ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
9801 18 ธ.ค. 2556 131210106 ญส-3852 กองคลัง ไปชำระเงิน สำนักงานอธิการบดี 10:00 ประกันสังคม 1 เก๋งสองตอน
9802 18 ธ.ค. 2556 131230003 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ส่ง อ.สมชัย) คณะวิศวะ 9 ชั้น 06:00 จ.ระยอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9803 18 ธ.ค. 2556 131230039 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (กพน - ประชาสัมพันธ์ - คหกรรมศาสตร์ ) ตามคณะที่ขอมา 08:00 ตามคณะที่ขอมา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9804 18 ธ.ค. 2556 131230039 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (กพน - ประชาสัมพันธ์ - คหกรรมศาสตร์ ) ตามคณะที่ขอมา 08:00 ตามคณะที่ขอมา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9805 18 ธ.ค. 2556 131230039 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (กพน - ประชาสัมพันธ์ - คหกรรมศาสตร์ ) ตามคณะที่ขอมา 08:00 ตามคณะที่ขอมา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9806 18 ธ.ค. 2556 131230039 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (กพน - ประชาสัมพันธ์ - คหกรรมศาสตร์ ) ตามคณะที่ขอมา 08:00 ตามคณะที่ขอมา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9807 19 ธ.ค. 2556 130610206 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9808 19 ธ.ค. 2556 131110090 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอน บ้านอ.สุวรรณี ย่าน มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับ อ.สุวรรณ๊และอ.วันทนีย์ ,บ้าน อ นพรัตน์ ย่านพระราม5 ,บ้าน อ.ประคอง แถวแม็คโคจลัญ อ มณฑา ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
9809 19 ธ.ค. 2556 131130046 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9810 19 ธ.ค. 2556 131210108 ญส-3851 กองคลัง ติดต่องานกรมบัญชีกลาง ข้างตึกอธิการบดี 10:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
9811 19 ธ.ค. 2556 131210112 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการแสดง อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 14:00 วัดหว่านบุญ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9812 19 ธ.ค. 2556 131210115 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะคหกรรม (งานจัดนิทรรศการ) คณะคหกรรมศาสตร์ 07:00 มทร.กรุงเทพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9813 19 ธ.ค. 2556 131210124 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอะิการบดี หน้า สอ.ใหม่ 11:30 สกอ 1 เก๋งสองตอน
9814 19 ธ.ค. 2556 131230038 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันแกะสลักหิมะ ณ ประเทศจีน (ติดต่ออาจารย์ดิษฐวัฒน์ 089-8155450) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 05:00 ตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9815 19 ธ.ค. 2556 131230044 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร (งานสวดอภิธรรม) คณะบริหาร 4 12:00 จ.ลพบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
9816 19 ธ.ค. 2556 131230045 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ (งานโครงการ) คณะวิทยาศาสตร์ 06:00 จ.สิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
9817 19 ธ.ค. 2556
ถึง 20 ธ.ค. 2556
131230048 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ รวมงานศพ บิดานายบุญยก เจ้าหน้าที่กองกลาง กพส 12:00 จ.นครราชสีมา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9818 20 ธ.ค. 2556 130610207 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9819 20 ธ.ค. 2556 131210107 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล กรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 1 เก๋งสองตอน
9820 20 ธ.ค. 2556 131210121 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ (นำนักศึกษาต่อวีซ่า) คณะศิลปศาสตร์ 08:00 ตม.จ.ปทุมธานี 16 ตู้นั่งสี่ตอน
9821 20 ธ.ค. 2556 131210122 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ (นำนักศึกษาต่อวีซ่า) คณะศิลปศาสตร์ 08:00 ตม.จ.ปทุมธานี 16 ตู้นั่งสี่ตอน
9822 20 ธ.ค. 2556 131210123 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร (นำนักศึกษาต่อวีซ่า) คณะศิลปศาสตร์ 09:30 ตม.จ.ปทุมธานี 3 เก๋งสองตอน
9823 20 ธ.ค. 2556 131210127 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองนโยบายและแผน (วิเทศสัมพันธ์) วิศวะ 9 ชั้น 06:00 ม.จุฬาลงกรณ์ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
9824 20 ธ.ค. 2556 131210127 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองนโยบายและแผน (วิเทศสัมพันธ์) วิศวะ 9 ชั้น 06:00 ม.จุฬาลงกรณ์ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
9825 20 ธ.ค. 2556 131210131 ญส-3852 กองนโยบายและแผน สำนักงบประมาณ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 สำนักงบประมาณ 2 เก๋งสองตอน
