ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
11601 25 ก.ย. 2557 140910077 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ส่งเอกสาร ระบบISO/IEC:17025 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:10 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 75/42 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400 2 เก๋งสองตอน
11602 25 ก.ย. 2557 140910089 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนเกษตร ศูนย์รังสิต 06:30 บ.เบทาโก 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11603 25 ก.ย. 2557 140910089 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนเกษตร ศูนย์รังสิต 06:30 บ.เบทาโก 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11604 25 ก.ย. 2557 140910095 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
11605 26 ก.ย. 2557 140810006 ญส-3851 กองคลัง จ่ายชำระหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์ปทุม สหกรณ์ ศธ. 1 เก๋งสองตอน
11606 26 ก.ย. 2557
ถึง 29 ก.ย. 2557
140830050 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2nd.Van01-บ้านพระยาบริหารฯ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11607 26 ก.ย. 2557
ถึง 29 ก.ย. 2557
140830051 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2nd.Van02-บ้านพระยาบริหารฯ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11608 26 ก.ย. 2557
ถึง 29 ก.ย. 2557
140830052 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2nd.Van03-บ้านพระยาบริหารฯ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11609 26 ก.ย. 2557 140910072 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมกาอธิการบดี ครั้งที่ 8/2557 สำนักงานอธิการบดี 11:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทยาเขตปทุมธานี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
11610 26 ก.ย. 2557 140910076 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เดินทางไปสำนักงประมาณ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 14:00 สำนักงบประมาณ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11611 26 ก.ย. 2557 140910091 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับท่านนรอง (ดร.วิชัย พยัคฆโส) ประชุม หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 กระทรวงแรงงาน 1 เก๋งสองตอน
11612 26 ก.ย. 2557 140910103 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี รับวิทยากร ม.ศิลปากร คณะจิตรกรรม วังท่าพระ 09:30 มทร.ธัญบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11613 26 ก.ย. 2557 140910104 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 13:00 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2 เก๋งสองตอน
11614 27 ก.ย. 2557 140910092 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดูงานพระนครศรีอยุธยา คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 07:00 พระนครศรีอยุธยา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
11615 27 ก.ย. 2557 140910093 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานพระนครศรีอยุธยา คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 07:00 พระนครศรีอยุธยา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
11616 27 ก.ย. 2557 140920005 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน กพน 08:00 คลอง 3 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11617 29 ก.ย. 2557 140910041 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองกฎหมาย อบรมระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามหก 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11618 29 ก.ย. 2557 140910056 ญส-3851 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานอธิการบดี 07:00 มทร.พระนคร 2 เก๋งสองตอน
11619 29 ก.ย. 2557 140910075 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ร่วมงานรำลึกวันสถาปนาทบวงมหาวิทยาลัยและงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ตึก 1 ศึกษาศาสตร์ 13:00 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ถนนราชปรารถ กทม. 1 เก๋งสองตอน
11620 29 ก.ย. 2557 140910118 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานบริหารจัดการหอพักสวัสดิการนักศึกษา รับวัสดุสำหรับทำกิจกรรมของนักศึกษาภายในหอพัก หอพักนักศึกษา อาคารบริการกลาง 09:00 โป๊เบ้ทาวเวอร์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11621 29 ก.ย. 2557 140910119 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี(รับรองนายกสภา) สนามบินดอนเมือง 18:00 บ้านนายกสภา 1 เก๋งสองตอน
11622 30 ก.ย. 2557 140910057 ญส-3851 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาคกลางตอนบน สำนักงานอธิการบดี 07:00 ม.หอการค้าไทย 2 เก๋งสองตอน
