ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
2301 29 พ.ค. 2555 120510312 ญส-3852 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณบดีเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ปทุมวัน 1 เก๋งสองตอน
2302 29 พ.ค. 2555 120510336 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับวิทยากร คณะศิลปศาสตร์ 06:00 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2303 29 พ.ค. 2555 120510367 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 6 โค้งบ้านดิน ตรงข้าม กองพัฒนานักศึกษา 08:30 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ 1 เก๋งสองตอน
2304 29 พ.ค. 2555 120510384 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ส่งเอกสารราชการ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:30 สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2305 29 พ.ค. 2555 120510414 นค-4551(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน 3D กพน. 09:00 เสถียรธรรมสถาน 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2306 29 พ.ค. 2555 120510436 ญส-3850 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สัมนา หอพักข้าราชการตึก27 06:00 โรงแรมทาวน์อินทาวน์ 1 เก๋งสองตอน
2307 29 พ.ค. 2555 120510441 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองคลัง ชำระเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. ชพค. สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2308 29 พ.ค. 2555 120510445 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เดินทางไปวัดแสวง เพื่อใช้ในการยืมของใช้ในวัดปฐมนิเทศ วันที่ 1 มิ.ย.55 หน้าคณะฯ 11:00 วัดแสวง คลอง 5 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2309 29 พ.ค. 2555 120510457 นค-4549(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.+รองฯฝบ. ประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ณ สอ.ใหม่ สวพ. 13:00 ห้องประชุมรัตตอุบล สอ.ใหม่ มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2310 29 พ.ค. 2555 120510461 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ช่อง 7 ทำข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 นั่งสามตอนแวน
2311 29 พ.ค. 2555 120510462 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุม สำนักงานอธิการบดี 07:45 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2312 29 พ.ค. 2555 120510463 อว-9418(10ที่นั้ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหวิทยาลัย สจส 08:30 ภายในมหวิทยาลัย 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2313 29 พ.ค. 2555 120510468 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ส่่งเอกสารที่ สกอ. อาคาร 48 พระชันษา 13:30 สกอ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2314 29 พ.ค. 2555 120510469 นค-4543(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ไป สมศ. ตึกอธิการบดีใหม่ 13:00 สมศ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2315 29 พ.ค. 2555 120530076 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลาง จังหวัด ราชบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2316 30 พ.ค. 2555 120510106 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ " รุ่นที่ 10 บ้านพักข้าราชการตึก 11 06:30 โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2317 30 พ.ค. 2555 120510340 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ. และ อ.บรรเลง ประชุม การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ปี งปม.56 ณ ศาลาชื่นอารมณ์ม.รภ.สวนดุสิต และห้องกาหลา รร.สวนดุสิต กทม. หอพัก ตึก 9 มทรธ. และ มบ.ชมฟ้า ซอย 10 11:00 ม.รภ.สวนดุสิต และ รร.สวนดุสิต กทม. 2 เก๋งสองตอน
2318 30 พ.ค. 2555 120510355 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ - ส่ง ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ทำข่าวคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม สำนักพิมพ์ผู้จัดการ ถนนพระอาทิตย์ 07:30 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2319 30 พ.ค. 2555 120510368 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 6 โค้งบ้านดิน ตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 07:00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 เก๋งสองตอน
2320 30 พ.ค. 2555 120510424 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ติดงานเอกสารอุทกภัย กองกลาง 08:00 อบต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2321 30 พ.ค. 2555 120510425 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ติดงานเอกสารอุทกภัย กองกลาง 08:00 อบต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2322 30 พ.ค. 2555 120510426 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ติดงานเอกสารอุทกภัย กองกลาง 08:00 อบต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2323 30 พ.ค. 2555 120510427 นค-4549(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ติดงานเอกสารอุทกภัย กองกลาง 08:00 อบต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2324 30 พ.ค. 2555 120510428 นค-4551(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ติดงานเอกสารอุทกภัย กองกลาง 08:00 อบต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2325 30 พ.ค. 2555 120510429 นค-4552(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ติดงานเอกสารอุทกภัย กองกลาง 08:00 อบต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2326 30 พ.ค. 2555 120510430 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ติดงานเอกสารอุทกภัย กองกลาง 08:00 อบต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2327 30 พ.ค. 2555 120510431 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ติดงานเอกสารอุทกภัย กองกลาง 08:00 อบต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2328 30 พ.ค. 2555 120510434 ญส-3850 กองนโยบายและแผน รับแขก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ด้านหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 10:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
