ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
8101 3 ก.ค. 2556 130630086 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อใช้ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 06:00 จันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 50 ตู้นั่งสี่ตอน
8102 3 ก.ค. 2556 130630087 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อใช้ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 06:00 จันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8103 3 ก.ค. 2556 130630088 ฮภ-8149 สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อใช้ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 06:00 จันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8104 4 ก.ค. 2556 130410026 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8105 4 ก.ค. 2556 130410220 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 09:30 มหาวิทยาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
8106 4 ก.ค. 2556 130510198 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5 บ้านอ.สุวรรณี, อ.สอิ้ง ,อ.วันทนีย์ แถว มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา บ้านอาจารย์ประคอง แถวแม็คโคลจรัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพรับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
8107 4 ก.ค. 2556 130610037 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 11:00 ศูนยืการสร้างสรร์การออกแบบ ศูนย์การค้าเอ็มฌพเรียม สุขุมวิท 24 35 รถบัสโดยสาร
8108 4 ก.ค. 2556 130610108 ญส-3850 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการตัดสินภาพวาดกรมอนามัย สนง.คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 1 เก๋งสองตอน
8109 4 ก.ค. 2556 130610248 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นใต้ดิน สำนักงานอธิการบดี ตึก48พระชันษาฯ 08:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เมืองเอก) 2 เก๋งสองตอน
8110 4 ก.ค. 2556 130610465 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองคลัง ประกันสังคม กรมสรรพากร ตึกอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม กรมสรรพากร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8111 4 ก.ค. 2556 130610532 นค-4530(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ มทร.รัตนโกสินทร์ สำนักงานอธิการบดี 08:00 มทร.รัตนโกสินทร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8112 4 ก.ค. 2556 130630077 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
8113 4 ก.ค. 2556 130630095 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จังหวัดราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จังหวัดราชบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8114 4 ก.ค. 2556
ถึง 7 ก.ค. 2556
130630109 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อมช่วงล่าง กพส 05:30 จ.นครปฐม 1 รถบัสโดยสาร
8115 4 ก.ค. 2556 130710019 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ไปรับเอกสารที่นายกสภาลงนามแล้วที่สกอ. ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สกอ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8116 4 ก.ค. 2556 130730001 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานศพ วัดศรีปทุมทอง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15:00 วัดศรีปทุมทอง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8117 4 ก.ค. 2556 130730003 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วัดศรีปทุมทอง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15:00 วัดศรีปทุมทอง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8118 4 ก.ค. 2556 130730004 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วัดศรีปทุมทอง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15:00 วัดศรีปทุมทอง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8119 5 ก.ค. 2556 130410027 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8120 5 ก.ค. 2556 130410221 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 10:00 มหาวิทยาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
8121 5 ก.ค. 2556 130610034 40-0785(40ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาหลักสูตร The Supervisory Grid ณ โรงแรมสวนสามพราน จ.นครปฐม ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:00 โรงแรมสวนสามพราน จ.นครปฐม 40 รถบัสโดยสาร
8122 5 ก.ค. 2556 130610082 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:40 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
8123 5 ก.ค. 2556 130610249 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นใต้ดิน สำนักงานอธิการบดี ตึก48พระชันษาฯ 08:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เมืองเอก) 2 เก๋งสองตอน
8124 5 ก.ค. 2556 130610306 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เกษตร-พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักงานอธิการบดี 08:00 ม.เกษตร-พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 เก๋งสองตอน
8125 5 ก.ค. 2556 130610307 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิที่ พระจอมเกล้วพระนครเหนือ สำนักงานอธิการบดี 08:00 พระจอมเกล้วพระนครเหนือ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8126 5 ก.ค. 2556 130610464 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ติดต่อประสานงาน โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 10:00 มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8127 5 ก.ค. 2556 130610491 นค-4530(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปส่งเครื่องมือสอบเทียบที่บริษัท ฟิลพาร์ทเอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด 143 ซอยลาซาล 42 สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตยางนา กรุงเทพฯ 10260 ศุนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:30 บริษัท ฟิลพาร์ทเอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด 143 ซอยลาซาล 42 สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตยางนา กรุงเทพฯ 10260 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8128 5 ก.ค. 2556 130610509 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พาอาจารย์ไปต่อวีซ่า คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8129 5 ก.ค. 2556
ถึง 7 ก.ค. 2556
130630027 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01-งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8130 5 ก.ค. 2556
ถึง 7 ก.ค. 2556
130630028 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02-งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8131 5 ก.ค. 2556
ถึง 7 ก.ค. 2556
130630029 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03-งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8132 5 ก.ค. 2556
ถึง 7 ก.ค. 2556
