ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
6501 28 ก.พ. 2556 130210164 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลางรับส่งผู้บริหาร สอ.ใหม่ 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
6502 28 ก.พ. 2556 130210171 ญส-3850 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 08:00 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 1 เก๋งสองตอน
6503 28 ก.พ. 2556 130210211 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งกรรมการคุมสอบปลายภาค คณะศิลปศาสตร์ 08:15 คณะวิชาชีพต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6504 28 ก.พ. 2556 130210242 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 บริเวณกรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
6505 28 ก.พ. 2556 130210280 ฮภ-8149 สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 07:30 บริษัท เอ อาร์ ไอ ที จำกัด (ถนนพระราม 3) 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6506 28 ก.พ. 2556 130210284 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 TOT 33 ตู้นั่งสี่ตอน
6507 28 ก.พ. 2556 130210285 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 TOT 33 ตู้นั่งสี่ตอน
6508 28 ก.พ. 2556 130210286 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 TOT 33 ตู้นั่งสี่ตอน
6509 28 ก.พ. 2556 130210366 40-0785(40ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ส่งผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา สำนักงานอธิการบดี 06:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 30 รถบัสโดยสาร
6510 1 มี.ค. 2556 130130102 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจเยี่ยมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) 07:30 ม.ราชมงคลล้านนา จ.ลำปาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6511 1 มี.ค. 2556 130210005 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 07:00 ราม21-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
6512 1 มี.ค. 2556 130210006 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 06:30 แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น 1 เก๋งสองตอน
6513 1 มี.ค. 2556 130210007 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 06:30 ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6514 1 มี.ค. 2556 130210008 นค-4546(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ โรงแรมปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมปริ้นตั้น 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6515 1 มี.ค. 2556 130210009 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รัย-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ศิลปากร - รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 06:30 ม.ศิลปากร - รร.ปริ้นตั้น 1 เก๋งสองตอน
6516 1 มี.ค. 2556 130210212 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งกรรมการคุมสอบปลายภาค คณะศิลปศาสตร์ 12:15 คณะวิชาชีพต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6517 1 มี.ค. 2556 130210213 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งกรรมการคุมสอบปลายภาค คณะศิลปศาสตร์ 12:15 คณะวิชาชีพต่าง ๆ ภทยในมหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6518 1 มี.ค. 2556 130210255 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำเด็กแสดงกิจกรรมสัมพันธ์ะน้องพี่-ที่สาธิต อาคารโรงเรียนอนุบาลสาธิต 17:30 ห้องประชุมรินลอุบล 150 รถบัสโดยสาร
6519 1 มี.ค. 2556 130210305 ออ-1597(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมสัมมนา โค้งบ้านดิน ตรงข้าม กพน. 07:30 โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6520 1 มี.ค. 2556 130210326 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณาจารย์เข้าร่วมอบรมโครงการ CDIO ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ อาคาร 9 ชั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 ม.จุฬาลงกรณ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6521 1 มี.ค. 2556 130210355 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมศึกษาดูงานหออัครศิลปิน กองประชาสัมพันธ์ 07:00 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า อนุสาวรีย์ หออัครศิลปิน คลองห้า 5 นั่งสามตอนแวน
6522 1 มี.ค. 2556 130210394 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ CDIO ตึกคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม 06:30 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6523 1 มี.ค. 2556 130210402 อร-9834(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปคุยเรื่องงานฝึกอบรม ที่ NXP Semiconductor (Thailand) Co.,Ltd. เลขที่ 303 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:00 บริษัท NXP ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6524 1 มี.ค. 2556 130210403 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปรับพาสปอร์ต ที่กรมการกงสุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 กรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6525 1 มี.ค. 2556 130210407 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปรับครุภัณฑ์ที่เอาไปซ่อมที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เลขที่ 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:00 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6526 1 มี.ค. 2556 130210423 นค-4534(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ลาพักร้อน ลาพักร้อน 08:30 ลาพักร้อน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6527 1 มี.ค. 2556 130210423 นค-4544(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ลาพักร้อน ลาพักร้อน 08:30 ลาพักร้อน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6528 1 มี.ค. 2556 130210423 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ลาพักร้อน ลาพักร้อน 08:30 ลาพักร้อน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6529 1 มี.ค. 2556 130210423 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ลาพักร้อน ลาพักร้อน 08:30 ลาพักร้อน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6530 2 มี.ค. 2556 130210091 40-0786(40ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ใช้ในโครงการฯพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคคลากรสายสนับสนุน หน้าตึกอธิการบดี 09:00 ชลบุรี 22 รถบัสโดยสาร