11623 30 ก.ย. 2557 140910096 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง กองกลาง 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11624 30 ก.ย. 2557 140910097 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน แพทย์แผนไทย ศูนย์รังสิต 06:00 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11625 30 ก.ย. 2557 140910097 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน แพทย์แผนไทย ศูนย์รังสิต 06:00 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11626 30 ก.ย. 2557 140910097 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน แพทย์แผนไทย ศูนย์รังสิต 06:00 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11627 30 ก.ย. 2557 140910097 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน แพทย์แผนไทย ศูนย์รังสิต 06:00 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11628 30 ก.ย. 2557 140910097 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน แพทย์แผนไทย ศูนย์รังสิต 06:00 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11629 30 ก.ย. 2557 140910127 ญส-3850 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปรับเช็คกระทรวงยุติธรรม คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 10:00 กระทรวงยุติธรรม 2 เก๋งสองตอน
11630 1 ต.ค. 2557
ถึง 20 ต.ค. 2557
140830001 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจาก หมดสัญญาการเช่า กองกลาง 08:00 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11631 1 ต.ค. 2557
ถึง 20 ต.ค. 2557
140830001 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจาก หมดสัญญาการเช่า กองกลาง 08:00 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11632 1 ต.ค. 2557
ถึง 20 ต.ค. 2557
140830001 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจาก หมดสัญญาการเช่า กองกลาง 08:00 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11633 1 ต.ค. 2557
ถึง 20 ต.ค. 2557
140830001 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจาก หมดสัญญาการเช่า กองกลาง 08:00 กองกลาง 1 เก๋งสองตอน
11634 1 ต.ค. 2557
ถึง 20 ต.ค. 2557
140830001 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจาก หมดสัญญาการเช่า กองกลาง 08:00 กองกลาง 1 เก๋งสองตอน
11635 1 ต.ค. 2557
ถึง 20 ต.ค. 2557
140830001 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจาก หมดสัญญาการเช่า กองกลาง 08:00 กองกลาง 1 เก๋งสองตอน
11636 1 ต.ค. 2557 140910048 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 07:00 จ.สมุทรปราการ 36 ตู้นั่งสี่ตอน
11637 1 ต.ค. 2557 140910048 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 07:00 จ.สมุทรปราการ 36 ตู้นั่งสี่ตอน
11638 1 ต.ค. 2557 140910048 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 07:00 จ.สมุทรปราการ 36 ตู้นั่งสี่ตอน
11639 2 ต.ค. 2557 140710101 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w7.BUS01.บรรยายรวม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 45 ตู้นั่งสี่ตอน
11640 2 ต.ค. 2557 140810074 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5,บ้านอ.สุวรรณี แถวราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,อ ประคอง แถวบางขุนนนท์ วิทยาลัยนาฏศิลป์รับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11641 2 ต.ค. 2557 140820004 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w7.VAN01.บรรยายรวม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11642 2 ต.ค. 2557 140820005 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w7.VAN02.บรรยายรวม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11643 3 ต.ค. 2557 140910060 ฮภ-8150 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี 11:30 สกอ. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11644 3 ต.ค. 2557 140910099 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปเข้าชมกองประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร (ผศ.คำสันต์ คำสิงหา ไปกับรถ 089-7987409) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 11:00 ศาลายา นครปฐม 14 ตู้นั่งสี่ตอน
11645 3 ต.ค. 2557 140910101 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปเข้าชมกองประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร (ผศ.คำสันต์ คำสิงหา ไปกับรถ 089-7987409) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 11:00 ศาลายา นครปฐม 14 ตู้นั่งสี่ตอน
11646 7 ต.ค. 2557 140910115 ญส-3851 กองคลัง ประกันสังคม กรมสรรพากร ตึกอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม กรมสรรพากร 1 เก๋งสองตอน
11647 7 ต.ค. 2557 141010003 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี พบ อ.ปัญญา เพชรชู ตึกสำนักงานอธิการบดี 12:00 เพาะช่าง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11648 8 ต.ค. 2557 141010006 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 13:00 ม.ธรรมศาสตร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11649 8 ต.ค. 2557 141010007 ฮภ-8150 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับ-ส่ง วิทยากรบรรยายโครงการตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา สำนักงานอธิการบดี 06:00 สุทธิสาร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11650 8 ต.ค. 2557 141010016 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับรองท่านสู่บุญ ประชุมคณะกรรมการอุทรณ์ร้องทุกข์ บ้านพักท่านสู่บุญ 07:00 มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11651 8 ต.ค. 2557 141010017 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมกับนายกสภามหาวิทยาลัย ประสานอาจารย์รุจน์คณะสถาปัตย์ เบอร์โทร0854040099 คณะสถาปัตย์ 12:30 สถานีวิทยุราชมงคล ถ.วิภาวดีรังสิต 2 เก๋งสองตอน
