ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
2701 25 มิ.ย. 2555 120610479 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุม อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 07:30 อาคารจัตุรัสจามจุรี กทม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2702 25 มิ.ย. 2555 120610521 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดต่อราชการที่สถานฑูตญี่ปุ่น อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร่ 09:30 สถานฑูตญี่ปุ่น ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2703 25 มิ.ย. 2555 120630015 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บรุี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2704 25 มิ.ย. 2555 120630026 ญส-3852 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1 เก๋งสองตอน
2705 26 มิ.ย. 2555 120510156 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2706 26 มิ.ย. 2555 120510187 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2707 26 มิ.ย. 2555 120610016 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
2708 26 มิ.ย. 2555
ถึง 27 มิ.ย. 2555
120610118 ญส-3850 กองพัฒนานักศึกษา เข้าประชุมวิชาการสุขภาพจิต กองพัฒนานักศึกษา 07:30 โรงแรมแอมบาสเดอร์ 2 เก๋งสองตอน
2709 26 มิ.ย. 2555 120610194 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปศึกษาคุณธรรมและจริยธรรม อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12:30 วัดปัญญานันทาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2710 26 มิ.ย. 2555 120610390 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ(พร้อมสัมภาระ) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 16:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 25 ตู้นั่งสี่ตอน
2711 26 มิ.ย. 2555 120610391 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับนักศึกษาต่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 16:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 25 ตู้นั่งสี่ตอน
2712 26 มิ.ย. 2555 120610392 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 16:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 25 ตู้นั่งสี่ตอน
2713 26 มิ.ย. 2555 120610393 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 16:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 25 ตู้นั่งสี่ตอน
2714 26 มิ.ย. 2555 120610512 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ถ่ายทำรายการสัมภาษณ์อธิการบดี ของสถานีโทรทัศน์ U22 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 สำนักงานอธิการบดี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2715 26 มิ.ย. 2555 120610532 ญส-3852 กองคลัง ไปติดต่อกรมบัญชีกลาง ชั้นใต้ดิน ตึกอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 1 เก๋งสองตอน
2716 26 มิ.ย. 2555 120610536 ภศ-5783(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ขนแผ่นปูนรองเดิน ขนาด 1 เมตร (อ.เกรียงศักดิ์ ภาควิชาอิเล็คโทรนิค) ภาควิชาอิเล็คโทรนิค 10:00 วัดหว่านบุญ 2 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
2717 26 มิ.ย. 2555 120610540 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ประชุมศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2718 26 มิ.ย. 2555 120610546 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งชุดรับแขกในห้องรับรอง ชั้น 5 สอ.มทรธ. สำนักงานอธิการบดี 13:30 มรภ.ราชภัฎวลัยอลงกรณ์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2719 26 มิ.ย. 2555 120630067 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลาง ราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2720 27 มิ.ย. 2555 120510157 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2721 27 มิ.ย. 2555 120510188 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2722 27 มิ.ย. 2555 120610017 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
2723 27 มิ.ย. 2555 120610415 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม คข.เกษตรอินทรีย์ สวพ. 16:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2724 27 มิ.ย. 2555 120610470 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตึกสถาบันวิจัยเคมี) 12:30 บริษัท ป.ต.ท จำกัด (มหาชน) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2725 27 มิ.ย. 2555 120610488 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองกฎหมาย ประสานคดี ณ สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 สำนักงานอัยการจังหวัดะัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2726 27 มิ.ย. 2555 120610513 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อพานักศึกษาไปจัดโครงการให้นักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2727 27 มิ.ย. 2555 120610514 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อพานักศึกษาไปจัดโครงการให้นักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2728 27 มิ.ย. 2555 120610531 นค-4539(10ที่นั่ง) กองคลัง ชำระเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์ปทุม ธ.ออมสินคลองหลวง อธส. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2729 27 มิ.ย. 2555
ถึง 30 ก.ค. 2555
120610534 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ศึกษาดูงาน อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 06:00 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 15 ตู้นั่งสี่ตอน
2730 27 มิ.ย. 2555
ถึง 30 ก.ค. 2555
120610535 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาดูงาน อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 06:00 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 15 ตู้นั่งสี่ตอน
2731 27 มิ.ย. 2555 120610537 นค-4543(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ประชุมฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 11:30 รัฐสภา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2732 27 มิ.ย. 2555 120610552 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาจีนไปแลกเงิน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 ธนาคารทหารไทย สาขาวิภาวดี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
2733 27 มิ.ย. 2555
ถึง 30 มิ.ย. 2555
120630006 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุมวิชาการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 08:00 จ.เชียงใหม่ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2734 27 มิ.ย. 2555 120630080 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปรับตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2735 28 มิ.ย. 2555 120510083 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ ตึก สวท 08:30 หอประชุมใหญ่ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
2736 28 มิ.ย. 2555 120510158 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2737 28 มิ.ย. 2555 120510202 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2738 28 มิ.ย. 2555 120610018 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
2739 28 มิ.ย. 2555
ถึง 29 มิ.ย. 2555