6531 2 มี.ค. 2556 130210327 ฮภ-8150 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณาจารย์เข้าร่วมอบรมโครงการ CDIO ที่มหาวิทยาลัยจุลาลงกรณ์ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 ม.จุฬาลงกรณ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6532 2 มี.ค. 2556 130210399 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ CDIO ตึกคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม 06:30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6533 2 มี.ค. 2556 130220008 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานสำนักงานอธิการบดี สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 มทร.ธัญบุรี 40 รถบัสโดยสาร
6534 2 มี.ค. 2556 130220008 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานสำนักงานอธิการบดี สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 มทร.ธัญบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
6535 2 มี.ค. 2556 130220008 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานสำนักงานอธิการบดี สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 มทร.ธัญบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
6536 2 มี.ค. 2556 130220008 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานสำนักงานอธิการบดี สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 มทร.ธัญบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
6537 2 มี.ค. 2556 130220008 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานสำนักงานอธิการบดี สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 มทร.ธัญบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
6538 2 มี.ค. 2556 130230119 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สำรวจพื้นที่สัมมนาองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา กพน. 08:00 ระยอง 5 นั่งสามตอนแวน
6539 3 มี.ค. 2556 121120023 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน การอบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:30 โรงเรียนบดินทรเดชา ๒ 40 รถบัสโดยสาร
6540 3 มี.ค. 2556 130210328 ฮภ-8150 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณาจารย์เข้าร่วมอบรมโครงการ CDIOที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ อาคาร 9ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 ม.จุฬาลงกรณ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6541 3 มี.ค. 2556 130220018 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กพน. 13:00 ชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6542 4 มี.ค. 2556 121210392 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
6543 4 มี.ค. 2556 130210214 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งกรรมการคุมสอบปลายภาค คณะศิลปศาสตร์ 12:15 คณะวิชาชีพต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6544 4 มี.ค. 2556 130210243 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 บริเวณกรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
6545 4 มี.ค. 2556 130210264 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญมาทำการสอบป้องกันศิลปนิพนธ์ ประสานงานโดย นางสาวพจนี ศรีดี 085-915-2398 รับ อ.สุวรรณี ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับอ.ประคอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6546 4 มี.ค. 2556 130210358 ฮภ-8151 กองประชาสัมพันธ์ นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 111ปีย้อนรอยพระพุทธเจ้าหลวง กองประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรม 06:00 ช่อง 3 mss cable tv nationchannel 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6547 4 มี.ค. 2556 130210369 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ/ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 40 รถบัสโดยสาร
6548 4 มี.ค. 2556 130210371 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน ตึกอธิการบดี 14:00 วังสวนจิตรลดา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6549 4 มี.ค. 2556 130210405 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำเอกสารการวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญ อาคารศึกษาศาสตร์ 09:00 กระทรวงศึกษาธิการ สมาคม รร.อาชีว เซนจอห์น 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6550 4 มี.ค. 2556 130210418 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วัดมงกุฏกษัตรย์ฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 16:00 วัดมงกุฎกษัตริย์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6551 4 มี.ค. 2556 130210419 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วัดมงกุฎกษัตริย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 16:00 วัดมงกุฎกษัตริย์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6552 4 มี.ค. 2556 130230121 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทาน โรงเรียนวัดหนองปลาดุก จ.ลพบุรี กองพัฒนาอาคารและสถานที่ 08:00 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6553 4 มี.ค. 2556 130310030 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา พา ผอ.ไปรับรถที่อู่ซ่อมรถ และใช้งานราชการทั้งวัน สวพ. 11:30 มบ.ชมฟ้า คลอง 2 1 เก๋งสองตอน
