ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
4801 9 พ.ย. 2555 121110111 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่อราชการ กองคลัง 09:20 สำนักนายกรัฐมนตรีและกรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4802 9 พ.ย. 2555 121110120 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปร้านคุณกิ่ง กพน. 09:00 รังสิต 3 นั่งสามตอนแวน
4803 9 พ.ย. 2555 121130005 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปราชบุรี โครงการกำลังใจ คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4804 10 พ.ย. 2555 121010145 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าว ทำข่าวประชาสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม กองประชาสัมพันธ์ 07:00 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ม.เกษตร วัดบ้านทราย ลพบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4805 10 พ.ย. 2555 121010229 ญส-3850 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 14 บ้านพักสวัสดิการตึก 7 06:00 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก 1 เก๋งสองตอน
4806 10 พ.ย. 2555 121010301 40-0785(40ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ แข่งกีฬาฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 ม.รังสิต 45 รถบัสโดยสาร
4807 10 พ.ย. 2555 121010302 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปแข่งกีฬาฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 ม.รังสิต 45 ตู้นั่งสี่ตอน
4808 10 พ.ย. 2555 121010337 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พรีเซ็นงาน โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 อิมเเพ็ค เมืองทองธานี 2 เก๋งสองตอน
4809 10 พ.ย. 2555 121030032 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม กองประชาสัมพันธ์ 07:00 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ไทยรัฐ ม.เกษตร ลพบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4810 10 พ.ย. 2555 121110051 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งอาจารย์ไปสัมมนาที่เชียงใหม่ ไปสนามบินสุวรรณภูมิ วิศว 9 ชั้น 04:00 9 ตู้นั่งสี่ตอน
4811 10 พ.ย. 2555 121120005 นค-4535 (10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ทำบุญ วัดลำกระดาน 06:00 มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4812 10 พ.ย. 2555 121120010 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ติดต่อราชการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4813 10 พ.ย. 2555 121120011 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะบริหาร คณะบริหาร 4 06:00 ม.รังสิต 50 ตู้นั่งสี่ตอน
4814 10 พ.ย. 2555 121120011 นค-4539(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะบริหาร คณะบริหาร 4 06:00 ม.รังสิต 50 ตู้นั่งสี่ตอน
4815 10 พ.ย. 2555 121120011 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะบริหาร คณะบริหาร 4 06:00 ม.รังสิต 50 ตู้นั่งสี่ตอน
4816 10 พ.ย. 2555 121120011 นค-4544(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะบริหาร คณะบริหาร 4 06:00 ม.รังสิต 50 ตู้นั่งสี่ตอน
4817 10 พ.ย. 2555 121120011 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะบริหาร คณะบริหาร 4 06:00 ม.รังสิต 50 ตู้นั่งสี่ตอน
4818 10 พ.ย. 2555 121120011 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะบริหาร คณะบริหาร 4 06:00 ม.รังสิต 50 ตู้นั่งสี่ตอน
4819 10 พ.ย. 2555 121120011 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะบริหาร คณะบริหาร 4 06:00 ม.รังสิต 50 ตู้นั่งสี่ตอน
4820 11 พ.ย. 2555 121010338 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พรีเซ็นงาน โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 อิมเเพ็ค เมืองทองธานี 2 เก๋งสองตอน
4821 11 พ.ย. 2555 121020051 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แข่งขันกีฬา กพน. 09:00 ส.อาทิตยา คลอง 15 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4822 12 พ.ย. 2555 120810182 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 4 นั่งสองตอนแวน
4823 12 พ.ย. 2555 121010378 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 ศูนย์การประชุมเเห่งชาติสิริกิติ์ 2 เก๋งสองตอน
4824 12 พ.ย. 2555 121010392 ญส-3852 คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมท่ีกระทรวงศึกษาธิการ คณะศิลปศาสตร์ 11:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 เก๋งสองตอน
4825 12 พ.ย. 2555 121010409 นค-4539(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.+รองฯฝบ.สัมมนาการศึกษาจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร สวพ. 11:50 รินลอุบล มทรธ. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4826 12 พ.ย. 2555 121030064 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4827 12 พ.ย. 2555
ถึง 13 พ.ย. 2555
121030094 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ติดตั้งภาพเขียนถวายวัดหนองทรายทอง จังหวัดเชียงราย อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 วัดหนองทรายทอง อ.พาน จ.เชียงราย 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4828 12 พ.ย. 2555 121110010 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 12:00 ม.มหิดล 26 ตู้นั่งสี่ตอน
4829 12 พ.ย. 2555 121110010 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 12:00 ม.มหิดล 26 ตู้นั่งสี่ตอน
