ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
12101 21 ก.ค. 2558 150310017 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเข้ารับการฝึกอบรมฯ ที่ โรงแรม ที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:30 โรงแรมที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12102 22 ก.ค. 2558 150530035 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัย "ปูนซีเมนต์ธรรมชาติจากขยะเหลือบริโภคและวัสดุเหลือใช้" ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12103 22 ก.ค. 2558 150730014 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เดินทางไปราชการที่ ผึ้งหวานรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 ผึ้งหวานรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12104 23 ก.ค. 2558 150530036 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัย "ปูนซีเมนต์ธรรมชาติจากขยะเหลือบริโภคและวัสดุเหลือใช้" ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12105 23 ก.ค. 2558 150630004 ฮภ-8149 สำนักสหกิจศึกษา รับวิทยากรจากสนามบินดอนเมืองเวลา 6.00 น. ไปส่งที่โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา และรอรับวิทยากรโดยออกจาก สีมาธานี เวลา 15.30 พามาส่งที่สนามบินดอนเมือง (โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ) ดอนเมือง 06:00 โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12106 24 ก.ค. 2558 150530037 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัย "ปูนซีเมนต์ธรรมชาติจากขยะเหลือบริโภคและวัสดุเหลือใช้" ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12107 24 ก.ค. 2558 150730015 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางจังหวัดระยอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางจังหวัดระยอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12108 25 ก.ค. 2558
ถึง 31 ก.ค. 2558
150530019 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ อนุรักษ์วันมรดกไทย2015 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 05:00 นครปฐม-เพชรบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12109 25 ก.ค. 2558
ถึง 26 ก.ค. 2558
150530021 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van.โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ อนุรักษ์วันมรดกไทย2015 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 05:00 นครปฐม-เพชรบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12110 27 ก.ค. 2558 150410009 ฮภ-8150 กองคลัง ชำระหนี้ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส.-คลอง 2/ธ.กรุงไทย-คลอง 4/ธ.ออมสิน-คลองหลวง/สหกรณ์-ปทุม/ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12111 28 ก.ค. 2558
ถึง 31 ก.ค. 2558
150530022 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02/2Van.โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ อนุรักษ์วันมรดกไทย2015 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 05:00 นครปฐม-เพชรบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12112 1 ส.ค. 2558
ถึง 9 ส.ค. 2558
150530020 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01/2Van.โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ อนุรักษ์วันมรดกไทย2015 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 05:00 นครปฐม-เพชรบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12113 1 ส.ค. 2558
ถึง 6 ส.ค. 2558
150530023 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02/3Van.โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ อนุรักษ์วันมรดกไทย2015 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 05:00 นครปฐม-เพชรบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12114 1 ส.ค. 2558
ถึง 9 ส.ค. 2558
150530025 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Van.โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ อนุรักษ์วันมรดกไทย2015 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 05:00 นครปฐม-เพชรบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12115 7 ส.ค. 2558 150410031 ฮภ-8150 กองคลัง ติดต่อราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 สหกรณ์-ศธ./ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12116 10 ส.ค. 2558 150710004 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคารสำนักงานอธิการบดี 14:00 สนามบินสุวรรณภูมิ,โรงแรมราชบงกช,บิีกซี,มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12117 10 ส.ค. 2558 150810003 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12118 11 ส.ค. 2558 150710019 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 ภายใน มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12119 11 ส.ค. 2558
ถึง 12 ส.ค. 2558
150830019 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12120 11 ส.ค. 2558
ถึง 12 ส.ค. 2558
150830019 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12121 12 ส.ค. 2558 150710020 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคารสำนักงวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 08:30 ภายใน มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12122 13 ส.ค. 2558 150710006 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) โรงแรมราชบงกช 08:00 ศูนย์ NECTEC 14 ตู้นั่งสี่ตอน
12123 13 ส.ค. 2558 150730012 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12124 13 ส.ค. 2558 150730013 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12125 14 ส.ค. 2558 150710007 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) โรงแรมราชบงกช 08:00 โตคิว มาบุญครอง, วัดพระแก้ว, โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18,มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12126 14 ส.ค. 2558 150710008 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) โรงแรมราชบงกช 08:00 โตคิว มาบุญครอง, วัดพระแก้ว, โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18,มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12127 14 ส.ค. 2558 150710009 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) โรงแรมราชบงกช 08:00 โตคิว มาบุญครอง, วัดพระแก้ว, โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18,มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12128 15 ส.ค. 2558 150710010 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 สวนจตุจักร 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12129 15 ส.ค. 2558 150710012 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 สวนจตุจักร 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12130 15 ส.ค. 2558 150820002 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 08:00 จ.อยุธยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12131 16 ส.