130630030 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04-งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8133 5 ก.ค. 2556 130710043 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ไปส่งเอกสารที่ สกอ. หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สกอ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8134 6 ก.ค. 2556 130620043 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขัน ACM-ICPC ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 อาคาร ICT คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8135 7 ก.ค. 2556 130610035 40-0785(40ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาหลักสูตร The Supervisory Grid ณ โรงแรมสวนสามพราน จ.นครปฐม ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 โรงแรมสวนสามพราน จ.นครปฐม 40 รถบัสโดยสาร
8136 7 ก.ค. 2556 130610072 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) อาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 สนามบินสุวรณภูมิ, หอพักสวนสุทธิพันธ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8137 7 ก.ค. 2556 130610073 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) ขนกระเป๋า อาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 สนามบินสุวรณภูมิ, หอพักสวนสุทธิพันธ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8138 7 ก.ค. 2556 130610518 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 เก๋งสองตอน
8139 7 ก.ค. 2556 130610545 นค-4527(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เดินทางไปร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ตึกอธิการบดี 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8140 7 ก.ค. 2556 130610546 อร-8846(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เดินทางไปร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ตึกอธิการบดี 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8141 7 ก.ค. 2556 130620040 อร-9834(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 คลองสอง ลำลูกกา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8142 7 ก.ค. 2556 130620044 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขัน ACM-ICPC ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 อาคาร ICT คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8143 8 ก.ค. 2556 130410028 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8144 8 ก.ค. 2556 130410222 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ธนาคาร รอบมหาวิทยาลัย ศูนย์รังสิต สจส. 11:00 มหาวิทยาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
8145 8 ก.ค. 2556 130610052 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 โรงงานไทยการ์เม้นท์อ้อมน้อย 35 รถบัสโดยสาร
8146 8 ก.ค. 2556 130610074 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) หอพักสวนสุทธิพันธ์ 08:45 พิพิธภัณฑ์บัว/ห้องสมุด/อาคารสำนักงานอธิการบดี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8147 8 ก.ค. 2556 130610413 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 06:00 กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
8148 8 ก.ค. 2556 130610416 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระขันษา 06:00 กทม. 2 เก๋งสองตอน
8149 8 ก.ค. 2556 130610417 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 2 เก๋งสองตอน
8150 8 ก.ค. 2556 130610421 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8151 8 ก.ค. 2556 130610424 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 8 ตู้นั่งสี่ตอน
8152 8 ก.ค. 2556 130610530 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ส่งเอกสารงบประมาณปี 2557 หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 10:00 รัฐสภาและสำนักงบประมาณ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8153 8 ก.ค. 2556 130710020 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ศึกษาดูงานสถาบันมาตรวิทยา ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะิวิศวกรรมศาสตร์ 08:30 สถาบันมาตรวิทยา คลองห้า 25 ตู้นั่งสี่ตอน
8154 8 ก.ค. 2556 130710021 ฮภ-8149 สำนักบัณฑิตศึกษา ศึกษาดูงานสถาบันมาตรวิทยา ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะิวิศวกรรมศาสตร์ 08:30 สถาบันมาตรวิทยา คลองห้า 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8155 8 ก.ค. 2556 130710050 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ติดต่อราชการ ส่งหนังสือเชิญเป็นวิทยากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 09:00 กรมยุทธศึกษาทหารบก 3 ตู้นั่งสี่ตอน
8156 9 ก.ค. 2556 130410029 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8157 9 ก.ค. 2556 130410223 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 09:00 มหาวิทยาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
8158 9 ก.ค. 2556 130610075 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) หอพักสวนสุทธิพันธ์ 08:45 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์/ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8159 9 ก.ค. 2556 130610119 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W.6-ฟังบรรยายร่วม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตย์ม.รังสิต 45 รถบัสโดยสาร
8160 9 ก.ค. 2556 130610120 40-0786(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W.6-ฟังบรรยายร่วม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตย์ม.รังสิต 45 รถบัสโดยสาร
8161 9 ก.ค. 2556 130610418 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 2 เก๋งสองตอน
8162 9 ก.ค. 2556 130610419 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 2 เก๋งสองตอน
8163 9 ก.ค. 2556 130610420 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 2 เก๋งสองตอน
8164 9 ก.ค. 2556 130610422 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8165 9 ก.ค. 2556 130610425 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 8 ตู้นั่งสี่ตอน
8166 9 ก.ค. 2556 130610529 นค-4530(10ที่นั่ง) กองคลัง รับใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8167 9 ก.ค. 2556 130610539 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอมาศึกษา เรียนรู้ และวิเคราะห์เรื่องแนวโน้มแฟชั่นที่ ศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น FKCC สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล้วยน้ำไท คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล้วยน้ำไท 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8168 9 ก.ค. 2556 130610540 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอมาศึกษา เรียนรู้ และวิเคราะห์เรื่องแนวโน้มแฟชั่นที่ ศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น FKCC สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล้วยน้ำไท คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล้วยน้ำไท 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8169 9 ก.ค. 2556 130710008 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯฝบ. ประชุมวิจัยเครือข่ายวิจัยประชาชื่น สวพ. หรือ หอพักตึก 9 07:30 ม.กรุงเทพ วข.รังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8170 9 ก.ค. 2556 130710033 นค-4527(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่ สนามเสือป่า สำนักงานอธิการบดี 10:00 สนามเสือป่า 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8171 9 ก.ค. 2556 130710038 ฮภ-8149 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8172 10 ก.ค. 2556
