ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
6201 11 ก.พ. 2556 130110434 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดทำถ้วยรางวัล กพน. 10:00 บ.รางวัลไทย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6202 11 ก.พ. 2556 130110454 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สนามบินสุวรรณภูมิ-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ-มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6203 11 ก.พ. 2556 130130034 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:30 กำแพงแสน จ.นครปฐม 11 ตู้นั่งสี่ตอน
6204 11 ก.พ. 2556 130130065 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6205 11 ก.พ. 2556 130130080 ฮภ-8149 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง คณะกรรมการดำเนินโครงการ หมู่บ้านสหกรณ์ ตำบลโคกขาม จ.สมุทรสาคร ระยะที่ 3 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 หมู่บ้านสหกรณ์ ตำบลโคกขาม จ.สมุทรสาคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6206 11 ก.พ. 2556 130130081 ฮภ-8151 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง คณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านสหกรณ์ ตำบลโคกขาม จ.สมุทรสาคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 หมู่บ้านสหกรณ์ ตำบลโคกขาม จ.สมุทรสาคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6207 11 ก.พ. 2556 130210025 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปนิเทศงานนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13:00 ประยูรออคิดส์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6208 11 ก.พ. 2556 130210029 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองคลัง ไปติดต่องาน ข้างตึกอธิการบดี 08:45 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 3 นั่งสามตอนแวน
6209 11 ก.พ. 2556 130210038 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร บริการับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอาหารจากประเทศนิวซีแลนด์เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร รังสิต แล้วไปที่ ม เกษตรศาสตร์ 08:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร รังสิต และ ราชมงคล คลองหก 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6210 12 ก.พ. 2556 121130055 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปทัศนศึกษาถ่ายภาพนอกสถานที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 อุทยานประวัติศาสตร์จ.พระนครศรีอยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
6211 12 ก.พ. 2556 121210157 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
6212 12 ก.พ. 2556 130110058 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เตรียมงานนัดพบ กองพัฒนานักศึกษา 09:00 ตลาดรังสิต 2 นั่งสามตอนแวน
6213 12 ก.พ. 2556 130110274 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมวิชาการ ณ ประเทศเยอรมันนี มบ.ชมฟ้า ซ.10 08:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
6214 12 ก.พ. 2556 130110351 นค-4534(10ที่นั่ง) กองกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณข้าราชการ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมฟอร์จูนทาวเวอร์ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6215 12 ก.พ. 2556 130110374 40-0786(40ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 13:00 คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) 45 รถบัสโดยสาร
6216 12 ก.พ. 2556 130110448 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประชุม ตึก ICT 08:00 CKC วิทยาเขตปทุม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6217 12 ก.พ. 2556 130110449 นค-4534(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประชุม ตึก ICT 08:00 CKC วิทยาเขตปทุม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6218 12 ก.พ. 2556 130130082 ฮภ-8149 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง คณะกรรมการดำเนินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 หมู่บ้านสหกรณ์ ตำบลโคกขาม จ.สมุทรสาคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6219 12 ก.พ. 2556 130130083 ฮภ-8151 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง คณะกรรมการดำเนินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 หมู่บ้านสหกรณ์ ตำบลโคกขาม จ.สมุทรสาคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6220 12 ก.พ. 2556 130130091 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปทัศนศึกษา จ.อยุธยา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลขน 09:00 อยุธยา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6221 12 ก.พ. 2556 130130092 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปทัศนศึกษา จ.อยุธยา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลขน 09:00 อยุธยา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6222 12 ก.พ. 2556 130210001 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปนเทศงานนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:30 ห้องปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6223 12 ก.พ. 2556 130210015 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ท่านอธิการบดีมอบให้ท่านผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุมานิการ์ ไปประชุมที่จ.สระแก้ว สำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.สระแก้ว 1 เก๋งสองตอน