ค. 2558 150710013 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18, จ.อยุธยา, , มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12132 16 ส.ค. 2558 150710014 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18, จ.อยุธยา, , มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12133 16 ส.ค. 2558 150710015 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18, จ.อยุธยา, , มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12134 17 ส.ค. 2558 150710021 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคารสำนักงวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 08:30 ภายใน มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12135 17 ส.ค. 2558 150710024 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ไปประชุมวิชาการ ที่ มทร.กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 มทร.กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12136 17 ส.ค. 2558 150820001 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติCIAV-ICTC คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10:00 กองโบราณคดี กรมศิลปากร เทเวศร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12137 18 ส.ค. 2558 150710016 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) โรงแรมราชบงกช 08:45 สนามบินสุวรรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12138 18 ส.ค. 2558 150710017 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:45 สนามบินสุวรรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12139 18 ส.ค. 2558 150710018 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) โรงแรมราชบงกช 08:45 สนามบินสุวรรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12140 19 ส.ค. 2558 150810007 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปราชการออกราชการทีวีช่อง9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ช่อง9 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12141 19 ส.ค. 2558 150830017 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12142 19 ส.ค. 2558 150830018 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12143 20 ส.ค. 2558 150720002 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W1.van01.โครงการMOUแลกเปลี่ยนเรียนร่วม+ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12144 20 ส.ค. 2558 150720003 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W1.van02.โครงการMOUแลกเปลี่ยนเรียนร่วม+ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12145 20 ส.ค. 2558 150720004 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W1.van03.โครงการMOUแลกเปลี่ยนเรียนร่วม+ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12146 21 ส.ค. 2558 150710025 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการดำเนินงานพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12147 21 ส.ค. 2558 150710033 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 10:00 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ซ.38 ไปประชุมที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12148 21 ส.ค. 2558 150710034 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ประชุมสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 11:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12149 22 ส.ค. 2558
ถึง 23 ส.ค. 2558
150830020 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 07:00 ภายในและภายนอก 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12150 22 ส.ค. 2558
ถึง 23 ส.ค. 2558
150830020 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 07:00 ภายในและภายนอก 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12151 22 ส.ค. 2558
ถึง 23 ส.ค. 2558
150830020 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 07:00 ภายในและภายนอก 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12152 25 ส.ค. 2558 150710030 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 10:45 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12153 25 ส.ค. 2558 150710031 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 10:30 ปตท.สำนักงานใหญ่ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12154 25 ส.ค. 2558 150710032 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล รับ-ทรง คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 10:30 ราม 21 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12155 26 ส.ค. 2558 150810008 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สอนนาฏศิลปและดนตรีคณะทูต อาคารนาฎศิลปและดุริยางค์ 17:00 ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
12156 26 ส.ค. 2558 150810016 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ-ส่งพระ งาน ไหว้ครู-ครอบครูช่างศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 15:30 วัดปัญญานันทาราม คลองหลวง ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12157 26 ส.ค. 2558 150810017 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ-ส่งพระ วัีดหว่านบุญ สวดมนต์เย็น คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 15:30 วัดหว่านบุญ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12158 27 ส.ค. 2558 150410014 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผูั้เชี่ยวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลปื บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12159 27 ส.ค. 2558 150410032 ฮภ-8150 กองคลัง ชำระหนี้ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส.-คลอง 2/ธ.กรุงไทย-คลอง 4/ธ.ออมสิน-คลองหลวง/สหกรณ์-ปทุม/ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12160 27 ส.ค. 2558
ถึง 31 ส.ค. 2558
150730005 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.International Workshop/สัมนาเพื่อสถาปนิกอาเซียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ทรงวาด-เจริญกรุง-สำเพ็ง-เยาวราช 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12161 28 ส.ค. 2558
ถึง 31 ส.ค. 2558
150730007 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van.International Workshop/สัมนาเพื่อสถาปนิกอาเซียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ทรงวาด-เจริญกรุง-สำเพ็ง-เยาวราช 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12162 28 ส.ค. 2558
ถึง 31 ส.ค. 2558
150730009 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Van.International Workshop/สัมนาเพื่อสถาปนิกอาเซียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ทรงวาด-เจริญกรุง-สำเพ็ง-เยาวราช 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12163 1 ก.ย. 2558
ถึง 7 ก.ย. 2558
