ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
7501 15 พ.ค. 2556 130410279 ญส-3850 สำนักสหกิจศึกษา ประชุมที่ สกอ. ห้องพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 2 ชั้น 6 อาคารสกอ. (ผู้โดยสาร ผศ.อภิญญา พุกสุขสกุล 081-3630554) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 สกอ. ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. 2 เก๋งสองตอน
7502 15 พ.ค. 2556 130410351 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ บางเขน และ ไปบริษัท มารุบิชิ นวนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:30 บริษัทมารุบิชิ นวนคร 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7503 15 พ.ค. 2556 130430084 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลางคระศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 06:30 จ.นครปฐม 45 รถบัสโดยสาร
7504 15 พ.ค. 2556 130510052 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่ง ทีมนิตยสารชุมทางอาชีพ สัมภาษณ์ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ บริเวณสวนสยาม 08:00 มทร.ธัญบุรี , สวนสยาม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7505 15 พ.ค. 2556 130510059 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฟอร์จูน คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 11:00 ฟอร์จูน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7506 15 พ.ค. 2556 130510071 ฮภ-8151 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับ-ส่ง วิทยากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07:00 รีเจ้นท์ รอยัล เพลส 1 คอนโดมิเนียม เข้าซอยข้างโรงแรม โฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7507 15 พ.ค. 2556 130510072 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 7 ตู้นั่งสี่ตอน
7508 15 พ.ค. 2556 130510073 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุ อาคารโรงเรียนอนุบาลสาธิต 07:30 สำเพ็ง ศึกษาภัณฑทราชดำเนิน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7509 15 พ.ค. 2556 130510090 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ส่งเล่มรายงานตรวจประเมินคุณภาพภายนอก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 14:00 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อาคารพญาไท พลาซ่า 1 เก๋งสองตอน
7510 15 พ.ค. 2556 130510111 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะสถาปัตย คณะสถาปัตย 11:00 ฟอร์จูน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7511 15 พ.ค. 2556 130530041 ฮภ-8149 กองพัฒนานักศึกษา ประชุม ม.บูรพา ห้องพยาบาล อาคารสโมสรข้าราชการ 06:00 ม.บูรพา จ.ชลบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7512 16 พ.ค. 2556 130310497 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบๆมหาวิทยาลัยฯ สจส. 10:30 มหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
7513 16 พ.ค. 2556
ถึง 17 พ.ค. 2556
130330074 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการสัมมนาผุ้บริหารฯ กองพัฒนานักศึกษา 07:00 สีดา รีสรอ์ท จ.นครนายก 125 รถบัสโดยสาร
7514 16 พ.ค. 2556
ถึง 17 พ.ค. 2556
130330075 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการสัมมนาผุ้บริหารฯ กองพัฒนานักศึกษา 07:00 สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก 125 รถบัสโดยสาร
7515 16 พ.ค. 2556
ถึง 17 พ.ค. 2556
130330076 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการสัมมนาผุ้บริหารฯ กองพัฒนานักศึกษา 07:00 สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก 125 ตู้นั่งสี่ตอน
7516 16 พ.ค. 2556
ถึง 17 พ.ค. 2556
130330077 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการสัมมนาผุ้บริหารฯ กองพัฒนานักศึกษา 07:00 สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก 125 นั่งสามตอนแวน
7517 16 พ.ค. 2556 130410119 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 07:00 มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย บ้านพักคนชราหญิง ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ จังหวัดปทุมธานี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7518 16 พ.ค. 2556 130430073 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับนักเรียนทุนพระราชทานฯกัมพูชา ตึสวท. 06:00 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7519 16 พ.ค. 2556 130510013 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 07:30 รพ.ศิริราช 20 ตู้นั่งสี่ตอน
7520 16 พ.ค. 2556 130510013 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 07:30 รพ.ศิริราช 20 ตู้นั่งสี่ตอน
7521 16 พ.ค. 2556 130510024 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน วัดเสมียนนารี 06:00 มทร.ธัญบุุรี 3 เก๋งสองตอน
7522 16 พ.ค. 2556 130510092 ญส-3852 กองคลัง ขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 09:30 ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทเวศน์ 1 เก๋งสองตอน
7523 16 พ.ค. 2556 130510097 ฮภ-8149 กองพัฒนานักศึกษา จัดบูธงานกาชาด กองพัฒนานักศึกษา 10:00 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7524 16 พ.ค. 2556 130510118 ญส-3851 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการกำกับดูแลการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 13:00 องค์การสุรากรมสรรพสามิต 67 ม.4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 3 เก๋งสองตอน