2329 30 พ.ค. 2555 120510456 นค-4544(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปประกันสังคม จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม จ.ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2330 30 พ.ค. 2555 120510473 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปเข้าร่วมโครงการ 4 มทร.ร่วมใจ สร้างรอยยิ้มให้น้อง จ.นครปฐม ผู้ประสานงาน อ.พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล โทร. 086 700 3240 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (ตึกวิศวฯ 9 ชั้น) 07:00 อ.เมือง จ.นครปฐม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2331 30 พ.ค. 2555 120510488 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เพื่อเชิญประชุมเรื่องรับน้อง กพน. 10:00 หอพักโฟร์บี, สภ.ธัญบุรี, สภ.คลองห้า 2 นั่งสามตอนแวน
2332 30 พ.ค. 2555 120510502 อว-9418(10ที่นั้ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาลัย สจส 08:30 รอบมหาลัย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2333 30 พ.ค. 2555 120530019 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำอาจารย์ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการเรียนการสอน ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก หน้าตึกสำนักส่งเสริมวิืชาการและงานทะเบียน 07:00 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2334 30 พ.ค. 2555 120530020 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำอาจารย์ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการเีรียนการสอน ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก หน้าตึกสำนักส่งเสริมวิืชาการและงานทะเบียน 07:00 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2335 30 พ.ค. 2555 120530021 40-0786(40ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำอาจารย์ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการเรียนการสอน ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก หน้าตึกสำนักส่งเสริมวิืชาการและงานทะเบียน 07:00 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก 40 รถบัสโดยสาร
2336 31 พ.ค. 2555 120510057 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ " รุ่นที่ 10 บ้านพักข้าราชการ ตึก11 06:30 รร.เอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2337 31 พ.ค. 2555 120510099 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ไปเป็นคกก.สอบสวน ณ ห้องประชุมจงกลนี ชั้น 4 สอ.ใหม่ สวพ. 09:20 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2338 31 พ.ค. 2555 120510302 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปอบรมที่วัดปัญญานันทาราม หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 วัดปัญญานันทาราม 50 รถบัสโดยสาร
2339 31 พ.ค. 2555 120510358 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ขนของ ตึกอธิการบดี 08:30 ภายในมหาวิทยาลัย 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2340 31 พ.ค. 2555 120510378 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศจีน เพื่อเข้าร่วมประชุมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประสานงาน ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ติดต่อ 086-899-2996 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 08:00 โรงแรมแชงกรีล่า กทม. 13 ตู้นั่งสี่ตอน
2341 31 พ.ค. 2555 120510396 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการอบรมส่งเสริมอาชีพในโครงการ 84 หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 14:00 หมู่บ้านแสนสุขสกัดห้า ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดหนองเสือ จ.ปทุมธานี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2342 31 พ.ค. 2555 120510407 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปเป็นวิทยากรอบรมให้ชุมชน อบต.คลอง4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 อบต. คอลง 4 6 ตู้นั่งสี่ตอน
2343 31 พ.ค. 2555 120510415 นค-4549(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการเยาวชน 3D เสถียรธรรมสถาน 11:00 กพน. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2344 31 พ.ค. 2555 120510442 ญส-3851 กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะศิลปกรรม งานวิจัยได้รับรางวัลจากประเทศเกาหลี ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 เก๋งสองตอน
2345 31 พ.ค. 2555 120510464 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาลัย สจส 08:30 รอบมหาลัย 2 นั่งสามตอนแวน