9826 20 ธ.ค. 2556 131220004 ฮภ-8150 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ตึก 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9827 20 ธ.ค. 2556 131230004 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ส่ง อ.สมชัย) คณะวิศวะ 9 ชั้น 06:00 จ.ระยอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9828 21 ธ.ค. 2556 131110226 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมที่ รร. ที.เค.พาเลซ บ้านพักราชการ อาคาร 36 07:30 รร.ที.เค.พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. 2 เก๋งสองตอน
9829 21 ธ.ค. 2556
ถึง 22 ธ.ค. 2556
131130022 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ พาผู้บริหารชาวญี่ปุ่นศึกษาดูงาน วิศวะ 9 ชั้น 08:30 จ.อยุธยา-จ.สมุทรปราการ 25 ตู้นั่งสี่ตอน
9830 21 ธ.ค. 2556 131210128 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองนโยบายและแผน (วิเทศสัมพันธ์) วิศวะ 9 ชั้น 06:00 ม.จุฬาลงกรณ์ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
9831 21 ธ.ค. 2556 131210128 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองนโยบายและแผน (วิเทศสัมพันธ์) วิศวะ 9 ชั้น 06:00 ม.จุฬาลงกรณ์ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
9832 21 ธ.ค. 2556 131230012 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทัศนศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร (รังสิต) 07:00 สวนสามพราน และบ้านอนุรักษ์แมวไทย(อัมพวา) 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9833 22 ธ.ค. 2556 131110227 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมที่ รร. ที.เค.พาเลซ บ้านพักราชการ อาคาร 36 07:30 รร.ที.เค.พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. 2 เก๋งสองตอน
9834 22 ธ.ค. 2556 131210103 อร-8846(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ประชุม CDIO (ผู้ร่วมเดินทาง 11 ท่าน) ตึก 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
9835 22 ธ.ค. 2556
ถึง 26 ธ.ค. 2556
131230050 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี หน้า สอ.ใหม่ 08:30 จ.ตาก 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9836 22 ธ.ค. 2556
ถึง 26 ธ.ค. 2556
131230050 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี หน้า สอ.ใหม่ 08:30 จ.ตาก 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9837 22 ธ.ค. 2556
ถึง 26 ธ.ค. 2556
131230051 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี หน้า สอ.ใหม่ 08:30 จ.ตาก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9838 22 ธ.ค. 2556
ถึง 26 ธ.ค. 2556
131230051 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี หน้า สอ.ใหม่ 08:30 จ.ตาก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9839 22 ธ.ค. 2556
ถึง 26 ธ.ค. 2556
131230051 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี หน้า สอ.ใหม่ 08:30 จ.ตาก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9840 23 ธ.ค. 2556 130610208 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9841 23 ธ.ค. 2556 131110081 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบภายใน ชั้นใต้ดิน ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมเอเซีย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9842 23 ธ.ค. 2556 131110172 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ส่งวาระการประชุม ที่จามจุรีแสควร์ ราม21 แจ้งวัฒนะ มจพ.ศิลปากร ม.เกษตร สำนักงานอธิการบดี 09:00 จามจุรีแสควร์ ราม21 แจ้งวัฒนะ มจพ.ศิลปากร ม.เกษตร 2 เก๋งสองตอน
9843 23 ธ.ค. 2556 131130047 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9844 23 ธ.ค. 2556 131210091 ญส-3852 กองคลัง จ่ายชำระเงิน สำนักงานอธิการบดี 08:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 เก๋งสองตอน
9845 23 ธ.ค. 2556 131230049 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี หน้า สอ.ใหม่ 08:30 จ.ตาก 1 เก๋งสองตอน
9846 24 ธ.ค. 2556 130610209 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9847 24 ธ.ค. 2556 131110082 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักตรวจสอบภายใน ชั้นใต้ดิน ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมเอเซีย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9848 24 ธ.ค. 2556 131110224 ญส-3851 กองคลัง ชำระเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์ปทุม สหกรณ์ ศธ. 1 เก๋งสองตอน
9849 24 ธ.ค. 2556 131110241 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง ร่วมทำบุญงานกองกลาง กพส 08:30 กพส 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9850 24 ธ.ค. 2556 131110241 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง ร่วมทำบุญงานกองกลาง กพส 08:30 กพส 1 เก๋งสองตอน
9851 24 ธ.ค. 2556 131110241 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง ร่วมทำบุญงานกองกลาง กพส 08:30 กพส 1 เก๋งสองตอน
