ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
11301 11 ส.ค. 2557
ถึง 13 ส.ค. 2557
140830014 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี (งานศพ ) หน้า สอ.ใหม่ 07:00 จ.อุบลราชธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11302 11 ส.ค. 2557
ถึง 13 ส.ค. 2557
140830015 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี หน้า สอ.ใหม่ 07:00 จ.อุบลราชธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11303 11 ส.ค. 2557
ถึง 13 ส.ค. 2557
140830015 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี หน้า สอ.ใหม่ 07:00 จ.อุบลราชธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11304 13 ส.ค. 2557 140710064 ญส-3850 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนง.คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 12:00 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา 1 เก๋งสองตอน
11305 13 ส.ค. 2557 140710095 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมที่สกอ. ตึกอธิการบดีใหม่ 10:00 สกอ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
11306 13 ส.ค. 2557 140810042 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปฟังสวด (ผศ.ธนา เหมวงษา คณบดี) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 16:30 วััดนาคกลาง กทม. 12 ตู้นั่งสี่ตอน
11307 13 ส.ค. 2557 140810044 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปฟังสวด (ผุู้ขอใช้รถ ผศ.ธนา เหมวงษา คณบดี) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1. 16:30 วััดนาคกลาง กทม. 12 ตู้นั่งสี่ตอน
11308 13 ส.ค. 2557 140810045 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการ หน้า.สอ.ใหม่ 08:30 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
11309 13 ส.ค. 2557 140810046 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย อาคารสำนักงานอธิการบดี 19:30 สนามบินดอนเมือง, โรงแรมราชบงกช 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11310 14 ส.ค. 2557 140710078 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของมทร.ธัญบุรี หน้าตึดสำนักงานอธิการบดี 12:00 สถานีวิทยุกระจายเสียงมทร.ธัญบุรี ถนนวิภาวดีรังสิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11311 14 ส.ค. 2557 140710081 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัมมนาอาเซียน โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11312 14 ส.ค. 2557 140730046 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 3 เก๋งสองตอน
11313 14 ส.ค. 2557 140810025 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เรื่องการแถลงข่าวการจัดการประกวดการออกแบบด้านแฟชั่น รางวัลนวัตกรรมแฟชั่น TIFA 2014 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 คิงพาวเวอร์ ซอยรางน้ำ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
11314 14 ส.ค. 2557 140810026 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เรื่องการแถลงข่าวการจัดการประกวดการออกแบบด้านแฟชั่น รางวัลนวัตกรรมแฟชั่น TIFA 2014 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 คิงพาวเวอร์ ซอยรางน้ำ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
11315 14 ส.ค. 2557 140810027 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับผู้คณะกรรมการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 14:00 โรงแรมS31 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11316 14 ส.ค. 2557 140810028 ญส-3851 กองคลัง ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี 08:00 สถานีวิทยุ 1 เก๋งสองตอน
11317 14 ส.ค. 2557 140810029 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เรื่องการแถลงข่าวการจัดการประกวดการออกแบบด้านแฟชั่น รางวัลนวัตกรรมแฟชั่น TIFA 2014 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 โรงแรมพลูแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
11318 14 ส.ค. 2557 140810034 ญส-3850 กองกฎหมาย ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการรับรองการยกเว้นอากรฯ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมเพชรพิมาน บูติก รีสอร์ท กรุงเทพ 1 เก๋งสองตอน
11319 15 ส.ค. 2557
ถึง 17 ส.ค. 2557
140730055 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี สัมมนาทบทวนงานนโยบาย(Retreat)ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3 (รับรองกรรมการสภามหาวิยาลัย) หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 08:00 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11320 15 ส.ค. 2557
ถึง 17 ส.ค. 2557
140730056 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี สัมมนาทบทวนงานนโยบาย(Retreat)ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3 (รับรองกรรมการสภามหาวิยาลัย) หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 08:00 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11321 15 ส.ค. 2557
ถึง 17 ส.ค. 2557
140730057 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี สัมมนาทบทวนงานนโยบาย(Retreat)ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3 (เจ้าหน้าที่สภามหาวิทยาลัย) หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 06:00 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
11322 15 ส.ค. 2557
ถึง 17 ส.ค. 2557
140730058 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี สัมมนาทบทวนงานนโยบาย(Retreat)ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3 (รับรองผู้บริหารระดับสูงมหาวิยาลัย) หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 08:00 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
11323 15 ส.ค. 2557
ถึง 17 ส.ค. 2557
140730059 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี สัมมนาทบทวนงานนโยบาย(Retreat)ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3 (รับรองหัวหน้าหน่วยงาน) หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 08:00 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11324 15 ส.ค. 2557