11652 9 ต.ค. 2557 140810075 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5,บ้านอ.สุวรรณี แถวราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,อ ประคอง แถวบางขุนนนท์ วิทยาลัยนาฏศิลป์รับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11653 9 ต.ค. 2557 140910024 ฮภ-8150 กองคลัง รับใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. และสหกรณ์ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11654 9 ต.ค. 2557 141010008 ฮภ-8151 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุม ทปอ (สกอ) สำนักงานอธิการบดี 11:00 สกอ. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11655 10 ต.ค. 2557 140910108 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 รามอินทรา 46/1 14 ตู้นั่งสี่ตอน
11656 10 ต.ค. 2557 140910110 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 รามอินทรา 46/1 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11657 10 ต.ค. 2557 141010021 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ไปราชภัฎพระนคร ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 2 เก๋งสองตอน
11658 10 ต.ค. 2557 141020004 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ VAN-ไปนำเสนองานอนุรักษ์ วัดท่าข้าม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 วัดท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11659 11 ต.ค. 2557 141020002 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธํญบุรี 100 ตู้นั่งสี่ตอน
11660 11 ต.ค. 2557 141020002 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธํญบุรี 100 ตู้นั่งสี่ตอน
11661 11 ต.ค. 2557 141020002 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธํญบุรี 100 ตู้นั่งสี่ตอน
11662 11 ต.ค. 2557
ถึง 28 ต.ค. 2557
141030004 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ กองกลางแจ้งหยุดให้บริการ กองกลาง 08:00 กองกลาง 1 เก๋งสองตอน
11663 13 ต.ค. 2557 141010022 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (สิงคโปร์) อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ, ภายใน มทร. ธัญบุรี, ภายในกรุงเทพ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11664 13 ต.ค. 2557 141010033 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี ภาคอิเล็กทรอนิกส์ 13:00 สถานีวิทยุ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
11665 13 ต.ค. 2557 141010033 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี ภาคอิเล็กทรอนิกส์ 13:00 สถานีวิทยุ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
11666 14 ต.ค. 2557 141010020 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรมราชทัณฑ์ ประชานิเวศ 10:30 กรมราชทัณฑ์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11667 14 ต.ค. 2557 141010023 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (สิงคโปร์) อาคารสำนักงานอธิการบดี 06:00 ภายในจังหวัดปทุมธานี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
11668 14 ต.ค. 2557 141010028 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับรองคณะศึกษาดูงานจาก มทร.ล้านนา สนามบินดอนเมือง 07:00 มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11669 15 ต.ค. 2557 140830018 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน (โรงฆ่าและตัดแต่งซากโคเนื้อ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 06:00 บริาษ้ทอิบรอฮีม บีฟ ฟาร์ม จำกัด จังหวัดราชบุรี 45 รถบัสโดยสาร
11670 15 ต.ค. 2557 140910129 ฮภ-8150 สำนักบัณฑิตศึกษา ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย(แทน) อธิการบดี ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:30 ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 31 ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11671 15 ต.ค. 2557 141010024 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (สิงคโปร์) อาคารสำนักงานอธิการบดี 06:00 ภายในจังหวัดปทุมธานี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
11672 15 ต.ค. 2557 141010029 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี รับรองคณะศึกษาดูงานจาก มทร.ล้านนา รร.เอเซีย 08:00 มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11673 16 ต.ค. 2557 140810076 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5,บ้านอ.สุวรรณี แถวราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,อ ประคอง แถวบางขุนนนท์ วิทยาลัยนาฏศิลป์รับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11674 16 ต.ค. 2557 140910121 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนเกษตร ศูนย์รังสิต 07:00 จ.ปทุมธานี 22 ตู้นั่งสี่ตอน
11675 17 ต.ค. 2557 140910114 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ประชุม ตึกอธิการบดีใหม่ 11:00 ตึกปตท.สำนักงานใหญ่ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
