ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
10201 8 ก.พ. 2557 140120011 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน ประชุมงานสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ข้างตึก สอ.ใหม่ 07:00 กระทรวงศึกษาธิการ 50 เก๋งสองตอน
10202 9 ก.พ. 2557 131230042 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการสร้างความเข็มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ระยะที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 จังหวัดสมุทรสาคร 8 ตู้นั่งสี่ตอน
10203 9 ก.พ. 2557 131230047 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานวัดในเขตจังหวัดอยุธยา (ติอต่อ ผศ.สมพร ธุรี 086-6978327) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 08:30 จังหวัดอยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
10204 9 ก.พ. 2557 140110068 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เยี่ยมชมนิทรรศการ “Hello World! เราจะออกแบบอนาคตกันอย่างไร” หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12:00 TCDC ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110 40 รถบัสโดยสาร
10205 9 ก.พ. 2557
ถึง 10 ก.พ. 2557
140130034 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01-9-10กพ.#2nd.(รับกลับ)งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) 07:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10206 9 ก.พ. 2557
ถึง 10 ก.พ. 2557
140130035 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02-9-10กพ.#2nd.(รับกลับ)งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) 07:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10207 9 ก.พ. 2557
ถึง 10 ก.พ. 2557
140130036 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03-9-10กพ.#2nd.(รับกลับ)งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) 07:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10208 9 ก.พ. 2557
ถึง 10 ก.พ. 2557
140130037 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04-9-10กพ.#2nd.(รับกลับ)งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น+ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) 07:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10209 10 ก.พ. 2557 131210053 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12:00 บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด 33 รถบัสโดยสาร
10210 10 ก.พ. 2557 131210054 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12:00 บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด 33 รถบัสโดยสาร
10211 10 ก.พ. 2557 131230025 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10212 10 ก.พ. 2557 140210003 ญส-3851 กองคลัง รับใบเสร็จรับเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
10213 10 ก.พ. 2557 140210040 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน (คณะครุศาสตร์) ประชุมงานวิจัย คณะครุศาสตร์ 12:00 ศุนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 3 เก๋งสองตอน
10214 11 ก.พ. 2557 131110112 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมอาหาร ณ บางกอกแคน แมนูแฟคเฟคเจอริ่ง จำกัด ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 บางกอกแคน แมนูแฟคเฟคเจอริ่ง จำกัด 30 รถบัสโดยสาร
10215 11 ก.พ. 2557 140110089 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมฐานข้อมูล คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 06:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10216 11 ก.พ. 2557 140110124 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ AUNQA อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
10217 11 ก.พ. 2557 140130103 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานอธิการบดี 09:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
10218 11 ก.พ. 2557 140210018 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี(ท่านสมหมาย ผิวสะอาด) หน้า สอ.ใหม่ 07:00 มทร.สุวรรณภูมิ(หันตรา) 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10219 11 ก.พ. 2557 140210019 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี(ท่านสมหมาย ผิวสะอาด) หน้า สอ.ใหม่ 07:00 มทร.สุวรรณภูมิ(หันตรา) 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10220 11 ก.พ. 2557 140210020 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี(ท่านสมหมาย ผิวสะอาด) หน้า สอ.ใหม่ 07:00 มทร.สุวรรณภูมิ(หันตรา) 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10221 11 ก.พ. 2557 140210042 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี(ร่วมประชุม) หน้า.สอใหม่ 07:30 สกอ 1 เก๋งสองตอน
10222 11 ก.พ. 2557 140210042 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี(ร่วมประชุม) หน้า.สอใหม่ 07:30 สกอ 1 เก๋งสองตอน
10223 11 ก.พ. 2557 140210043 ญส-3852 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ส่งเอกสารขอการรับรองระบบ ISO/IEC17025 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม75/42 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:00 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 75/42 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400 2 เก๋งสองตอน
10224 12 ก.พ. 2557 131010135 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานศ.ชมโรงงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ 50 รถบัสโดยสาร
10225 12 ก.พ. 2557 131230031 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน (นำนักศึกษาถ่ายภาพ) คณะสื่อสารมวลชน 09:00 จ.อยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
