ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
12701 15 ต.ค. 2559
ถึง 16 ต.ค. 2559
160930007 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ งานกฐิน มทร.ธัญบุรี สอ.ใหม่ 04:00 จ.สุพรรณบุรี 100 ตู้นั่งสี่ตอน
12702 16 ต.ค. 2559 160830019 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ Smart Profession Staff ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 รอยัลฮอลล์ จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12703 17 ต.ค. 2559 160510015 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ หนจ้าตึกอธิการบดี 11:00 สถานีวิทยุ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12704 17 ต.ค. 2559 160830021 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ Smart Profession Staff ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 รอยัลฮิลล์ จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12705 18 ต.ค. 2559 160830020 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ Smart Profession Staff ข้างตึกอธิการบดี 07:00 รอยัลฮิลล์ จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12706 20 ต.ค. 2559 160610011 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอาจารย์นพรัตน์แถวพระราม5,บ้านอาจารย์สุวรรณีแถวบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12707 21 ต.ค. 2559 161010007 ฮภ-8149 สำนักสหกิจศึกษา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน (โทรศัพท์ 094-364-1451) อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) 08:00 โรงแรม รามากาเด้น กรุงเทพ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12708 25 ต.ค. 2559 160910006 ฮภ-8149 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12709 26 ต.ค. 2559 160910007 ฮภ-8149 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12710 27 ต.ค. 2559 160610012 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอาจารย์นพรัตน์แถวพระราม5,บ้านอาจารย์สุวรรณีแถวบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12711 28 ต.ค. 2559 160910003 ฮภ-8149 กองกฎหมาย ไปพบพนักงานอัยการ และติดต่อศาลปกครอง หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:30 ศูนย์ราชการฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12712 31 ต.ค. 2559 160910008 ฮภ-8149 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12713 1 พ.ย. 2559 160910009 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12714 1 พ.ย. 2559
ถึง 2 พ.ย. 2559
161030011 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12715 1 พ.ย. 2559
ถึง 2 พ.ย. 2559
161030011 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12716 2 พ.ย. 2559 160910010 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12717 3 พ.ย. 2559 160610013 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอาจารย์นพรัตน์แถวพระราม5,บ้านอาจารย์สุวรรณีแถวบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12718 3 พ.ย. 2559 160910011 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12719 4 พ.ย. 2559 160910012 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12720 6 พ.ย. 2559
ถึง 12 พ.ย. 2559
161030008 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน(เข้ารวมแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย) กพน. 05:00 จ.กาญจนบุรี 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12721 6 พ.ย. 2559 161030009 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน ท่านผช.ไพบูรณ์ สอ.ใหม่ 12:00 จ.สุมทรปราการ 60 ตู้นั่งสี่ตอน
12722 6 พ.ย. 2559 161030009 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน ท่านผช.ไพบูรณ์ สอ.ใหม่ 12:00 จ.สุมทรปราการ 60 ตู้นั่งสี่ตอน
12723 7 พ.ย. 2559 160910013 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 วิทยาลัยการเเพทย์แผนไทย 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12724 8 พ.ย. 2559 160910014 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 วิทยาลัยการเเพทย์แผนไทย 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12725 9 พ.ย. 2559 160910015 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 วิทยาลัยการเเพทย์แผนไทย 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12726 10 พ.ย. 2559 160610014 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอาจารย์นพรัตน์แถวพระราม5,บ้านอาจารย์สุวรรณีแถวบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12727 10 พ.ย. 2559 160910005 ฮภ-8150 กองคลัง ติดต่อราชการ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์-ศธ/สหกรณ์-ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12728 11 พ.ย. 2559 160910016 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 วิทยาลัยการเเพทย์แผนไทย 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12729 11 พ.ย. 2559 161110008 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองคลัง สอ.ใหม่ 08:00 วัดบางไผ่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12730 13 พ.ย. 2559
ถึง 14 พ.ย. 2559
161130011 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 05:00 จ.สุพรรณบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12731 13 พ.ย. 2559
ถึง 14 พ.ย. 2559
161130011 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 05:00 จ.สุพรรณบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12732 13 พ.ย. 2559
ถึง 14 พ.ย. 2559
161130011 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 05:00 จ.สุพรรณบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12733 14 พ.ย. 2559 160910017 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 วิทยาลัยการเเพทย์แผนไทย 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12734 15 พ.ย. 2559 160910018 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 วิทยาลัยการเเพทย์แผนไทย 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12735 15 พ.ย. 2559 161010015 ฮภ-8151 กองกลาง ประชุมคณะกรรมการอะิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9/2559 สำนักงานอธิการบดี 11:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12736 15 พ.ย. 2559 161110006 ฮภ-8149 สำนักสหกิจศึกษา ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษาเดินทางไปประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา (เบอร์ติดต่อผอ. 089-203-1397) อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) 07:45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12737 16 พ.ย. 2559 160910019 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 วิทยาลัยการเเพทย์แผนไทย 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12738 16 พ.ย. 2559 161110014 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12739 17 พ.ย. 2559 160610015 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอาจารย์นพรัตน์แถวพระราม5,บ้านอาจารย์สุวรรณีแถวบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12740 17 พ.ย. 2559 160910020 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 วิทยาลัยการเเพทย์แผนไทย 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12741 18 พ.ย. 2559 160910021 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 วิทยาลัยการเเพทย์แผนไทย 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12742 19 พ.ย. 2559
ถึง 20 พ.ย. 2559
161130013 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน กพน 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12743 19 พ.ย. 2559
ถึง 20 พ.ย. 2559
161130013 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน กพน 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12744 19 พ.ย. 2559
ถึง 20 พ.ย. 2559