7525 16 พ.ค. 2556 130510124 ฮภ-8150 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ ชุมชนมุสลิมคลองหนึ่ง หน้าคณะวิทยาศาสตร์ 07:00 ชุมชนมุสลิมคลองหนึ่ง 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7526 16 พ.ค. 2556 130510125 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ สนามบินสุวรรณภูมิ-สถาบันวิจัยเคมี มทร.ธัญบุรี สนามบินสุวรรณภูมิ 09:00 สนามบินสุวรรณภูมิ-สถาบันวิจัยเคมี มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7527 16 พ.ค. 2556 130530035 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกพน กพน 08:00 จ.มหาสรคราม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7528 17 พ.ค. 2556 130310498 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ร้านค้าต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ สจส. 09:00 มหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
7529 17 พ.ค. 2556 130410120 นค-4554(10 ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นักศึกษาร่วมกิจกรรม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 07:00 มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย บ้านพักคนชราหญิง ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ จังหวัดปทุมธานี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7530 17 พ.ค. 2556 130410319 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ASEU ณ รร.เดอะสุโกศล กทม. มบ.ชมฟ้า ซ.10 06:30 ณ รร.เดอะสุโกศล กทม. 1 เก๋งสองตอน
7531 17 พ.ค. 2556 130510121 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมงานประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพจิตรกรรม สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 มูลนิธิชัยพัฒนา 1 เก๋งสองตอน
7532 17 พ.ค. 2556 130510122 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา ประชุม ภาควิชาอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:00 มทร.กรุงเทพ 1 เก๋งสองตอน
7533 17 พ.ค. 2556
ถึง 21 พ.ค. 2556
130530033 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01.โครงการ ปูนหมัก ปูนตำ ปูนปั้นสร้างสรรค์ศิลปะไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ม.ศิลปากร ท่าช้าง กรุงเทพฯ และ จ.เพชรบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7534 17 พ.ค. 2556
ถึง 21 พ.ค. 2556
130530034 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02.โครงการ ปูนหมัก ปูนตำ ปูนปั้นสร้างสรรค์ศิลปะไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ม.ศิลปากร ท่าช้าง กรุงเทพฯ และ จ.เพชรบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7535 18 พ.ค. 2556 130310187 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เเข้าร่วมแข่งขันประกวดกองเชียร์โรบอท อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวฯ 07:00 เดอะมอลล์ บางกะปิ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
7536 18 พ.ค. 2556 130310190 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดกองเชียร์โรบอท อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวฯ 07:00 เดอะมอลล์ บางกะปิ 40 รถบัสโดยสาร
7537 18 พ.ค. 2556 130410355 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรม ภาควิชาอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1 เก๋งสองตอน
7538 18 พ.ค. 2556 130420002 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ เข้ารับการฝึกอบรม สำนักงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรม ที.เค.พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. 2 เก๋งสองตอน
7539 19 พ.ค. 2556 130310188 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดกองเชียร์โรบอท อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวฯ 07:00 เดอะมอลล์ บางกะปิ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
7540 19 พ.ค. 2556 130310191 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดกองเชียร์โรบอท อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวฯ 07:00 เดอะมอลล์ บางกะปิ 40 รถบัสโดยสาร
7541 19 พ.ค. 2556 130410356 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรม ภาควิชาอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 สำนักงาน ก.พ. อ.เมือง จ.นนทบุรี 1 เก๋งสองตอน
7542 19 พ.ค. 2556 130510144 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฟังสวดพระอภิธรรมศฟ บิดา ผศ.สญชัย เข็มเจริญ ณ วัดพุทธบูชา แขวงบางมด กรุงเทพฯ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17:00 ณ วัดพุทธบูชา แขวงบางมด กรุงเทพฯ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7543 19 พ.ค. 2556 130530075 ฮภ-8150 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไปร่วมงานศพบิดาของบุคลากร สวพ. 09:00 อ.ชุมพวง จ.นครราขสีม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7544 20 พ.ค. 2556 130310251 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมนักศึกษา Staff กองพัฒนานักศึกษา 08:30 ภายในมหาวิทยาลัย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7545 20 พ.ค. 2556 130310342 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7546 20 พ.ค. 2556 130310499 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยฯ สจส. 09:00 มหาวิทยาลัยฯ 4 นั่งสองตอนแวน
7547 20 พ.ค. 2556 130410244 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาสาขาโทรทัศน์ดูงานการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 05:00 บริษัทมีเดียสตูดิโอ ลาดพร้าว 101 40 รถบัสโดยสาร
7548 20 พ.ค. 2556 130410261 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่ง ผู้สื่อข่าวทำข่าวอย่างไรให้โดนใจสื่่อออนไลน์ กองประชาสัมพันธ์ 08:00 พุทธมณฑล หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ พระอาทิตย์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7549 20 พ.ค. 2556