10226 12 ก.พ. 2557 131230031 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน (นำนักศึกษาถ่ายภาพ) คณะสื่อสารมวลชน 09:00 จ.อยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
10227 12 ก.พ. 2557 140110111 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับส่งนางแบบในงาน Fashion อาคาร 1 10:30 ลานอนันต์รังสรรค์ (บัวเหล็ก) 13 ตู้นั่งสี่ตอน
10228 12 ก.พ. 2557 140110126 ญส-3852 กองนโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรม ที.เค.พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
10229 12 ก.พ. 2557 140110157 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรมโครงการ CGIA หลักสูตร Financial and Compliance คลอง 4 ท่ารถบ้านฟ้า 07:00 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
10230 12 ก.พ. 2557 140110181 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ไปรับวิทยากร สำนักงาน ก.พ. ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:30 สำนักงาน ก.พ. 1 เก๋งสองตอน
10231 12 ก.พ. 2557
ถึง 14 ก.พ. 2557
140130055 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) ศูนย์รังสิต 06:00 จ.เชียงใหม่ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
10232 12 ก.พ. 2557 140130104 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
10233 12 ก.พ. 2557 140130105 ฮภ-8150 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
10234 12 ก.พ. 2557 140210012 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ งานการแสดง อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 10:30 หอประชุมใหญ่ มทร ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10235 12 ก.พ. 2557 140210015 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (CPSC จากฟิลิปปินส์) ศูนย์การศึกษานานาชาติฯ อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 17:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10236 12 ก.พ. 2557 140210021 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี(ท่านสมหมาย ผิวสะอาด) หน้า สอ.ใหม่ 07:00 มทร.สุวรรณภูมิ(หันตรา) 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10237 13 ก.พ. 2557 131110098 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอน บ้านอ.สุวรรณี ย่าน มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับ อ.สุวรรณ๊และอ.วันทนีย์ ,บ้าน อ นพรัตน์ ย่านพระราม5 ,บ้าน อ.ประคอง แถวแม็คโคจลัญ อ มณฑา ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
10238 13 ก.พ. 2557
ถึง 14 ก.พ. 2557
131130060 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ อบรมพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาตร์ 06:00 เขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี 40 รถบัสโดยสาร
10239 13 ก.พ. 2557
ถึง 14 ก.พ. 2557
131130061 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ อบรมพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 06:00 เขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี 40 รถบัสโดยสาร
10240 13 ก.พ. 2557 131230026 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10241 13 ก.พ. 2557 140110110 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับช่างแต่งหน้าที่รัชดา (อาจารย์จรรยา นาคะเสถียร)(รับช่างแต่งหน้าทั้งหมด 7 คน) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:30 MTR รัชดา 21-22 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10242 13 ก.พ. 2557 140110127 ญส-3852 กองนโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรม ที.เค.พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
10243 13 ก.พ. 2557 140110129 ญส-3851 กองคลัง ไปอาคารฟอร์จูน ประชุม ตึกอธิการบดี 08:00 อาคารฟอร์จูน 1 เก๋งสองตอน
10244 13 ก.พ. 2557 140110158 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรมโครงการ CGIA หลักสูตร Financial and Compliance คลอง 4 ท่ารถบ้านฟ้า 07:30 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
10245 13 ก.พ. 2557
ถึง 16 ก.พ. 2557
140130057 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปวาดภาพที่บ้านบางเ่า จังหวัดเพชรบุรี (โดยติดต่อประสานอาจารย์นรากร 081-8620779) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 06:00 บ้านบางเก่า จังหวัดเพชรบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10246 13 ก.พ. 2557
ถึง 16 ก.พ. 2557
140130058 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปวาดภาพที่บ้านบางเ่า จังหวัดเพชรบุรี (โดยติดต่อประสานอาจารย์นรากร 081-8620779) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 06:00 บ้านบางเก่า จังหวัดเพชรบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10247 13 ก.พ. 2557
ถึง 16 ก.พ. 2557
140130059 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปวาดภาพที่บ้านบางเ่า จังหวัดเพชรบุรี (โดยติดต่อประสานอาจารย์นรากร 081-8620779) บ้านบางเก่า จังหวัดเพชรบุรี 06:00 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10248 14 ก.พ. 2557 140130100 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวะ โยธา (งานปลูกป่าดอนหอยหลอด) ภาคโยธา 07:00 ดอนหอยหลอด 200 ตู้นั่งสี่ตอน
10249 14 ก.พ. 2557 140130100 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวะ โยธา (งานปลูกป่าดอนหอยหลอด) ภาคโยธา 07:00 ดอนหอยหลอด 200 ตู้นั่งสี่ตอน
10250 14 ก.พ. 2557 140130100 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวะ โยธา (งานปลูกป่าดอนหอยหลอด) ภาคโยธา 07:00 ดอนหอยหลอด 200 ตู้นั่งสี่ตอน
10251 15 ก.พ. 2557
ถึง 16 ก.พ. 2557
131130066 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาไปทัศนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 07:00 จ.จันทบุรี 40 รถบัสโดยสาร
10252 15 ก.พ. 2557 131210138 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 07:00 สมุทรสาคร 40 รถบัสโดยสาร