2346 31 พ.ค. 2555 120510490 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ยื่นเรื่องขอรังวัดสอบเขตที่ดินที่ราชพัสดุ กพส 09:20 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2347 31 พ.ค. 2555 120510494 นค-4543(10ที่นั่ง) กองคลัง ไปส่งเอกสารให้คุณธนพร กองคลัง ตึกอธิการบดี 09:30 กรมบัญชีกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2348 31 พ.ค. 2555 120510504 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ส่งรายงาน,ส่งข้อสอบ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์,เจริญกรุง,TOT 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2349 31 พ.ค. 2555 120510514 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประสานงานโครงการ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10:30 แฟชั่นไอส์แลนด์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2350 31 พ.ค. 2555 120510515 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี พาท่านรองอธิการบดี พูลเกียรติ และผู้ช่วยอธิการบดี มนตรี ไปทำหนังสือเดินทาง สำนักงานอธิการบดี 13:00 สถานกงศุลแจ้งวัฒนะ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2351 31 พ.ค. 2555 120510517 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งเอกสาร ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ดินแดน) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2352 31 พ.ค. 2555 120510521 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ รับ - ส่ง นักข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทำข่าวการปฐมนิเเทศนักศึกษาใหม่ ตึกสำนักงานอธิการบดี บริเวณมหาวิทยาลัยฯ หอประชุม 09:00 หอประชุมมหาวิทยาลัย , สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร 1 เก๋งสองตอน
2353 31 พ.ค. 2555 120510532 นค-4539(10ที่นั่ง) กองกฎหมาย ติดต่อราชการที่สภาทนายความและเนติบัณฑิตยสภา ใต้ตึกสำนักงานอธิการบดี 12:30 สภาทนายความและเนติบัณฑิตยสภา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2354 31 พ.ค. 2555 120510543 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งเอกสาร ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14:00 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 1 เก๋งสองตอน
2355 31 พ.ค. 2555 120530075 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณบดีเข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่3/2555 อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จ.สุพรรณบุรี 1 เก๋งสองตอน
2356 1 มิ.ย. 2555 120510042 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 มทร. ดร.สมหมาย ผิวสอาด 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11:00 มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา จ.นครปฐม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2357 1 มิ.ย. 2555 120510058 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ" ครั้งที่10 บ้านพักข้าราชการตึก11 06:30 รร.เอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2358 1 มิ.ย. 2555 120510126 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องและประชุมเชียร์ กพน 08:00 บริเวณมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2359 1 มิ.ย. 2555 120510165 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2360 1 มิ.ย. 2555 120510248 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ - ส่งท่านคณบดี/คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โครงการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2555 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 ห้องประชุมรินลอุบล 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2361 1 มิ.ย. 2555 120510332 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากร ไปประชุมที่ มทร. รัตนโกสินทร์ เมืองทองธานี 05:30 มทร. รัตนโกสินทร์ 1 เก๋งสองตอน
2362 1 มิ.ย. 2555 120510333 นค-2968(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ไปประชุมที่ มทร. รัตนโกสินทร์ อาคาร 48 พระชันษา 07:00 มทร. รัตนโกสินทร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
2363 1 มิ.ย. 2555 120510397 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้านแสนสุขสกัดห้า ในโครงการ 84 ตำบลเฉลิมพระเกียรติ คณะศิลปศาสตร์ มทร. ธัญบุรี 07:00 หมู่บ้านแสนสุขสกัดห้า ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2364 1 มิ.ย. 2555 120510413 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับผู้ทรงคุณวุฒิ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:30 ตลาดไท 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2365 1 มิ.ย. 2555 120510422 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 ตู้นั่งสี่ตอน
2366 1 มิ.ย. 2555 120510438 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน คลอง 7 สจส 08:30 คลอง 7 3 นั่งสองตอนแวน
2367 1 มิ.ย. 2555 120510449 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ลาพักผ่อน กองกลาง 08:00 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2368 1 มิ.ย. 2555 120510450 นค-4551(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ลาพักผ่อน กองกลาง 08:30 กองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2369 1 มิ.ย. 2555 120510486 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อรับ-ส่งอาจารย์ไปงานปฐมนิเทศ คณะศิลปศาสตร์ 08:30 คณะบริหารธุรกิจ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
2370 1 มิ.ย. 2555 120510487 ญส-3851 กองกฎหมาย ฟังคำพิพากษา ณ ศาลธัญบุรี ใต้ตึกสำนักอธิการบดี 09:30 ศาลจังหวัดธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
2371 1 มิ.ย. 2555 120510516 ญส-3850 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ไปประชุมแทนอธิการบดี อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ 07:30 สถาบันเอไอที ม. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 1 เก๋งสองตอน