150730006 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01-2Van.International Workshop/สัมนาเพื่อสถาปนิกอาเซียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ทรงวาด-เจริญกรุง-สำเพ็ง-เยาวราช 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12164 1 ก.ย. 2558
ถึง 7 ก.ย. 2558
150730008 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02-2Van.International Workshop/สัมนาเพื่อสถาปนิกอาเซียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ทรงวาด-เจริญกรุง-สำเพ็ง-เยาวราช 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12165 1 ก.ย. 2558
ถึง 2 ก.ย. 2558
150730010 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03-2Van.International Workshop/สัมนาเพื่อสถาปนิกอาเซียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ทรงวาด-เจริญกรุง-สำเพ็ง-เยาวราช 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12166 3 ก.ย. 2558 150410015 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12167 4 ก.ย. 2558
ถึง 7 ก.ย. 2558
150730011 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03-3Van.International Workshop/สัมนาเพื่อสถาปนิกอาเซียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ทรงวาด-เจริญกรุง-สำเพ็ง-เยาวราช 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12168 8 ก.ย. 2558 150810021 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12169 8 ก.ย. 2558 150910003 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12170 8 ก.ย. 2558 150910003 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12171 9 ก.ย. 2558 150810022 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12172 9 ก.ย. 2558 150810027 ฮภ-8149 สำนักสหกิจศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 4/255 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) 10:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น1) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12173 9 ก.ย. 2558 150910001 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับพระมาสวดในงานไหว้ครู วัดลำกระดาน กทม 15:30 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12174 10 ก.ย. 2558 150410016 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12175 10 ก.ย. 2558 150610001 ฮภ-8150 กองคลัง ติดต่อราชการ สำนักงานอธิการบดี 09:30 สหกรณ์-ศธ./ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12176 10 ก.ย. 2558 150720005 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W5.van01.โครงการMOUแลกเปลี่ยนเรียนร่วม+ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12177 11 ก.ย. 2558 150810020 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12178 11 ก.ย. 2558 150810023 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12179 11 ก.ย. 2558 150910012 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12180 12 ก.ย. 2558
ถึง 13 ก.ย. 2558
150930003 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12181 12 ก.ย. 2558
ถึง 13 ก.ย. 2558
150930003 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12182 12 ก.ย. 2558
ถึง 13 ก.ย. 2558
150930003 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12183 14 ก.ย. 2558 150810024 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางจังหวัดสมุทราปราการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12184 15 ก.ย. 2558 150710001 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่เข้าร่วมงาน เกษียณอายุ ของมทร.ธัญบุรี สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12185 15 ก.ย. 2558 150710001 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่เข้าร่วมงาน เกษียณอายุ ของมทร.ธัญบุรี สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12186 15 ก.ย. 2558 150710001 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่เข้าร่วมงาน เกษียณอายุ ของมทร.ธัญบุรี สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12187 16 ก.ย. 2558 150810025 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางจังหวัดสมุทราปราการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12188 16 ก.ย. 2558 150920001 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับวิทยากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13:00 สุขุมวิท-เอกมัย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12189 16 ก.ย. 2558 150930002 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราชบุรี คณะสถาปัตย์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12190 17 ก.ย. 2558 150410017 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12191 17 ก.ย. 2558 150720006 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Wุ6.van01.โครงการMOUแลกเปลี่ยนเรียนร่วม+ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12192 17 ก.ย. 2558 150720007 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Wุ6.van02.โครงการMOUแลกเปลี่ยนเรียนร่วม+ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12193 18 ก.ย. 2558
ถึง 23 ก.ย. 2558
150830012 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.ติดตั้งงานพิพิธภัณฑ์ลำปาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จ.ลำปาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12194 18 ก.ย. 2558
ถึง 23 ก.ย. 2558
150830013 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van.ติดตั้งงานพิพิธภัณฑ์ลำปาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จ.ลำปาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12195 18 ก.ย. 2558
ถึง 20 ก.ย. 2558
150830016 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี เพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาทบทวนงานนโายบาย (Retreat)ของสภา มทร.ธัญบุรี หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12196 21 ก.ย. 2558
ถึง 22 ก.ย. 2558
150830001 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยและบริการวิชาการโครงการปูนซีเมนต์ธรรมชาติจากขยะเหลือบริโภคและวัสดุเหลือใช้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12197 23 ก.ย. 2558 150910018 ฮภ-8150 สำนักสหกิจศึกษา ติดต่องานและจัดส่งเอกสารที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เบอร์โทรศัพท์ผู้เดินทาง 086-530-2169) อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) 09:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12198 24 ก.ย. 2558 150410018 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12199 24 ก.ย. 2558 150720008 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Wุ7.van01.โครงการMOUแลกเปลี่ยนเรียนร่วม+ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12200 24 ก.ย. 2558 150720009 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Wุ7.van02.โครงการMOUแลกเปลี่ยนเรียนร่วม+ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 [122] 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132