ถึง 24 พ.ค. 2556
130430001 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน 9 มทร หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 มทร.ศรีวิชัย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7550 20 พ.ค. 2556 130430091 ฮภ-8151 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมพัฒนาหลักสูตร ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก มบ.ชมฟ้า ซ.10 06:30 ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7551 20 พ.ค. 2556 130510110 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการรับบายศรีผ้า ใช้ในงานวันปฐมนิเทศนักศึกษา 56 หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10:00 จรัญสนิทวงศ์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7552 20 พ.ค. 2556 130510126 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง รพ.ศิริราช กองกลาง สอ.ใหม่ 08:00 รพ.ศิริราช 20 ตู้นั่งสี่ตอน
7553 20 พ.ค. 2556 130510126 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง รพ.ศิริราช กองกลาง สอ.ใหม่ 08:00 รพ.ศิริราช 20 ตู้นั่งสี่ตอน
7554 20 พ.ค. 2556 130510137 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการซื้อของสำหรับงานปฐมนิเทศนักศึกษา หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10:30 แม็คโคร รังสิต 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7555 20 พ.ค. 2556 130510139 ญส-3850 กองคลัง ประชุม สำนักงานอธิการบดี 11:30 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
7556 20 พ.ค. 2556 130530046 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร อบรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 06:30 ภูเขางามรีสอท์ นครนายก 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7557 20 พ.ค. 2556 130530061 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
7558 21 พ.ค. 2556 130310268 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมนักศึกษา Staff กองพัฒนานักศึกษา 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
7559 21 พ.ค. 2556 130330062 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมฯ กองพัฒนานักศึกษา 07:00 สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก 170 ตู้นั่งสี่ตอน
7560 21 พ.ค. 2556 130330064 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมฯ กองพัฒนานักศึกษา 07:00 สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก 170 ตู้นั่งสี่ตอน
7561 21 พ.ค. 2556 130330066 นค-4543(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมฯ กองพัฒนานักศึกษา 07:00 สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก 170 ตู้นั่งสี่ตอน
7562 21 พ.ค. 2556 130330068 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมฯ กองพัฒนานักศึกษา 07:00 สีดา รีสร์อท จ.นครนายก 170 ตู้นั่งสี่ตอน
7563 21 พ.ค. 2556
ถึง 22 พ.ค. 2556
130330070 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมฯ กองพัฒนานักศึกษา 07:00 สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก 170 ตู้นั่งสี่ตอน
7564 21 พ.ค. 2556 130330071 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมฯ กองพัฒนานักศึกษา 07:00 สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก 170 นั่งสามตอนแวน
7565 21 พ.ค. 2556
ถึง 22 พ.ค. 2556
130330072 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมฯ กองพัฒนานักศึกษา 07:00 สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก 170 รถบัสโดยสาร
7566 21 พ.ค. 2556
ถึง 22 พ.ค. 2556
130330073 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมฯ กองพัฒนานักศึกษา 07:00 สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก 170 รถบัสโดยสาร
7567 21 พ.ค. 2556 130410150 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่ง ผอ ที่ทสนามบิน สวพ 20:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7568 21 พ.ค. 2556 130410252 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ประชุมโรงแรม เอสดีอเวนิว ปิ่นเกล้า ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรม เอสดีอเวนิว ปิ่นเกล้า 4 เก๋งสองตอน
7569 21 พ.ค. 2556 130430092 ฮภ-8151 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมพัฒนาหลักสูตร ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก มบ.ชมฟ้า ซ.10 06:30 ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7570 21 พ.ค. 2556 130510027 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิเทศนักศึกษาสหกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 โรงพยาบาลปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
7571 21 พ.ค. 2556 130510039 ฮภ-8149 กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาทุนพระราชทานกัมพูชาเช้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ ที่สวนจิตรลดา ตึกสวท. 12:00 สวนจิตรลดา กรุงเทพ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7572 21 พ.ค. 2556 130510084 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับผู้ตรวจประเมิน Pre-Audit สำนักงานอธิการบดี 06:00 วัดเสมียนนารี 3 เก๋งสองตอน