6224 12 ก.พ. 2556 130210034 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาไปแข่งขันรอบคัดเลือกงาน UTK's Got Talent 20132 คณะศิลปศาสตร์ 13:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6225 12 ก.พ. 2556 130210050 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส่งซ่อม คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:30 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6226 12 ก.พ. 2556 130210054 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมจรรยาบรรณ และไปเป็นวิทยากรวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สนง.คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 สถานีวิทยุรามงคล รร.ฟอจูน และเดินทางไปวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 1 เก๋งสองตอน
6227 12 ก.พ. 2556 130210075 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปทำหนังสือเดินทาง คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 กระทรวงการต่างประเทศ หลักสี่ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
6228 12 ก.พ. 2556 130210115 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 13:00 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6229 12 ก.พ. 2556 130210121 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ลาพักร้อน ลาพักร้อน 08:30 ลาพักร้อน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6230 12 ก.พ. 2556 130210124 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 12:00 อาคารฟอร์จูน สี่แยก อสมท. ถนนรัชดาภิเษก 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6231 12 ก.พ. 2556 130230014 ฮภ-8150 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง คณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม สมุทรสาคร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 หมู่บ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม สมุทรสาคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6232 13 ก.พ. 2556 121110145 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปดูกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ 08:00 บ.ไทยเอเซียแปซิฟิค บริเวอรี่ จำกัด 60 รถบัสโดยสาร
6233 13 ก.พ. 2556 121210158 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
6234 13 ก.พ. 2556 130110059 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เตรียมงานนัดพบ กองพัฒนานักศึกษา 09:00 ตลาดรังสิต 2 นั่งสามตอนแวน
6235 13 ก.พ. 2556 130110463 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์รังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6236 13 ก.พ. 2556 130110512 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10:00 กระทรวงยุติธรรม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6237 13 ก.พ. 2556 130130056 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 06:00 จ.ระยอง 50 รถบัสโดยสาร
6238 13 ก.พ. 2556 130210020 ฮภ-8151 คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปดูงาน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 11:30 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 12 ตู้นั่งสี่ตอน
6239 13 ก.พ. 2556 130210021 ฮภ-8150 คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปดูงาน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 11:30 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 12 ตู้นั่งสี่ตอน
6240 13 ก.พ. 2556 130210022 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปดูงา่น คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 11:30 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 12 ตู้นั่งสี่ตอน
6241 13 ก.พ. 2556 130210045 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการจัดสอบ v-net ตึก ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 08:00 โรงแรมเฟิร์ส กรุงเทพมหานคร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6242 13 ก.พ. 2556 130210051 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พา่นักศึกษาต่างชาติไปต่อวีซ่า คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:30 สำนักงานตรวจคนเข้าเืมือง ปทุมธานี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6243 13 ก.พ. 2556 130210062 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับวิทยากร สำนักงานอธิการบดี 06:00 วังจิตรลดา 2 เก๋งสองตอน
6244 13 ก.พ. 2556 130210073 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปดูงานบริษัท LIP และไปติดต่อราชการร้านวสันต์สตูดิโอ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 ชิดลม และเทเวศน์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6245 13 ก.พ. 2556 130210077 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่องาน กองคลัง สกอ. กองคลัง 09:00 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา 2 เก๋งสองตอน
6246 13 ก.พ. 2556 130210079 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปศึกษาดูงานหอศิลป์ (ผศ.ไกรสร ประเสริฐ 084-1232557 ไปกับรถ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 08:00 หอศิลป์ กทม.,หอศิลป์ราชดำเนิน,หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6247 13 ก.พ. 2556 130210080 ญส-3850 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.กฤษณ์ชนน์ ไปประชุมที่การไฟฟ้าสำนักงานใหญ่ วิศว 9 ชั้น 12:00 การไฟฟ้า 2 เก๋งสองตอน