9852 24 ธ.ค. 2556 131210120 ฮภ-8150 กองกฎหมาย ประสานงานคดีปกครอง (คุณธีรวิทย์ กล่ำคำ ผู้ประสานคดี) หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 ศาลปกครองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9853 25 ธ.ค. 2556 130110492 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมบัญชีถือจ่ายที่สอง กพน. 07:30 สกอ. 1 นั่งสามตอนแวน
9854 25 ธ.ค. 2556 131110083 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักตรวจสอบภายใน ชั้นใต้ดิน ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมเอเซีย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9855 25 ธ.ค. 2556 131110136 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ร่วมงาน ทำบุญกองกลาง สำนักงานอธิการบดี กพส 08:30 กพส 1 นั่งสองตอนแวน
9856 25 ธ.ค. 2556 131110136 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ ร่วมงาน ทำบุญกองกลาง สำนักงานอธิการบดี กพส 08:30 กพส 1 เก๋งสองตอน
9857 25 ธ.ค. 2556 131110136 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ ร่วมงาน ทำบุญกองกลาง สำนักงานอธิการบดี กพส 08:30 กพส 1 เก๋งสองตอน
9858 25 ธ.ค. 2556 131110136 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ ร่วมงาน ทำบุญกองกลาง สำนักงานอธิการบดี กพส 08:30 กพส 1 เก๋งสองตอน
9859 25 ธ.ค. 2556 131110137 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ร่วมงาน ทำบุญ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี กพส 08:00 กพส 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9860 25 ธ.ค. 2556 131110137 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ร่วมงาน ทำบุญ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี กพส 08:00 กพส 1 รถบัสโดยสาร
9861 25 ธ.ค. 2556 131110137 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ร่วมงาน ทำบุญ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี กพส 08:00 กพส 1 รถบัสโดยสาร
9862 25 ธ.ค. 2556 131210148 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการ (รับท่านสู่บุญ) สนามบินสุวรรณภูมิ 09:00 ฟอร์จูน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9863 25 ธ.ค. 2556
ถึง 26 ธ.ค. 2556
131230052 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี หน้า สอ.ใหม่ 08:30 จ.ตาก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9864 26 ธ.ค. 2556 130610210 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9865 26 ธ.ค. 2556 131110091 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอน บ้านอ.สุวรรณี ย่าน มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับ อ.สุวรรณ๊และอ.วันทนีย์ ,บ้าน อ นพรัตน์ ย่านพระราม5 ,บ้าน อ.ประคอง แถวแม็คโคจลัญ อ มณฑา ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
9866 26 ธ.ค. 2556 131110149 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง(ร่วมงานงาน มทร.ธัญบุรี) กองกลาง 08:30 ภายในและภายนอก 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9867 26 ธ.ค. 2556 131110179 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี (รับรอง นายกสภา มทร.ธัญบุรี ซ.ลาซาน 26 06:00 มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
9868 26 ธ.ค. 2556 131110181 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:00 บางขุนเทียน 30 รถบัสโดยสาร
9869 26 ธ.ค. 2556 131110194 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ท่านสู่บุญ วุฒิวงศ์) บ้านพักเลขที่ 355/34 ซอยอาภาภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม กรุงเทพฯ 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9870 26 ธ.ค. 2556 131110195 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ท่านชุมพล เทียงธรรม) บริษัท ไทยนครอินทิเม็กซ์ จำกัดเลขที่ 79 แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 เก๋งสองตอน
9871 26 ธ.ค. 2556 131210158 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี(รับกรรมการสภา) บ้านกรรมการสภา 05:30 มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
9872 26 ธ.ค. 2556 131210158 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี(รับกรรมการสภา) บ้านกรรมการสภา 05:30 มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
9873 27 ธ.ค. 2556 130610211 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9874 27 ธ.ค. 2556 131210098 ฮภ-8150 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุฝึก อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 สำเพ็ง,เสือป่า 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9875 27 ธ.ค. 2556 131210125 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับสมุดลงนามถวายพระพร พร้อมส่งที่สำนักพระราชวัง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 บริษัทภัทรการพิมพ์ เสาชิงช้า สำนักพระราชวัง 1 เก๋งสองตอน