120610126 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปประชุมผลงานวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:30 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2740 28 มิ.ย. 2555 120610311 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ อบรมหลักสูตร "ธรรมาภิบาลเพื่อารพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 10" โดย สถาบันคลังสมองแห่งชาติ บ้านพักข้าราชการ อาคาร 10 06:00 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
2741 28 มิ.ย. 2555 120610338 นค-4546(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ประชุมงบยุทธศาสตร์ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 มทร.พระนคร 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2742 28 มิ.ย. 2555 120610342 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับคณบดีที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องลงเวลา 21.15 น. 19:30 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2743 28 มิ.ย. 2555 120610422 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2744 28 มิ.ย. 2555 120610424 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ประชุมแห่งชาสิริกิต 28 มิ.ย.55 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2745 28 มิ.ย. 2555
ถึง 30 ก.ค. 2555
120610427 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญ รับ อ.สุวรรณ๊,อ.สอิ้ง ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับ อ.มณฑา, อ.ประคอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 07:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2746 28 มิ.ย. 2555 120610431 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาไปดูงานนวัฒกรรมสิ่งทอ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 08:00 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
2747 28 มิ.ย. 2555 120610433 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พาคณะอาจารย์และนักศึกษาไปดูงานนวัฒกรรมสิ่งทอ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 08:00 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
2748 28 มิ.ย. 2555 120610442 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 การออกแบบร้านค้าปลีก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 สยาม ดิสคัฟเวอรี่ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
2749 28 มิ.ย. 2555 120610443 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 การออกแบบร้านค้าปลีก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 สยาม ดิสคัฟเวอรี่ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
2750 28 มิ.ย. 2555 120610444 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 การออกแบบร้านค้าปลีก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 สยาม ดิสคัฟเวอรี่ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
2751 28 มิ.ย. 2555 120610533 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ติดต่อประสานขอความร่วมมือ โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล กองกลาง 12:30 สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2752 28 มิ.ย. 2555 120630016 ญส-3851 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
2753 28 มิ.ย. 2555 120630031 ญส-3852 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนประจำภาคเรียนที่1/2555 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ จ.สระบุรี 1 เก๋งสองตอน
2754 29 มิ.ย. 2555 120510084 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ ตึก สวท. 07:00 หอประชุมใหญ่ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
2755 29 มิ.ย. 2555 120510159 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2756 29 มิ.ย. 2555 120510203 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2757 29 มิ.ย. 2555 120610019 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
2758 29 มิ.ย. 2555
ถึง 30 มิ.ย. 2555
120610170 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี รับเจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรมไปคอยอำนวยความสะดวกให้ผู้อบรม เช่นรับส่งผู้อบรมจากหอพักไปเรียนตอนเช้า ตอนเย็นพาผู้อบรมไปทานอาหารเย็น เป็นต้น หอพัก ตึก 23 ในมทร.ธัญบุรี และ หน้าบริษัทแสงอุดมไลน์ติ้ง ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 06:30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2759 29 มิ.ย. 2555 120610295 ญส-3851 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 บริษัท Chunbok Company Limited (แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ กทม.) 1 เก๋งสองตอน
2760 29 มิ.ย. 2555 120610310 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ อบรมหลักสูตร "ธรรมาภิบาลเพื่อารพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 10" โดย สถาบันคลังสมองแห่งชาติ บ้านพักข้าราชการ อาคาร 10 06:00 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
2761 29 มิ.ย. 2555 120610339 อร-8846(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ประชุมงบยุทธศาสตร์ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 มทร.พระนคร 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2762 29 มิ.ย. 2555 120610380 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมการลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2763 29 มิ.ย. 2555 120610395 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่ง ทีมผู้สื่อข่าวสกู๊ปชีวิต หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทำข่าวและสัมภาษณ์ดร.กุลชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กองประชาสัมพันธ์ 08:00 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พระราม 2 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2764 29 มิ.ย. 2555 120610445 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ 55 ตู้นั่งสี่ตอน
2765 29 มิ.ย. 2555 120610446 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2766 29 มิ.ย. 2555 120610447 0103-2.1740-005-0002/1-34 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ 10 รถขุด
2767 29 มิ.ย. 2555 120610507 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน (นิคมบางปู) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 บริาัทสยามทอปปิน จำกัด 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2768 29 มิ.ย. 2555 120610593 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 กระทรวงยุติธรรม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2769 29 มิ.ย. 2555 120610610 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมกับท่านอธิการบดี บริษัท บุญถาวร รัชดา 10:00 มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2770 29 มิ.ย. 2555 120620092 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับนักศึกษานานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 16:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2771 29 มิ.ย. 2555 120630032 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนประจำภาคเรียนที่1/2555 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2772 30 มิ.ย. 2555 120510160 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2773 30 มิ.ย. 2555 120510189 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2774 30 มิ.ย. 2555 120610403 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณบดีที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19:05 สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2775 30 มิ.ย. 2555 120610547 นค-4527(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้อบรมและวิทยากร เช่นรับส่งผู้อบรมไปที่ภาคเครื่องกล ซื้อของใช้ในงานฝึกอบรม ที่พรธิสาร เคหะคลอง 6 เป็นต้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:30 ภาคเครื่องกล พรธิสาร เคหะคลอง 6 เป็นต้น 23 ตู้นั่งสี่ตอน