6554 4 มี.ค. 2556 130320004 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ พ่อคณบดีคณะสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16:00 วัดมกุฏกษัตริย์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6555 4 มี.ค. 2556 130330001 ฮภ-8149 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำรวจพื้นที่จัดโครงการ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 04:00 จังหวัดแพร่ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6556 4 มี.ค. 2556 130330003 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ กรมประมง ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี วิศว 9 ชั้น 10:00 จ.เพชรบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6557 5 มี.ค. 2556 121210393 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
6558 5 มี.ค. 2556 130210108 ฮภ-8150 กองประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารไปดูงานที่ Modernine TV ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 รัชดา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6559 5 มี.ค. 2556 130210265 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญมาทำการสอบป้องกันศิลปนิพนธ์ ประสานงานโดย นางสาวพจนี ศรีดี 085-915-2398 รับ อ.สุวรรณี ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับอ.ประคอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6560 5 มี.ค. 2556 130210353 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ไปสนามบินดอนเมือง บ้านพักหมู่บ้านชมฟ้า 07:30 ไปสนามบินดอนเมือง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6561 5 มี.ค. 2556 130210377 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วัดมงกุฎกษัตริยฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 11:00 วัดมงกุฎกษัตริย์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6562 5 มี.ค. 2556 130210381 นค-4534(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปประกันสังคม ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 ประกันสังคม ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6563 5 มี.ค. 2556 130210406 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำเอกสารการวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญ อาคารศึกษาศาสตร์1 09:00 มจธ. ธนบุรี , สจพ. พระนครเหนือ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6564 5 มี.ค. 2556 130210408 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วัดมงกุฎกษัตยริฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 15:00 วัดมงกุฎกษัตริย์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6565 5 มี.ค. 2556 130210416 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วัดมงกุฎกษัตริย์ฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 11:00 วัดมงกุฎกษัตริย์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6566 5 มี.ค. 2556 130210426 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมตรวจเยี่ยมเงินกองทุน กพน 05:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 นั่งสามตอนแวน
6567 5 มี.ค. 2556 130210427 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์การรักษาสีผลไม้อบแห้ง และการทำน้ำผลไม้ผงเสริมใยอาหารด้วยวิธีการฉีดพ่นฝอย กองประชาสัมพันธ์ 08:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โรงงานบริเวณเซียร์รังสิต วังน้อย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6568 5 มี.ค. 2556 130210431 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ถ่ายทำรายการ ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองประชาสัมพันธ์ 09:00 คณะวิทยาศาสตร์ฯ บริเวณมทร.ธัญบุรี 3 เก๋งสองตอน
6569 5 มี.ค. 2556 130310005 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯ ฝบ. ประชุมปรึกษาหารืองานวิชาการ มทร. สวพ. หรือ หอพักตึก 9 11:00 มทร.พระนคร เทเวศร์ 1 เก๋งสองตอน
6570 5 มี.ค. 2556 130310012 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ดร.สรพงษ์ 084989128) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระับัง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6571 5 มี.ค. 2556 130310029 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี หน้าภาคอิเล็กทรอนิกส์ 11:00 มทร.พระนคร 1 เก๋งสองตอน
6572 5 มี.ค. 2556 130310033 นค-4554(10 ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ติดต่อราชการกับ กองขายภาครัฐบาล บมจ. การบินไทย โค้งบ้านดิน ข้างสภานักศึกษา 08:30 บมจ. การบินไทย ถ.หลานหลวง ข้างพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6573 5 มี.ค. 2556 130310043 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 15:00 วัดมกุฏกษัตริยาราม 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6574 5 มี.ค. 2556 130310045 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปร่วมงานศพ คณะสถาปัตย 14:00 วัดมกุฎกษัตริย์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6575 5 มี.ค. 2556 130310060 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับบัตรโดยสารที่สำนักงานการบินไทย วิภาวดีรังสิต (ดร.สมหมาย 08-9900-3227) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10:30 สำนักงานการบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6576 6 มี.ค. 2556 121210057 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำข้อสอบที่โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว (สอบตรง คุณวุฒิ ม.6/ปวช. และ ปวส.) สวท. 07:00 โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6577 6 มี.ค. 2556 121210202 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน UDINUS จำนวน 8 คน ณ สนามบินดอนเมือง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 สนามบินดอนเมือง 8 ตู้นั่งสี่ตอน