10253 16 ก.พ. 2557 140110070 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เยี่ยมชมนิทรรศการ “Hello World! เราจะออกแบบอนาคตกันอย่างไร” ณ TCDC ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 TCDC ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110 40 รถบัสโดยสาร
10254 17 ก.พ. 2557 131230027 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10255 17 ก.พ. 2557
ถึง 18 ก.พ. 2557
131230032 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน (นำนักศึกษาถ่ายภาพ) คณะสื่อสารมวลชน 09:00 จ.อยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
10256 17 ก.พ. 2557
ถึง 18 ก.พ. 2557
131230033 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน (นำนักศึกษาถ่ายภาพ) คณะสื่อสารมวลชน 09:00 จ.อยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
10257 17 ก.พ. 2557 140110159 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรมโครงการ CGIA หลักสูตร Financial and Compliance คลอง 4 ท่ารถบ้านฟ้า 07:30 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
10258 17 ก.พ. 2557 140210014 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอธิการบดี มทร.9 แห่ง และเข้าร่วมประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีการบดี มทร. 9 แห่ง สำนักงานอธิการบดี 08:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10259 17 ก.พ. 2557 140210028 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดซื้อวัสดุการศึกษา คณะศิลปกรรม 09:30 พาหุรัด สำเพ็ง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10260 17 ก.พ. 2557 140210044 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ส่งเครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบ ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:00 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 2 เก๋งสองตอน
10261 17 ก.พ. 2557 140230002 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปวาดภาพที่ อ่างศิลา ชลบุรี โดยอาจารย์ สาโรจน์ อนันตอวยพร 081-9886039 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 07:30 อ่างศิลา ชลบุรี 13 ตู้นั่งสี่ตอน
10262 17 ก.พ. 2557 140230008 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์(อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์) วิศวะ 9 ชั้น 07:00 จ.นครนายก 8 ตู้นั่งสี่ตอน
10263 17 ก.พ. 2557 140230031 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน (อ.รุจิรา) หน้า สอ.ใหม่ 08:00 จ.นครนายก 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10264 17 ก.พ. 2557 140230031 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน (อ.รุจิรา) หน้า สอ.ใหม่ 08:00 จ.นครนายก 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10265 17 ก.พ. 2557 140230032 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน รับนายกสภา ท่านสุเมธ บางนา 06:00 มทร.กรุงเทพ 1 เก๋งสองตอน
10266 18 ก.พ. 2557 140110160 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรมโครงการ CGIA หลักสูตร Financial and Compliance คลอง 4 ท่ารถบ้านฟ้า 07:30 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
10267 18 ก.พ. 2557 140130001 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อออกแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำภาคการศึกษา 2/2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 โรงเรียนเพชรละครวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
10268 18 ก.พ. 2557 140210045 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปตัดสินการประกวดศิลปหัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 10:00 เมืองทองธานี 3 เก๋งสองตอน
10269 18 ก.พ. 2557 140210059 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (จีน) สนามบินดอนเมือง 14:00 โรงแรมฟูราม่าเอ็กซ์คลูซิฟ สุขุมวิท FuramaXclusive Sukhumvit สุขุมวิท ซอย 1 16 ตู้นั่งสี่ตอน
10270 18 ก.พ. 2557 140210060 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (จีน) สนามบินดอนเมือง 14:00 โรงแรมฟูราม่าเอ็กซ์คลูซิฟ สุขุมวิท FuramaXclusive Sukhumvit สุขุมวิท ซอย 1 16 ตู้นั่งสี่ตอน
10271 18 ก.พ. 2557 140210068 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 10:00 เมื่องทองธานี 3 เก๋งสองตอน
10272 18 ก.พ. 2557 140230006 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปวาดภาพที่อ่างศิลปา ชลบุรี ติอต่ออาจารย์สาโรจน์ 081-9886039 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 07:30 อ่างศิลา ชลบุรี 13 ตู้นั่งสี่ตอน
10273 18 ก.พ. 2557 140230007 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปวาดภาพที่อ่างศิลป ชลบุรี โดย อาจารย์สาโรจน์ 081-9886039 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 07:30 อ่างศิลา ชลบุรี 13 ตู้นั่งสี่ตอน
10274 18 ก.พ. 2557 140230009 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิศวกรรมศาสตร์(อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์) วิศวะ 9 ชั้น 07:00 จ.นครนายก 8 ตู้นั่งสี่ตอน
10275 19 ก.พ. 2557
ถึง 20 ก.พ. 2557
131130081 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 06:00 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท 40 รถบัสโดยสาร
10276 19 ก.พ. 2557
ถึง 20 ก.พ. 2557
131130082 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 06:00 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท 40 รถบัสโดยสาร
10277 19 ก.พ. 2557 140110125 ฮภ-8149 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่บริษัท เทคโน แฟบ (ประเทศไทย)แหลมฉบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 บริษัท เทคโน แฟบ (ประเทศไทย)แหลมฉบัง ชลบุรี 56 ตู้นั่งสี่ตอน