4830 12 พ.ย. 2555 121110017 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปประกันสังคม จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม จ.ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
4831 12 พ.ย. 2555 121110029 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับผู้บริหารชาวต่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:30 สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4832 12 พ.ย. 2555 121110052 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 07:00 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 2 นั่งสามตอนแวน
4833 12 พ.ย. 2555 121110061 นค-4549(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประชุมที่ สสวท. แถวท้องฟ้าจำลอง เอกมัย ตึก ICT 06:30 สสวท. แถวท้องฟ้าจำลอง เอกมัย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4834 12 พ.ย. 2555 121110065 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ขนของที่ระลึกจากกองประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา 14:00 กองประชาสัมพันธ์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4835 12 พ.ย. 2555 121110089 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการซื้อของสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13:00 แมคโคร (รังสิต) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4836 12 พ.ย. 2555 121110114 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุฝึก อาคารพวงชมพู 09:00 แมคโคร คลองหลวง, ตลาดไท 6 ตู้นั่งสี่ตอน
4837 12 พ.ย. 2555 121130015 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าวังน้อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.กฤษณ์ชนม์ 084-1119051 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 45 รถบัสโดยสาร
4838 12 พ.ย. 2555 121130016 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาภาควิช่าวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ดร.กฤษณ์ชนม์ 08-41119051 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4839 12 พ.ย. 2555 121130017 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า จ.พระนครศรีอยุธยา ดร.กฤษณ์ชนม์ 08-41119051 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 โรงไฟฟ้า จ.พระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4840 13 พ.ย. 2555 120810183 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
4841 13 พ.ย. 2555 121010126 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.+ทีมงาน ประชุม คกก.กองทุนส่งเสริมงานวิจัย สวพ. 13:00 มังคลอุบล+รัตตอุบล 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4842 13 พ.ย. 2555
ถึง 16 พ.ย. 2555
121030012 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ม.เชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา 06:00 ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4843 13 พ.ย. 2555 121110016 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ Thai PBS ทำข่าวผลงานวิจัยอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:20 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 เก๋งสองตอน
4844 13 พ.ย. 2555 121110032 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับเช็ค กพน. 09:00 บ.ปตท. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4845 13 พ.ย. 2555 121110054 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ มทร.ธัญบุรี 07:30 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม6 2 เก๋งสองตอน
4846 13 พ.ย. 2555 121110069 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับรองทีมรายการป.ปลาตากลมทำข่าวพิพิธภัณฑ์บัว การปรุงอาหารจากบัวโดยนักเรียนอนุบาลสาธิต กองประชาสัมพันธ์ 08:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4847 13 พ.ย. 2555 121110124 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เยียมบุคลากรกองกลางที่ประสบอุบัติเหตุ (นายไพบูลย์ ครามเขียว) กองพัฒนาอาคารและสถานที่ 13:00 โรงพยาบาลเวชธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4848 13 พ.ย. 2555 121110132 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับวัสดุที่คลอง 8 กพน 10:00 คลอง 8 2 นั่งสามตอนแวน
4849 13 พ.ย. 2555 121110137 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่อราชการ กองคลัง 09:10 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4850 13 พ.ย. 2555 121110141 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประสานงานที่สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10:00 สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร (แขวงวชิรพยาบาล ดุสิต) 1 เก๋งสองตอน
4851 13 พ.ย. 2555 121110142 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุม ตึกอธิการบดี 12:00 สกอ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4852 13 พ.ย. 2555 121110154 นค-4546(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ส่งเอกสารขอขยายเวลางบฟื้นฟู หน้าตึก สำนักงานอธิการบดีใหม่ 10:00 กระทรวงศึกษาธิการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4853 13 พ.ย. 2555 121120019 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานเลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17:00 บางพูน 14 ตู้นั่งสี่ตอน
