ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
10401 7 มี.ค. 2557 140210087 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 06:00 อ.หนองเสือ 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10402 7 มี.ค. 2557 140210087 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 06:00 อ.หนองเสือ 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10403 7 มี.ค. 2557 140210087 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 06:00 อ.หนองเสือ 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10404 7 มี.ค. 2557 140210087 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 06:00 อ.หนองเสือ 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10405 7 มี.ค. 2557 140210088 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:30 สถาบันคลังสมองของชาติ 1 เก๋งสองตอน
10406 7 มี.ค. 2557 140210108 ญส-3852 กองนโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบายและการจัดการภาครัฐ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
10407 7 มี.ค. 2557
ถึง 8 มี.ค. 2557
140230039 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง(งานแต่งงาน) กพส 04:00 จ.บึงกาฬ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10408 7 มี.ค. 2557 140310031 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อมระบบแอร์ กองกลาง 08:00 บ.เทอร์ดมคอนโทล 1 รถบัสโดยสาร
10409 7 มี.ค. 2557 140310032 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 08:30 อ.หนองเสือ 80 รถบัสโดยสาร
10410 8 มี.ค. 2557 131230040 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการสร้างความเข็มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ระยะที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 จังหวัดสมุทรสาคร 50 รถบัสโดยสาร
10411 8 มี.ค. 2557 131230043 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการสร้างความเข็มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ระยะที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 จังหวัดสมุทรสาคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10412 8 มี.ค. 2557
ถึง 9 มี.ค. 2557
140130047 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การจัดกิจกรรมค่ายพักแรมนอกสถานที่ คณะศิลปศาสตร์ 06:00 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขวง จังหวัดระยอง 40 รถบัสโดยสาร
10413 8 มี.ค. 2557
ถึง 9 มี.ค. 2557
140230010 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 06:00 จ.ตรัง 35 ตู้นั่งสี่ตอน
10414 8 มี.ค. 2557
ถึง 9 มี.ค. 2557
140230010 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 06:00 จ.ตรัง 35 ตู้นั่งสี่ตอน
10415 8 มี.ค. 2557
ถึง 9 มี.ค. 2557
140230010 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 06:00 จ.ตรัง 35 ตู้นั่งสี่ตอน
10416 9 มี.ค. 2557
ถึง 10 มี.ค. 2557
140230048 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 06:00 จ.ตรัง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10417 9 มี.ค. 2557
ถึง 10 มี.ค. 2557
140230048 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 06:00 จ.ตรัง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10418 9 มี.ค. 2557
ถึง 10 มี.ค. 2557
140230048 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 06:00 จ.ตรัง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10419 10 มี.ค. 2557 140110113 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 บางนา 40 รถบัสโดยสาร
10420 10 มี.ค. 2557
ถึง 11 มี.ค. 2557
140130102 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาออกปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 - 45 รถบัสโดยสาร
10421 10 มี.ค. 2557
ถึง 14 มี.ค. 2557
140130116 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาออกปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาตร์ 07:00 - 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10422 10 มี.ค. 2557
ถึง 12 มี.ค. 2557
140130124 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปสาสตร์ (จ.ตรัง) คณะศิลปศาสตร์ 06:00 จ.ตรัง 35 ตู้นั่งสี่ตอน
10423 10 มี.ค. 2557
ถึง 12 มี.ค. 2557
140130124 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปสาสตร์ (จ.ตรัง) คณะศิลปศาสตร์ 06:00 จ.ตรัง 35 ตู้นั่งสี่ตอน
10424 10 มี.ค. 2557
ถึง 12 มี.ค. 2557
140130124 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปสาสตร์ (จ.ตรัง) คณะศิลปศาสตร์ 06:00 จ.ตรัง 35 ตู้นั่งสี่ตอน
10425 10 มี.ค. 2557 140310039 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ประชุมเตรียมการจัดงานกาชาด ใต้ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 12:00 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 1 เก๋งสองตอน
10426 10 มี.ค. 2557 140310043 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 07:00 คณะกรรมมธิการ วุฒิสภา 1 เก๋งสองตอน
10427 11 มี.ค. 2557 140110082 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 07:00 สมุทรปราการ 40 รถบัสโดยสาร
10428 11 มี.ค. 2557 140110114 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใน ราชมงคล เรื่องการสอบเข้าป.ตรี คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 10:00 ภายในราชมงคล 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10429 11 มี.ค. 2557 140310044 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรม 12:00 แฟชั่นไอแลนด์ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