ถึง 17 ส.ค. 2557
140730060 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี สัมมนาทบทวนงานนโยบาย(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3 (รับรองหัวหน้าหน่วยงาน) หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 08:00 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11325 15 ส.ค. 2557
ถึง 17 ส.ค. 2557
140730061 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี สัมมนาทบทวนงานนโยบาย(Retreat)ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3 รับรองกรรมการสภามหาวิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์) 671 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 06:00 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 เก๋งสองตอน
11326 15 ส.ค. 2557
ถึง 17 ส.ค. 2557
140730062 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี สัมมนาทบทวนงานนโยบาย(Retreat)ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3 รับรองนายกสภามหาวิทยาลัย(ดร.สุเมธ แย้มนุ่น) 32 ซอยลาซาล 26 ถนนศรีนครินทร์ 06:00 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 เก๋งสองตอน
11327 15 ส.ค. 2557
ถึง 17 ส.ค. 2557
140730063 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี สัมมนาทบทวนงานนโยบาย(Retreat)ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3 (รับรองกรรมการสภามหาวิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 06:00 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 เก๋งสองตอน
11328 18 ส.ค. 2557 140610279 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมพัฒนาสมรรถนะ บ้านพักราชการ อาคาร 13 07:00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11329 18 ส.ค. 2557 140710035 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล เพื่อไปรับผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขต คณะประมง 10:30 ตึงสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11330 18 ส.ค. 2557 140710036 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล เพือไปรับผู้ทรงคุณวุฒิ สนามบินดอนเมือง 10:00 สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
11331 18 ส.ค. 2557 140710133 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรอง งานสำนักงานอธิการ สอ.ใหม่ 15:00 สมาคมการศึกษาไทย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11332 18 ส.ค. 2557 140710150 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ใต้ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 06:00 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เก๋งสองตอน
11333 18 ส.ค. 2557 140730047 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 3 เก๋งสองตอน
11334 18 ส.ค. 2557 140810009 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับรองแขกญี่ปุ่น สำนักงานอธิการบดี 14:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11335 18 ส.ค. 2557 140810021 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ติดต่อราชการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์มอบหมาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 08:30 บริษัท เอส เจ เจ เพอร์เฟค กรุฟ จำกัด บางปู สมุทรปราการ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11336 18 ส.ค. 2557 140810022 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ไปสถานีตำรวจ จ.ปทุมวัน ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ไปสถานีตำรวจ จ.ปทุมวัน 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11337 19 ส.ค. 2557 140610286 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมสมรรถนะ บ้านพักราชการ อาคาร 13 07:00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11338 19 ส.ค. 2557 140710034 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล เพื่อไปรับผู้ทรงคุณวุฒิ 54/1 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 09:00 มหาวิทยาลั้ยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
11339 19 ส.ค. 2557 140710043 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล เพื่อไปรับผู้ทรงคุณวุฒิ ห้างเอสพานาด แคราย 09:30 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพ 2 เก๋งสองตอน
11340 19 ส.ค. 2557 140710068 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี มทร. ครั้งที่ 7/2557 สำนักงานอธิการบดี 07:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11341 19 ส.ค. 2557 140710090 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารเล่มระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 09:00 บ้านเลขที่ 410 หมู่บ้านมิตรภาพ 2 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพ และบ้านเลขที่ 355/34 ซ.อาภาภิรมย์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
11342 19 ส.ค. 2557 140810001 ฮภ-8150 สำนักบัณฑิตศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายอุดมศึกาาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาฯ บ้านพักข้าราชการ อาคาร 36 08:30 ห้องประชุมเสลา 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ วิทยาลัยเซาอีสท์บางกอก กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11343 19 ส.ค. 2557 140810010 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองแขกญี่ปุ่น สำนักงานอธิการบดี 08:30 วัดพระแก้ว 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11344 19 ส.ค. 2557 140810061 ฮภ-8149 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:00 กรมทรัพย์ทางปัญญา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11345 20 ส.ค. 2557 140610281 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมสมรรถนะ บ้านพักราชการ อาคาร 13 07:00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11346 20 ส.ค. 2557 140810011 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองแขกญี่ปุ่น สำนักงานอธิการบดี 08:30 ภายในมหาลัยและ กรุงเทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11347 20 ส.ค. 2557 140810036 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (งานอบรม) ข้างตึก สอ.ใหม่ 07:00 สุขุมวิท ซ.3 45 ตู้นั่งสี่ตอน