7573 21 พ.ค. 2556 130510135 อร-8846(10ที่นั่ง) กองคลัง อบรมกรมบัญชีกลาง ตึกอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระพรรษา 07:00 กรมบัญชีกลาง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7574 21 พ.ค. 2556 130510156 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี ส่งหนังสือ ตึกอธิการบดี 09:00 สำนักพระราชวัง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7575 21 พ.ค. 2556 130530077 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะสถาปัตย คณะสถาปัตย 07:00 จ.เพชรบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7576 21 พ.ค. 2556 130530078 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะสถาปัตย คณะสถาปัตย 07:00 จ.เพชรบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7577 22 พ.ค. 2556 130110485 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมบัญชีถือจ่ายที่สอง กพน. 07:30 สกอ. 1 นั่งสามตอนแวน
7578 22 พ.ค. 2556 130310269 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมนักศึกษา staff กองพัฒนานักศึกษา 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
7579 22 พ.ค. 2556 130330063 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมฯ สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก 12:00 กองพัฒนานักศึกษา 170 ตู้นั่งสี่ตอน
7580 22 พ.ค. 2556 130330065 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมฯ สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก 12:00 กองพัฒนานักศึกษา 170 ตู้นั่งสี่ตอน
7581 22 พ.ค. 2556 130330067 นค-4543(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมฯ สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก 12:00 กองพัฒนานักศึกษา 170 ตู้นั่งสี่ตอน
7582 22 พ.ค. 2556 130330069 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมฯ สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก 12:00 กองพัฒนานักศึกษา 170 ตู้นั่งสี่ตอน
7583 22 พ.ค. 2556 130410254 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ประชุม โรงแรม เอส ดี อเวนิว พระปิ่นเกล้า ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรม เอส ดี อเวนิว พระปิ่นเกล้า 4 เก๋งสองตอน
7584 22 พ.ค. 2556 130510031 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน วัดเสมียนนารี 06:00 มทร.ธัญบุรี 3 เก๋งสองตอน
7585 22 พ.ค. 2556 130510060 ญส-3852 กองคลัง ไปประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้างตึกอธิการบดี 08:30 ตลาดกลาง รังสิต 4 เก๋งสองตอน
7586 22 พ.ค. 2556 130510086 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับผู้ตรวจประเมิน Pre-Audit สำนักงานอธิการบดี 06:00 วัดเสมียนนารี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7587 22 พ.ค. 2556 130510145 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปรับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย UII ประเทศอินโดนีเซีย มาส่งที่หอพักนักศึกษา อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
7588 22 พ.ค. 2556 130510170 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ซื้อของที่ระลึกสำหรับเดินทางไปประเทศกัมพูชา อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 11:00 สวนจตุจักร 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7589 22 พ.ค. 2556 130530050 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 เขื่อนขุนด่านปราการชล 33 ตู้นั่งสี่ตอน
7590 22 พ.ค. 2556 130530050 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 เขื่อนขุนด่านปราการชล 33 ตู้นั่งสี่ตอน
7591 22 พ.ค. 2556 130530050 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 เขื่อนขุนด่านปราการชล 33 ตู้นั่งสี่ตอน
7592 23 พ.ค. 2556 130310252 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมนักศึกษา Staff กองพัฒนานักศึกษา 08:00 ภายในมหาวิทยาลัย 6 ตู้นั่งสี่ตอน
7593 23 พ.ค. 2556 130310260 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมนักศึกษา Staff กองพัฒนานักศึกษา 07:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 นั่งสามตอนแวน
7594 23 พ.ค. 2556 130310500 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยฯ สจส. 09:00 มหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
7595 23 พ.ค. 2556 130410255 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ประชุม โรงแรม เอส ดี อเวนิว พระปิ่นเกล้า ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรม เอส ดี อเวนิว พระปิ่นเกล้า 4 เก๋งสองตอน
7596 23 พ.ค. 2556 130410308 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายชุมพล เที่ยงธรรม) บริษัท ไทยนครอินทิเม็กซ์ จำกัด เลขที่ 79 ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 06:30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7597 23 พ.ค. 2556 130410309 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายสู่บุญ วุฒิวงศ์) บ้านพักเลขที่ 355/34 ซอยอาภาภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 06:30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
7598 23 พ.ค. 2556 130410310 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) บ้านเลขที่ 27/50 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 36 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 06:30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
7599 23 พ.ค. 2556
ถึง 30 พ.ค. 2556
130430078 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประจำหน่วยงาน กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 08:30 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7600 23 พ.ค. 2556 130510003 ฮภ-8151 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปถ่ายวีดิโองานพระราชทานเครื่องราชฯ อาคารวิทยบริการ 09:00 ศาลาดุสิตดาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132