4854 13 พ.ย. 2555 121130045 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม งานศพมารดาลูกจ้างประจำ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 16:00 วัดบุ่งลำใย สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4855 13 พ.ย. 2555 121130046 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม งานศพมารดาลูกจ้างประจำ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 16:00 วัดบุ่งลำใย สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4856 14 พ.ย. 2555 120810184 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 4 นั่งสองตอนแวน
4857 14 พ.ย. 2555 121010181 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมโครงการ Star Award MOS Certificate 2012 ตึก ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 06:30 อาคารเอสวีโอเอ กลุ่มตึก SV CITY ถ.พระราม 3(สถานที่ไป) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4858 14 พ.ย. 2555 121010366 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการ สวพ.พบนักวิจัย มทร. ธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา 12:30 ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4859 14 พ.ย. 2555 121010407 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ต้อนรับแขกเข้าร่วมการประชุมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 08:30 ภายในมทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4860 14 พ.ย. 2555 121110002 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ต้อนรับแขกเข้าร่วมการประชุมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 กพน. 08:00 ภายในมทร.ธัญบุรี 5 นั่งสามตอนแวน
4861 14 พ.ย. 2555 121110018 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปประชุมโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จ.ชลบุรี ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ประชุมโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จ.ชลบุรี 2 เก๋งสองตอน
4862 14 พ.ย. 2555 121110055 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน มทร.ธัญบุรี 07:30 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม6 2 เก๋งสองตอน
4863 14 พ.ย. 2555 121110133 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถ.พญาไท วังใหม่ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4864 14 พ.ย. 2555 121110140 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อไปเก็บข้อมูล และทำหนังสือเดินทาง ศึกษาศาสตร์1 09:00 ลาดพร้า และ แจ้งวัฒนะ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4865 14 พ.ย. 2555 121110149 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปงานเผาศพมารดาลูกจ้างประจำ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 วัดบุ่งลำใย สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4866 14 พ.ย. 2555 121110150 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี งานศพพี่ชายนายนันทชัย ชินาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 15:00 วัดบึงทองหลาง ลาดพร้าวซอย 101 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4867 14 พ.ย. 2555 121110158 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไป มศว. ประสานมิตร (อาจารย์สาโรจน์ อนันตอวยพรเดินทางไปกับรถ 081-9886039) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 08:00 มศว.ประสานมิตร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4868 14 พ.ย. 2555 121110168 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปติดต่อราชการ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4869 14 พ.ย. 2555 121130004 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ประชุม ตึกอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 06:35 วิทยาลัยชุมชน จังหวัดสระแก้ว 1 เก๋งสองตอน
4870 14 พ.ย. 2555 121130027 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จ.สระบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จ.สระบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4871 14 พ.ย. 2555 121130043 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางเขาบิน ราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางเขาบิน ราชบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4872 14 พ.ย. 2555 121130044 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปร่วมงานเผาศพมารดาลูกจ้างประจำ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 วัดบุ่งลำใย สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4873 15 พ.ย. 2555 120110587 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำเดือนให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 รัชดาฯ,วิภาวดี,พญาไท,พระราม6,ราชเทวี,สุขุมวิท 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4874 15 พ.ย. 2555 120110589 นค-4556 สำนักงานอธิการบดี ส่งวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำเดือนให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 ปากเกร็ด,บางกะปิ,ดุสิต,ห้วยขวาง,ปทุมวัน,หลักสี่,บางพลัด 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4875 15 พ.ย. 2555 120810185 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
4876 15 พ.ย. 2555 120830021 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจร วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) กองพัฒนานักศึกษา 07:00 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 14 ตู้นั่งสี่ตอน