11348 20 ส.ค. 2557 140810036 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (งานอบรม) ข้างตึก สอ.ใหม่ 07:00 สุขุมวิท ซ.3 45 ตู้นั่งสี่ตอน
11349 20 ส.ค. 2557 140810036 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (งานอบรม) ข้างตึก สอ.ใหม่ 07:00 สุขุมวิท ซ.3 45 ตู้นั่งสี่ตอน
11350 20 ส.ค. 2557 140810036 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (งานอบรม) ข้างตึก สอ.ใหม่ 07:00 สุขุมวิท ซ.3 45 ตู้นั่งสี่ตอน
11351 20 ส.ค. 2557 140810059 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจ.ปทุมธานี ครั้งที่ 8/2557 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16:00 ร้านบ้านบุบผาชื่น ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
11352 20 ส.ค. 2557 140810089 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
11353 20 ส.ค. 2557 140810091 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ ม.เกษตร สำนักงานอธิการบดี 07:30 ม.เกษตร บางเขน 3 เก๋งสองตอน
11354 21 ส.ค. 2557 140610282 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมสมรรถนะ บ้านพักราชการ อาคาร 13 07:00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11355 21 ส.ค. 2557 140710086 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับรองนายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุมเธ แย้มนุ่น) เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย 32 ซ.ลาซาล 26 ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 1 เก๋งสองตอน
11356 21 ส.ค. 2557 140710087 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ท่านชุมพล เทียงธรรม) เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย บริษัท ไทยนครอินทิเม็กซ์ จำกัด เลขที่ 79 ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11357 21 ส.ค. 2557 140710088 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ท่านสู่บุญ วุฒิวงศ์) เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย บ้านพักเลขที่ 355/34 ซอยอาภาภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม กรุงเทพฯ (ไปถึงคอนโด ประมาณ 07.30 น.) 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11358 21 ส.ค. 2557 140710089 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิสาลาภรณ์)เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย บ้านเลขที่ 27/50 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 36 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11359 21 ส.ค. 2557
ถึง 23 ส.ค. 2557
140730013 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา จัดโครงการศึกษาดูงานด้าน WIL ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2557 ลานจอดรถตึกอธิการบดี 07:00 โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11360 21 ส.ค. 2557
ถึง 23 ส.ค. 2557
140730014 ฮภ-8149 สำนักสหกิจศึกษา จัดโครงการศึกษาดูงานด้าน WIL ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2557 (คันที่ 2) ลานจอดรถ ตึกอธิการบดี 07:00 โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11361 21 ส.ค. 2557 140730048 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 3 เก๋งสองตอน
11362 21 ส.ค. 2557 140810020 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสประกาศอิสรภาพครบรอบ 69 ปี ของประเทศอินโดนีเซีย ด้านหน้า อาคารสำนักงานอธิการบดี 16:30 ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
11363 22 ส.ค. 2557 140610284 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมสมรรถนะ บ้านพักราชการ อาคาร 13 07:00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11364 22 ส.ค. 2557 140810033 ญส-3851 กองกฎหมาย ไปตรวจสำนวนและรับเงินจากการอายัดเงิน หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพ1 ตึกช้าง 2 เก๋งสองตอน
11365 22 ส.ค. 2557 140810066 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา ประชุมคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:30 ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตร บางเขน 1 เก๋งสองตอน
11366 22 ส.ค. 2557 140810092 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่โรงแรมปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 12:30 โรงแรมปริ้นตั้น 3 เก๋งสองตอน
11367 22 ส.ค. 2557 140810113 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองาน กพน(รับพระงานนักศึกษาใหม่) กพน 04:30 วัดปัญญา 60 ตู้นั่งสี่ตอน
11368 22 ส.ค. 2557 140810113 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองาน กพน(รับพระงานนักศึกษาใหม่) กพน 04:30 วัดปัญญา 60 ตู้นั่งสี่ตอน
11369 22 ส.ค. 2557 140810113 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองาน กพน(รับพระงานนักศึกษาใหม่) กพน 04:30 วัดปัญญา 60 ตู้นั่งสี่ตอน
11370 23 ส.ค. 2557 140810088 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารสำนักงานอธิการบดี 10:00 ส. 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11371 23 ส.ค. 2557 140820017 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง งานประชุมสหกรณ์ มทร.ธัญบุรี กองกลาง 08:00 มทร.ธัญบุรี 1 รถบัสโดยสาร
11372 23 ส.ค. 2557 140820019 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง(นำรถเข้าตรวจเช๊ค) กองกลาง 08:00 โตโยต้า พารากอนกอน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11373 24 ส.ค. 2557 120710475 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปดูงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11:00 บ.เวิร์คพ้อยซ์บางพูน 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11374 24 ส.ค. 2557 140810007 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พานักศึกษาปี3ไปทัศนศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10:00 บ.เวิร์คพอยท์ 50 รถบัสโดยสาร