2372 1 มิ.ย. 2555 120510523 นค-4530(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ Mango TV ทำข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ หุ่นยนต์ดำน้ำ ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 สระว่ายน้ำ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ , บริเวณมหาวิทยาลัยฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2373 1 มิ.ย. 2555 120510528 อร-8846(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร บ้านดินโค้งกองกิจการนักศึกษา 13:00 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2374 1 มิ.ย. 2555 120510557 นค-4544(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าว ช่อง 7,ช่อง 3,MCOT,TPBS,MSS,นสพ.คมชัดลึก,มติชน ทำข่าวการเปิดศูนย์รับน้องฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 กองพัฒนานักศึกษา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2375 1 มิ.ย. 2555 120620087 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับทุนการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:30 ศูนย์การค้ามิราเคิลมอลล์ สุขุมวิท 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2376 2 มิ.ย. 2555 120410102 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงานเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2555 ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า กองพัฒนานักศึกษา 13:00 สนามหลวง 50 รถบัสโดยสาร
2377 2 มิ.ย. 2555 120510130 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องและประชุมเชียร์ กพน 08:00 บริเวณภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2378 2 มิ.ย. 2555 120510163 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:05 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2379 2 มิ.ย. 2555 120510243 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเยาวชนที่บ้านมหาเมฆ คณะวิทย์ฯ 07:00 บ้านมหาเมฆ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2380 2 มิ.ย. 2555 120510244 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเยาวชนที่บ้านมหาเมฆ คณะวิทย์ฯ 07:00 บ้านมหาเมฆ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2381 2 มิ.ย. 2555 120610146 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
2382 2 มิ.ย. 2555 120610597 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสาร สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส. สุขุมวิท31 พหลโยธิน ชินเขต 1 เก๋งสองตอน
2383 2 มิ.ย. 2555 120620001 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ-ส่ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จัดงานมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ (สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.นิตยา 086 7629 682) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 07:30 โรงเรียนวัดบางคูวัด ต.บางคูวัด จ.ปทุมธานี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
2384 3 มิ.ย. 2555 120510131 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้อง และประชุมเชียร์ กพน 08:00 บริเวณภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2385 3 มิ.ย. 2555 120510166 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2386 3 มิ.ย. 2555 120510241 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเยาวชนที่บ้านมหาเมฆ คณะวิทย์ 07:00 บ้านมหาเมฆ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2387 3 มิ.ย. 2555 120510242 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเยาวชนที่บ้านมหาเมฆ คณะวิทย์ฯ 07:00 บ้านมหาเมฆ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2388 3 มิ.ย. 2555
ถึง 4 มิ.ย. 2555
120610571 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 โรงแรมเอชียแอร์พอร์ต (เซียร์รังสิต) 8 ตู้นั่งสี่ตอน
2389 3 มิ.ย. 2555 120620002 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ - ส่ง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปจัดมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ (สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.นิตยา 08 6762 9682) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 07:30 ศูนย์ฝึกวิศวกรรมเกษตรบางพูน จ.ปทุมธานี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
2390 4 มิ.ย. 2555 120510132 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2391 4 มิ.ย. 2555 120510167 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2392 4 มิ.ย. 2555 120510239 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเยาวชนที่บ้านมหาเมฆ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 07:00 บ้านมหาเมฆ เขตสาทร กทม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2393 4 มิ.ย. 2555 120510240 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเยาวชนที่บ้านมหาเมฆ คณะวิทย์ฯ 07:00 บ้านมหาเมฆ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2394 4 มิ.ย. 2555 120610581 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและรับวัสดุบริจาค อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 บ.ซินกวงฮั้ว จ.สมุทรสาคร 13 ตู้นั่งสี่ตอน
2395 4 มิ.ย. 2555 120610629 นค-4554(10 ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ติดต่อประสานงาน บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 09:00 วิศวกรรมสถานเเห่งประเทศไทย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2396 5 มิ.ย. 2555 120510133 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2397 5 มิ.ย. 2555 120510168 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2398 5 มิ.ย. 2555 120510229 อว-9418(10ที่นั้ง) กองพัฒนานักศึกษา นักศึกษาวิชาทหารรายงานตัว ตึก สวท 09:00 ศูนย์ฝึกฯ ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2399 5 มิ.ย. 2555 120510458 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา เบิกวัสดุที่กองคลัง ชั้น 3 งานพัสดุ อาคาร ICT 14:00 กองคลัง ชั้น 3 6 นั่งสองตอนแวน
2400 5 มิ.ย. 2555 120510482 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พาแขกมหาวิทยาลัยไปดูสถานที่ศูนย์สระบุรี อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 07:00 สระบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132