161130013 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน กพน 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12745 21 พ.ย. 2559 161010009 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการผู้ตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12746 22 พ.ย. 2559 161010010 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการผู้ตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12747 23 พ.ย. 2559 161010011 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการผู้ตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12748 24 พ.ย. 2559 160610016 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอาจารย์นพรัตน์แถวพระราม5,บ้านอาจารย์สุวรรณีแถวบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12749 24 พ.ย. 2559 161010012 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการผู้ตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12750 24 พ.ย. 2559 161110009 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน 07:00 บ.ทรู สะพานควาย 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12751 25 พ.ย. 2559
ถึง 26 พ.ย. 2559
161030006 ฮภ-8149 สำนักบัณฑิตศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักบัณฑิตศึกษาในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักบัณฑิตศึกษา อาคาร สวท. 06:00 โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จังหวัดจันทบุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
12752 25 พ.ย. 2559 161030010 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมการตัดสินภาพวาด สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:30 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12753 25 พ.ย. 2559 161110003 ฮภ-8151 กองคลัง ชำระหนี้ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ธ.กสิกร คลอง 6/ธอส.คลอง 2/กรุงไทย คลอง 4/ออมสิน คลองหลวง/สหกรณ์ปทุม-ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12754 26 พ.ย. 2559 161130004 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน โครงการเครือข่ายกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/59 ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.เชียงใหม่ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
12755 26 พ.ย. 2559 161130006 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน โครงการเครือข่ายกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/59 ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.เชียงใหม่ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
12756 27 พ.ย. 2559 161130005 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน โครงการเครือข่ายกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/59 ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.เชียงใหม่ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
12757 27 พ.ย. 2559 161130007 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน โครงการเครือข่ายกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/59 ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จงเชียงใหม่ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
12758 28 พ.ย. 2559 160510010 ฮภ-8150 กองคลัง ชำระหนี้ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ธ.กสิกรไทย-คลอง6/ธอส.-คลอง 2/กรุงไทย-คลอง 4/ออมสิน-คลองหลวง/สหกรณ์-ปทุม/ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12759 28 พ.ย. 2559 161010016 ฮภ-8151 สำนักสหกิจศึกษา ประชุมเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 5/59 (เบอร์ติดต่อ 094-364-1451) อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) 10:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12760 28 พ.ย. 2559
ถึง 30 พ.ย. 2559
161030004 ฮภ-8149 หน่วยตรวจสอบภายใน โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพงานตรวจสอบภายใน ปี 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 05:00 ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12761 29 พ.ย. 2559 161110018 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12762 29 พ.ย. 2559 161130008 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน โครงการเครือข่ายกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/59 ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.เชียงใหม่ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
12763 30 พ.ย. 2559 161110019 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12764 30 พ.ย. 2559 161110019 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12765 1 ธ.ค. 2559 160610017 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอาจารย์นพรัตน์แถวพระราม5,บ้านอาจารย์สุวรรณีแถวบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12766 1 ธ.ค. 2559 161110005 ฮภ-8150 กองกฎหมาย ไปประชุมเจ้าหนี้คดีล้มละลาย หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:30 กรมบังคับคดี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12767 2 ธ.ค. 2559 161110020 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12768 2 ธ.ค. 2559 161110020 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12769 2 ธ.ค. 2559 161110020 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12770 2 ธ.ค. 2559 161110021 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12771 3 ธ.ค. 2559 161110022 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12772 3 ธ.ค. 2559 161110022 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12773 3 ธ.ค. 2559 161110022 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12774 4 ธ.ค. 2559 161110023 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12775 4 ธ.ค. 2559 161110023 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12776 4 ธ.ค. 2559 161110023 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12777 5 ธ.ค. 2559 161110024 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12778 5 ธ.ค. 2559 161110024 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12779 5 ธ.ค. 2559 161110024 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12780 6 ธ.ค. 2559 161110025 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12781 6 ธ.ค. 2559 161110025 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12782 6 ธ.ค. 2559 161110025 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12783 7 ธ.ค. 2559 161110026 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12784 7 ธ.ค. 2559 161110026 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12785 7 ธ.ค. 2559 161110026 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12786 8 ธ.ค. 2559 160610018 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอาจารย์นพรัตน์แถวพระราม5,บ้านอาจารย์สุวรรณีแถวบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12787 8 ธ.ค. 2559 161030014 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จังหวัดเลย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12788 8 ธ.ค. 2559 161030017 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.เลย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12789 9 ธ.ค. 2559 161030015 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12790 9 ธ.ค. 2559 161030018 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.เลย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12791 9 ธ.ค. 2559 161030020 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.เลย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12792 10 ธ.ค. 2559 161030016 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.เลย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12793 10 ธ.ค. 2559 161030019 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.เลย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12794 10 ธ.ค. 2559 161030021 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.เลย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12795 12 ธ.ค. 2559 161110027 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12796 12 ธ.ค. 2559 161110027 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12797 12 ธ.ค. 2559 161110027 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12798 13 ธ.ค. 2559 161110013 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 สถานี มทร.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12799 13 ธ.ค. 2559 161110028 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12800 13 ธ.ค. 2559 161110028 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 [128] 129 130 131 132