11676 17 ต.ค. 2557 140910117 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี ประชุม ตึกอธิการบดี 11:00 ตึกปตท.สำนักงานใหญ่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11677 17 ต.ค. 2557 141020001 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ VAN01.จัดนิทรรศการแสดงผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ริเวอร์ซิตี้ ถนนสี่พระยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11678 18 ต.ค. 2557
ถึง 19 ต.ค. 2557
140730073 นค-4535 (10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กพส 06:00 จ.ชลบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11679 18 ต.ค. 2557 140910109 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปราชการงานแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 11:30 สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ กทม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11680 18 ต.ค. 2557 140910111 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ราชการงานแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 11:30 สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ กทม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11681 19 ต.ค. 2557 141020008 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01.Van-ส่งคณะเดินทางฯโครงการ Field Trip Workshop คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 23:55 สนามบินดอนเมือง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11682 19 ต.ค. 2557 141020009 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02.Van-ส่งคณะเดินทางฯโครงการ Field Trip Workshop คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 23:55 สนามบินดอนเมือง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11683 20 ต.ค. 2557 140910054 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค. หน้า สอ.ใหม่ 08:00 บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11684 20 ต.ค. 2557 140910054 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค. หน้า สอ.ใหม่ 08:00 บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11685 20 ต.ค. 2557 140910054 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค. หน้า สอ.ใหม่ 08:00 บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11686 21 ต.ค. 2557 140910055 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ กองกลาง 08:30 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11687 21 ต.ค. 2557 140910055 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ กองกลาง 08:30 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11688 21 ต.ค. 2557 140910055 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ กองกลาง 08:30 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11689 21 ต.ค. 2557 140910120 ฮภ-8150 สำนักบัณฑิตศึกษา ประชุม SEAMEO ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11690 21 ต.ค. 2557 141010037 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปซื้ออุปกรณ์วัสดุฝึก สำเพ็ง (อาจารย์ยงยุทธ สกุลชาตรี ไปกับรถ 089 - 4538390) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 09:00 สำเพ็ง กทม. 4 ตู้นั่งสี่ตอน
11691 21 ต.ค. 2557 141010040 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สภาสถาปนิก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10:00 สภาสถาปนิก 4 ตู้นั่งสี่ตอน
11692 22 ต.ค. 2557
ถึง 31 ต.ค. 2557
140830002 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจากหมดสัญญาการเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11693 22 ต.ค. 2557
ถึง 31 ต.ค. 2557
140830002 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจากหมดสัญญาการเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11694 22 ต.ค. 2557
ถึง 31 ต.ค. 2557
140830002 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งดให้บริการ เนื่องจากหมดสัญญาการเช่า กองกลาง 04:00 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11695 22 ต.ค. 2557 140830036 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 50 ตู้นั่งสี่ตอน
11696 22 ต.ค. 2557 140830037 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 80 ตู้นั่งสี่ตอน
11697 22 ต.ค. 2557 140830038 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 80 ตู้นั่งสี่ตอน
11698 23 ต.ค. 2557 140810077 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5,บ้านอ.สุวรรณี แถวราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,อ ประคอง แถวบางขุนนนท์ วิทยาลัยนาฏศิลป์รับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11699 24 ต.ค. 2557 141010018 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดงานนิทรรศการ สีนำ้ (อ.สาโรจน์ อนันตอวยพร 081-9886039) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 16:00 หอศิลป์จามจุรี ปทุมวัน กทม 14 ตู้นั่งสี่ตอน
11700 24 ต.ค. 2557 141010019 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดงานนิทรรศการสีนำ้ (อาจารย์สาโรจน์ อนันตอวยพร 081-9886039) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 16:00 หอศิลป์จามจุรี ปทุมวัน กทม 14 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132