11375 24 ส.ค. 2557 140810008 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พานักศึกษาปี3ไปทัศนศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10:00 บ.เวิร์คพอยท์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
11376 24 ส.ค. 2557 140810081 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน บริษัทเวริค์พ้อยท์ คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 10:00 บ.เวิร์คพ้อยท์ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
11377 24 ส.ค. 2557 140810083 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน บริษัทเวริค์พ้อยท์ คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 10:00 บ.เวิร์คพ้อยท์ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
11378 24 ส.ค. 2557 140810084 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานบริษัทเวริพ้อยท์ คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 10:00 บ.เวิร์คพ้อยท์ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
11379 25 ส.ค. 2557 140730049 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 3 เก๋งสองตอน
11380 25 ส.ค. 2557 140810057 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ดูงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 08:00 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
11381 25 ส.ค. 2557 140810063 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบภายในที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สำนักงานอธิการบดี 07:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เมืองเอก 4 เก๋งสองตอน
11382 25 ส.ค. 2557 140810068 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 ลาดพร้าว 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11383 25 ส.ค. 2557 140810094 ญส-3850 กองคลัง เข้าร่วมประชุมสัมมนา สำนักงานอธิการบดี 06:30 สหกรณ์ ศธ. 2 เก๋งสองตอน
11384 25 ส.ค. 2557 140830034 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวะกรรมศาศาสตร์ วิศวะ 9 ชั้น 07:00 จ.ฉะเชิงเทรา 35 ตู้นั่งสี่ตอน
11385 25 ส.ค. 2557 140830034 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวะกรรมศาศาสตร์ วิศวะ 9 ชั้น 07:00 จ.ฉะเชิงเทรา 35 ตู้นั่งสี่ตอน
11386 25 ส.ค. 2557 140830034 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวะกรรมศาศาสตร์ วิศวะ 9 ชั้น 07:00 จ.ฉะเชิงเทรา 35 ตู้นั่งสี่ตอน
11387 25 ส.ค. 2557
ถึง 26 ส.ค. 2557
140830035 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักบัณฑิตศึกษา หน้า สอ.ใหม่ 06:00 มทร.ล้านนา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11388 26 ส.ค. 2557 140710069 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์นำนักศึกษาไปปฏิบัติงานวาดลายเส้นเพื่อใช้ในโครงการบริการวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 อำเภอสามโคก 85 รถบัสโดยสาร
11389 26 ส.ค. 2557 140810062 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบภายในที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สำนักงานอธิการบดี 07:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เมืองเอก 4 เก๋งสองตอน
11390 26 ส.ค. 2557 140810101 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 13:00 กรมทรัพย์ทางปัญญา 2 เก๋งสองตอน
11391 26 ส.ค. 2557 140810126 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สถาปัตย (วิ่งแทนรถบัสโดยสาร) คณะสถาปัตย 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 85 ตู้นั่งสี่ตอน
11392 26 ส.ค. 2557 140810126 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สถาปัตย (วิ่งแทนรถบัสโดยสาร) คณะสถาปัตย 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 85 ตู้นั่งสี่ตอน
11393 26 ส.ค. 2557 140810126 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สถาปัตย (วิ่งแทนรถบัสโดยสาร) คณะสถาปัตย 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 85 ตู้นั่งสี่ตอน
11394 26 ส.ค. 2557 140810126 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สถาปัตย (วิ่งแทนรถบัสโดยสาร) คณะสถาปัตย 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 85 ตู้นั่งสี่ตอน
11395 26 ส.ค. 2557 140810126 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สถาปัตย (วิ่งแทนรถบัสโดยสาร) คณะสถาปัตย 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 85 ตู้นั่งสี่ตอน
11396 26 ส.ค. 2557 140810131 ญส-3850 กองคลัง ติดต่อราชการสำนักงบประมาณ ข้างตึกอธิการบดี 11:00 สำนักงบประมาณ 2 เก๋งสองตอน
11397 27 ส.ค. 2557 140610267 ญส-3851 กองคลัง ชำระหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์ปทุม สหกรณ์ ศธ. 1 เก๋งสองตอน
11398 27 ส.ค. 2557 140710083 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เพื่อรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายสู่บุญ วุฒิวศ์)เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย บ้านพักเลขที่ 355/34 ซอยอาภาภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม กรุงเทพฯ (ไปถึงคอนโด ประมาณ 07.30 น.) 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11399 27 ส.ค. 2557 140710091 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปรับผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุม สำนักงาน ก.พ. ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 สำนักงาน ก.พ. 1 เก๋งสองตอน
11400 27 ส.ค. 2557 140710092 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปรับผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุม ก.บ.ม. ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 เก๋งสองตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 [114] 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132