2776 30 มิ.ย. 2555 120620009 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ-ส่ง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปจัดงานมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ (อ.นิตยา 08 6762 9682) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 07:30 ศาลาวัดดาวเรือง ต.บางพูด จ.ปทุมธานี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
2777 30 มิ.ย. 2555 120620079 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ถนนบางนา กม.36 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 บริษัท TPN Flexpack 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2778 30 มิ.ย. 2555 120630051 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปร่วมงานมงคลสมรส ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้ประสานงาน ดร.สมหมาย ผิวสอาด อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 05:00 โรงแรมชัยนาทธานี อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2779 30 มิ.ย. 2555 120630082 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานมงคลสมรส ดร.อำนวย เรืองวารี จ.ชัยนาท วิศว 9 ชั้น 09:00 โรงแรมชัยนาทธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2780 1 ก.ค. 2555
ถึง 15 ก.ค. 2555
120510472 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อม กองกลาง 08:30 บ.เอกวัตร 2 รถบัสโดยสาร
2781 1 ก.ค. 2555 120610242 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษา (รอบสอง) กองพัฒนานักศึกษา 07:00 ห้องประชุมรินรอุบล สำนักงานอธิการบดี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
2782 1 ก.ค. 2555 120610613 ญส-3852 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับที่ปรึกษาด้านแผนปฏิบัติราชการฯ อาคาร 1 คณะเทคโนดลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 สุทธิสาร 1 เก๋งสองตอน
2783 1 ก.ค. 2555 120620088 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ ไปรับทุนการศึกษาของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 ศูนย์การค้ามิราเคิลมอลล์ สุขุมวิท 2 เก๋งสองตอน
2784 1 ก.ค. 2555 120620089 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาดูงานที่วิสาหกิจชุมชนหนองนกเขา จ.สระแก้ว อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 จ.สระแก้ว 12 ตู้นั่งสี่ตอน
2785 1 ก.ค. 2555 120630007 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุมวิชาการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 08:00 จ.เชียงใหม่ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2786 2 ก.ค. 2555 120610145 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
2787 2 ก.ค. 2555 120610195 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปศึกษาคุณธรรมและจริยธรรม อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 วัดปัญญานันทาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2788 2 ก.ค. 2555 120610269 นค-4551(6ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ- ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 06:00 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2789 2 ก.ค. 2555 120610273 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ- ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 06:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2790 2 ก.ค. 2555 120610298 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เเขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 2 เก๋งสองตอน
2791 2 ก.ค. 2555 120610332 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปถ่ายวีดิโองาน กพร. ตึกวิทยบริการ 06:00 โรงแรมนารายณ์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2792 2 ก.ค. 2555 120610351 ญส-3851 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 1.บริษัทการบินไทย จำกัด (เขตจตุจัก กทม.) 2. บริษัทดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (ทุ่งมหาเมฆ กทม.) 3. บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด (เขตหลักสี่ กทม.) 2 เก๋งสองตอน
2793 2 ก.ค. 2555 120610353 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อไปนิเทสนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 1. บริษัท ทรูวิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.) 2. บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จำกัด (เขตบางเขน อ.เมือง นนทบุรี) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2794 2 ก.ค. 2555 120610500 นค-4530(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ออกตั๋วเครื่องบินให้ผู้บริหาร 9 มทร. อาคาร 48 พระชันษา 13:30 บริษัท การบินไทย จำกัด (หลานหลวง) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2795 2 ก.ค. 2555 120610566 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา ไปประชุมที่กระทรวงศึกษาธิการ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2796 2 ก.ค. 2555 120610590 นค-4534(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปประกันสังคม จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม จ.ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2797 2 ก.ค. 2555 120610616 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การเคหะแห่งชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10:00 การเคหะแห่งชาติ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2798 2 ก.ค. 2555 120610619 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื้อใช้ในการรับ-ส่งนักศึกษาทำการแสดง ในด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อเข้ารับการประเมินตนเอง (SAR) อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 11:00 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
2799 2 ก.ค. 2555 120610625 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อไปตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2555 มทร.ธัญบุรี ตึกอธิการบดี 08:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก 2 นั่งสามตอนแวน
2800 2 ก.ค. 2555 120610626 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปประชุมและเลี้ยงรับรองคณาจารย์ฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 15:00 ห้องอาหารจีน ชาง 2 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ วิภาวดีรังสิต 12 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132