6248 13 ก.พ. 2556 130210090 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้บริหารเข้าร่วมการจัดสอบ V-NET อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 โรงแรมเฟิร์ส 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6249 13 ก.พ. 2556 130210118 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปแนะแนว คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:30 โรงเรียนเทศบาล 1 จ.สมุทรปราการ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6250 13 ก.พ. 2556 130210131 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปประชุม คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:00 โรงแรมสวิสโซเทล คลองคอร์ด กทม. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6251 13 ก.พ. 2556 130230019 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้บริหารประชุมความร่วมมือทางวิชาการ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 บริษัท โกเพส (คลองสิบห้า) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6252 14 ก.พ. 2556 121130056 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปทัศนศึกษาถ่ายภาพนอกสถานที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 อุทยานประวัติศาสตร์จ.พระนครศรีอยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
6253 14 ก.พ. 2556 121210159 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
6254 14 ก.พ. 2556 130110060 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา งานนัดพบสถานประกอบการ กองพัฒนานักศึกษา 08:30 ภายใน มทร.ธัญบุรี 2 นั่งสามตอนแวน
6255 14 ก.พ. 2556
ถึง 28 มี.ค. 2556
130130043 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูงาน มทร.อีสาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 05:30 มทร.อีสาน 70 รถบัสโดยสาร
6256 14 ก.พ. 2556 130130054 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูงาน มทร.อีสาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 05:30 มทร.อีสาน 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6257 14 ก.พ. 2556 130130055 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูงาน มทร.อีสาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 05:30 มทร.อีสาน 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6258 14 ก.พ. 2556 130130059 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:10 สำรองงานกองกลาง 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6259 14 ก.พ. 2556 130130059 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:10 สำรองงานกองกลาง 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6260 14 ก.พ. 2556 130130059 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:10 สำรองงานกองกลาง 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6261 14 ก.พ. 2556 130130066 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6262 14 ก.พ. 2556 130130093 ฮภ-8150 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปทัศนศึกษา จ.อยุธยา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลขน 09:00 อยุธยา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6263 14 ก.พ. 2556 130130094 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปทัศนศึกษา จ.อยุธยา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลขน 09:00 อยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6264 14 ก.พ. 2556 130130095 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปทัศนศึกษา จ.อยุธยา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลขน 09:00 อยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6265 14 ก.พ. 2556 130130120 ฮภ-8151 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหารคณะวิสวกรรมศาสตร์ไปดูงานที่โรงงานน้ำตาลราชบุรี วิศว 9 ชั้น 07:30 โรงงานน้ำตาลราชบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6266 14 ก.พ. 2556 130130121 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาตร์ไปดูงานที่โรงงานน้ำตาลราชบุรี วิสว 9 ชั้น 07:30 โรงงานน้ำตาลราชบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6267 14 ก.พ. 2556 130210104 ญส-3850 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ ผู้ประสานงาน ดร.บุญยัง 086 899 2996 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 11:45 การเคหะแห่งชาติ บางกะปิ 1 เก๋งสองตอน
6268 14 ก.พ. 2556 130210107 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวคณะศิลปศาสตร์ งานประกวดขับร้องเพลง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 คณะศิลปศาสตร์ 2 เก๋งสองตอน
6269 14 ก.พ. 2556 130210129 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตัดสินประกวดวาดภาพ ที่เมืองทองธานี คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 08:00 เมืองทองธานี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6270 14 ก.พ. 2556 130210135 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมเครือข่าย3มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 มทร ตะวันออก(จักรพงษ์ภูวนาท) 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6271 14 ก.พ. 2556 130210139 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญมาทำการเรียน การสอน รับ อ.สุวรรณี, อ.สะอิ้ง, อ.วันทนีย์ ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับ อ.มณฑา, อ.ประคอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 7 ตู้นั่งสี่ตอน
6272 14 ก.พ. 2556 130210169 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กพน-สำนักประกันคุณภาพ กองกลาง 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6273 14 ก.พ. 2556 130210169 นค-4534(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กพน-สำนักประกันคุณภาพ กองกลาง 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6274 14 ก.พ. 2556 130210172 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:30 กกท.หัวหมาก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6275 14 ก.พ. 2556 130230022 ญส-3851 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 2 เก๋งสองตอน
