟ คลอง2 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3991 14 ก.ย. 2555 120810473 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนศ.สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 บริษัทเอฟโฟ คลอง 2 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3992 14 ก.ย. 2555 120910007 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับคณะผู้เดินทางกลับจากโครงการสร้างความร่วมมือ ณ ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องลงเวลา 16.15 น. 15:30 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3993 14 ก.ย. 2555 120910010 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับคณะผู้เดินทางกลับจากโครงการสร้างความร่วมมือ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ดร.สมหมาย 08-9900-3227 สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องลงเวลา 16.15 น. 15:30 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3994 14 ก.ย. 2555 120910039 ญส-3850 กองคลัง รับใบเสร็จ สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ปทุม 1 เก๋งสองตอน
3995 14 ก.ย. 2555 120910055 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่ง ผอ.ไปงานมุทิตาจิต หอประชุม มทร.ธัญบุรี สวพ. 08:00 หอประชุม มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
3996 14 ก.ย. 2555 120910090 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปสัมมนาฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:00 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 101 ตู้นั่งสี่ตอน
3997 14 ก.ย. 2555 120910091 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปสัมมนาฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:00 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3998 14 ก.ย. 2555 120910102 ญส-3851 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับวิทยากรแต่งหน้า รัชดาซอย 21 จำนวน 8 คน วันที่ 14 กันยายน 2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:00 รัชดาซอย 21 10 เก๋งสองตอน
3999 14 ก.ย. 2555 120910203 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.สัมมนาพัฒนานักศึกษา กพน 07:00 จ.สมุทรสงคราม 1 นั่งสามตอนแวน
4000 14 ก.ย. 2555 120910215 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับส่งคณะกรรมการตัดสินกีฬาทับทิมสยามฯ หน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 วิทยาลัยพละศึกษา(วิทยาเขตกรุงเทพฯ) 6 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132