10278 19 ก.พ. 2557 140110161 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรมโครงการ CGIA หลักสูตร Financial and Compliance คลอง 4 ท่ารถบ้านฟ้า 07:30 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
10279 19 ก.พ. 2557 140130106 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 06:00 จ.นครปฐม 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10280 19 ก.พ. 2557 140130106 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 06:00 จ.นครปฐม 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10281 19 ก.พ. 2557 140210046 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปตัดสินประกวดศิลปหัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 10:00 เมืองทองธานี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10282 19 ก.พ. 2557 140210064 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี สอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ กับริษัทบูรพา เมโทรโลยี่ ซิสเต็ม จำกัด ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:30 บริษัทบูรพา เมโทรโลยี่ ซิสเต็ม จำกัด 270 ถ.เปรมใจราษฎร์ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 3 เก๋งสองตอน
10283 19 ก.พ. 2557 140210065 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อไปดำเนินการทำหนังสือเดินทาง ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หรือ เซ็นทรัลบางนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:00 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หรือ เซ็นทรัลบางนา 9 ตู้นั่งสี่ตอน
10284 19 ก.พ. 2557 140210073 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (สำหรับหน่วยงานที่ขอนอกระบบ) กองกลาง 08:00 ภายในและภายนอก 15 เก๋งสองตอน
10285 19 ก.พ. 2557 140210073 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (สำหรับหน่วยงานที่ขอนอกระบบ) กองกลาง 08:00 ภายในและภายนอก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10286 19 ก.พ. 2557 140220001 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อนำนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอเข้าร่วมประกวดคัดเลือกนางแบบ และชมงาน นิทรรศการลานศิลปป์ครั้งที่ 7 Vintage and Eco Fair ณ มหหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15:00 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
10287 19 ก.พ. 2557 140220002 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อนำนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอเข้าร่วมประกวดคัดเลือกนางแบบ และชมงาน นิทรรศการลานศิลปป์ครั้งที่ 7 Vintage and Eco Fair ณ มหหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15:00 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
10288 20 ก.พ. 2557 131110100 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอน บ้านอ.สุวรรณี ย่าน มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับ อ.สุวรรณ๊และอ.วันทนีย์ ,บ้าน อ นพรัตน์ ย่านพระราม5 ,บ้าน อ.ประคอง แถวแม็คโคจลัญ อ มณฑา ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
10289 20 ก.พ. 2557 131230028 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10290 20 ก.พ. 2557 140110096 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) 27/50 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 36 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 06:00 ห้องประชุมมัลคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชั้น 1 1 เก๋งสองตอน
10291 20 ก.พ. 2557 140110097 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ท่านชุมพล เที่ยงธรรม) บ.ไทยนครอินทิเม้กซ์ จำกัด 79 ถ.ประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม. 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10292 20 ก.พ. 2557 140110098 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงวุฒิ(ท่านสู่บุญ วุฒิวงศ์) 335/54 ซ.อาภาภิรมย์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10293 20 ก.พ. 2557 140110162 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรมโครงการ CGIA หลักสูตร Financial and Compliance คลอง 4 ท่ารถบ้านฟ้า 07:30 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
10294 20 ก.พ. 2557 140210013 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับรองนายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุเมธ แย้มนุ่น)ประชุมสภามหาวิทยาลัย 32 ซ.ลาซาล 26 ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 1 เก๋งสองตอน
10295 20 ก.พ. 2557 140210047 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปตัดสินการประกวดศิลปหัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 10:00 เมืองทองธานี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10296 20 ก.พ. 2557 140210062 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมโครงการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 12:00 สกอ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10297 21 ก.พ. 2557 131110214 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 โรงงานผลิตน้ำบางเขน กรุงเทพฯ 45 รถบัสโดยสาร
10298 21 ก.พ. 2557 131110215 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 โรงงานผลิตน้ำบางเขน กรุงเทพฯ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10299 22 ก.พ. 2557
ถึง 23 ก.พ. 2557
131230029 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ศึกษาดูงาน จ.กาญจนบุรี (กองกลาง) สอ.ใหม่ 08:00 จ.กาญจนบุรี 140 รถบัสโดยสาร
10300 22 ก.พ. 2557
ถึง 23 ก.พ. 2557
131230029 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ศึกษาดูงาน จ.กาญจนบุรี (กองกลาง) สอ.ใหม่ 08:00 จ.กาญจนบุรี 140 รถบัสโดยสาร
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132