9876 27 ธ.ค. 2556 131210161 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โคร้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 13:00 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2 เก๋งสองตอน
9877 28 ธ.ค. 2556
ถึง 29 ธ.ค. 2556
131230054 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (ชมรมค่ายอาสา) จ.ตาก 08:30 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9878 28 ธ.ค. 2556
ถึง 29 ธ.ค. 2556
131230054 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (ชมรมค่ายอาสา) จ.ตาก 08:30 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9879 28 ธ.ค. 2556
ถึง 29 ธ.ค. 2556
131230054 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (ชมรมค่ายอาสา) จ.ตาก 08:30 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9880 28 ธ.ค. 2556
ถึง 29 ธ.ค. 2556
131230054 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (ชมรมค่ายอาสา) จ.ตาก 08:30 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9881 28 ธ.ค. 2556
ถึง 29 ธ.ค. 2556
131230054 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (ชมรมค่ายอาสา) จ.ตาก 08:30 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9882 28 ธ.ค. 2556
ถึง 29 ธ.ค. 2556
131230054 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (ชมรมค่ายอาสา) จ.ตาก 08:30 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9883 28 ธ.ค. 2556
ถึง 29 ธ.ค. 2556
131230054 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (ชมรมค่ายอาสา) จ.ตาก 08:30 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9884 29 ธ.ค. 2556 131130077 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักสหกิจ บ้านพักราชการ ตึก 11 08:30 ม.วงศ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา 1 เก๋งสองตอน
9885 30 ธ.ค. 2556 130610212 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9886 31 ธ.ค. 2556 130610213 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9887 1 ม.ค. 2557 130610214 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9888 1 ม.ค. 2557 131210100 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปส่งคณาจารย์-นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักหิมะ ที่ประเทศจีน (ติดต่อประสานงานกับ อาจารย์ดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์ 089-8155450) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 22:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
9889 1 ม.ค. 2557 131210101 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปส่งคณาจารย์-นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักหิมะ ณ ประเทศจีน (ติดต่อ อาจารย์ดิษฐ์วัฒน์ 089-8155450 ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 22:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
9890 2 ม.ค. 2557 130610215 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9891 2 ม.ค. 2557 131110092 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอน บ้านอ.สุวรรณี ย่าน มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับ อ.สุวรรณ๊และอ.วันทนีย์ ,บ้าน อ นพรัตน์ ย่านพระราม5 ,บ้าน อ.ประคอง แถวแม็คโคจลัญ อ มณฑา ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
9892 2 ม.ค. 2557 131230017 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9893 3 ม.ค. 2557 130610216 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9894 3 ม.ค. 2557 131210174 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบของขวัญใน กทม. สถาบันวิจัยและพัฒนา 09:00 กทม. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9895 3 ม.ค. 2557 140110002 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางนา คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 09:00 บางนา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9896 3 ม.ค. 2557 140110005 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน.(ร่วมประชุมฝ่ายวิชาการการกีฬา) กพน 08:30 ม.มหิดล 1 เก๋งสองตอน
9897 3 ม.ค. 2557 140110006 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ ซื้ออุปกรณ์ กพส 09:00 กทม 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9898 3 ม.ค. 2557 140110014 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปฟังสวดพระอภิธรรมศพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 17:00 วัดโพสพผลเจริญ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9899 4 ม.ค. 2557
ถึง 5 ม.ค. 2557
131130080 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานโครงการเชิงปฏิบัติการSTEM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 เพชรบุรี 30 รถบัสโดยสาร
9900 4 ม.ค. 2557
ถึง 5 ม.ค. 2557
131130083 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปศึกษาดูงานโครงการ STEM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี 40 รถบัสโดยสาร
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132