10430 11 มี.ค. 2557 140310049 ญส-3850 กองคลัง เผาศพ สำนักงานอธิการบดี 15:30 วัดเสมียนนารี 3 เก๋งสองตอน
10431 11 มี.ค. 2557 140310050 ญส-3851 กองคลัง สำนักงบประมาณ ข้างตึกอธิการบดี 09:30 สำนักงบประมาณ 2 เก๋งสองตอน
10432 11 มี.ค. 2557 140310052 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ งานแสดงศิลปนิพนธ์นักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15:00 ศูนย์การค้า FASHION ILAND 8 เก๋งสองตอน
10433 12 มี.ค. 2557 140110060 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มทร.ธัญบุรี 07:00 หมู่บ้านซีเคอาร์ 491 ซ.18/1 ช่อง7, โรงแรมเฟิร์สโฮเท็ล กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
10434 12 มี.ค. 2557 140110061 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มทร.ธัญบุรี 07:00 โรงแรมเฟิร์สโฮเท็ล กรุงเทพฯ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10435 12 มี.ค. 2557 140110115 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายในราชมงคล เรื่องสอบเข้าป.ตรี คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 10:00 ภายในราชมงคล 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10436 12 มี.ค. 2557
ถึง 14 มี.ค. 2557
140130101 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปฝึกภาคสนามวิชาการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 - 45 รถบัสโดยสาร
10437 12 มี.ค. 2557 140210023 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษา 30 คน อาจารย์ 2 ท่านไปดูงานที่บริษัท Metro Systems Corporation Public Company Limited คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:30 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 30 รถบัสโดยสาร
10438 12 มี.ค. 2557 140310015 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ติดต่อราชการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ คณะศิลปกรมศาสตร์ 08:00 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 4 เก๋งสองตอน
10439 13 มี.ค. 2557 140110062 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มทร.ธัญบุรี 07:00 โรงแรมเฟิร์สโฮเท็ล กรุงเทพฯ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10440 13 มี.ค. 2557 140110132 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ ESTA ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ, ภายใน มทร. ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10441 13 มี.ค. 2557 140110137 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ ESTA ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ, ภายใน มทร. ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10442 13 มี.ค. 2557
ถึง 15 มี.ค. 2557
140130096 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:00 ราชบุรี 40 รถบัสโดยสาร
10443 13 มี.ค. 2557 140310040 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ติดต่อขอศึกษาดูงาน ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 หออัครศิลปิน คลองห้า 1 เก๋งสองตอน
10444 13 มี.ค. 2557 140310045 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปรับเครื่องมือสอบเทียบ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:10 บริษัท บูรพา เมทโทรโลยี ซีสเท็ม จำกัด เลขที่ 270 ถนน เปรมใจราษฏร์ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 1 เก๋งสองตอน
10445 13 มี.ค. 2557 140310081 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร(ส่งนักศึกษาจีน) คณะบิหาร 05:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10446 13 มี.ค. 2557 140310081 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร(ส่งนักศึกษาจีน) คณะบิหาร 05:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10447 13 มี.ค. 2557 140310082 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร คณะบิหาร 07:30 กระทรวงพาณิชย์ 1 เก๋งสองตอน
10448 13 มี.ค. 2557
ถึง 14 มี.ค. 2557
140330001 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานแพทย์ (อบรมสัมมนา) ศูนย์รังสิต 07:00 จ.ปราจีนบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10449 14 มี.ค. 2557 140110063 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มทร.ธัญบุรี 07:00 โรงแรมเฟิร์สโฮเท็ล กรุงเทพฯ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10450 14 มี.ค. 2557 140110133 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ ESTA ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ, ภายใน มทร. ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10451 14 มี.ค. 2557 140110138 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ ESTA ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ, ภายใน มทร. ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10452 14 มี.ค. 2557 140210116 ญส-3851 กองคลัง รับใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
10453 14 มี.ค. 2557 140310088 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี บ้านพักราชการ ตึก 36 07:00 สกอ 1 เก๋งสองตอน
10454 14 มี.ค. 2557 140330021 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 08:30 จ.สิงห์บุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