6578 6 มี.ค. 2556 121210203 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UDINUS จำนวน 8 คน อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 สนามบินดอนเมือง 8 ตู้นั่งสี่ตอน
6579 6 มี.ค. 2556 121210394 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
6580 6 มี.ค. 2556 130210093 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าว ทำข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม กองประชาสัมพันธ์ 07:00 บางบัวทอง ศูนย์วิจัยข้าว บางนา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6581 6 มี.ค. 2556 130210233 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองคลัง สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร กองคลัง 09:00 ประกันสังคม และกรมสรรพากร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6582 6 มี.ค. 2556 130210267 อร-9834(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญมาทำการสอบป้องกันศิลปนิพนธ์ ประสานงานโดย นางสาวพจนี ศรีดี 085-915-2398 รับ อ.สุวรรณี ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับอ.ประคอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6583 6 มี.ค. 2556 130210361 ฮภ-8151 กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าวทำข่าวนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมศึกษาดูงานการทำนาปลูกข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากข้าว กองประชาสัมพันธ์ 06:00 อนุสาวรีย์ รัชดาภิเษก 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6584 6 มี.ค. 2556
ถึง 8 มี.ค. 2556
130230043 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ลาพักร้อน ลาพักร้อน 08:00 ลาพักร้อน 1 นั่งสามตอนแวน
6585 6 มี.ค. 2556 130310011 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปแสดงผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05:30 มศว.ประสานมิตร 11 ตู้นั่งสี่ตอน
6586 6 มี.ค. 2556 130310014 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปส่งเอกสารงานกีฬา กพน. 09:00 กกท หัวหมาก กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6587 6 มี.ค. 2556 130310017 ญส-3852 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปกระทรวงศึกษา วืศว 9 ชั้น 09:00 กระทรวงศึกษา 2 เก๋งสองตอน
6588 6 มี.ค. 2556 130310018 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกไปแสดงผลงานทางวิชาการ คณะวิท 05:30 มศว. ประสานมิตร 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6589 6 มี.ค. 2556 130310019 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปแสดงผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05:30 มศว. ประสารมิตร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6590 6 มี.ค. 2556 130310032 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดซื้อวัสดุงานอบรมแกนนำนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 09:30 ตลาดรังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6591 6 มี.ค. 2556 130310037 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จัดเตรียมหนังสือเดินทางของหัวหน้าหน่วยงาน และจัดส่งคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร โค้งบ้านดิน ข้างสภานักศึกษา 10:00 ศูนย์ราชการ จ.นนทบุรี และกรมทรัพย์สินทางปัญญา จ.นนทบุรี 2 เก๋งสองตอน
6592 6 มี.ค. 2556 130310042 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปคุยเรื่องงานสอบเทียบเครื่องมือวัด ที่บริษัท บูรพา เมโทรโลยี ซีสเต็ม จำกัด เลขที่ 270 ถนน เปรมใจราษฏร์ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:00 บริษัท บูรพา เมทโทรโลยี ซีสเท็ม จำกัด เลขที่ 270 ถนน เปรมใจราษฏร์ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 3 เก๋งสองตอน
6593 6 มี.ค. 2556 130310056 ฮภ-8150 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สวท. 12:00 บัานเลขที่ 27/50 ซ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด 36 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6594 6 มี.ค. 2556 130310058 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร บริหาร 1 08:00 บริหาร 4 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6595 6 มี.ค. 2556 130310066 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่องาน กองคลัง 09:00 รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6596 6 มี.ค. 2556 130310077 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เก็บข้อมูลงานวิจัย อาคารศึกษาศาสตร์ 1 09:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6597 7 มี.ค. 2556 121210058 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำข้อสอบที่โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว (สอบตรง คุณวุฒิ ม.6/ปวช. และ ปวส.) สวท. 07:00 โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6598 7 มี.ค. 2556 121210395 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
6599 7 มี.ค. 2556
ถึง 9 มี.ค. 2556
121230032 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร เดินทางส่งนักศึกษาอินโดนีเซียฝึกงานภาคฤดูร้อน วันที่ 7-9 มีนาคม 2556 หน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 08:00 จ.เชียงใหม่ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
6600 7 มี.ค. 2556 130110182 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมสภาวิชาการ เวลา 9.30 น. ณ มังคลอุบล สวพ. 09:20 สอ.ใหม่ 1 เก๋งสองตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132