ถึง 12 ก.ค. 2556
130330111 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา 07:30 นครนายก 100 รถบัสโดยสาร
8173 10 ก.ค. 2556
ถึง 12 ก.ค. 2556
130330112 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา 07:30 นครนายก 50 รถบัสโดยสาร
8174 10 ก.ค. 2556
ถึง 12 ก.ค. 2556
130330119 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมทีมอาจารย์ที่ปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา 07:30 นครนายก 4 นั่งสามตอนแวน
8175 10 ก.ค. 2556 130410168 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งผู้เข้าอบรมอ.ที่ปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา 07:00 วังยาวรีสอร์ท 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8176 10 ก.ค. 2556 130410224 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัยดูแลร้านค้า โรงอาหาร หอพักฝึกอบรม ธนาคาร สจส. 10:30 มหาวิทยาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
8177 10 ก.ค. 2556
ถึง 12 ก.ค. 2556
130430019 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับส่งวิทยากรอบรมอ.ที่ปรึกษา มศว.ประสานมิตร 07:00 วังยาวรีสอร์ท นครนายก 8 ตู้นั่งสี่ตอน
8178 10 ก.ค. 2556 130610076 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) หอพักสวนสุทธิพันธ์ 08:30 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8179 10 ก.ค. 2556 130610238 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ แจ้งวัฒนะ-โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ แจ้งวัฒนะ 06:00 แจ้งวัฒนะ-โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
8180 10 ก.ค. 2556 130610423 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 8 ตู้นั่งสี่ตอน
8181 10 ก.ค. 2556 130610426 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 8 ตู้นั่งสี่ตอน
8182 10 ก.ค. 2556 130610478 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักช่างสิบหมู่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 สำนักช่างสิบหมู่ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8183 10 ก.ค. 2556 130710005 ญส-3850 กองกฎหมาย รับเช็คค่าชนะคดี สำนักงานอธิการบดี 09:00 ศาลปกครองกลาง 2 เก๋งสองตอน
8184 10 ก.ค. 2556 130710006 นค-4530(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปรับเครื่องมือที่ บริษัท ฟิลพาร์ทเอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด 143 ซอยลาซาล 42 สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตยางนา กรุงเทพฯ 10260 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:00 บริษัท ฟิลพาร์ทเอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด 143 ซอยลาซาล 42 สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตยางนา กรุงเทพฯ 10260 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8185 10 ก.ค. 2556 130710034 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่สนามเสือป่า สำนักงานอธิการบดี 08:30 สนามเสือป่า 2 เก๋งสองตอน
8186 10 ก.ค. 2556 130710039 ฮภ-8149 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 สนามกอล์ฟ ไพน์เฮิร์ส 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8187 10 ก.ค. 2556 130710046 นค-4527(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปประชุมห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 ไปประชุมห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8188 11 ก.ค. 2556 130410294 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัย ธนาคาร หอพักฝึกอบรม โรงอาหาร สจส. 10:30 โรงอาหาร 3 นั่งสองตอนแวน
8189 11 ก.ค. 2556 130510200 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอนในาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5 บ้านอ.สุวรรณี, อ.สอิ้ง ,อ.วันทนีย์ แถว มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา บ้านอาจารย์ประคอง แถวแม็คโคลจรัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพรับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
8190 11 ก.ค. 2556 130610077 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) หอพักสวนสุทธิพันธ์ 08:30 อาคารนาฎศิลป์/ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8191 11 ก.ค. 2556 130610260 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรมการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน ชั้นใต้ดิน สำนักงานอธิการบดี ตึก48พระชันษาฯ 07:00 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
8192 11 ก.ค. 2556 130610308 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 11:00 ราม21-มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
8193 11 ก.ค. 2556 130610309 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รัย-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ราม-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 10:45 ม.ราม-มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8194 11 ก.ค. 2556 130610310 นค-4527(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุม ม.อีสเทิร์น-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 12:30 ม.อีสเทิร์น-มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8195 11 ก.ค. 2556 130610479 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักช่างสิบหมู่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 สำนักช่างสิบหมู่ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8196 11 ก.ค. 2556 130610507 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรอง สำนังานอธิการบดี 06:05 สำนักงานอธิการบดี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8197 11 ก.ค. 2556 130610508 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรอง สำนังานอธิการบดี 06:05 สำนักงานอธิการบดี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8198 11 ก.ค. 2556 130610541 ญส-3851 กองกฎหมาย ไปอบรมการบริหารงานบุคคล หน้าสำนักงานอธิการบดี 06:50 โรงแรมริชมอนด์ 4 เก๋งสองตอน
8199 11 ก.ค. 2556 130630121 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ ประชุมเอเชีย สำนังานอธิการบดี 06:00 โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8200 12 ก.ค. 2556 130330150 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับผู้เข้าอบรมอาจารย์ที่ปรึกษากลับจากอบรม วังยาวรีสอร์ท 11:00 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132