10455 15 มี.ค. 2557 140110116 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ-ส่งข้อสอบ สอบตรงป.ตรี คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 09:00 ภายใน-ภายนอกราชมงคล 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10456 15 มี.ค. 2557 140110131 40-0786(40ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ ESTA อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:45 ภายใน มทร. ธัญบุรี 40 รถบัสโดยสาร
10457 15 มี.ค. 2557 140110142 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ ESTA อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:45 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10458 15 มี.ค. 2557 140110143 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ ESTA อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:45 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10459 15 มี.ค. 2557 140210127 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ-ส่งข้อสอบ (ผศ.สมควร สนองอุทัย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:00 สวท 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10460 16 มี.ค. 2557 140110117 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ-ส่งข้อสอบ สอบตรง ป.ตรี คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 08:00 ภายใน-ภายนอกราชมงคล 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10461 16 มี.ค. 2557 140110135 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ ESTA ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ, ภายใน มทร. ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10462 16 มี.ค. 2557 140110140 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ ESTA ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ, ภายใน มทร. ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10463 16 มี.ค. 2557
ถึง 18 มี.ค. 2557
140130107 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โครงการ MCT รวมใจสืบสานศิลปและวัฒนธรรมไทย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:00 จ.ราชบุรี 40 รถบัสโดยสาร
10464 16 มี.ค. 2557
ถึง 18 มี.ค. 2557
140130108 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองาน งานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อ.ชลิต) วิศวะ 9 ชั้น 08:00 จ.ระยอง 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10465 16 มี.ค. 2557
ถึง 18 มี.ค. 2557
140130108 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองาน งานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อ.ชลิต) วิศวะ 9 ชั้น 08:00 จ.ระยอง 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10466 16 มี.ค. 2557
ถึง 18 มี.ค. 2557
140130108 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองาน งานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อ.ชลิต) วิศวะ 9 ชั้น 08:00 จ.ระยอง 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10467 16 มี.ค. 2557
ถึง 18 มี.ค. 2557
140130108 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองาน งานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อ.ชลิต) วิศวะ 9 ชั้น 08:00 จ.ระยอง 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10468 16 มี.ค. 2557
ถึง 18 มี.ค. 2557
140130109 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองาน งานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อ.ชลิต) วิศวะ 9 ชั้น 08:00 จ.ระยอง 80 รถบัสโดยสาร
10469 17 มี.ค. 2557 140110136 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ ESTA ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ, ภายใน มทร. ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10470 17 มี.ค. 2557 140110141 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ ESTA ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ, ภายใน มทร. ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10471 17 มี.ค. 2557 140310035 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ใต้ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 05:45 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เก๋งสองตอน
10472 17 มี.ค. 2557 140310079 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปกระทรวงศึกษาธิการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กระทรวงศึกษาธิการ 1 เก๋งสองตอน
10473 17 มี.ค. 2557 140310097 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 13:00 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2 เก๋งสองตอน
10474 18 มี.ค. 2557 140310017 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 โรงแรมสุทธิพันธ์ - อยุธยา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10475 18 มี.ค. 2557 140310054 ญส-3852 สำนักบัณฑิตศึกษา รับที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม (โดยต้องถึงที่ประชุม ไม่เกินเวลา 13.30 น.) หมู่บ้านฉัตรแก้ว แฮบปี้แลนด์ บางกะปิ กทม. 11:00 ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
10476 18 มี.ค. 2557 140310080 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ประชุมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 200 ปี จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 ศาลากลาง จ.ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