4877 15 พ.ย. 2555 121010120 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา พานศ.รับทุนบริษัท ปตท. ตึกสวท. 08:00 บริษัท ปตท. สำนักงานใหญ่ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4878 15 พ.ย. 2555 121010122 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 55 (ให้ถึงบ้าน ผอ. 7.30 น.) มบ.ชมฟ้า ซ.10 เลขที่ 1695 07:30 รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. 1 เก๋งสองตอน
4879 15 พ.ย. 2555 121010182 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมโครงการ Star Award MOS Certificate 2012 ตึก ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 06:30 อาคารเอสวีโอเอ กลุ่มตึก SV CITY ถ.พระราม 3(สถานที่ไป) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4880 15 พ.ย. 2555 121010399 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอนของภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5,บ้านอ.สุวรรณี และบ้านอ.สอิ้ง แถวราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,วิทยาลัยนาฏศิลป์รับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4881 15 พ.ย. 2555
ถึง 17 พ.ย. 2555
121030003 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ มวกเหล็ก (งานของ มทร.กรุงเทพ) มทร.กรุงเทพ 07:00 ม่วงเหล็ก 40 รถบัสโดยสาร
4882 15 พ.ย. 2555 121030065 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4883 15 พ.ย. 2555 121110057 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน มทร.ธัญบุรี 07:30 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม6 2 เก๋งสองตอน
4884 15 พ.ย. 2555 121110068 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ประสานข้อมูลข่าวกระทรวงศึกษาธิการ รับซีดีการบรรยายสถาบันการประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ 09:00 กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 2 นั่งสามตอนแวน
4885 15 พ.ย. 2555 121110074 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา ไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปทุมธานี (สามโคก) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปทุมธานี (สามโคก) 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4886 15 พ.ย. 2555 121110088 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตักบาตร กพน 05:45 วัดบริเวณมหาวิทยาลัย 9 ตู้นั่งสี่ตอน
4887 15 พ.ย. 2555 121110105 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ Thai PBS ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ผลงานวิจัย อาจารย์ประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 12:50 คณะวิศวกรรมศาสตร์และบริเวณมหาวิทยาลัย 2 เก๋งสองตอน
4888 15 พ.ย. 2555 121110118 ญส-3850 คณะศิลปศาสตร์ รายงานตัว 90 วัน นักศึกษาจีนสิบสองปันนา (นักศึกษาทุน มทร.ธัญบุรี) คณะศิลปศาสตร์ 13:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามโคก 1 เก๋งสองตอน
4889 15 พ.ย. 2555 121110125 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขนอาหารจัดเลี้ยงภริยาฑูต อาคาร 4 ครัวพวงชมพู 09:00 พิพิธภัณฑืบัว 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4890 15 พ.ย. 2555 121110135 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปติดต่อราชการ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:00 วุฒิสภา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4891 16 พ.ย. 2555 120810186 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
4892 16 พ.ย. 2555 121010180 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมโครงการ Star Award MOS Certificate 2012 ตึก ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 06:30 อาคารเอสวีโอเอ กลุ่มตึก SV CITY ถ.พระราม 3 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4893 16 พ.ย. 2555 121010317 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการ มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา กพน 07:00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4894 16 พ.ย. 2555 121110020 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปรับผู้อำนวยการ ที่ จ.ชลบุรี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สำนักงานอธิการบดี 11:00 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จ.ชลบุรี 2 เก๋งสองตอน
4895 16 พ.ย. 2555 121110058 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน มทร.ธัญบุรี 07:30 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม6 2 เก๋งสองตอน
4896 16 พ.ย. 2555 121110110 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปนิเทศงานนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12:00 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4897 16 พ.ย. 2555 121110112 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ทั้ง 9 แห่ง ดร.สมหมาย ผิวสอาด 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4898 16 พ.ย. 2555 121110136 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปติดต่อราชการ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:30 ศาลากลาง จ.ปทุมธานี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4899 16 พ.ย. 2555 121110159 ญส-3852 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นืเทศนักศึกษาฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
4900 16 พ.ย. 2555 121110161 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปซื้อชุดกีฬาของสโมสรนักศึกษาฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:00 หัวหมาก กรุงเทพฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132