6276 15 ก.พ. 2556 121130057 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปทัศนศึกษาถ่ายภาพนอกสถานที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 อุทยานประวัติศาสตร์จ.พระนครศรีอยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
6277 15 ก.พ. 2556 121210160 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
6278 15 ก.พ. 2556 130110061 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เก็บสำภาระงานนัดพบ กองพัฒนานักศึกษา 08:30 ภายใน มทร.ธัญบุรี 3 นั่งสามตอนแวน
6279 15 ก.พ. 2556 130110217 ญส-3851 คณะบริหารธุรกิจ ไปรับ Mr.David คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:30 โรงแรม Grand Hyatt Erawan ถ.ราชดำริ 1 เก๋งสองตอน
6280 15 ก.พ. 2556 130110425 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านการออกแบบ คณะศิลปกรรม 09:00 พิพิธภัณฑ์สยาม 20 ตู้นั่งสี่ตอน
6281 15 ก.พ. 2556 130110426 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกาาดูงานด้านการออกแบบ คณะศิลปกรรม 09:00 พิพิธภัณฑ์สยาม 20 ตู้นั่งสี่ตอน
6282 15 ก.พ. 2556 130110433 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับถ้วยรางวัล กพน. 10:00 บ.รางวัลไทย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6283 15 ก.พ. 2556 130130125 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี หน้าตึกสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี 08:00 จ.ชลบุรี 18 ตู้นั่งสี่ตอน
6284 15 ก.พ. 2556 130130126 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี หน้าตึกสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี 08:00 จ.ชลบุรี 18 ตู้นั่งสี่ตอน
6285 15 ก.พ. 2556 130210003 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ชาวต่างชาติไปทำหนังสือขออนุญาตทำงานในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 กรมจัดหางาน (สามโคก ปทุมธานี) 1 เก๋งสองตอน
6286 15 ก.พ. 2556 130210012 ฮภ-8150 กองประชาสัมพันธ์ รับที่ปรึกษากรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ ประชุม สนามบินดอนเมือง, ประชานิเวศร์ 1 10:00 ตึกนำนักงานอธิการบดี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6287 15 ก.พ. 2556 130210023 ฮภ-8151 กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวรายการท้าชนก้นครัว Foodplanet และขนอุปกรณ์ประกอบอาหาร ครัวพวงชมพู 07:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี พิพิธภัณฑ์บัว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6288 15 ก.พ. 2556 130210030 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่โรงแรม ริเวอร์ไซด์ สะพานซังฮี้ สำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรม ริเวอร์ไซด์ สะพานซังฮี้ 2 เก๋งสองตอน
6289 15 ก.พ. 2556 130210032 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระ ม.ราชภัฎวไลลงกรณ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 ม.ราชภัฎวไลลงกรณ์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6290 15 ก.พ. 2556 130210035 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาไปแข่งขันงาน UTK's Got Talent 2013 รอบชิงชนะเลิศ คณะศิลปศาสตร์ 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6291 15 ก.พ. 2556 130210036 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาไปแข่งขันงาน UTK's Got Talent 2013 รอบชิงชนะเลิศ คณะศิลปศาสตร์ 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 15 รถบัสโดยสาร
6292 15 ก.พ. 2556 130210130 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำรวจพื้นที่จัดทำผังบริเวณวัดป่าเจริญราช คลอง 11 ต.บึลทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09:00 วัดป่าเจริญราช คลอง 11 ต.บึลทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6293 15 ก.พ. 2556 130210134 อร-8846(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ Thai PBS ทำข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6294 15 ก.พ. 2556 130210189 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 13:00 รพ.ศิริราช 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6295 15 ก.พ. 2556 130230015 ฮภ-8149 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง คณบดี เข้าร่วมอภิปรายที่ รัฐสภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 รัฐสภา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6296 15 ก.พ. 2556 130230021 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 อยุธยา 30 ตู้นั่งสี่ตอน
6297 15 ก.พ. 2556 130230047 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคหกรรม จ.เพชรบุรี คหกรรม 14:00 จ.เพชรบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6298 16 ก.พ. 2556
ถึง 18 ก.พ. 2556
121230039 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประสานงาน คุณพิสมัย อ่างบุญตา 0 2549 3387 มือถือ 087 106 4734 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 06:00 นครนายก,ปราจีนบุรี,นครราชสีมา (ยังไม่ระบุแน่นอน) 100 รถบัสโดยสาร
6299 16 ก.พ. 2556
ถึง 18 ก.พ. 2556
121230040 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประสานงาน คุณพิสมัย อ่างบุญตา โทร 02 549 3387 มือถือ 084 106 4734 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 06:00 นครนายก,ปราจีนบุรี,นครราชสีมา (ยังไม่ระบุแน่นอน) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6300 16 ก.พ. 2556 130110275 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผอ.กลับจากประเทศเยอรมันนี ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ 08:30 มบ.ชมฟ้า ซ.10 1 เก๋งสองตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132