10477 18 มี.ค. 2557 140310083 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปชื้อของราชการงานแสดง อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 09:30 พาหุรัด 6 ตู้นั่งสี่ตอน
10478 18 มี.ค. 2557 140310101 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ส่งนักศึกษาไปสหกิจ อาคาร 9 ชั้น วิศวกรรมศาสตร์ 12:30 บ.บิ๊กสตราร์ พระราม 2 8 ตู้นั่งสี่ตอน
10479 18 มี.ค. 2557 140310103 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวะ 9 ชั้น 08:00 รร.เซ็นจูรี่ 1 เก๋งสองตอน
10480 19 มี.ค. 2557
ถึง 22 มี.ค. 2557
140230035 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รับส่งบุคลากร วิทยากร โค้งบ้านดิน มทร.ธัญบุรี 07:00 ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10481 19 มี.ค. 2557
ถึง 22 มี.ค. 2557
140230036 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รับส่งบุคลากร วิทยากร โค้งบ้านดิน มทร.ธัญบุรี 07:00 ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก 4 เก๋งสองตอน
10482 19 มี.ค. 2557 140310016 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี 05:00 สุทธิพันธ์รีสอร์ท - สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10483 19 มี.ค. 2557 140310085 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ไปหออัครศิลปิน คลองห้า ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 หออัครศิลปิน คลองห้า 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10484 19 มี.ค. 2557 140310102 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี(ผช.สุจิระ) หน้า.สอใหม่ 07:30 สนามหลวง 1 เก๋งสองตอน
10485 19 มี.ค. 2557 140310109 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี(รับท่านสู่บุญ) สนามบินสุวรรณภูมิ 09:00 รพ.สิริธร 1 เก๋งสองตอน
10486 19 มี.ค. 2557 140320001 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน แพทย์แผนไทย(รับส่งผู้เข้ารวมประชุม) ศูนย์รังสิต 08:00 มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10487 19 มี.ค. 2557 140320001 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน แพทย์แผนไทย(รับส่งผู้เข้ารวมประชุม) ศูนย์รังสิต 08:00 มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10488 19 มี.ค. 2557 140320008 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์(รับรองชาวต่างชาติ) วิศวะ 9 ชั้น 18:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
10489 20 มี.ค. 2557 140210099 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับรองนายกสภามหาวิทยาลัย(ดร.สุเมธ แย้มนุ่น)ประชุมสภามหาวิทยาลัย 32 ซ.ลาซาล 26 ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 1 เก๋งสองตอน
10490 20 มี.ค. 2557 140210100 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองอุปนายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ท่านสู่บุญ วุฒิวงศ์) 335/54 ซ.อาภาภิรมย์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา ชั้น 1 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10491 20 มี.ค. 2557 140210101 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) 27/50ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 36 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น1 1 เก๋งสองตอน
10492 20 มี.ค. 2557 140210102 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ท่านชุมพล เที่ยงธรรม) บ.ไทยอินทิเม็กซ์ จำกัด 79 ถ.ประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม. 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10493 20 มี.ค. 2557 140310012 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปสอบทุนนริศรานุวัติวงศ์ ตึกนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก9 ชั้น 06:00 วิทยาลัยนาฏศิลป์ศษลายา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10494 20 มี.ค. 2557 140320002 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน แพทย์แผนไทย (รับส่งผู้เข้ารวมประชุม) ศูนย์รังสิต 07:00 มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10495 20 มี.ค. 2557 140320002 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน แพทย์แผนไทย (รับส่งผู้เข้ารวมประชุม) ศูนย์รังสิต 07:00 มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10496 20 มี.ค. 2557
ถึง 21 มี.ค. 2557
140330032 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (ซ่อมช่วงล่าง) กองกลาง 08:00 บ.สิทธิโชดการยาง 1 รถบัสโดยสาร
10497 21 มี.ค. 2557
ถึง 25 มี.ค. 2557
140230050 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาออกปฏิบัติการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 000000 45 รถบัสโดยสาร
10498 21 มี.ค. 2557
ถึง 25 มี.ค. 2557
140230053 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคโยธา 06:00 จ.ปราจีนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10499 21 มี.ค. 2557 140310057 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรม 09:00 แฟชั่นไอแลนด์ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
10500 21 มี.ค. 2557 140310105 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2 เก๋งสองตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132